Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 3. maj 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 03-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 3. maj 2017 kl. 15:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12D, Haslev


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen

34. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Godkendt.

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.35. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 millioner kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative, som nævnt, gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de konstaterede mindreforbrug for 2016 samt bindingerne på 1%-puljen forventes det, at servicerammen isoleret set kan overholdes i 2017. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Ved budgetvedtagelsen for 2017 udgjorde Faxe Kommunes anlæg 51,6 mio. kr. Der er her tale om bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører, at evt. grund- og ejendomssalg ikke afhjælper risiko for sanktion. Efter godkendelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017 udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 89,8 mio. kr. (heri medregnet de øvrige sager med forventet anlægsbevilling på økonomiudvalgets møde den 9.5.2017). Overskridelsen for Faxe Kommune udgør ca. 40 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reducerer kommunens overskridelse og risikoen for sanktion fra regeringens side. Der er med overførslen risiko for sanktion kollektivt og/eller individuelt.

 

Kommunens serviceramme og anlægsramme er med overførslerne udfordret og det kan blive aktuelt at flytte projekter mellem drift og anlæg i det omfang dette lader sig gøre.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

 

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger. 

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Anbefales.36. Årsrapport for PSP samarbejdet 2016

Sagsnr: 27.12.26-A21-1-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

PSP-samarbejdet er et samarbejde mellem politiet, de sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatrien, som led i indsatsen over for socialt udsatte personer.

 

Formålet med samarbejdet er at skabe et smidigt og uformelt forum for tilrettelæggelse af en koordineret indsats over for socialt udsatte personer med henblik på at sikre, at disse personer hjælpes på den rigtige måde og at forebygge, at de pågældende personer udvikler (eller fortsætter) en kriminel adfærd.

 

Organiseringen af PSP-samarbejdet i Faxe Kommune foregår på to niveauer; et styringsniveau og et udførende niveau. Det udførende niveau har eksisteret i Faxe siden 2011. Sekretariatsfunktionen varetages af Faxe Kommune.

 

Evaluering/Årsrapport

PSP-samarbejdet evalueres årligt og der udarbejdes hvert år en årsrapport for samarbejdet. Rapporten udarbejdes på baggrund af arbejdet på det udførende niveau og godkendes efterfølgende af PSP-samarbejdets styregruppe, inden den fremlægges for fagudvalget.

 

Vedlagte årsrapport for 2016 er godkendt af styregruppen i februar 2017.

 

Evalueringen viser, at der er flere positive effekter af PSP- samarbejdet, og at effekterne rækker ud over selve møderne og de sager, der tages op på møderne.

 

Møderne giver deltagerne mulighed for at vende en sag med en eller flere samarbejdsparter uden for deres egen organisation, herunder at de får kendskab til og en forståelse for, hvilke indsatser der er eller kan sættes i værk andre steder fra. Evalueringen viser endvidere, at PSP-samarbejdet har en forebyggende effekt og ofte fører til konkrete handlinger.

 

Det er også er en væsentlig positiv effekt, at organisationerne bag deltagerne opnår, at samarbejdet mellem dem forbedres i det daglige, som følge af det kendskab medlemmerne af PSP-samarbejdet får til hinanden og til de andres ansvars- og kompetenceområder.

 

Deltagerkredsen i PSP-møderne er i 2016 udvidet med deltagere fra Ungdomsskolen indenfor SSP-området og fra Jobcenteret indenfor integrationsområdet, da disse områder også har relationer til det tværgående arbejde, der udføreres i PSP-regi.

 

Det er afgørende for PSP-samarbejdets operationelle muligheder, at der er en høj og konstant fremmødefrekvens. I 2016 har fremmødefrekvensen været tilfredsstillende.

 

Styregruppen har ikke fundet anledning til at ændre på den form samarbejdet har, hvorfor PSP-samarbejdet i Faxe Kommune fortsætter på samme måde i 2017. 

 

Lovgrundlag

Retsplejeloven.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at PSP-samarbejdets årsrapport for 2016 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Godkendt.37. Rusmiddelcenterets årsrapporter for 2016

Sagsnr: 00.01.00-A00-16-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Rusmiddelcentret varetager ambulant alkohol- og stofbehandling, samt behandling til unge under 18 år. Rusmiddelcentret har behandlingsaftale med Stevns Kommune.

Rusmiddelcentrets årsrapport for 2016 er todelt, idet der er udarbejdet en separat årsrapport for hhv. Faxe Kommune og Stevns Kommune. Denne todeling er en forlængelse af det intensiverede samarbejde med Stevns Kommune, som er videreført fra 2015. Rusmiddelcentret er fast tilgængeligt på Sundhedscentret i Hårlev.

Rusmiddelcentret har arbejdet med at blive mere synligt, både indenfor og udenfor kommunegrænserne. Herunder har Rusmiddelcentret lanceret sin egen hjemmeside, udarbejdet flyers og pjecer samt deltaget ved en række arrangementer og i flere landsdækkende kampagner.

I 2016 har der været fokus på videreuddannelse inden for hhv. kognitiv metode, familieorienteret alkoholbehandling og evalueringsmetoden FIT (Feedback Informed Treatment). Disse nye kompetencer og metoder skal implementeres i den daglige drift i 2017.

I 2016 har Rusmiddelcentret haft 384 indskrevne forløb (både Stevns og Faxe).

De 32 forløb er med unge under 18 år fra Faxe Kommune og de 13 forløb er med unge under 18 år fra Stevns Kommune.

Af de 384 forløb var de 15 med borgere fra 10 andre kommuner end Faxe og Stevns, mens 32 Faxe-borgere var i behandling udenfor kommunen.

Kun 9 % af indskrivningerne har været genindskrivninger. Dvs. 91 % af indskrivningerne er nyindskrivninger.

Rusmiddelcentret har haft 52 forløb med familieorienteret rusmiddelbehandling.

 

Data 2016 sammenlignet med 2015

Antallet af indskrevne forløb er steget lidt fra 373 i 2015 til 384 indskrevne forløb i 2016.

Antallet af familieorienterede forløb er stabilt med 52 forløb i 2016 og 51 i 2015 (mens det i 2014 til sammenligning kun lå på13 forløb).

 

Rusmiddelcentrets Årsrapport for hhv. Faxe Kommune og Stevns Kommune er vedlagt som bilag.

Årsrapporten fremlægges samtidig i Børne- og Familieudvalget og i Social- og Sundhedsudvalget.

Lovgrundlag

Serviceloven § 101.

Sundhedsloven §§ 141 og 142.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at årsrapport for Rusmiddelcentret 2016 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Årsrapport for Rusmiddelcentret 2016 blev godkendt.38. Orientering om status for udendørsredskaber og tilgængelighedsmærkning

Sagsnr: 00.01.00-A00-29-15 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Tilgængelighedsmærkning

Hver femte dansker er berørt af en form for funktionsnedsættelse og har brug for information om gode adgangsforhold, både i forhold til adgang til offentlige bygninger og i forhold til valg af udflugtsmål.

Mærkekordningen God Adgang informerer på deres hjemmeside www.godadgang.dk om de fysiske adgangsforhold til bygninger og udearealer for de steder, som er medlem af mærkeordningen. Informationer som gør hverdagen lettere for mennesker med funktionsnedsættelse.

På Handicaprådets opfordring har Byrådet, på Budget 2015, bevilliget 65.000 kr. pr. år til tilgængelighedsmærkning for årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at sikre, at pengene bruges fornuftigt.

Status ved udgangen af 2016 er, at følgende steder nu er omfattet af mærkeordningen:

Haslev Bibliotek
Jernbanegade 62
4690 Haslev

Faxe Bibliotek
Rådhusvej 4
4640 Faxe

Faxe Sundhedscenter
Præstøvej 78
4640 Faxe

 

Mærket gives for tilgængelighed inden for en eller flere af følgende syv handicapkategorier:

• kørestolsbrugere

• gang-, arm- og håndhandicappede

• synshandicappede

• hørehandicappede

• astmatikere og allergikere

• udviklingshandicappede

• alle med læsevanskeligheder

 

Der betales et beløb for selve gennemgangen af bygningerne og den efterfølgende mærkning. Prisen afhænger af bygningens størrelse. Herefter betales et årligt abonnement for at være omfattet af ordningen, herunder at fremgå af God Adgangs hjemmeside.

 

Læs mere om tilgængelighedsmærkning på: http://www.godadgang.dk/

 

Det er endnu ikke besluttet, hvilke bygninger der skal mærkes i år; det vil bl.a. afhænge af, hvilke bygninger der ønsker at blive omfattet af ordningen, også fremadrettet.

 

Udendørs træningsredskaber

Der skal være adgang til at træne, lege og motionere i naturen både for børn og voksne. Det kan udendørs træningsredskaber være med til.

 

På Handicaprådets opfordring, har Byrådet, på Budget 2015, bevilliget 150.000 kr. pr. år for 2015, 2016 og 2017 til udendørs træningsredskaber. Der er nedsat en arbejdsgruppe for at sikre, at pengene bruges fornuftigt.

 

Status ved udgangen af 2016 er, at der er etableret udendørs træningsredskaber ved Kalkparken i Faxe, som en sammenhængende del af det nyetablerede Kulturstrøg i Faxe.

 

Det er endnu ikke besluttet, hvor der skal etableres træningsredskaber i 2017. Men beslutningen vil bl.a. afhænge af, hvor der allerede er etableret tilsvarende redskaber i kommunen, sådan at mulighederne for at benytte udendørs træningsredskaber så vidt muligt fordeles geografisk i kommunen. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Udvalget opfordrer Handicaprådet til at drøfte udbredelsen af mærkningsordningen, over for de næringsdrivende.39. Status for Handicappolitikkens indsatsplan

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Handicappolitik for årene 2015 - 2019 blev godkendt den 9. juni 2015.

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at Faxe Kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps.

Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

 

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt.

Den første opfølgning på indsatserne blev indhentet i november 2016. Denne viste, at de ansvarlige centre havde organiseret opgaven således, at implementeringsarbejdet kunne begyndes.

 

Status for primo 2017 viser, at implementeringen af de fleste indsatspunkter er påbegyndt i varierende grad. Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremhæver bl.a.

 • at Visitation Pleje har indkøbt en teleslynge. Der undersøges p.t. om teleslyngen kan udlånes via Bibliotek & Borgerservice. 
 • at Jobcenteret har afholdt et informationsmøde om jobmuligheder ift. fleksjob og førtidspension.
 • at Kultur & Fritid og Sundhedsfremme vil indkalde til et møde mellem Handicaprådet, Udsatterådet og kendte foreninger med tilbud til handicappede og udsatte, og andre relevante parter, med henblik på at afdække nuværende tilbud samt afdække hvilke behov der er for andre tilbud.

Der er stadig få punkter, hvor implementeringen ikke er påbegyndt. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer dog ikke, at der er indsatser, som udvalget skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

 

Oversigten over indsatserne med status april 2017 fremgår af bilag, med følgende markeringer:

Grøn markering: Indsats igangsat.

Gul markering: Afventer/undersøges.

Rød markering: Ingen tilbagemelding.

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at opfølgningen på Handicappolitikkens indsatsplan tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Godkendt.40. Årsrapport for tilsyn på det specialiserede voksensocialområde 2016

Sagsnr: 27.54.00-K09-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Center for Familie, Social & Beskæftigelse en årsrapport for tilsyn på Voksensocialområdet.

Årsrapporten præsenterer de centrale pointer fra tilsynsrapporterne for tilsynene på voksensocialområdet, og er delt op i to dele.

Den første del omhandler de tilbud, hvor Faxe Kommune fortsat er myndighed og ansvarlig for tilsynene. Det omfatter primært tilbud efter Servicelovens § 103 (beskæftigelsestilbud) og § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Yderligere forklares i rapporten.

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har valgt at give opgaven, med at føre tilsyn med disse tilbud, til tilkøbsafdelingen i Socialtilsyn Øst, men det er fortsat Faxe Kommunes myndighedsperson, der er tovholder og Faxe Kommune, der har ansvaret for tilsynene. For disse tilbud er der skrevet sammenfatninger fra rapporten samt handleplaner, der er tilvejebragt for at rette op på de anmærkninger, der har været i rapporten.

Den anden del omhandler de tilbud, der siden tilsynsreformens ikrafttræden pr. 1. januar 2015 har været underlagt Socialtilsyn Øst, hvor Faxe Kommune er driftsherre. Dette er døgntilbud efter serviceloven og Rusmiddelcentrets stof- og alkoholbehandling. For disse tilbud er det kun opsummeringerne fra tilsynsrapporten, der indgår i årsrapporten, da ansvaret for indhentning af handleplaner mm. her ligger hos Socialtilsyn Øst.

I 2016 er alle tilbud blevet vurderet til at leve op til den fornødne kvalitet for fortsat at være godkendt. Der er et enkelt privat tilbud, Skolecentret Lindersvold, hvor det specifikt er blevet anbefalet, at der udarbejdes en handleplan for at rette op på de anmærkninger, der er blevet fremført i tilsynrapporten. Dette er iværksat, og handleplanen indgår i årsrapporten.

Nedenstående tabeller opridser indholdet i rapporten.

Lovgrundlag

Lov om Social Service og Lov om Socialtilsyn.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at årsrapporten for tilsyn på voksensocialområdet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Årsrapporten blev godkendt.41. Status på klippekortsordningen indenfor hjemmehjælpen

Sagsnr: 27.39.12-P05-1-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Kort om klippekortsordningen:

 

Denne opfølgning har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget en status på klippekortsordningen, der vedrører ekstra hjælp til de svageste hjemmeplejemodtagere i Faxe Kommune. Klippekortsordningen udspringer af finansloven fra 2015, hvor regeringen har afsat puljemidler til at sikre, at de svageste borgere tilbydes en halv times ekstra hjælp pr. uge. Borgeren bestemmer selv, hvad hjælpen skal bruges til. Det kan eksempelvis være en ekstra gåtur, madlavning eller hjælp til at besøge pårørende med videre. Borgeren kan spare tiden op, såfremt vedkommende ønsker dette. Hjælpen aftales mellem borgeren og hjemmehjælperen.

 

Regeringen har ikke fastsat målgruppen for ordningen – udover at ordningen skal rette sig mod de svageste hjemmeplejemodtagere. Det har været op til kommunerne at definere, hvornår man er i målgruppen for at modtage den ekstra hjælp. Faxe Kommune har inden ordningens opstart afgrænset målgruppen, således at man skal opfylde et af de tre nedenstående kriterier for at få ekstra hjælp:

 

 • Borgere, der modtager omfattende hjælp til personlig pleje og praktisk bistand.
 • Borgere med mangel på netværk.
 • Borgere med netværk, men med sparsomt overskud i hverdagen.

 

Klippekortsordningen har hidtil været udmøntet som en pulje fra statslig side. Fra 2018 modtager kommunen midlerne gennem bloktilskuddet.

 

Opgørelse af klip i 2015 og 2016:

 

Opfølgningen vil dække årene 2015 og 2016. Ordningen er startet op i løbet af august 2015. Der foreligger dog først et datagrundlag fra september, og det vil derfor være månederne september til december 2015, der indgår i opgørelsen af klip i 2015.

 

I opgørelsen skelnes mellem den kommunale leverandør og de private leverandører. Dette skyldes, at det ikke er muligt at opgøre den planlagt disponerede tid for de private leverandører. Den planlagt disponerede tid dækker over den reelt udførte tid. Ved opgørelsen af de private leverandører vil det derfor kun være den visiterede tid, der fremgår. Kommunen har dog en forventning om, at når en borger visiteres til privat hjælp, så modtager borgeren også den hjælp, som vedkommende er visiteret til.

 

Kommunen forventer, at de private leverandører fremadrettet skal oplyse den leverede tid, også kaldet planlagt disponeret, når kommunen overgår til et nyt omsorgsjournalsystem og dermed Fælles Sprog III.

 

 

Ekstra hjælp leveret af private leverandører:

 

Nogle borgere foretrækker at få deres hjælp leveret af en privat leverandør. Dette er også gældende i Faxe Kommune.

 

Der findes en række forskellige leverandører af privat hjælp, som borgerne frit kan vælge mellem. Det drejer sig om:

 

 • Lev Vel
 • Søndervang
 • Curae
 • Lottes Rengøring
 • En privat hjælper
 • Egebjerg Rengøring
 • Top-Fritvalg

 

 

Opgørelse af visiteringer til privatleveret ekstra hjælp i 2015 og 2016:

 

Tabel 1 giver et overblik over visiteringerne for de borgere, der har valgt at få deres ekstra hjælp leveret af en privat leverandør.

 

Tabel 1: Visiteringer blandt borgere, der har valgt en privat leverandør, sep.-dec. 2015 samt hele 2016.

 

2015

2016

Antal visiterede borgere

9

24

Gennemsnitsalder

87,4 år

81,6 år

Bopæl (opgjort i postdistrikter)

Borgerne fordeler sig ligeligt over de største postdistrikter

Ca. halvdelen bor i Haslev, mens de resterende visiterede bor mere spredt i kommunen

Hovedleverandør

Lev Vel

Lev Vel

 

 

 

 

Ekstra hjælp leveret af Faxe Kommune:

 

Kommunen registrerer både den visiterede tid og den faktisk leverede tid. Det er derfor muligt at opgøre, om der i den kommunale hjælp er en stor eller lille forskel på det, som borgerne er visiteret til, og det, der er planlagt disponeret, dvs. leveret. Tabel 2 giver et overblik over visiteringerne blandt de borgere, der har valgt kommunen som leverandør.

 

Tabel 2: Opgørelse af visiteringer til kommunalt leveret ekstra hjælp, sep.-dec. 2015 samt hele 2016.

 

2015

2016

Antal visiterede borgere

36

111

Gennemsnitsalder

80,6 år

77,4 år

Bopæl (opgjort i postdistrikter)

Ca. en tredjedel bor i Haslev, mens en femtedel bor i Faxe og en anden femtedel i Rønnede postdisktrikt. De resterende fordeler sig ud over de resterende postdistrikter.

Ca. halvdelen af de visiterede bor i Haslev, mens en tredjedel bor i Faxe. De resterende borgere fordeler sig ud over de resterende postdistrikter

 

 

Tabel 3 giver et overblik over den leverede hjælp i 2015 og 2016.

 

Tabel 3: Opgørelse af leveret ekstra hjælp, sep.-dec. 2015 samt 2016.

 

2015

2016

Antal borgere, der har modtaget hjælp

15

72

Gennemsnitsalder

78 år

77,2 år

Bopæl (opgjort i postdistrikter)

Borgerne fordeler sig ligeligt på de største postdistrikter

Mere end 60 % af borgerne bor i Faxe eller Haslev postdistrikter. De resterende borgere fordeler sig ud over de resterende postdistrikter

 

 

Ser man nærmere på den visiterede tid og den leverede tid, kan det konstateres, at kun en femtedel af den visiterede tid i 2015 er leveret til borgerne. Ser man på den visiterede og leverede tid for 2016, kan det konstateres, at borgerne er blevet bedre til at bruge den ekstra hjælp. I 2016 har borgerne brugt en tredjedel af den tid, de er visiteret til.

 

 

Konklusion:

 

Særligt i 2015, hvor ordningen var nystartet, ses et større misforhold mellem visiteret tid og leveret tid blandt de borgere, der har valgt kommunen som leverandør. Dog er der sket en positivt udvikling i 2016, således at der nu er leveret en større andel af den visiterede tid. Der er dog stadig en vis andel, som borgerne ikke har efterspurgt.

 

Der er ikke en enkelt forklaring på dette, og data giver ikke mulighed for at sige noget entydigt. Men det er alligevel værd at overveje nogle mulige forklaringer. Der er en sandsynlighed for, at nogle af borgerne i årets løb er overgået fra at modtage hjemmepleje til at være på plejecenter, eller at de er afgået ved døden. Der kan derfor af naturlige årsager ikke være fuld overensstemmelse mellem visiteret og leveret tid i disse tilfælde.

 

En anden mulig forklaring kan være, at borgerne selv aktivt skal tilvælge at få den ekstra hjælp. For nogle borgere kan dette måske være svært, særligt hvis der er tale om svage borgere. Kommunen er opmærksom på dette, og der arbejdes hen mod at sikre, at borgerne modtager den hjælp, som borgerne er visiteret til. Det sker gennem løbende dialog mellem visitationen og de udegrupper, der skal levere den ekstra hjælp. Ligeledes skal udegrupperne løbende være i kontakt med de borgere, der ikke har benyttet sig af den ekstra hjælp, de er visiteret til. Nogle borgere vil dog sandsynligvis vælge at takke nej til den ekstra hjælp.

 

På trods af, at der fortsat skal arbejdes med at sikre, at borgerne modtager hjælpen, er det dog positivt, at visitationen har visiteret mere end 100 borgere til ekstra hjemmepleje i 2016. 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Godkendt, med en præcisering af, at Søndervang ikke er en privat leverandør.42. Nøgletal for hjemmepleje og rehabilitering

Sagsnr: 27.36.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Denne nøgletalsrapport giver Social- og Sundhedsudvalget et indblik i servicelovens § 83, der omhandler almindelig hjemmepleje, og i servicelovens § 83a, der omhandler rehabilitering. Rapporten er todelt, således at der først følges op på den almindelige hjemmepleje, hvorefter der i et særskilt afsnit følges op på rehabiliteringen efter § 83a.

 

Nøgletal for hjemmepleje i Faxe Kommune:

 

I opgørelsen af hjemmepleje ses der nærmere på det, der kaldes personlig pleje og praktisk bistand. De to poster dækker bl.a. over hjælp til bad, rengøring, tøjvask og personlig hygiejne. Opgørelsen indeholder ikke data for den ekstra hjælp, som er udsprunget af klippekortsordningen. Denne er opgjort i en separat opgørelse.

 

Indeværende opgørelse dækker årene 2014, 2015 og 2016, således at det er muligt at se en udvikling hen over årene.

 

Tal fra Danmarks Statistik viser, at Faxe Kommune i de kommende år kan forvente en stigende udvikling i antallet af ældre medborgere over 65 år. Folketallene for 4. kvartal viser, at der ved udgangen af 2016 var 6 % flere ældre over 65 år i Faxe Kommune end ved udgangen af 2014. Når antallet af ældre stiger, vil man normalvis også forvente, at visiteringerne til hjemmepleje vil stige.

 

Tabel 1 belyser, hvordan visiteringen pr. visiteret borger har ændret sig fra 2014 til 2016. For at kunne se udviklingen, er der foretaget en indeksering, hvor 2014 er sat som basisår. Når man indekserer, tager man udgangspunkt i et basisår. Ved at sætte et udvalgt år til at være basisår, bliver det muligt at se udviklingen i de efterfølgende år. Et år sættes til at være basisår ved at sætte det til at være 100 %. De efterfølgende år beregnes ud fra, hvordan de har udviklet sig i forhold til basisåret. Sammenligning skal altid foregå i forhold til basisåret.

 

I beregningen er antallet af timer vægtet i forhold borgerne, således at der ses på udviklingen i den visiterede hjælp pr. borger pr. uge. Det må konstateres, at der er sket et markant fald i visiteringen til praktisk bistand. Hver borger er i 2016 visiteret til 38 % mindre praktisk hjælp pr. uge end i 2014. Ser man på år 2016 i forhold til sammenligningsåret 2014 er der kun sket en mindre nedgang i den ugentlige visiterede tid til personlig pleje pr. borger.

 

Tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmepleje vægtet i forhold til udviklingen i antallet af visiterede, visitering pr. uge, 2014 -2016

 

2014

2015

2016

Praktisk bistand

100

76,9

62

Personlig pleje

100

96,5

97,5

I alt

100

92,5

88

 

Data giver ikke et entydigt svar på, hvorfor visiteringerne til praktisk hjælp er faldet så markant, men der kan være forskellige mulige forklaringer på det. På landsplan taler man eksempelvis meget om sund aldring. Det forventes, at ældre i dag vil have et lavere behov for hjælp end ældre medborgere tidligere havde. Spørgsmålet er dog, om man kan forvente et så markant fald indenfor så få år grundet dette alene? En mere sandsynlig forklaring kan findes i kommunens rehabiliteringsindsatser, hvor borgerne forventes at blive mere selvhjulpne. Rehabiliteringsindsatsen er behandlet særskilt i sidste del af rapporten.

 

Tabel 2 giver et indblik i, hvor stor en andel af befolkningen i Faxe Kommune, der er visiteret til hjemmepleje. Tallene er opgjort pr. 1.000 indbyggere og er beregnet ud fra folketal leveret af Danmarks Statistik.

 

Da beregningen er foretaget ud fra den samlede befolkning, har det været relevant at se nærmere på forskydninger i aldersgrupperne. Fra 2014 til 2016 er gruppen af ældre over 65 år steget, således at den nu udgør en større andel af den samlede befolkning, og denne forskydning i aldersgrupperne kan derfor forklare, at det visiterede antal borgere pr. 1.000 borgere i kommunen er steget fra 2014 til 2016.

 

Tabel 2: Antal visiterede borgere pr. 1.000 borgere i Faxe Kommune.

 

2014

2015

2016

Praktisk bistand

33,3

35,2

34,6

Personlig pleje

38,9

41,8

41,9

I alt

26,7

28,5

27,8

 

Leverandører af hjemmepleje:

 

Den største leverandør af hjemmepleje er Faxe Kommune. Kommunen leverer ca. 75 % af de foretagede visiteringer i årene 2014-2016. De resterende 25 % leveres af private virksomheder, hvoraf den største er Lev Vel, der leverer ca. 18 % af de visiterede hjemmeplejeydelser. De resterende ydelser er i 2016 leveret af ca. 10 forskellige, små virksomheder.

 

Nøgletal for rehabilitering:

 

I det følgende ses der nærmere på rehabiliteringsindsatserne, der ydes efter servicelovens § 83a. Center for Sundhed og Pleje startede d. 1. februar 2015 et rehabiliteringsteam under Hjemmepleje Øst. Organisatorisk er rehabiliteringsteamet pr. 1. marts 2017 placeret under Grøndalscentret. Alle nyvisiterede borgere inklusiv terminale borgere og borgere, som har været indlagt, skal gennem rehabiliteringsteamet. Målgruppen er borgere med behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

 

Ser man nærmere på lovgivningen vedrørende rehabilitering, er det i servicelovens § 83a angivet, at kommunen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte personens behov for almindelig hjemmepleje efter servicelovens § 83. Vurderingen skal være individuel og konkret, og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

 

Borgerne visiteres til et forløb, der forventes at vare mellem 8 og 12 uger. Længden af de konkrete forløb vil dog afhænge af den enkelte borgers behov. Nogle forløb vil vare kortere tid end 8 uger, og andre kan vare længere tid. Under forløbet og ved afslutningen af forløbet vurderes borgerens funktionsniveau. Det vurderes, om borgeren har behov for at blive visiteret til almindelige hjemmepleje, eller om borgerens forløb kan afsluttes uden videre hjælp, fordi vedkommende er blevet selvhjulpen.

 

Opgørelse af rehabilitering:

 

Administrationen har opgjort antallet af borgere, der har været gennem et rehabiliteringsforløb i 2016.

 

I 2016 er 302 borgere visiteret til et rehabiliteringsforløb. De er ved indvisiteringen samlet set visiteret til 1.335,3 timers hjælp om ugen.

 

Administrationen har set nærmere på  borgernes visiteringer til hjælp efter endt rehabilitering. Data viser, at ud af de 302 borgere, der var igennem et rehabiliteringsforløb i 2016, modtager 160 personer stadig hjemmepleje i 2017. Det er positivt, at der er 142 borgere, der ikke længere modtager hjemmepleje. Det indikerer, at rehabiliteringen har en positiv effekt på borgernes mulighed for at blive mere selvhjulpne i hverdagen.

 

Enkelte borgere er efter rehabiliteringsforløbet overgået til ophold på et plejecenter, mens andre borgere er afgået ved døden.

 

Ser man nærmere på, hvor meget hjemmepleje borgerne var visiteret til før og efter endt rehabilitering, kan der også konstateres en nedgang. Hvor de ved indvisiteringen blev visiteret til 1.335,3 timer om ugen, er de 160 borgere, der stadig modtager hjemmepleje, ved udgangen af marts visiteret til 500,2 timer om ugen.

 

Det kan overordnet konstateres, at flere borgere er selvhjulpne efter endt rehabilitering, samt at der blandt borgere, som modtager hjemmepleje efter endt rehabilitering, faktisk ses et lavere behov for hjælp end under rehabiliteringsforløbet.

 

Administrationen er i proces med at skabe det fulde overblik over længden på borgernes forløb. Foreløbig er der data på 67 af borgernes forløb. De 67 borgere har i gennemsnit været 22,7 dage i et rehabiliteringsforløb. Administrationen arbejder hen imod at kunne give et samlet billede ved næstkommende opfølgning.

 

Konklusion:

 

Rehabilitering:

 • 302 borgere har modtaget rehabilitering i 2016, og 142 af disse har ikke længere behov for hjemmepleje fra kommunen, da de er blevet selvhjulpne.
 • Enkelte borgere er overgået til at være på plejecenter i stedet for at modtage hjemmepleje.
 • 160 borgere, der fortsat modtager hjælp, har i 2017 et lavere behov for hjælp end i 2016.

 

Almindelig hjemmepleje:

 • Ældre over 65 år udgør en stigende andel af befolkningen i Faxe Kommune.
 • Visiteringerne til personlig pleje er stort set uændret fra 2014 til 2016.
 • Visiteringerne til praktisk hjælp er faldet med 38 % fra 2014 til 2016.
 • Faldet kan skyldes faktorer såsom sund aldring og rehabiliteringsindsatserne under § 83a.
 • Faxe Kommune er hovedleverandør af hjemmeplejen i kommunen.

 

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at nøgletalsrapporten tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Godkendt.43. Revideret tilsynspolitik på ældreområdet 2017

Sagsnr: 00.22.00-A26-1-17 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har, ifølge Lov om social service §§ 151 og 151 c samt Lov om retssikkerhed og administration på det sociale og sundhedsmæssige område §§ 15 og 16, pligt til at føre tilsyn med hjemmehjælps- og plejeboligområdet.

Faxe Kommune fører tilsyn på alle plejecentre, i ældreplejen og hos fritvalgsleverandører i hele kommunen.

 

Tilsynspolitikken danner rammen for kommunens indsats med tilsyn og opfølgning i forhold til de ydelser borgerne modtager. Kommunen vil, gennem tilsyn, medvirke til at sikre, at alle leverandører, kommunale som private, leverer den hjælp borgeren er visiteret til, samt at det visiterede er i overensstemmelse med borgerens aktuelle behov. Dertil er der fokus på kvaliteten i den hjælp, der leveres.

 

Tilsynspolitikken indeholder fokusområder for, hvordan tilsynene hos borgerne foregår på plejecentrene og hos borgerne i hjemmene. Fokusområderne for begge tilsyn er:

 • Kontrol af plejecentrets/plejepersonalets faglige dokumentation.
 • Observation af plejecentrets fællesarealer (borgerens hjem) og udvalgte boliger.
 • Interview med beboere, pårørende, værger, medarbejdere og ledelse.
 • At der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang og at medarbejderne har den fornødne viden og kompetencer indenfor området.
 • Observation af initiativer, der har til formål at fremme borgernes ernæringstilstand.  

 

Ligeledes indeholder tilsynspolitikken mål med tilsynene, som lyder:

 • At påse, at borgerne får den hjælp, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Byrådet har truffet.
 • At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig (og økonomisk) forsvarlig måde.
 • At forebygge, ved at gribe korrigerende ind, før mindre problemer udvikler sig til alvorlige problemer.
 • At tilsynet skal medvirke til at undgå omsorgssvigt, samt sikre tryghed for beboere og pårørende.

 

Tilsynsopgaven med de enkelte leverandører er til dagligt forankret i Visitationen, samt en gang årligt hos en ekstern konsulent, som udfører uanmeldte tilsyn via stikprøver.

 

Revideret tilsynspolitik er vedlagt.

Lovgrundlag

Lov om retsikkerhed og administration §§ 15 og 16.

Servicelocen § 139.

Serviceloven §§ 151 og 151 c.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at den reviderede tilsynspolitik godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Anbefales.44. Indførelse af fritvalgsbevisordning

Sagsnr: 27.39.16-A00-1-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommune indgik den 1. marts 2017, efter udbud indenfor en godkendelsesordning, kontrakt med Det Danske Madhus om levering af madservice til hjemmeboende borgere.

Det Danske Madhus var en af to tilbudsgivere, og det var kun tilbuddet fra Det Danske Madhus, som opfyldte kriterierne i udbuddet, og derved den eneste leverandør, der kunne indgås en kontrakt med. Den anden leverandør er sidenhen opkøbt af det Danske Madhus, på den del der vedrører madservice til borgere i eget hjem.

Det Danske Madhus er i dag den eneste større leverandør af madservice i Danmark, og det har således ikke været muligt at indgå aftale med andre leverandører.

Faxe Kommune skal i henhold til Servicelovens § 91 skabe grundlag for, at borgere, der er visiteret til madservice, kan vælge mellem to eller flere leverandører.

For at gøre det, skal kommunen, som minimum indgå kontrakt med to leverandører, eller tilbyde et fritvalgsbevis, som giver borgere, der er visiteret til madservice, adgang til, at de pågældende borgere selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed om hjælpens udførelse.

Da kontrakten med Det Danske Madhus er indgået efter udbud indenfor en godkendelsesordning, kan andre leverandører godkendes til at levere ydelsen på de samme vilkår. Alternativt kan kommunen vælge at tilbyde et fritvalgsbevis til de visiterede borgere.

Før kommunen kan tilbyde et fritvalgsbevis, er det imidlertid et krav, at der i udbudsmaterialet er oplysning om, at der i kraft af fritvalgsbeviset kan være andre leverandører om opgaven, som bliver afregnet til samme pris. Dette har ikke været oplyst i materialet, men Det Danske Madhus har efterfølgende accepteret, at Faxe Kommune kan tilbyde fritvalgsbevis for at kunne etablere et fritvalg.

Fritvalgsbevisets værdi fastsættes på baggrund af den kontrakthavende private leverandørs tilbudsafgivelse.

Såfremt Faxe Kommune vælger at indføre mulighed for at udstede fritvalgsbevis til borgere, der er visiteret til madservice, er det kommunen der skal afregne med den cvr-registrerede leverandør, som borgeren med et fritvalgsbevis har valgt, og til den pris, der svarer til fritvalgsbevisets værdi. Borgeren modtager ikke kontante midler i forbindelse med et fritvalgsbevis, og hæfter heller ikke over for leverandøren i forhold til betaling eller manglende betaling.

Borgere der vælger at gøre brug af tilbud om fritvalgsbevis vil, af kommunen, blive opkrævet betaling på samme måde og med samme takst, som borgere der har valgt Det Danske Madhus.

Fritvalgsbeviset for en hovedret skal lyde på 48,50 kr. ekskl. moms (prisniveau 2017). Prisen på 48,50 er den markedspris, som Det Danske Madhus har afgivet i deres tilbudsgivning og den pris, som indgår i kontrakten.

Såfremt Faxe Kommune kan producere og levere til samme pris, og på samme vilkår, som Det Danske Madhus, og uden et kommunalt tilskud, er det også en mulighed, at kommunen kan tilbyde sig som leverandør. Da Kommunalbestyrelsen i 2012 traf beslutning om udlicitering af madservice til hjemmeboende, lå Faxe Kommunes produktionspris over den markedspris der blev opnået. Center for Sundhed & Pleje antager, at dette faktum ikke har ændret sig, men der er ikke foretaget nærmere beregninger, som kan bekræfte, at Faxe Kommunes produktionspris også i 2017 ligger over den markedspris på 48,50 kr., som der fra 1. marts 2017 er indgået kontrakt med Det Danske Madhus på.

Kommunalbestyrelsen har i 2017 besluttet at omdanne alle køkkener til produktionskøkkener; derved er centralkøkkenet på Frederiksgadecenterets kapacitet omplaceret til flere plejecenterkøkkener. Det vil derfor ikke på nuværende tidspunkt være muligt at løse opgaven med udbringning, inden for nuværende ressourcemæssige rammer.

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, på baggrund af ovenstående med de manglende personaleressourcer, samt den antagelige højere produktionspris dette kan medføre i Faxe Kommune, at der indføres mulighed for udstedelse af fritvalgsbeviser på madservice, for at overholde reglerne omkring borgernes ret til et fritvalg. 

Lovgrundlag

Lov om social service.

Bek. 344 af 26-03-2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune, idet værdien af fritvalgsbeviset, og dermed afregningen til leverandøren, svarer til taksten der kan opkræves borgeren.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at tilbuddet om fritvalgsbevis til madservice, som alternativ til levering fra Det Danske Madhus, godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Tilbuddet om fritvalgsbevis blev godkendt.45. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

1. ViSP Årsberetning for 2016 (beretningen er vedlagt som bilag).

2. Faxe Kommunes døgntilbud ”Kildebo – Center for Neurorehabilitering” er et af de tre højest specialiserede tilbud til voksne med kompleks erhvervet hjerneskade i Region Sjælland. Kildebo er et midlertidigt døgntilbud efter § 107 i lov om Social Service.

Kildebo har stor succes med rehabilitering af sine borgere. F.eks. viser Kildebos opgørelser, at op mod 80% af borgerne kan bo i selvstændig bolig efter endt ophold på Kildebo, mens det kun gjaldt omkring 35% ved indskrivningen på Kildebo. Opgørelserne viser endvidere, at borgerne efter endt ophold har et markant mindre behov for hjælp til at komme op om morgenen og i seng om aftenen, end ved opholdets start.

Bilag:
- Årsrapport 2016 for Kildebo – Center for Neurorehabilitering.
- Notat om årsrapport 2016 for Kildebo.
- Socialstyrelsens publikation ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade – behandling af afrapporteringer på central udmelding”.

 

3. Orientering om dialogmøder den 28. juni 2017.

 

4. Orientering om delte hjerteforløb. 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 3. maj 2017

Meddelelser blevet givet.Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen