Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 25. januar 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 25-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 25. januar 2017 kl. 15:30
i Restaurant Bregnen, Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, 4690 Haslev


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen

1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt. 

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).2. Godkendelse af nyt medlem til Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A21-2-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 30. november de indstillede repræsentanter til Udsatterådet.

Imidlertid er det medlem, der skulle repræsentere de hjemløses organisation SAND, trådt ud af organisationen.

 

Derfor indstiller SAND nu medlemmet Patrick Larn til at indgå i Udsatterådet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Patrick Larn indgår i Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 3. Indførsel af klippekortordning på plejecentrene

Sagsnr: 29.00.00-A00-61-16 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Med aftale om Finansloven for 2017 tilfører regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti 380 millioner kr. årligt i 2017 - 2019 til en ny klippekortordning for de ældre, der bor på plejecenter.

 

Ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal fortsat opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre de ting, der giver livskvalitet for dem. Formålet med ordningen er at styrke de svageste ældres livskvalitet og selvbestemmelse. I lighed med klippekortordningen til borgere i eget hjem, er klippekortordningen på plejecentrene tiltænkt aktiviteter og ekstra hjælp, som den ældre selv kan være med til at bestemme, hvad skal gå til. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Tiden kan spares op, således at den kan bruges på aktiviteter, der tager længere tid.

 

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter og/eller hjælp, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Det kan være aktiviteter på og uden for plejehjemmet, og det vil være den enkelte kommunes ansvar at sikre, at beboerne indenfor målgruppen får tilbud om dette og samtidig kan benytte tilbuddet. Kommunen skal endvidere tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortordningen.

 

Klippekortet udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. 

Lovgrundlag

Finansloven 2017.

Økonomi

Aftaleparterne i alt 380 millioner kr. årligt fra 2017 og frem. Fra 2019 fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ansøgningen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 4. Brugertilfredsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje

Sagsnr: 27.36.00-P05-1-14 Sagsansvarlig: Martin Holmsgaard Håkan

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen for 2011 er regeringen og KL enige om at anbefale, at kommunerne hvert andet år offentliggører sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet indenfor dagtilbud, skole og hjemmepleje.

I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 fremgår det yderligere, at regeringen og KL ønsker, at flere kommuner tilslutter sig at udføre tilfredshedsundersøgelser for bedre at inddrage brugernes vurdering i tilrettelæggelsen af opgavevaretagelsen.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 30. april 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse, med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsesværktøjet lanceret af KL. Undersøgelsen viste en overvejende positiv vurdering af hjemmeplejen i Faxe Kommune. 76 % af respondenterne svarede, at de ved den samlede vurdering var tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen. Kun 2 % af respondenterne svarede, at de samlet set var utilfredse. Daværende undersøgelse gav ingen anledning til ændringer inderfor de forespurgte områder.

Da det i 2017 er to år siden den sidste tilfredshedsundersøgelse blev gennemført, anbefaler Center for Sundhed & Pleje, at der i 2017 foretages endnu en kortlægning af borgernes tilfredshed med Faxe Kommunes hjemmepleje.

Gevinsterne ved at udføre en brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje kan være:

 • Brugerne bliver hørt.
 • Plejegrupperne får et indblik i brugernes oplevelser, hvilket kan bruges i udviklingen af kvaliteten.
 • Centret får indblik i forskelle i oplevet service mellem plejegrupperne, hvilket kan bruges til en konstruktiv dialog i ledergruppen og i plejegrupperne.
 • Centret og politikerne får et indblik i borgernes oplevelse af servicen.
 • En brugerundersøgelse kan danne grundlag for en politisk diskussion omkring prioritering; heriblandt en dialog omkring hvilke områder, der ønskes særligt fokus på og hvilke der eventuelt bør omprioriteres.
 • Faxe Kommune lever op til KL's og regeringens anbefaling om brugertilfredshedsundersøgelser på plejeområdet.

 

Undersøgelsens rammer

Regeringen og KL har i fællesskab udviklet værktøjet ”Sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser”. Spørgsmålene i KL's skema er obligatoriske med henblik på at kunne sammenligne brugertilfredsheden på tværs af kommuner. Det har også været muligt at tilføje lokale spørgsmål for den enkelte kommune.

De 16 faste spørgsmål i brugertilfredshedsundersøgelsen omhandler tilfredsheden med praktisk hjælp, personlig pleje, madservice, organisering af hjælpen, medarbejderne og baggrundsspørgsmål. Faxe Kommune kan vælge at supplere med lokale spørgsmål. Ved undersøgelsen for 2014 - 2015 valgte Faxe Kommune at supplere med spørgsmål vedrørende maden og hjemmerehabilitering, hvilket det anbefales at gentage, således at undersøgelserne bliver sammenlignelige.

KL's koncept er gratis, mens tryk og pakning koster ca. 6700 kr. samt administrationstid.

Materialet vil efter behandling i Social- og Sundhedsudvalget blive forelagt Ældrerådet med henblik på at præsentere spørgerammen og skabe mulighed for input til undersøgelsen.

Undersøgelsens overordnede tidsplan ser ud som følgende:

Fase 1: Opstart/planlægning

Fase 2: Forberedelse af dataindsamling - ca.10 uger

Fase 3: Dataindsamling – ca. 6 uger

Fase 5: Rapportering - ca. 4 uger

Fase 6: Opfølgning - ca. 1 - 2 uger

I vedlagte bilag ses den udarbejdede spørgeramme fra KL, sidst opdateret i august 2016.

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83.

Økonomi

 Holdes indenfor den nuværende økonomiske ramme.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

 • iværksættelsen af en brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen i Faxe Kommune godkendes, og at
 • der kommes med supplerende forslag til temaer.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 5. Betaling i forbindelse med buskørsel

Sagsnr: 88.00.00-Ø54-69-16 Sagsansvarlig: Martin Holmsgaard Håkan

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmøntningen af værdighedspolitikken, blev der i 2016 afsat 1,5 millioner kr. til indkøb af minibusser til plejecentre og dagcenter. Busserne er nu indkøbt og holder parkeret ved Rådhuset, Frederiksgade, hvorfra de snarest fordeles ud på følgende plejecentre: Hylleholtcentret, Grøndalshusene og Dalgaarden. Busserne skal herefter deles alle centrene imellem.

Hensigten med indsatsen er at give mulighed for, at de ældre får flere oplevelser uden for plejecentrene og dermed opnår en højere livskvalitet i hverdagen. Der er således tale om kørsel i forbindelse med udflugter for beboere på plejecentre og visiterede brugere på dagcentrene.

Udover busser indkøbt under værdighedspuljen, har nogle plejecentre, via fondsmidler og arv, indkøbt tre minibusser, som anvendes til samme formål. Sammenlagt er der tale om seks busser.

Afregning af løbende og variable udgifter til diesel, olie, sprinklervæske mv., skal som udgangspunkt dækkes af de enkelte brugere, men kan give udfordringer, da priserne kan variere fra gang til gang, samt når der eksempelvis skal tages højde for brændstofrest i tanken, efter endt tur.

En afklaring af de juridiske forhold i forbindelse med brugerbetaling for buskørsel viser, at god praksis på området er, at udgifterne bør være ens for alle berørte borgere.

Det skønnes, at der vil være et samlet årligt forbrug på 101.000 kr. til dækning af brændstof, vedligehold, vægtafgift og forsikring mm.

På baggrund af dette, anbefales det derfor, at Faxe Kommune afholder udgifterne til driften af alle busserne totalt set, således at tilbuddet bliver ens for alle borgere.

Udgifter, der er kendt på forhånd og som derfor ikke er variable og svære at beregne, såsom færgeoverfart, brotakst mv., fordeles mellem de deltagende borgere, per gang.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Udgiften afholdes indenfor den nuværende økonomiske ramme, på ældreområdets fællesområde.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje anbefaler, at udgifter til brændstof, vedligehold, vægtafgift og forsikring mm., dækkes inden for den eksisterende ramme.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Det præciseres, at tilbuddet gælder alle visiterede borgere.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 6. Fremlæggelsesplan for nøgletal og analyser i 2017

Sagsnr: 29.00.00-G01-10-16 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet nedenstående fremlæggelsesplan for analyser og nøgletalsrapporter, der forventes fremlagt i 2017.

 

Den 25. januar

Oversigt over nøgletalsrapporter i 2017

 

Den 1. marts

 

Den 29. marts

Evaluering af funktionerne på Grøndalscentret

 

Kvalitetsopfølgning på driftsaftalen vedrørende S/I Æblehaven

 

Den 3. maj

Nøgletal for hjemmeplejen og rehabilitering

 • Visitation, personlig pleje og praktisk hjælp
 • Private aktører

 

 Status på klippekortordningen

 

Den 31. maj

 Boligkapacitetsanalyse

 • Plejeboliger
 • Demensboliger
 • Dagcentre
 • Ventedage

 

Den 28. juni

Forebyggende hjemmebesøg

 

Nøgletal for træning

 • Bl.a. orientering om effektmål og ventedage

 

Hjælpemidler

 

Den 30. august

Indlæggelser

-          Forebyggelige

-          Genindlæggelser

-          Færdigbehandlede

 

Den 27. september

Orientering om den ændrede kommunale medfinansiering

 

Kommunal medfinansiering og fuldfinansiering

 • Somatik
 • Genoptræning
 • Sygesikring
 • Psykiatri
 • Hospice
 • Vederlagsfri fysioterapi (inkl. Lysholm ridefysioterapi)

Den 1. november

Kronikerrapport

 

Den 29. november

Foreløbig status på klippekortordning til plejecentre

 

Nøgletal for hjemmeplejen og rehabilitering

 • Visitation, personlig pleje og praktisk hjælp
 • Private aktører

 

 

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at fremlæggelsesplanen godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 7. Forstærket indsats for storrygere i Faxe Kommune

Sagsnr: 29.09.00-G01-52-16 Sagsansvarlig: Vibeke Bastrup

Sagsfremstilling

Antallet af rygere, der deltager i de traditionelle rygestopaktiviteter i Faxe Kommune, er gennem de senere år faldende. I takt med at andelen af rygere i befolkningen falder, vil de rygere, der er tilbage, have stadig vanskeligere ved at stoppe. Tobaksforebyggelsen til den gruppe skal intensiveres samtidig med, at der tages nye metoder i brug, hvis den positive udvikling i danskernes rygevaner skal fastholdes.

Sundhedsstyrelsens (SST) midtvejsevaluering ”Forstærket indsats overfor storrygere 2016” viser, at rygerne i højere grad gennemfører rygestopkurset, end man ser i andre rygestopaktiviteter på landsplan, samt at det at blive røgfri hænger sammen med, at man har anvendt rygestopmedicin.

På baggrund af ovenstående, vil Faxe Kommune i en projektperiode på 1 år tilbyde tilskud til rygestopmedicin/nikotinsubstitution til en særlig gruppe af storrygere med stor/meget stor afhængighed, som er motiverede for at blive røgfri.

Alle andre borgere i Faxe Kommune, med ønske om hjælp til rygestop, vil som hidtil modtage indsatser via de traditionelle rygestoptilbud.

Formålet med projektet er at undersøge og evaluere, hvad en målrettet indsats mod rygning betyder for en særlig gruppe rygere.

Målgruppen for projektet er storrygere med stor/meget stor nikotinafhængighed, der er motiveret for rygestop. Den særlige målgruppe bliver identificeret via to metoder, nemlig den motiverende samtale og Fagerströms test, som måler graden af nikotinafhængighed via 6 spørgsmål. Disse metoder giver mulighed for at identificere de særlig motiverede rygere og beregne afhængighedsscoren, således at det kun er de deltagere, der er motiverede og samtidig scorer stor/meget stor afhængighed på scoren, som er i målgruppen og dermed vil modtage tilskud til rygestopmedicin/nikotinsubstitution.

I projektperioden vil deltagerne samtidig blive tilbudt lungefunktionsmåling med henblik på tidlig opsporing af KOL.

Indsatsen vil bestå af en afklarende individuel samtale, lungefunktionsmåling, individuelle rygestopkonsultationer, samt telefoniske opkald forud for start og ved udeblivelser.

Et år efter opstart evalueres procedurer for udlevering af tilskud til nikotin, og samtidig evalueres projektet på baggrund af mål, indikatorer og succeskriterier.

Den årlige udgift på baggrund af Sundhedsstyrelsens midtvejsevaluering er, at der ydes tilskud på 1.700 kr. til ca. 65 borgere, hvilket beløber sig til ca. 110.000 kr. Der er søgt dispensation i Lægemiddelstyrelsen for at få tilladelse til at udlevere et tilskud til vederlagsfrit lægemiddel.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 119 og Lægemiddelloven § 67, stk. 1.

Økonomi

Beløbet finansieres indenfor egen ramme for Sundhedsfremme og Forebyggelse.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der iværksættes forstærket indsats for storrygere.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Godkendt.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 8. Valg til Ældrerådet 2018 - 2022

Sagsnr: 84.12.00-A30-1-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Der skal afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år.

Ældrerådet besluttede på sit møde d. 24. oktober 2016 at indstille til, at det kommende ældrerådsvalg gennemføres som et fremmødevalg og at selve valghandlingen finder sted d. 21. november 2017, hvor der samtidig er kommunal- og regionsrådsvalg.

Ældrerådet ønsker at finde ud af om valgdeltagelsen kan blive højere ved fremmødevalg.

Byrådet beslutter endeligt hvor ofte, hvornår og hvordan valghandlingen rent praktisk skal tilrettelægges.

 

Danske Ældreråd har set på valgdeltagelse ved henholdsvis fremmødevalg og brevvalg.

Tal for 2013 viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent for de 21 ældreråd der afholdte fremmødevalg, samtidig med kommunalvalget, var 71,4 %, mens det tilsvarende gennemsnitlige tal for de 30 ældreråd der benyttede brevvalg, var 47,8%.

 

I de følgende afsnit beskrives forskellen på de to slags valg.

 

Fremmødevalg:

Ønsker man fremmødevalg, kan valget til Ældrerådet for perioden 2018 - 2022 gennemføres sammen med kommune- og regionsrådsvalget d. 21. november 2017. 

Fremmødevalg gennemføres ved, at valgberettigede vælgere møder frem på de valgsteder, hvor der samtidig gennemføres kommune- og regionsrådsvalg.

Valghandlingen skal kunne gennemføres, så den ikke er til gene for gennemførsel af kommunal- og regionsrådsvalg

Der kan efter gældende regler brevstemmes på Borgerservice enten i Faxe eller Haslev.

Desuden kan borgere af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet.

På plejecentrene afgives brevstemmer samme dag, som der modtages brevstemmer til kommunal -og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i valghandlingen og Center for Sundhed & Pleje stiller med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

For at gennemføre et fremmødevalg, skal der bruges ca. 42 valgtilforordnede til at dække valgstederne. De tilforordnede aflønnes på samme vilkår, som personer der er udpeget til at være tilordnede vælgere ved kommunal- og regionsrådsvalget.  Administrativt personale aflønnes i henhold til lokalaftale fra d. 1. april 2015.

Ældrerådet stiller med 28 personer og Center for Sundhed & Pleje med 14. Når Center for Sundhed & Pleje skal bemande valgstederne med to personer pr. valgsted, formodes det, at der kun i mindre omfang kan stilles med yderligere tilforordnede til kommunal - og regionsvalget.

 

Skriftligt valg:

Der sendes stemmeseddel til vælgeren, som udfylder den og returnerer den til kommunen.

Desuden kan borgere, som af helbredsmæssige årsager, og som har ansøgt om det, afgive stemme i hjemmet. Hjælpen gives af den SOSU-hjælper eller assistent, der primært kommer i hjemmet.

På plejecentrene kan der afgives stemmer samme dag, som der stemmes til kommunal- og regionsrådsvalget.

Ældrerådet deltager i det praktiske arbejde vedr. valget, primært optælling af stemmer. Desuden stiller Center for Sundhed & Pleje med administrativt personale, der kan bistå valghandlingen.

 

Retningslinjer

Når Byrådet har besluttet, hvilken valgform der skal anvendes, udarbejder Center for Sundhed & Pleje detaljerede retningslinjer for forberedelse og afvikling af ældrerådsvalget.

 

Lovgrundlag

LBK nr. 930 af 17/9 2012 om Retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33. Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11. maj 2011 om Ældreråd.

Økonomi

Brevvalg 185.500 kr.

Fremmødevalg 159.000 kr.

Udgifterne dækkes indenfor afsatte budgetmidler, under Økonomiudvalgets kontoområde, vedrørende udgifter til valg.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at ældrerådsvalget gennemføres som et fremmødevalg.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Indstillingen anbefales med en anbefaling af, at Center for Sundhed & Pleje, sammen med Ældrerådet, planlægger valgets forberedelse, afholdelse og opgørelse.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 9. Endelig takst for omsorgs- og specialtandpleje 2017

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017, har Byrådet behandlet taksterne for omsorgs- og specialtandpleje.

De til budgetbehandlingen indarbejdede takster har været skønnet og har således ikke været de endelige.

 

Indenfor omsorgs- og specialtandpleje er der fastsat loft over egenbetaling for patienter, der er omfattet af ordningen. Ifølge bekendtgørelsen reguleres det fastsatte loft en gang årligt, den 1. januar.

Taksten over for borgerne reguleres årligt med hvad der svarer til satsreguleringsprocenten, som fra 2016 til 2017 udgør 2%.

 

Sundheds- og Ældreministeriet har den 12. december 2016 meddelt den maksimale takst for omsorgs- og specialtandplejen, gældende fra den 1. januar 2017.

 

 • Taksten for egenbetaling for omsorgstandpleje i 2017 udgør 510 kr. årligt.
 • Taksten for egenbetaling for specialtandpleje i 2017 udgør 1.895 kr. årligt.

 

Taksten for kørsel til omsorgstandpleje er fastsat af Faxe Kommune, og udgør for 2017 25 kr. pr. måned.

Der tilbydes ikke kørsel til specialtandpleje.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 179 af 28. februar 2012 om tandpleje, samt cirkulæreskrivelse nr. 10253 af 12. december 2016.

 

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser for den samlede afsatte ramme til omsorgs- og specialtandpleje.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at udmeldte takster for omsorgs- og specialtandpleje for 2017 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Anbefales.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 10. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

 1. Orientering omkring nødkald på Lindevejscentret, Hylleholt og Solhavecentret.
 2. Orientering omkring afgørelse fra afklaringsudvalg juli-oktober 2016 vedr. borger faldet i eget hjem.
 3. Deltagelse i samarbejdsprojekt mellem 12 kommuner og TV ØST om en sundhedsfremmende programserie målrettet inaktive ældre borgere/seere i de 12 kommuner.
 4. Orientering omkring udvikling af ny demografimodel i samarbejde med CHØI.
 5. Orientering omkring ophør af Din Private Kok.
 1. Orientering omkring færdigbehandlingsbegrebet.
 2. Orientering om høringsudkast sendt til Sundhedsstyrelsen vedr. akutfunktioner.
 3. Orientering omkring høringssvar vedr. udbud af ortopædisk fodtøj.
 4. Orientering omkring forebyggende indsats, jf. budget 2017.
 5. Orientering om forbrug af værdighedsmidlerne.
 6. Eventuel politisk deltagelse på temadage i Demensrummet.
 7. Orientering omkring opstart af Fars køkkenskole.
 8. Orientering omkring Sundhedsprofil 2017.
 9. Drøftelse angående deltagelse på KL's årsmøde i Aalborg.

 

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 25. januar 2017

Meddelelser blevet givet.

Det præciseres, at Center for HR, Økonomi & IT forkortes CHØI.

Færdighedsbehandlingsbegrebet, nævnt i punkt 6, erstattes af begrebet udskrivningsparat.

Det besluttes, at Social- og Sundhedsudvalget resten af året, på deres møder, vil få serveret den samme mad som de udeboende borgere eller deltage i spisningen på kommunens institutioner. Dette med henblik på løbende at prøvespise den leverede mad.

Steen Petersen (O) deltog i stedet for Bente Abrahamsen (O).

 Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen