Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Socialudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 29. november 2017

Social- og Sundhedsudvalget - 29-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 29. november 2017 kl. 15:30
i Restaurant Villa Gallina, Villa Gallinavej 3, 4690 Haslev


99. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.100. Ankestatistik 1. halvår 2017

Sagsnr: 00.01.10-K03-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over afgørelser for 1. halvår 2017 af klagesager vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet.

 

Social- og Sundhedsudvalget har tidligere fået forelagt statistikker for hele 2015 og 2016, hvor data ligeledes har været opdelt mellem fagudvalgene, på baggrund af udtræk fra Ankestyrelsens statistikbank. Til disse grafer er der tilføjet data for 1. halvår, således at udviklingen i ankesager kan følges.

 

Ankestyrelsen har i 1. halvår 2017 i alt afgjort 102 sager fra Faxe Kommune, heraf er 23 sager på Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde.

Kilde: www.ast.statistik.dk

 

Tallene viser, at der i 1. kvartal er behandlet 12 sager i ankestyrelsen fra Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er seks sager stadfæstet, tre sager er hjemvist og tre sager er afvist. Fire af de 12 sager hører under Center for Familie, Social & Beskæftigelse og de resterende otte sager hører under Center for Sundhed & Pleje.

 

I 2. kvartal er der afgjort 11 sager fra Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er fem sager stadfæstet, én sag er ændret, fire sager er hjemvist og én sag er afvist. Seks af de 11 sager hører under Center for Familie, Social & Beskæftigelse og de resterende fem sager hører under Center for Sundhed & Pleje.

 

På alle lovområder havde Faxe Kommune i 1. halvår af 2017 en omgørelsesprocent på 34%, hvor omgørelsesprocenten for hele landet på alle lovområder i 1. kvartal 2017 var på 29%. Faxe Kommune ligger således højere end landsgennemsnittet.

 

For at kunne vurdere om niveauet for ankesager i Faxe Kommune er på niveau med resten af landet, tilføjes følgende graf, der viser antal afsluttede sager i Ankestyrelsen pr. 10.000 indbyggere for henholdsvis Faxe Kommune og på landsplan:

Kilde: www.ast.statistikbank.dk

 

Grafen viser, at Faxe Kommune har 26 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på alle lovområder, sammenlignet med 24 på landsplan. Faxe Kommune ligger såleds lidt over gennemsnittet.

 • Faxe Kommune har 10 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på beskæftigelseslovgivningen, sammenlignet med 8 på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt over gennemsnittet.
 • Faxe Kommune har 5 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning om sociale forhold, sammenlignet med 6 på landsplan. Faxe Kommune ligger således lidt under gennemsnittet.
 • Faxe Kommune har 11 afsluttede sager pr. 10.000 indbyggere på lovgivning vedrørende børn og familier samt serviceloven, sammenlignet med 10 på landsplan. Faxe Kommune ligger således en smule over gennemsnittet.

 

Afdelingerne arbejder løbende med at udbrede den læring, der opnås på baggrund af ankestyrelsens afgørelser.

 

Ankestatistikken for 1. halvår og listen over ankesager på Social- og Sundhedsudvalgets ansvarsområde er vedlagt som bilag.

 

Centercheferne gennemgår de omgjorte og hjemviste sager på udvalgsmødet.  

Økonomi

 ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Ankestatistikken for 1. kvartal 2017 tages til efteretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning.101. Orientering om kommende lovændringer på socialområdet

Sagsnr: 00.01.00-G00-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2018 træder en række ændringer samt en ny lov på socialområdet i kraft.

 

Der er kommende lovændringer i følgende love:

 • Lov om social service
 • Lov om socialtilsyn
 • Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

 

Derudover træder ny lov, "Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie", i kraft.

 

Servicelovens formålsbestemmelse ændres, og der skal fremadrettet være et langt større fokus på "ansvar for eget liv", samt at fremme den enkelte borgers muligheder for udvikling og rehabilitering. Dertil skal hjælpen bygge på at den enkelte borgers ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer styrkes i det omfang, det er muligt for den enkelte.

Til dette indføres bl.a. forskellige muligheder for at yde midlertidig hjælp/støtte samt bedre mulighed for forebyggelse. Dertil sættes der fokus på en helhedsorienteret sagsbehandling.

 

Hovedelementerne i ændringerne i serviceloven er:

 • ændring af formålsbestemmelserne,
 • varsling ved frakendelse eller nedsættelse af hjælp bevilget efter §§ 96 og 98 (berører også §§ 42, 95 og §114),
 • mulighed for tidlig forebyggende indsats,
 • mulighed for sociale akuttilbud,
 • mulighed for samarbejde med frivillige organisationer og foreninger i opgaveløsning omkring tidlig forebyggende indsats,
 • foreninger og private virksomheder, som varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 skal være godkendt efter reglerne i lov om socialtilsyn ,
 • tilskud jf. § 96a til borgeren selv eller en nærtstående udbetales månedsvis forud,
 • tilskud jf. § 96 a, hvor der er indgået aftale med en godkendt forening eller privat virksomhed, udbetales månedsvis bagud,
 • forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelse jf. § 100,
 • ændring vedrørende afgørelse om optagelse i og udskrivning fra midlertidige i boformer som krisecentre og forsorgshjem jf. §§ 109 og 110, og
 • mulighed for indbringelse af afgørelser vedrørende optagelse i midlertidige i boformer som krisecentre og forsorgshjem jf. §§ 109 og 110 til Ankestyrelsen.

 

Ændringerne i lov om socialtilsyn omhandler godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner.

 

Der er i forbindelse med ovennævnte lovændringer foretaget en række konsekvensændringer i lov om retssikkerhed og administration.

Derudover er der i lov om retssikkerhed og administration blevet foretaget ændringer i kapitels 12 vedrørende forpligtelsen til indberetning til statistik, analyse, information m.v. Disse trådte dog i kraft 1. juli 2017.

 

Den 1. januar 2018 træder desuden lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i kraft.

Denne nye lov giver mulighed for at borgere i kommunale/regionale døgntilbud efter eget initiativ, kan tilkøbe socialpædagogisk ledsagelse og dermed få kendt personale med på ferie. Ligeledes sikrer lovgivningen at visse kommunale og regionale døgntilbud kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie til døgntilbuddets beboere over 18 år.

 

Fælles for alle lovændringerne og den nye lovgivning er, at retspraksis vil vise den endelige tolkning af loven.

Der vil blive fremlagt forslag til udmøntning af serviceloven § 82 a, b, c og d samt forslag til udmøntning af lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i løbet af første halvår af 2018.

Øvrige ændringer, der har betydning for serviceniveauet i Faxe Kommune, vil løbende blive forelagt udvalget.

 

Der henvises desuden til vedhæftede notat med mere fyldestgørende beskrivelse af de nye/ændrede bestemmelser på socialområdet.

 

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration, Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie samt notat om orientering om kommende lovændringer på socialområdet tilhørende Center for Familie, Social og Beskæftigelse er vedhæftet som bilag.

 

 

Lovgrundlag

Lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orientering om kommende lovændringer på socialområdet tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning.102. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107

Sagsnr: 27.00.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107 blev sendt i høring i Handicaprådet den 31. august 2017 og i Udsatterådet den 4. september 2017 med høringsfrist den 20. september 2017. Der blev den 20. september 2017 modtaget høringssvar fra Udsatterådet. Der er ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet.

 

Udsatterådets høringssvar giver ikke anledning til konkrete ændringer i kvalitetsstandarden, men det er noteret, at Udsatterådet bl.a. påpeger forhold i de kommunale tilbud, som de finder problematiske i forhold til, at både aktive og forhenværende brugere af rusmidler bor på samme bosteder.

Derudover har Alkoholkoordinationsgruppen opfordret til nultolerance vedrørende indtagelse af alkohol i forbindelse med ophold i midlertidigt botilbud. Dette er ikke medtaget i selve kvalitetsstandarden, men vil blive givet videre til drøftelse, beslutning og indarbejdelse i kommende servicedeklaration på Faxe Kommunes enkelte bosteder.

 

Udsatterådet spørger desuden til lovgrundlaget for, at der i kvalitetsstandarden står; "Borgeren har ikke frit valg af leverandør i forbindelse med tilbud om midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107".  Dette henhører under Faxe Kommunes udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed. Dertil følger af retssikkerhedslovens § 15, at kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sine opgaver på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning. Det er dermed forudsat, at lovgiver overlader et vist selvstændigt handlerum til kommunerne. Kommunerne skal i udøvelsen af det handlerum følge skrevne og uskrevne retsgrundsætninger. Borgerens mulighed for frit valg af leverandør i forhold til tilbud efter servicelovens bestemmelser vil fremgå konkret af den enkelte bestemmelse. Det fremgår ikke af serviceloven §107, at borgeren har ret til frit valg af leverandør.

 

Der er indarbejdet enkelte administrative ændringer i kvalitetsstandarden, efter den har været udsendt i høring: Rettelser i kontaktoplysninger under punkt 5 og 11, samt tilføjelse af afsnit om handleplan under punkt 8, men disse giver ikke anledning til, at kvalitetsstandarden sendes i høring på ny, da ændringerne ikke er væsentlige eller til ugunst for borgerne.

 

Høringssvar fra Udsatterådet vedrørende midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

Lov om social service § 107

Økonomi

Det præciserede serviceniveau for serviceloven § 107 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.    

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 1. at høringssvar fra Udsatterådet tages til efterretning, og
 2. at kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning og kvalitetsstandarden for midlertidigt botilbud efter serviceloven § 107 blev godkendt.103. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud efter serviceloven § 108

Sagsnr: 27.00.00-P23-1-17 Sagsansvarlig: Kit Vinberg

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har mulighed for at fastsætte et generelt og vejledende serviceniveau for ydelser efter Lov om social service § 108.

Serviceniveauet udmøntes enten i en servicedeklaration eller en kvalitetsstandard.

Faxe Kommunes serviceniveau for Lov om social service § 108 blev senest fastsat den 27. oktober 2009 med vedtagelsen af servicedeklarationen for længerevarende botilbud til voksne. Denne generelle servicedeklaration er med fremlagte blevet revideret og omformuleret til en mere afgrænsende kvalitetsstandard, som fremadrettet skal være med til at understøtte styringen på området og herunder medvirke til:

 • at sikre en fælles ramme for medarbejderne i administrationen at navigere i,
 • at give et grundlag for forventningsafstemning mellem administrationen, borgerne og de leverandører, der skal udfører indsatsen,
 • at give borgerne mulighed for at få klar besked om de ydelser, den enkelte borger kan modtage, hvis der er behov for hjælp,
 • at sikre, at borgere med ensartede behov også har lige muligheder for at modtage hjælp,
 • at give en fælles faglig ramme, der samtidig kan medvirke til at skabe sammenhæng til de politiske prioriteringer og økonomi, og
 • at skabe større klarhed over mulige ydelser, og dermed også lettere mulighed for eventuelle fremtidige justeringer i serviceniveauet.

 

Med den nye kvalitetsstandard er der således ikke tale om en egentlig ændring af den tidligere servicedeklaration, men en væsentlig præcisering og uddybning af formål, rammer, borgers rettigheder og forpligtelser. 

Der er tale om væsentlige præciseringer i forhold til:

 • målgruppen, som beskrives nærmere
 • formålet med indsatsen
 • form og indhold i indsatsen
 • vurdering og visitation til indsats ved brug af voksenudredningsmetoden (VUM)
 • oplysning om brug af handleplan
 • forventninger, ret og pligt til borgere, der bevilges længerevarende botilbud, er blevet indskærpet
 • udgifter til egenbetaling for borgeren pointeres
 • borgerens klagemulighed, og mulighed for brug af Faxe Kommunes borgerrådgiver, er blevet beskrevet nærmere

 

Dette for at skabe fokus på at udsatte borgere og borgere med handicap har krav på en sammenhængende og helhedsorienteret hjælp, som fremmer den enkelte borgers mulighed for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Forslag til kvalitetsstandard for Lov om social service § 108 er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Lov om social service § 108.

Økonomi

Det præciserede serviceniveau for serviceloven § 108 udspringer af kravet ved budgetvedtagelsen 2016 om, at der skal fremlægges reviderede servicedeklarationer (kvalitetsstandarder), der samlet set giver besparelser på 500.000 kr. i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019.    

 Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at kvalitetsstandard for længerevarende botilbud sendes i høring i Handicaprådet og i Udsatterådet, med høringsfrist den 15. december 2017.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.104. ViSP samarbejdsaftale for 2018-2019

Sagsnr: 00.01.00-A00-76-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Vordingborg, Næstved og Faxe Kommune har truffet aftale om, at fortsætte med en abonnementsaftale om levering af specialpædagogiske ydelser fra Videnscenter for Specialpædagogik (ViSP) for årene 2018-2019, når den eksisterende aftale udløber pr. 31. december 2017.

Den eksisterende aftale (gældende for 2016-2017) er udformet som en pakkemodel, hvor kommunerne havde mulighed for, udover den obligatoriske grundpakke, også at tilkøbe en eller flere af de i alt 6 fagpakker. Den nye aftale gældende for 2018-2019 omfatter grundpakken, og samtlige af de 6 fagpakker uden mulighed for at fravælge nogen af dem. For Faxe Kommune har dette dog ingen praktisk betydning, idet vi i vores gældende aftale med ViSP udover grundpakken har tilkøbt alle fagpakkerne.

Som noget nyt er det indlagt i aftalen, at ViSP skal reducere driften med samlet 1 % af rammen hvert år i aftaleperioden. Herudover hviler abonnementsbetalingen på beregning af antal af borgere i kommunen. Faxe Kommunes betalingen for 2018 er sat til 4.420.278 kr. incl. den kommunale pris- og lønudvikling (PL). Mens betalingen for 2019 (uden PL) er sat til 4.376.075 kr.  Til sammenligning var kontraktsummen for aftalen med ViSP i 2016 på 4.358.346 kr.

Herudover følger den nye aftale i sit indhold den gældende aftale, herunder er der i såvel den eksisterende som i den nye fri trækningsret på de omfattede specialpædagogiske ydelser fra ViSP.

Der er fra ViSP’s side lagt et arbejde i at informere medarbejdere i abonnementskommunerne om de ydelser, der er trækningsret på. Fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses side bakkes der op om dette arbejde. Herunder er det vigtigt at også kommunens Handicapråd informeres om aftalen i lighed med tidligere.

Den nye aftale er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Lov om social service.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udgiften til aftalen med ViSP afholdes indenfor budgettet.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at aftalen godkendes og
 • at aftalen sendes til orientering i Handicaprådet.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.105. Aftale med Synscentralen for 2018-2019

Sagsnr: 00.01.00-A00-78-17 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen har Faxe Kommune haft en leveringsaftale med Synscentralen i Vordingborg på leveringen af ydelser til blinde og svagsynede borgere i Faxe Kommune.

Den gældende aftale med Synscentralen løber frem til og med 2017. Synscentralen har leveringsaftale med såvel Guldborgsund, Lolland, Næstved, Vordingborg og Faxe Kommune angående specialpædagogisk bistand, specialundervisning, hjælpemiddelrådgivning mv. i relation til borgere med synshandicap.

I forbindelse med at den gældende aftale udløber med årets udgang, har Synscentralen sendt enslydende forslag til ny leveringsaftale til de fem nævnte kommuner.

I forbindelse med fremsendelse af aftalen har Synscentralen bl.a. oplyst, at der i tidligere år har været indgået en suppleringsaftale angående mindre ADL-hjælpemidler til leveringsaftalen med Synscentralen (ADL-hjælpemidler er hjælpemidler til træning af personlige hverdagsaktiviteter). Denne har ligget uden for budgettet/taksten, men indgår fremadrettet i budgettet for "Hjælpemidler/Servicelov og skole".

Suppleringsaftalen har været en del af den samlede aftale Faxe Kommune har haft med Synscentralen, så at ydelserne nu er en del af selve aftalen gør ikke nogen dækningsmæssig forskel for os.

Alle Synscentralens bemærkninger til aftalen fremgår af vedlagte fremsendelsesmail.

Herudover fremgår det af aftalen, at aftalen indgås for en periode på 4 år fra den 1. januar 2018 til 31. december 2021, samt at den kan opsiges af parterne pr. 1. januar i et givet år med et varsel på minimum 12 måneder.

Den eksisterende aftale løber i to år. Men idet der er mulighed for at opsige aftalen med et 12 måneders varsel vurderer Center for Familie, Social & Beskæftigelse ikke denne aftalemæssige forlængelse for at være problematisk, så længe vi er opmærksomme på den.

Følgende er ikke indeholdt i aftalen:

 • optagelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede (Hellerup), på Synscenter Refsnæs (Kalundborg) eller på Fuglsangscentret (Fredericia)
 • omkostninger i forbindelse med bygningsændringer samt førerhunde.

Men disse er heller ikke en del af den eksisterende aftale.

Udgiften til aftalen vil udgøre 1.445.600 kr. i 2018. I 2016 udgjorde udgiften 1.309.000 kr.

For at sikre kendskab til aftalen anbefaler Center for Familie, Social & Beskæftigelse, at aftalen sendes til orientering i Handicaprådet.

Aftalen er vedlagt som bilag. 

 

 

Lovgrundlag

Serviceloven kapitel 3 Serviceloven §§ 112 og 113,

Lov om specialundervisning § 1 samt Folkeskoleloven § 20 stk. 2.

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udgifterne afholdes indenfor egen budgetramme.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 

 • at aftalen godkendes og

 

 • at aftalen sendes til orientering i Handicaprådet

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.106. Takster på det specialiserede voksen/handicapområde for 2018

Sagsnr: 00.30.14-8-17 Sagsansvarlig: Tove Wibholm

Sagsfremstilling

I henhold til Rammeaftale mellem kommunerne og Region Sjælland, skal der beregnes takster for de tilbud i Faxe Kommune, som er omfattet af Rammeaftalen.

 

Der er foretaget en beregning af taksterne for de tilbud i Faxe Kommune, der er omfattet af Rammeaftalen. Taksterne for 2018 fremgår af vedlagte bilag.

 

Som forudsætning for takstberegningerne indgår følgende elementer:

 

 • budgetgrundlaget for taksterne 2017
 • en vurderet belægningsprocent
 • forrentning og afskrivning
 • tjenestemandspensioner
 • feriepengeforpligtigelser
 • andel af fraværspulje
 • andel af central ledelse og administration, herunder tilsyn svarende til 4% af driftsomkostningerne
 • over/underskud vedrørende 2016

 

Taksterne er fremskrevet med de gældende pris- og lønfremskrivninger.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

 Indtægterne fra takstberegningen er indregnet i budget 2018-2021

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at taksterne for 2018 på det specialiserede voksen/handicapområde godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.107. Godkendelse af kvalitetsstandarder 2017

Sagsnr: 27.36.00-A00-2-17 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Én gang årligt skal Social- og Sundhedsudvalget godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, madservice og træning.

Der er foretaget ændringer i kvalitetstandarderne for træning og genoptræning.  I begge kvalitetsstandarder er fristen for iværksættelse af aftalerne, at det iværksættes ud fra en individuel konkret vurdering og indenfor 15 hverdage.

Med hensyn til kvalitetsstandarden for "Madservice for borgere i eget hjem" er der på nuværende tidspunkt ikke modtaget prisændringer fra den private leverandør for 2018. 

Når disse modtages fremlægges "Madservice for borgere i eget hjem" for Social- og Sundhedsudvalget igen.

Center for Sundhed & Pleje vil fremlægge en revideret udgave af samtlige kvalitetsstandarder til Senior- og Sundhedsudvalgets behandling på mødet i juni 2018.

Kvalitetsstandarderne bliver sendt til orientering i Ældrerådet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 139 samt bekendtgørelse 342 af 26/3 2013 om Kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter § 83 og § 86.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Center for Sundhed & Pleje indstiller at: kvalitetsstandarderne godkendes.

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Godkendt.108. Status på klippekortsordningen på plejecentrene

Sagsnr: 27.42.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Formål:

Indeværende opgørelse har til formål at give en status på udmøntning og forbrug af klippekortsordningen for plejecentrene. Opgørelsen beskæftiger sig ikke med klippekort til hjemmeboende borgere, da dette er en separat puljeordning.

 

Puljen er en del af Finanslovsaftalen for 2017 og er udmøntet i kommunerne med udgangspunkt i bloktilskudsnøglen.

 

Faxe Kommune har fået tilsagn om i alt 4.714.000 kr. fordelt med halvdelen i hvert af årene 2017 og 2018.

 

Om klippekortordningen:

Formålet med klippekortsordningen for borgerne på plejecentrene er at give de ældre mulighed for at få hjælp til det, der giver dem størst mulig livskvalitet. Klippekortsordningen er tiltænkt hjælp og støtte, som ligger ud over det, der er i den normale plejeindsats/plejepakke på plejecentrene. Der må således ikke være tale om, at klippene erstatter ydelser, som borgerne er visiteret til.

 

Borgerne kan eksempelvis anvende tiden til gåture, avislæsning, dans, madlavning eller besøg hos pårørende.

 

Klippekortsordningen giver hver borger på plejecentrene ret til ca. 30 min. ekstra hjælp og støtte pr. uge. Der er mulighed for, at borgeren kan spare klippene sammen, således at ydelsen fra ordningen leveres i en sammenhæng på flere timer. Der kan maksimalt spares 6 klip sammen, svarende til ca. 3 timer samlet hjælp og ekstra støtte. Grænsen for de 6 opsparede klip er fastsat af ressourcemæssige årsager og hænger sammen med, at personalet skal kunne levere klippekortydelser til flere beboerne på plejecenteret den enkelte dag.

 

Som nævnt tidligere er puljen udmøntet til kommunerne via bloktilskudsnøglen. Bloktilskudsnøglen tager ikke udgangspunkt i antallet af plejeboliger i den enkelte kommune, men beregnes med udgangspunkt i den enkelte kommunes indbyggertal sammenholdt med det samlede indbyggertal i Danmark, opgjort pr. 1. januar 2017.

 

På Faxe Kommunes plejecentre er der i alt 312 plejeboliger. Ved en simpel beregning, som tager udgangspunkt i gennemsnitstimeprisen til sundhedsfagligt personale på plejecentre, som også anvendes i budgettildelingen - og Faxe Kommunes årlige tilskud fra klippekortordningen, kan der leveres klippekort/ekstra hjælp, svarende til en belægningsprocent på 93 %. Plejecentrene kan have perioder med tomme plejeboliger. Ligeledes kan der være borgere, der er indlagt eller ikke har kræfter til at deltage, og hvor der derfor ikke bruges klippekort i de perioder.

 

I Faxe Kommune er klippekortsordningen opstartet i uge 22, og da tilskuddet ydes med lige store beløb i 2017 og 2018 de to år, er der større tilskudsmæssig dækning i 2017 end i 2018.

 

Om opgørelsen:

Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i Faxe Kommunes omsorgssystem KMD Care samt registreringsark, der er udfyldt på plejecentrene.

 

Opgørelsen er foretaget for kommunen som helhed og dækker perioden fra uge 22 til uge 39 i 2017. Opgørelsen foretages kvartalsvist og vil derfor dække henholdsvis andet og tredje kvartal af 2017.

 

I opgørelsen ses der nærmere på, hvor meget tid, der overordnet er visiteret til klip, og hvor meget der reelt er leveret.

  

Opgørelsen:

2. kvartal dækker over ugerne 22-26. Grunden til den korte periode er, at ordningen som nævnt ovenfor først er opstartet i uge 22. Tabel 1 viser antallet af visiterede minutter samt antallet af leverede minutter i perioden. Tallene afspejler, at ordningen er nyopstartet, og at plejecentrene har skullet lære at bruge ordningen. Det kan ses, at kun en tredjedel af de visiterede minutter er leveret.

 

 Tabel 1: Visiterede og leverede minutter på kommunens plejecentre, 2. kvartal 2017

Visiterede minutter

Leverede minutter

44.730

14.820

 

Tabel 2: Viser visiterede minutter og leverede minutter i 3. kvartal af 2017. Plejecentrene har i 3. kvartal en forholdsmæssig højere levering af klip, hvilket for plejeboligbeboerne er positivt.

 

Tabel 2: Visiterede og leverede minutter på kommunens plejecentre, 3. kvartal 2017

Visiterede minutter

Leverede minutter

118.470

53.760

 

Når man opgør leveret og visiteret tid i begge kvartaler, har plejecentrene kun forbrugt 42 % af den visiterede tid.

 

Foreløbige erfaringer med klippekortsordningen:

 

I forhold til den administrative håndtering af klippekortet har der været en række indkøringsvanskeligheder. Blandt andet har der været forskellige forståelser af, hvordan registreringsskemaet skal udfyldes. I samarbejde med plejecenterlederne har administrationen derfor udarbejdet et nyt og mere overskueligt skema, som tages i brug den 1. januar 2018.

 

Herudover har plejecenterlederne udarbejdet et fysisk klippekort til deres beboere, så beboerne og deres pårørende kan følge med i, hvad beboerne får hjælp til. Klippekortet bliver dermed mere synligt.

 

Det er vigtigt at pointere, at der finder aktiviteter sted på plejecentrene. De registreres dog ikke som brugte klip, da de ikke er en del af klippekortsordningen.

Lovgrundlag

Finansloven 2017

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at opgørelsen af klippekortsordningen på plejecentrene tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning.109. Nøgletal for hjemmepleje og rehabilitering i Faxe Kommune

Sagsnr: 27.36.00-P05-3-17 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Formål:

Denne nøgletalsrapport har til formål at give et indblik i udviklingen indenfor hjemmeplejen og den udekørende rehabilitering. Rapporten er todelt, og den første del beskæftiger sig med tal for hjemmeplejen. Anden del af rapporten beskæftiger sig med den udekørende rehabilitering.

 

Den fulde opgørelse kan læses i det vedlagte bilag.

 

Om opgørelsen:

Opgørelsen dækker perioden fra januar 2014 frem til udgangen af september 2017 og har til hensigt at vise udviklingen indenfor visiteringerne hen over tid.

 

I opgørelsen indgår de tre typer af hjemmepleje:

 

 • personlig pleje
 • praktisk hjælp
 • assistentopgaver

 

Assistentopgaver dækker over de sygeplejeopgaver, som hjemmeplejen har overtaget fra hjemmesygeplejen.

 

Hjemmesygeplejen indgår som udgangspunkt ikke i opgørelsen af visiteret tid til hjemmepleje, men der ses kort på opgaveglidningen fra hjemmesygeplejen til assistenterne i hjemmeplejen.

 

Udviklingen i visiteringer til hjemmepleje:

Fra 2014 til uge 39 i 2017 er der sket en stigning i visiteret tid til hjemmepleje på 18 %. Det svarer til ca. 700 timer om ugen.

 

Personlig pleje udgør størstedelen af den visiterede tid, og der kan alene på visiteret tid til personlig pleje konstateres en stigning på 13,3 % i perioden. Det svarer til ca. 300 timer.

 

Praktisk hjælp er steget med ca. 20 %, hvilket svarer til ca. 200 timer. Dog er stigningen på assistentopgaverne procentmæssigt mere markant. Der er således sket en fordobling af den visiterede tid til assistentopgaver fra ca. 150 timer til ca. 300 timer.

 

Den gennemsnitligt visiterede tid pr. visiteret borger er forholdsvis stabil henover tid, når man ser på det, der leveres af hhv. kommunen og de private leverandører.

 

Størstedelen af borgerne, der er visiteret til hjemmepleje, har valgt kommunen som leverandør.

 

Det bemærkes, at borgere, der har valgt kommunalt leveret hjemmepleje, er "tungere" end borgerne, der har valgt privat leveret hjemmepleje, hvilket betyder, at de er visiteret til flere timer.

  

Mulige forklaringer på udviklingen:

Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor vi kan konstatere en stigning i antallet af visiterede timer.

 

En oplagt forklaring kan findes i befolkningsudviklingen i Faxe Kommune. Tidligere i 2017 udarbejdede Faxe Kommune et nøgletalsnotat om befolkningsudviklingen. Siden 2012 er der sket en markant stigning i antallet af ældre medborgere i Faxe Kommune. Selvom det antages, at sund aldring og rehabilitering kan udskyde eller reducere ældres behov for hjælp, vil behovet sandsynligvis opstå på et tidspunkt.

 

Udover en generel befolkningsudvikling er det også relevant at se nærmere på, hvor mange borgere, der så også er visiteret til hjemmepleje. Over tid er antallet af visiterede borgere svingende. Der er dog flere visiterede borgere i slutningen af 2017, end der var i starten af 2014.

 

Administrationen har set nærmere på, om fordoblingen i visiteret tid til assistentopgaver i hjemmeplejen, kan have andre forklaringer end befolkningstilvækst. Den nærliggende forklaring er, at der er sket en opgaveglidning fra hjemmesygeplejen over til hjemmeplejen. Når hjemmeplejen får flere opgaver, stiger den visiterede tid.

 

Der kan dog ikke konstateres en nedgang i den tid, der er visiteret til hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen laver således ikke mindre, fordi de har afgivet opgaver. Hjemmesygeplejen har i samme periode fået nye og mere komplekse opgaver, og samtidig udskrives borgere tidligere fra sygehusene til hjemmesygeplejen i kommunalt regi.

 

Den udekørende rehabilitering:

Følgende delafsnit omhandler den udekørende rehabilitering og de indsatser, som teamet yder efter servicelovens § 83a. Alle nyvisiterede borgere inklusiv terminale borgere og borgere, som har været indlagt, skal gennem rehabiliteringsteamet. Målgruppen er borgere med behov for personlig pleje og/eller praktisk hjælp.

 

I henhold til servicelovens § 83a skal kommunen tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte personens behov for almindelig hjemmepleje efter servicelovens § 83. Vurderingen skal være individuel og konkret, og den skal tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov.

 

Borgerne visiteres til et forløb, der forventes at vare op til 8-12 uger. Længden af de konkrete forløb afhænger dog af den enkelte borgers behov. Nogle forløb vil vare kortere tid end 8 uger, og andre vil være af længere varighed. Både under forløbet og ved afslutningen af forløbet vurderes borgerens funktionsniveau. Det vurderes, om borgeren har behov for at blive visiteret til almindelig hjemmepleje, eller om borgerens forløb kan afsluttes uden videre hjælp, fordi vedkommende er blevet tilstrækkeligt selvhjulpen.

 

I starten af oktober har 219 borgere været igennem et rehabiliteringsforløb. Ud af disse modtager 117 borgere hjemmepleje efter endt rehabiliteringsforløb. Enkelte borgere er døde. Der er således ca. 100 borgere, der afsluttes uden behov for hjemmepleje.

 

76 borgere har modtaget hjemmepleje før og efter rehabiliteringsforløbet.

 

Før rehabiliteringen var disse borgere visiteret til 3,71 timers hjemmepleje, jf. bilaget. Efter rehabiliteringen er tallet faldet til 2,40 timer, hvilket indikerer, at der er en positiv effekt af rehabiliteringsindsatserne.

Lovgrundlag

Serviceloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at nøgletal for hjemmepleje og rehabilitering i Faxe Kommune tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning.110. Status værdighedsmidler 2016 og 2017

Sagsnr: 29.00.00-A00-53-17 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

På baggrund af Finansloven 2016-2019 afsatte forligspartierne 1 milliard til styrkelse af kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Administrationen udarbejdede en værdighedspolitik for Faxe Kommune, der ligger som grundlag for forslag og implementering af værdighedsindsatser hvert år. På udvalgsmødet d. 27. september 2017 godkendte Social- & Sundhedsudvalget administrationens forslag til indsatser for 2018.

 

Her følger nu en status for værdighedsmidlerne i 2016 og 2017.

 

2016

Opgørelsen af værdighedsmidlerne 2016 viser, at der er 686.270 kr. i uforbrugte midler. Nogle indsatser er blevet lidt dyrere og andre lidt billigere end skønnet i budgettet. Alle indsatser er implementeret, pånær indsats 1.4, som er forbedret demensindretning af plejecentrene på Tycho Brahes Vej, Frederiksgade og Lindevejscenteret. Indsatsen har været en del forsinket grundet flere udfordringer. På nuværende tidspunkt forventes indsatsen afsluttet i første kvartal af 2018. De 686.270 kr. er disponerede midler til denne indsats, der således endnu ikke er afregnet. Administrationen anmoder Ministeriet om overførsel af midlerne til 2018.

 

2017

I forhold til opgørelsen af værdighedsmidlerne 2017, er der 2.159.277 kr. tilbage i uforbrugte midler, som administrationen ligeledes anmoder Ministeriet om at overføre til 2018. De uforbrugte midler er fremkommet som en følge af indsatser, der er blevet billigere end skønnet i budgettet. De planlagte indsatser i 2017 er alle implementeret, pånær indsats 3.6, som er ansættelse af en forløbskoordinator. Indsatsen udgik, idet administrationen vurderede, at der er større behov for at anvende disse lønmidler til et demenstræningsteam i 2018, hvor Sundhedsstyrelsen udsender en ny type træningsanbefalinger til mennesker med demens, som vi finder vigtige at implementere. I dag har Faxe Kommune ikke et træningstilbud til demente.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen  økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen vedrørende forbrug af værdighedsmidler 2016 og 2017 tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Sagen blev taget til efterretning.111. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-7-14 Sagsansvarlig: Judit Bodal Houkjær

Sagsfremstilling

1. Orientering omkring Powercare.

2. Orientering omkring ortopædisk fodtøj.

3. Puljemidler til nyt aktivitets- og rådgivningscenter.

4. Aftenåbent i demensdagcenter.

5. Orientering omkring køkkenproduktion.

6. Orientering omkring datamuligheder for kronikere.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 29. november 2017

Som yderligere punkt under meddelelser blev der givet orientering omkring situationen på Grøndalscenteret.