Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 28. juni 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 28-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 28. juni 2017 kl. 13:00
i Faxe Vandrerhjem


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen

59. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.60. Dialogmøde

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget holder dialogmøde vedrørende budget 2018, jf. budgetvejledningen for 2018.

 

Dialogmøderne afholdes på Faxe Vandrerhjem og tidsplanen er følgende:

 

Kl. 13:00-13:30 Centerudvalgene for Center for Familie, Social & Beskæftigelse samt Center for Sundhed & Pleje.

Kl. 13:45-14:15 Handicaprådet, Udsatterådet og Ældrerådet.

Kl. 14:30-15:00 Bruger-/pårørenderåd.

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 61. Budgetforslag 2018, Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-8-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår det, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale. Budgetmaterialet kan tilgås på Faxe Kommunes hjemmeside, på http://www.faxekommune.dk/budget-2018.

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og Regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

 

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 millioner kr. årligt. 

 

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

 

Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag. 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • Sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.

 

 62. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk indsats efter servicelovens § 85

Sagsnr: 27.00.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter Lov om social service § 85.

 

Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeklaration eller en kvalitetsstandard.

 

Faxe Kommunes serviceniveau for Lov om social service § 85 blev senest fastsat den 24. januar 2012 med vedtagelsen af servicedeklaration for socialpædagogisk bistand. Denne generelle servicedeklaration er med fremlagte blevet revideret og omformuleret til en mere afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

 

• at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen og hos leverandørerne,

• at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udfører indsatsen,

• at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,

• at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,

• at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og

• at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Med den nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en egentlig ændring af den tidligere servicedeklaration, men en væsentlig præcisering og uddybning af rammer, borgers rettigheder og forpligtelser, samt metoder.

 

Der er tale om væsentlige præciseringer i forhold til:

 

• Målgruppen, som beskrives nærmere.

• Formålet med indsatsen, som er blevet uddybet og lægger sig op ad Folketingets seneste lovændringer på området.

• Form og indhold i indsatsen, som er beskrevet med metoder, herunder at indsatsen som udgangspunkt altid ydes som gruppeforløb, samt at brugen af digitale løsninger vil udvides i takt med udviklingen på området.

• Visitation til indsats.

• Sagsbehandlingstid, som er blevet berammet til 8 uger.

• Leverandør af ydelser, hvor det præciseres at Faxe Kommune som udgangspunkt bruger egne tilbud.

• Varighed og opfølgning, hvor især tidsrammen er blevet præciseret.

• Forventninger, ret og pligt til borgere, der modtager indsatser, er blevet indskærpet.

• Eventuelle udgifter for borgeren er præciseret.

• Borgers klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver, som er blevet beskrevet nærmere.

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, hvilket er i tråd med Folketingets seneste vedtagne ændringer af Lov om social Service.

 

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social service § 85 er vedlagt som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om social service.

 

 

 

Økonomi

Det præciserede serviceniveau på § 85 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.  

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at kvalitetsstandard for socialpædagogisk indsats sendes i høring i Handicaprådet, og
 2. at kvalitetsstandard for socialpædagogisk indsats sendes i høring i Udsatterådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.63. Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter servicelovens § 98

Sagsnr: 27.00.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter Lov om social service § 98.

Faxe Kommuner har ikke tidligere fastsat serviceniveau for ydelser efter Lov om social service §98. Der er derfor formuleret en kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

 • At sikre en fælles ramme for medarbejdere i administrationen og hos leverandørerne.
 • At give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udføre indsatsen.
 • At give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp.
 • At sikre borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp.
 • At give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi.
 • At skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Der er med denne kvalitetsstandard således tale om en fastsættelse af serviceniveauet i Faxe Kommune ud fra praksis.

Denne fastsættelse omhandler:

 • Lovgrundlaget.
 • Målgruppen, som afgrænses med det specifikke dobbelte sansetab.
 • Formålet med hjælpen beskrives.
 • Form og indhold, som beskrives med specifikke opgaver, og afgrænses i forhold til nærliggende lovgivning.
 • Visitation til ydelsen.
 • Sagsbehandlingstid berammes til 8 uger.
 • Leverandør af hjælpen beskrives med de krav, der skal opfyldes, for at en kontaktperson kan godkendes. Dertil beskrives en række ansættelsesvilkår for kontaktpersoner til denne opgave.
 • Varighed og opfølgning, hvor udmåling af timetal og aktiviteter opstilles. Dertil beskrives og fastsættes særlige vilkår for hjælpen ved døgnophold og ferier i Danmark og udlandet.
 • Krav til borgeren beskrives med ret og pligt.
 • Udgifter for borgeren, hvor eventuelle udgifter i forbindelse med hjælp beskrives.
 • Borgers klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver beskrives.

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, hvilket er i tråd med Folketingets senest vedtagne ændringer af Lov om social service.

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social Service § 98 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomi

Udarbejdelse af kvalitetsstandard for § 98 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

 1. at kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde sendes i høring i Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.

 64. Fremtidig aftale med ViSP

Sagsnr: 00.01.00-A00-37-16 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Indledning

I forbindelse med Kommunalreformen i 2007, overgik ansvaret for specialundervisning for voksne til kommunerne. Faxe, Vordingborg, Næstved, Guldborgsund og Lolland kommuner valgte at opgaven skulle løses fælleskommunalt igennem Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP). I perioden fra 2007 til 2015 blev opgaven løst på baggrund af en abonnementsaftale, mens den i perioden fra 2016-2017 løses efter en pakkemodel.

Med udgangen af 2015 forlod Lolland Kommune samarbejdet, og senest har Guldborgsund meddelt, at de ønsker at udtræde af samarbejdet ved udgangen af 2017.

For at sikre den fortsatte leverance af de meget specialiserede tilbud, som kommunerne i følge loven er forpligtet til at levere, har borgmestrene fra Faxe, Vordingborg og Næstved taget initiativ til udarbejdelsen af en fælles 2-årig abonnementsaftale. Oplæg til abonnementsaftalen er vedlagt som bilag.

 

Abonnementsmodel

Formålet med den nye abonnementsaftale er først og fremmest at tilgodese borgernes behov i forhold til specialpædagogiske ydelser. Som abonnementskommune vil man endvidere ikke have problemer med at leve op til borgernes retskrav i forhold til at kunne modtage de højt specialiserede ydelser indenfor tale- og høreområdet. Endelig vil en længerevarende abonnementsaftale give ViSP den driftsstabilitet, der er nødvendig for at udvikle og effektivisere ydelserne i aftalen.

Baggrunden for at gå tilbage til abonnementsmodellen skyldes de erfaringer, der er gjort med den nuværende samarbejdsaftale. På Guldborgsunds foranledning er den nuværende aftale bygget op omkring en pakkemodel, hvor den enkelte kommune har kunne købe en grundpakke og tilkøbe fagpakker. Pakkemodellen har vist sig ikke at være optimal. Særligt har den givet en del dobbeltarbejde i de situationer, hvor kommunen selv, og ikke ViSP, har skulle levere de ydelser, der ligger i fagpakkerne.

Abonnementsordninger anbefales også i rapporten "En fælles strategi på kommunikationsområdet", der er udarbejdet i regi af Rammeaftale Sjælland. Rapporten konkluderer, at abonnementsordninger styrker rehabiliteringsindsatsen og gør det muligt at ansætte specialuddannet personale indenfor nogle ofte snævre faglige specialer, samt skabe et fundament, der kan omsætte den seneste forskning og viden.

Som det fremgår, giver længerevarende aftaler mulighed for at indarbejde nye metoder og teknologier, hvilket medvirker til at effektivisere driften. I forbindelse med den nye aftale foreslås det derfor, at der årligt udarbejdes effektiviseringsforslag, svarende til 1 % for hvert år, i den periode aftalen løber. For at kvalificere processen, nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, der tematiserer områder i driften, som effektiviseres.

 

 

 

Et andet vigtigt område er aftalens længde. En længere aftale vil give et stabilt driftsgrundlag, men det vil også give ViSP en reel mulighed for at investere i de ressourcer og den teknologi, som i sidste ende effektiviserer driften og sikrer fortsat høj kvalitet i de specialiserede ydelser. Set i lyset af dette, kan det overvejes, at abonnementsaftalen forlænges med yderligere to år, så aftalen samlet løber i alt fire år.

 

Faxe Kommunes overvejelser

Faxe Kommunes Center for Familie, Social & Beskæftigelse har omkring årsskiftet 2016/2017 afdækket om, og i givet fald i hvilket omfang, opgaverne kan løses billigere på anden vis end via kommunens nuværende pakkeaftale med ViSP.

Denne afdækning af alternativer skal ikke ses som utilfredshed med ViSP eller deres opgaveløsning, men er alene et udtryk for et ønske om en forsvarlig brug af kommunens midler. Herudover skal det understreges, at eventuelle ændringer var forudsat ikke at skulle forårsage forringelser af den kvalitet borgerne oplever.  

Faxe Kommune har inddraget erfaringer fra henholdsvis Lolland og Guldborgsund Kommuner i afdækningen.

 

Afdækningen har vist, at det vil være muligt for Faxe Kommune, med tilkøb udefra på de meget specialiserede områder, samt på ordblindeundervisningen, selv at varetage levering af de specialpædagogiske ydelser, som i dag leveres af ViSP.

For fortsat at opnå specialisering i de ydelser borgerne skal modtage, tænkes en hjemtagning af opgaverne sammen med de tilsvarende opgaver, som kommunen allerede varetager. F.eks. vil opgaver indenfor den fagpakke der hedder ”Hjerneskade og kommunikation” enten kunne varetages i regi af vores højt specialiserede tilbud til borgere med erhvervet senhjerneskade - Kildebo, eller i regi af vores tale- og hørekonsulenter på børneområdet, hvor opgaver indenfor fagpakken ”Stemme/stamme” også vil kunne løses. Fagpakken ”Informations- og Kommunikationsteknologi” vil kunne samtænkes med den undervisning, der foregår i regi af vores egne PPR (hvor også tale- og hørekonsulenterne er tilknyttet).

 

Udover flere ansættelser indenfor de individuelle faggrupper, vil en hjemtagning kræve ressourcer til visitering, idet denne funktion varetages af ViSP, for så vidt angår de ydelser ViSP leverer.

På trods af de ekstra ansættelser viser afdækningen, at vi selv, uden forringelser for borgerne, vil kunne levere ydelserne inkl. nævnte tilkøb, for en samlet pris på ca. 3,55 millioner kr. pr. år. i 2017-priser. Dvs. med en besparelse på omkring 850.000 kr. pr. år i forhold til den nuværende pakkemodel, som løber frem til udgangen af 2017.

Uddybning af de overvejelser og beregninger, som ligger bag ovenstående, fremgår af vedlagte notat. 

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.
Servicelovens §112 (Hjælpemidler).
Servicelovens §113 (Forbrugsgoder).
Folkeskoleloven og Lov om aktiv beskæftigelse.

Økonomi

De forskellige modeller forventes at indeholde samme ydelse, men forventes at have forskellige omkostninger. Omkostningerne fremgår af følgende oversigt:  

Model

Årlig pris i kr. pr. år

Pakkemodellen som den foreligger i 2017

4.434.121

Abonnementsmodellen som foreslået 2018

4.361.725

Abonnementsmodellen som foreslået 2019

4.274.490

Hjemtage med tilkøb forventet årlig udgift

3.550.000

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

1) der indgås en 2-årig abonnementsaftale mellem Faxe, Vordingborg og Næstved, der løber indtil udgangen af 2019, at 

2) der i abonnementsaftalen indarbejdes en 1 % effektivisering pr. år, at 

3) abonnementsaftalen efter 2019 kan forlænges, med de aftalte vilkår vedrørende ydelser og 1 % effektivisering, i yderligere 2 år frem til 2021, og at 

4) de realiserede besparelser indarbejdes i budget 2018, med overslagsår.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Indstilling 1-4 anbefales.65. Nøgletal for træningsenheden og opfølgning på puljemidler til reduktion af ventetid

Sagsnr: 29.21.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Formål:

 

Denne opgørelse har to formål. Først og fremmest skal sagen give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i nøgletal for træningsenheden generelt. Der ses nærmere på de visiterede pakker til træning. Dernæst ses der nærmere på træningsenhedens ansøgning om statslige satspuljemidler til nedbringelse af ventetiden til genoptræning, også kaldet pukkelafvikling. Opgørelsen kan læses i sin fulde helhed i det vedlagte bilag.

 

Nøgletal for træningsenheden:

 

I det følgende opgøres antallet af visiterede pakker og antallet af visiterede borgere til henholdsvis genoptræning og vedligeholdelsestræning.

 

Når en borger visiteres til genoptræning eller vedligeholdelsestræning, visiteres vedkommende til en pakke, der består af et bestemt antal timer, som kan komme i anvendelse i takt med udviklingen i borgerens behov. Det vil derfor ikke være et fast antal timer, der afsættes hver uge. Pakker kan ligeledes forlænges, såfremt der er behov for det. Dette vanskeliggør også en nærmere opgørelse af et mere specifikt antal timer. Derimod er det mere retvisende at opgøre antallet af pakker.

 

Træningsenheden yder træning efter både § 119 og § 140 i sundhedsloven (SUL) og § 86, stk. 1-2 i serviceloven (SEL). Lovgivningen er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

 

Tabel 1, 2 og 3 giver et overblik over antallet af visiterede pakker og borgere i hhv. 2014, 2015 og 2016, fordelt på de respektive paragraffer. Data er hentet i KMD Care. En borger kan være visiteret til mere end én pakke i løbet af et år, hvilket også afspejler sig i tallene.

 

I 2014 er der visiteret 1.378 pakker fordelt på 1.139 forskellige borgere. De fordeler sig således:

 

Tabel 1: Oversigt over antal visiterede pakker og borgere, 2014

 

SUL § 140

SUL § 119

SEL § 86 stk. 1

SEL § 86 stk. 2

Antal pakker

1.177

-

179

22

Antal borgere

1.021

-

159

21

 

I 2015 er der samlet set visiteret 1.650 pakker fordelt på 1.363 borgere, jf. tabel 2.

 

Tabel 2: Oversigt over antal visiterede pakker og borgere, 2015

 

SUL § 140

SUL § 119

SEL § 86 stk. 1

SEL § 86 stk. 2

Antal pakker

1.401

77

126

46

Antal borgere

1.198

76

114

42

 

Samlet er der visiteret 1.973 pakker i 2016 fordelt på 1.572 forskellige borgere, jf. tabel 3.

 

Tabel 3: Oversigt over antal visiterede pakker og borgere, 2016

 

SUL § 140

SUL § 119

SEL § 86 stk. 1

SEL § 86 stk. 2

Antal pakker

1.601

177

140

55

Antal borgere

1.307

170

128

52

 

Delkonklusion:

 

Det kan overordnet set konstateres, at der mellem 2014 og 2016 er sket en stigning i både antal visiterede pakker og antal borgere. 

 

Der er forskellige, mulige forklaringer på dette. Først og fremmest er det tænkeligt, at borgerne er blevet dårligere, samt at befolkningen i Faxe Kommune gradvist er blevet ældre.

 

En anden mulig forklaring kan også være, at stigningen kan tilskrives det stigende antal borgere i Faxe Kommune. Når det samlede befolkningstal stiger, er det også naturligt, at det totale antal borgere, der henvises til træning, stiger. I den forbindelse er der set nærmere på, om andelen af befolkningen, der henvises til træning, er fast, eller om den har ændret sig i op- eller nedadgående retning. Tabel 4 viser, at en større andel af befolkningen er blevet visiteret til træning i 2016 end i 2014. Muligvis fordi befolkningen er blevet dårligere og ældre.

 

Tabel 4: Andelen af borgerne i Faxe Kommune, der henvises til træning

 

2014

2016

Andelen af indbyggere i Faxe Kommune, der er visiteret til træning

 

3,2 %

 

4,4 %

 

 

Opfølgning på puljemidler til nedbringelse af ventetid:

 

På landsplan har en række kommuner udfordringer i forhold til at nedbringe ventetiden til en uge. Flere kommuner har en ventetid på mere end 10 dage. Tabel 5 giver et overblik over ventetiden til almen genoptræning i 2015 blandt udvalgte kommuner. I Faxe Kommune er det besluttet, at sammenligne Faxe Kommune med nabokommuner i Region Sjælland, samt regionsgennemsnittet. Tabel 5 inddrager derfor de udvalgte kommuner. Administrationen har derudover valgt at inddrage landsgennemsnittet for at vise, at problemet med lang ventetid er landsdækkende.

 

Tabel 5: Opgørelse af ventetid til almen genoptræning

 

2015

Landsgennemsnit

14

Region Sjælland

13

Faxe Kommune

6

Køge Kommune

10

Ringsted Kommune

12

Næstved Kommune

13

Stevns Kommune

-

Vordingborg Kommune

10

 

Flere kommuner på landsplan og i Region Sjælland har forholdsvis lang ventetid til træning, og det kan ses på den gennemsnitlige ventetid, jf. tabel 5.  Hvor lands- og regionsgennemsnittet er på henholdsvis14 og 13 dage, har Faxe Kommune i 2015 kun 6 ventedage. Faxe Kommune klarer sig så godt, at kommunen på landsplan befinder sig på en delt andenplads.

 

Da mange kommuner har udfordringer i forhold til lang ventetid, har staten givet kommunerne mulighed for at søge midler fra satspuljen til at nedbringe denne ventetid.

 

Træningsafdelingen har søgt om midler til en række konkrete tiltag, der skal medvirke til at nedbringe ventetiden yderligere. Træningsafdelingen har modtaget tilsagn om 589.987 kr. fra puljen.

 

I ansøgningen har træningsafdelingen angivet, at de vil bruge midlerne på en række tiltag, der forventes at komme alle borgere til gavn. Det drejer sig konkret om:

 

 • Tre ekstra kondicykler.
 • Et kursus i kinesiotape, der skal reducere borgernes smerter.
 • Ekstra lasere til smertebehandling.
 • En ekstra Nustep- træningsmaskine.
 • Opnormering af personale til pukkelafvikling.

 

Alle midlerne forventes at bidrage til, at ventetiden kan reduceres yderligere, jf. det vedlagte bilag, hvori der findes en grundigere beskrivelse af de planlagte indkøb af midler.

 

Træningsafdelingen har angivet, at de vil følge den tid, der går, fra de modtager enten en henvisning eller en genoptræningsplan, til de tilbyder borgeren det første besøg.

 

Resultatet af de nye tiltag forventes at kunne aflæses i Sundhedsdatastyrelsens data for 2017, som forventes at være offentligt tilgængelige tidligst i midten af 2018.

 

Træningsenhedens foreløbige erfaringer med de nyindkøbte midler viser, at ikke alle forventninger holder stik. Oprindeligt forventede træningsafdelingen, at antallet af træningsgange ville blive reduceret ved hjælp af de nye midler. Erfaringen viser dog, at dette ikke er tilfældet. Til gengæld opleves det, at borgerne afsluttes med et bedre funktionsniveau end tidligere. Det positive ved dette er, at det højere funktionsniveau kan betyde, at kommunen oplever en reduktion i antallet af genhenvisninger til genoptræning. Dette vil også medvirke til at nedbringe ventetiden. Administrationen følger udviklingen.

 

Delkonklusion:

 

I det foregående afsnit kan det ses, at Faxe Kommune klarer sig godt, når det handler om at holde en kort ventetid til genoptræning. Med 6 dages ventetid placerer Faxe Kommune sig som en af de bedste kommuner i landet, når det handler om at sikre kort ventetid.  

 

På landsplan har en række kommuner dog lange ventetider til genoptræning. Staten har derfor givet kommunerne mulighed for at søge om statslige satspuljemidler til at nedbringe ventetiden. Træningsafdelingen har ansøgt om at nedbringe den i forvejen lave ventetid yderligere. Faxe Kommune har fået tilsagn om 589.987 kr. til formålet.

 

Resultatet af træningsenhedens arbejde forventes at afspejle sig i opgørelsen af ventetid til træning, der tidligst er tilgængelig i midten af 2018.

 

Foreløbigt oplever træningsafdelingen, at borgerne afsluttes med et højere funktionsniveau end tidligere. Til gengæld afsluttes de ikke hurtigere, som forventet. I stedet er det relevant at følge, om der ses færre genhenvisninger fremadrettet, når borgerne afsluttes med et højere funktionsniveau.

 

Konklusion:

 

Det kan overordnet set konstateres, at der mellem 2014 og 2016 er sket en stigning i både antal visiterede pakker og antal borgere.  Dette kan bl.a. skyldes, at borgerne i kommunen bliver dårligere, og nogle bliver ældre.

 

Herudover kan det konstateres, at en stigende andel af borgerne i kommunen henvises til genoptræning. Sandsynligvis fordi befolkningen i kommunen bliver gradvist ældre.

 

Faxe Kommune er med 6 dages ventetid blandt de kommuner i landet, der har kortest ventetid til genoptræning. Kommunens træningsafdeling har som ambition at sænke ventetiden yderligere ved hjælp af statslige satspuljemidler.

 

Den foreløbige evaluering fra træningsenheden giver dog anledning til ledelsesmæssige overvejelser omkring, hvordan nedbringelse af ventetid bedst kan sikres, herunder om det bedst sker gennem hurtigere forløb med samme funktionsniveau, som man har været vant til, eller om borgernes funktionsniveau skal forbedres, således at træningsafdelingen søger at minimere antallet af genhenviste og på den måde reducerer antallet af henviste og ventetiden til træning.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 140 samt § 119; Servicelovens § 86, stk. 1-2

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at nøgletal for træningsenheden og opfølgning på puljemidler til reduktion af ventetid tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Godkendt.66. Opgørelse af forebyggende hjemmebesøg

Sagsnr: 27.35.04-P05-1-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Formål:

 

Indeværende opgørelse har til formål at give Social- og Sundhedsudvalget et indblik i tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a. Forebyggende hjemmebesøg er en samtale med en forebyggende sundhedskonsulent omkring borgerens trivsel i hverdagen samt kommunens tilbud til ældre. Hjemmebesøgene har til formål at hjælpe og understøtte de ældre til bedre at anvende egne ressourcer med henblik på at bevare deres funktionsniveau så længe som muligt. Gennem råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder skal kommunen hjælpe de ældre med at opnå øget tryghed og trivsel i forhold til ovenstående.

 

Grundet personaleudskiftning i centerstaben i Center for Sundhed & Pleje i starten af 2016 har det ikke været muligt at udarbejde en opgørelse for 2015 af forebyggende hjemmebesøg. Denne opgørelse vil derfor beskæftige sig med både 2015 og 2016, således at Social- og Sundhedsudvalget modtager opgørelserne samlet i én rapport. Opgørelsen kan læses i sin fulde længde i det vedlagte bilag.

 

Kort om forebyggende hjemmebesøg i Faxe Kommune:

 

Forebyggende hjemmebesøg kan foregå som enten en individuel samtale eller et kollektivt arrangement. I Faxe Kommune er det besluttet, at der årligt skal afholdes 3-4 kollektive arrangementer. Det første møde i 2016 endte med at blive aflyst, da kun 4 ud af 22 indbudte tilmeldte sig. Ved det andet møde i oktober blev 80 borgere indbudt, hvoraf 14 deltog. Der er således en del af disse borgere, der skal have tilbudt et individuelt besøg. Fremadrettet bør der arbejdes med at sikre et større antal deltagere til de kollektive arrangementer.

 

Borgere, der ikke deltager i de kollektive arrangementer, tilbydes muligheden for et individuelt besøg.

 

Organiseringen af forebyggende hjemmebesøg er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag.

 

Målgruppen:

 

Frem til udgangen af 2015 var målgruppen for de årligt tilbagevendende forebyggende hjemmebesøg borgere på 75 år og opefter. Med andre ord, skulle borgeren årligt tilbydes et forebyggende hjemmebesøg fra det fyldte 75. år.

 

Med virkning fra den 1. januar 2016 er bestemmelserne i servicelovens § 79a vedrørende målgruppen ændret. Formålet med lovændringen er at målrette de forebyggende besøg til også at omfatte de svageste og mest sårbare ældre. Målgruppen i 2016 og fremefter kan nu opsummeres således:

 

 • Der skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i borgerens fyldte 75. år. Dette bruges bl.a. til at vurdere borgerens fremtidige behov for besøg.
 • Det årligt tilbagevendende besøg ændres, så det først finder sted, når borgeren er fyldt 80 år.
 • Borgere i alderen 65-79 år skal have tilbudt et forebyggende hjemmebesøg efter behov, såfremt de er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

 

Den tredje målgruppe er forholdsvis bred. Regeringen har i deres oplæg bl.a. fremhævet enker og enkemænd samt ældre, der har isoleret sig i særlig grad, som mulige målgrupper for tilbuddet. Den nærmere definition er  dog overladt til kommunerne. Faxe Kommune har i den nyeste kvalitetsstandard søgt at definere målgruppen nærmere. Helt konkret står der i kvalitetsstandarden, at målgruppen skal forstås som ”… borgere på 65-79 år, som er i en vanskelig situation, eller som har været igennem belastende livsforandrende begivenheder som fx tab af ægtefælle, alvorlig sygdom i den nærmeste familie eller hospitalsophold. Borgere, der har et overforbrug af alkohol, borgere med sansetab eller borgere, der er isoleret i særlig grad m.fl”.

 

I både 2015 og 2016 er det gældende, at borgere bosat på plejecentrene samt borgere, der modtog både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 om hjemmepleje, ikke er omfattet af tilbuddet. De er derfor trukket fra i opgørelsen af borgere, der er berettiget til tilbuddet om forebyggende hjemmebesøg.

 

Forebyggende hjemmebesøg i 2015:

 

Tabel 1 viser antallet af borgere, som er berettiget til et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg, samt antallet af tilbudte besøg.

 

Tabel 1: Opgørelse af forebyggende hjemmebesøg, 2015

Antal berettigede borgere

Tilbudte besøg

2.058

2.083

 

I 2015 er 2.083 borgere blevet tilbudt et forebyggende hjemmebesøg besøg, mens 2.058 var berettiget til tilbuddet. Forskellen mellem berettiget og tilbudt kan muligvis tilskrives tidligere nævnte variationer i befolkningen.

 

Diagram 1 giver et overblik over, om borgerne har sagt ja eller nej til tilbuddet,  samt om medarbejderne er kørt forgæves til et besøg. ’Nyt besøg’ er fejlregistreringer. I diagram 1 fremgår det, at der i 2015 skulle gennemføres 1.159 besøg blandt de borgere, der takkede ja til tilbuddet. Ser man nærmere på antallet af registreringer, kan det konstateres, at der i alt er foretaget 2.111 registreringer på de 2.083 borgere. Der kan være forskellige forklaringer på dette. En af de mulige forklaringer kan være, at nogle borgere ombestemmer sig i løbet af året. Nogle siger nej tak i starten af året, men vælger senere at takke ja. På den måde er der enkelte borgere, der har mere end én registrering. Det er også muligt, at nogle borgere får mere end et tilbud, fordi det vurderes nødvendigt og relevant.

 

Diagram 1: Tilbudte besøg i 2015

 

Administrationen har set nærmere på borgernes civilstand. Størstedelen af borgerne er gift.

 

Forebyggende hjemmebesøg i 2016:

 

Tabel 2 viser, hvor mange borgere, der er berettiget til et tilbud om forebyggende hjemmebesøg, samt hvor mange tilbud, der er fremsat til de forskellige aldersgrupper Aldersgruppen 65-79 er angivet som ukendt, da vi ikke kan opgøre antallet mere præcist. Dog har mindst 275 borgere i denne gruppe ret til at få tilbuddet, da aldersgruppen også dækker de borgere, der er 75 år.

 

Tabel 2: Opgørelse af forebyggende hjemmebesøg, 2016

Antal berettigede borgere

Tilbudte besøg

75 år

80 + år

65-79 år

75 år

80 + år

65-79 år

275

886

Ukendt

189

931

1.027

 

Samlet set er 1.191 borgere berettiget til et forebyggende hjemmebesøg – når man kun ser på alder. Hertil kommer de svageste borgere i aldersgruppen 65-79 år, hvor det vurderes, at de har behov for det.

 

Det lavere antal berettigede borgere i 2016 set i forhold til 2015 hænger først og fremmest sammen med, at målgruppen er ændret. Det årligt tilbagevendende besøg tilbydes nu først fra borgeren fylder 80 år. Tidligere var det fra borgeren fyldte 75 år. Der er dermed en større andel af ældre mellem 76 og 79 år, der vil være for velfungerende til at have behov for tilbuddet. Til gengæld er der så bedre mulighed for at målrette tilbuddet til de svageste ældre medborgere i kommunen.

 

Administrationen kan endvidere konstatere, at der er sket en stigning i antallet af borgere, der modtager både personlige pleje og praktisk hjælp efter § 83 i serviceloven. Ligeledes er antallet af borgere bosat på plejecenter højere grundet en større udskiftning blandt beboerne i 2016.

 

I 2016 har 1.958 borgere modtaget et tilbud om forebyggende hjemmebesøg.

 

Ser man nærmere på tabel 2 kan det konstateres, at der ikke er fuld sammenhæng mellem berettiget og tilbudt. Ud af de 275 berettigede borgere på 75 år, har 189 fået et tilbud om et forebyggende hjemmebesøg. Samlet set har 1.027 borgere i den yngre aldersgruppe på 65-79 år modtaget tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Dette dækker også over de 75-årige. Det er positivt, at medarbejderne har udsendt tilbuddet til så mange borgere i den aldersgruppe, hvor det kan være vanskeligt at afgøre, om borgeren er berettiget til tilbuddet.

 

Kigger man på borgerne over 80 år, er det tidligere beregnet, at 886 borgere vil være omfattet af tilbuddet. Data viser, at 931 borgere over 80 år har modtaget tilbuddet. Som tidligere nævnt er antallet af berettigede borgere beregnet ud fra, om borgeren har eller ikke har modtaget både personlig pleje og praktisk hjælp eller været plejecenterbeboer i løbet af 2016. Det er tænkeligt, at borgeren har været berettiget i starten af året og har modtaget et besøg, men senere er blevet visiteret til begge typer af hjemmepleje eller et plejecenter. Antallet af berettigede kan derfor være lidt højere end det beregnede. Dette kan man ikke tage fuldstændigt højde for i en analyse. Men alt andet lige er det positivt, at medarbejderne har tilsendt tilbuddet til mere end 900 borgere over 80 år.

 

Diagram 2 giver et overblik over de tilbudte besøg i 2016. Det kan ses, at kommunen i 2016 skal gennemføre 1.067 besøg. Størstedelen af borgerne, der er blevet tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, er gift, jf. bilaget. I alt er der foretaget 2.006 registreringer vedrørende forebyggende hjemmebesøg i 2016. Det kan ses, at kommunen i 2016 skal gennemføre 1.067 besøg.

 

Diagram 2: Tilbudte besøg i 2016

 

 

Konklusion:

 

Opsummerende kan det konstateres, at Faxe Kommune i 2015 har tilbudt forebyggende hjemmebesøg til flere borgere, end der var berettiget. De ældre borgere har derved fået mulighed for at høre om de mange tilbud, som Faxe Kommune kan tilbyde dem.

 

I 2016 har medarbejderne nået at udsende tilbud til 1.958 borgere. De har været særligt gode til at udsende tilbuddet til ældre over 80 år samt den brede målgruppe af ældre mellem 65 år og 79 år. Til gengæld kan det konstateres, at der er et forbedringspotentiale i forhold til at sikre, at alle, der fylder 75 år, modtager tilbuddet. Herudover skal der arbejdes med at sikre, at flere borgere møder op til de kollektive arrangementer.

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 79a

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at opgørelsen for forebyggende hjemmebesøg tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Godkendt.

 67. Demensstrategi 2017-2020

Sagsnr: 29.00.00-A00-23-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Den 29. marts 2017 behandlede Social- og Sundhedsudvalget Faxe Kommunes Demensstrategi 2017-2020. Ved behandlingen blev det besluttet at afholde en temaeftermiddag, hvor relevante råd og nævn blev præsenteret for demensstrategien, med mulighed for at stille spørgsmål og komme med input. Dette med henblik på at indarbejde eventuelle input og kommentarer efterfølgende.

Social- og Sundhedsudvalget forelægges nu Demensstrategien igen, til godkendelse, med de indarbejdede ændringsforslag efter den afholdte temaeftermiddag den 31. maj.

 

Udover Social- og Sundhedsudvalget, var der deltagelse fra alle indbudte råd og nævn:


Ældresagen
Ældrerådet

Handicaprådet

Udsatterådet

Alzheimerforeningen

 

Handicaprådet foreslog nogle ændringer i dele af strategiens formuleringer, som sætter fokus på, at tilbuddet om en demenskonsulent som kontaktperson også er tiltænkt samleveren/pårørende til den demente borger. Ligeledes foreslog Handicaprådet at tilføje et mere konkret fokus på forebyggelse af demens, i tråd med andre forebyggende indsatser, som fx indenfor alkohol og rygning. Administrationen fandt forslagene relevante, og har derfor indarbejdet disse i de relevante dele af strategiens formuleringer.

 

Det drejer sig om demensstrategiens fokusområde 1, side 6, første indsats, hvor der står:

 

"Kontaktperson tidligt i forløbet: Allerede tidligt i sygdomsforløbet får den demente tilbudt en demenskonsulent som kontaktperson. Kontaktpersonen kan løbende hjælpe med at vurdere behovet for rehabilitering og andre tiltag, samt koordinere samarbejdet mellem de forskellige aktører."

 

Dette er ændret til:

 

"Demenskonsulent som kontaktperson tidligt i forløbet: Allerede tidligt i sygdomsforløbet får den demente og samlever/pårørende tilbudt en demenskonsulent som kontaktperson. Demenskonsulenten kan løbende hjælpe med at vurdere behovet for rehabilitering og andre tiltag, samt koordinere samarbejdet mellem de forskellige aktører."

 

På side 6, anden indsats, står der:

 

"Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser: Demens tænkes ind i Faxe Kommunes initiativer og indsatser på området, herunder rehabiliteringsforløb tilpasset den enkelte".

 

Dette er ændret til:

 

"Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser: Demens tænkes ind i Faxe Kommunes forebyggende initiativer og indsatser, herunder rehabiliteringsforløb tilpasset den enkelte. Med udgangspunkt i de forebyggende råd fra Videnscenter for Demens, udarbejdes en pjece omkring, hvordan demens kan forebygges.

 

 

Lovgrundlag

Intet

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Demensstrategien 2017-2020 godkendes, med følgende ændringer:

 

1: "...tidligt i sygdomsforløbet får den demente og samlever/pårørende tilbudt en demenskonsulent som kontaktperson. Demenskonsulenten kan løbende hjælpe med at vurdere behovet for rehabilitering og andre tiltag, samt koordinere samarbejdet mellem de forskellige aktører."

 

2: "...Demens tænkes ind i Faxe Kommunes forebyggende initiativer og indsatser, herunder rehabiliteringsforløb tilpasset den enkelte. Med udgangspunkt i de forebyggende råd fra Videnscenter for Demens, udarbejdes en pjece omkring, hvordan demens kan forebygges.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Godkendt med ovenstående ændringer.

 68. Bevilling fra puljen "klippekortordning til beboere på plejecentre"

Sagsnr: 29.00.00-A00-61-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 tilfører Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti, 380 millioner kr. til kommunerne, til en ny klippekortordning for beboere på plejecentre.

I 2017 og 2018 tildeles midlerne via en puljeordning, fra 2019 fordeles finansiering af klippekortordningen til kommunerne via bloktilskudsordningen.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 25. januar 2017, besluttet at ansøge om tilskud fra puljen og indføre klippekortordning for beboere på plejecentrene i Faxe Kommune.

 

Faxe Kommune har den 27. februar 2017 indsendt ansøgning om midlerne til Klippekortordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Sundheds- og Ældreministeriet har den 6. april 2017 meddelt Faxe Kommune, er der ialt er bevilget 4.714.00 kr. til anvendelse i 2017 og 2018.

 

Det foreløbige tilsagn på 2.357.000 kr. er gældende for 2017. Tilsagnet for 2018 er givet under forudsætning af bevillingsoptagelse på Finansloven for 2018. Ved optagelse på Finansloven for 2018, ydes der et yderligere tilskud på 2.357.000 kr. således, at der i perioden 2017 og 2018 samlet kan anvendes 4.714.000 kr. til klippekortordningen.

 

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 • Der gives en indtægtsbevilling i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet pulje til indførelse af klippekortordning på plejecentrene.
 • Der gives en udgiftsbevilling svarende til puljemidler i 2017 på 2.357.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Anbefales.69. Bevilling fra puljen "Etablering af produktionskøkkener på plejecentre"

Sagsnr: 29.00.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Med Finansloven for 2017 har Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti afsat 425 millioner kr. til en pulje målrettet bedre mad, tættere på borgerne. Puljen kan anvendes til etablering eller genetablering af produktionskøkkener på plejecentre i kommunerne.

 

Social- og Sundhedsudvalget har på sit møde, den 1. marts 2017, besluttet at ansøge puljen, jf. det fremlagte budget for projektet. Byrådet har den 14. marts 2017 godkendt indstillingen fra Social- og Sundhedsudvalget.

Ifølge sagsfremstillingerne på begge møder, er ansøgningsbeløbet godkendt med 657.040 kr.

Jf. det forelagte budget for projektet, er beløbet, der skal ansøges om, 656.980 kr. Dvs. en forskel på 60 kr. Center for Sundhed & Pleje har indsendt ansøgning om støttebeløb jf. det udarbejdede budget, og 60 kr. mindre end det fremgår af sagsfremstillingerne på Udvalgs- og Byrådsmøde.

 

Den 1. maj 2017 har Faxe Kommune modtaget tilsagn om støtte på 656.980 kr., som er ansøgt til brug for ændring af modtagekøkkener til produktionskøkkener på de plejecentre, hvor der ikke på nuværende tidpunkt bliver produceret varm mad. Modtagekøkken på Rehabiliteringscenter Grøndalscenter fortsætter uændret som modtagekøkken.

Tilskuddet er givet under forudsætning af, at Faxe Kommune medfinansierer med 218.993 kr. i 2017. Medfinansieringen på 218.993 kr. er godkendt som en tillægsbevilling af Byrådet den 14. marts 2017.

 

 

Lovgrundlag

Finansloven for 2017.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Egenfinansiering er tidligere godkendt som en tillægsbevilling.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 • Der gives en indtægtsbevilling til Puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på 656.980 kr.

 

 • Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidlerne til genetablering og renovering af modtagekøkkener på plejecentre, på kr. 656.980 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Anbefales.70. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

1. Servicetjek af retningslinjerne for § 18 og 79 puljemidlerne.

2. Linnedudbud.

3. Status for klippekortsordningen, plejecentre.

4. Glukosemåler fra Freestyle Libre.

5. Forsikring af frivillige.

6. Indkøb af sengesensorer til screening af plejecenterbeboere med søvn- og døgnrytmebesvær.

7. Sangtræning til borgere med KOL.

8. Opfølgning på "Lær at tackle angst og depression"-kurser.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Marianne Ørgaard (L) og Nadia Bruun Thurø (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard (L).

 

Meddelelser blevet givet.

Bente Abrahamsen (O) spurgte ind til muligheden for samspisning på plejecentre.

 Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen