Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Social- og Sundhedsudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 30. november 2016

Social- og Sundhedsudvalget - 30-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Social- og Sundhedsudvalget
den 30. november 2016 kl. 15:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12D, 4690 Haslev


Indkaldelse

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen

94. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Marianne Ørgaard (L) ønsker, under meddelelser, at drøfte muligheden for at ansøge finanslovens pulje til køkkener på plejecentre.95. Opfølgende tilsyn på Lindersvold

Sagsnr: 27.54.00-K09-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 25. oktober 2015 fået forelagt tilsynsrapporten for Aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet efter Servicelovens § 103 og § 104 på Lindersvold; et tilbud, der blev startet op i efteråret 2015. Der er aktuelt ingen borgere fra Faxe Kommune.

 

Grundet de mange anmærkninger og opmærksomhedspunkter, er der blevet godkendt et opfølgende uanmeldt tilsyn, forud for det regulære tilsyn for 2016.

 

Det opfølgende tilsyn følger op på handleplanen og kontrollerer de iværksatte tiltag for at rette op på de forhold, der gav anledning til anmærkningerne i tilsynsrapporten for 2015.

 

Faxe Kommune har foretaget det opfølgende uanmeldte tilsyn torsdag d. 30. oktober 2016 og videre den 4. november 2016.

 

Centrale pointer fra tilsynsbesøget er:

 • Det er vores vurdering, at Lindersvold med de iværksatte handlinger imødekommer anmærkningerne, og de løbende statusopsamlinger vurderes at være retvisende.
 • Der er blevet ansat en Socialrådgiver, som skal arbejde videre med opfølgning og systematik i tilbuddet.
 • De råd og retningslinjer vi har givet, er modtaget positivt og tilbuddet ønsker på længere sigt at kunne implementere disse.

 

Der vedhæftes handleplan, med Faxe Kommunes bemærkninger fra tilsynsbesøget, ud for hver af de anmærkninger, der blev anført i tilsynsrapporten for 2015.

Lovgrundlag

Lov om Social Service.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 • Afrapporteringen for det opfølgende tilsyn godkendes, og at
 • Aktivitets- og Beskæftigelsestilbuddet på Lindersvold bibeholder godkendelsen.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Godkendt.96. Opfølgende tilsyn på Café Paraplyen

Sagsnr: 27.54.00-K09-1-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har den 27. januar 2016 fået forelagt tilsynsrapporten for 2015 for Café Paraplyen i Haslev, et værested efter Servicelovens § 104.

 

Grundet de mange anmærkninger og opmærksomhedspunkter, er der blevet gennemført et opfølgende uanmeldt tilsyn forud for det regulære tilsyn for 2016.

 

Det opfølgende tilsyn følger op på handleplanen og kontrollerer de iværksatte tiltag for at rette op på de forhold, der gav anledning til anmærkningerne i tilsynsrapporten for 2015. Faxe Kommune har foretaget det opfølgende uanmeldte tilsyn tirsdag den 8. november 2016.

 

Centrale pointer fra tilsynsbesøget er:

 • Til det ordinære tilsyn i december 2015 var den nye leder lige startet og Socialtilsyn Øst gennemførte det første tilsyn for Faxe Kommune. Efter Café Paraplyens opfattelse førte dette til, at der opstod misforståelser og medførte anmærkninger på forhold, der egentlig havde været i orden.
 • På nuværende tidspunkt er Gården afviklet, og derfor er hele problematikken omkring sammenblanding af værestedet og beskæftigelsestilbuddet ikke aktuel længere.
 • Café Paraplyen har arbejdet på at få rettet op på de områder, der gav anledninger til bemærkninger, og har enten implementeret eller iværksat tiltag på de fleste punkter, og er åben overfor gode råd og vejledning fra Faxe Kommune.
 • Enkelte punkter er særligt udfordrende for et åbent, uvisiteret og langt hen ad vejen anonymt værested. Det undersøges, hvordan disse udfordringer kan håndteres, også i samarbejde med Faxe Kommunes egne væresteder.

 Der vedhæftes handleplan, med Faxe Kommunes bemærkninger fra tilsynsbesøget, ud for hver af de anmærkninger, der blev anført i tilsynsrapporten for 2015.

Lovgrundlag

Serviceloven.

Økonomi

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at:

 

 • afrapporteringen for det opfølgende tilsyn godkendes, og at
 • aktivitets- og beskæftigelsestilbuddet på Café Paraplyen bibeholder godkendelsen.

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Godkendt.97. Status på Handicappolitikkens indsatsplan

Sagsnr: 00.01.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Handicappolitik for årene 2015-2019 blev godkendt den 9. juni 2015.

 

Målet med Handicappolitikken er at sikre, at Faxe Kommunes vision: ”Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse og erhverv” også i praksis kommer til at gælde for personer med handicaps.

 

Handicappolitikkens indsatsplan blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 31. august 2016.

 

Der fremlægges status på indsatserne for udvalget to gange årligt.

Den første opfølgning på indsatserne er blevet indhentet, og det gælder generelt, at de ansvarlige centre har organiseret opgaven således, at implementeringsarbejdet kan begynde.

 

Der er enkelte indsatser, som skal ske i samarbejde med, eller primært ligger hos, eksterne aktører. Her skal de forelægges de relevante ledere eller bestyrelser.

 

Oversigten over indsatserne med status november 2016 fremgår af bilag. Center for Familie, Social & Beskæftigelse vurderer ikke, at der er indsatser, som udvalget skal være bekymrede for på nuværende tidspunkt.

 

Økonomi

 Ingen.

 Afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at opfølgningen på Handicappolitikkens indsatsplan tages til efterretning.

 

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Godkendt.98. Indstilling af repræsentanter til Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A21-2-16 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Byrådet har godkendt Udsatterådet og dets vedtægter til mødet den 13. oktober 2016.

 

Der er blevet udpeget en række organisationer, som er relevante for de målgrupper, Udsatterådet skal omfatte, til at indstille kandidater til Udsatterådet.

 

Der er lagt vægt på, at der, så vidt det er muligt, gerne må være tale om personer, som selv er, eller har været, omfattet af målgrupperne. Det har ikke været muligt for alle at udpege personer, der matcher dette ønske, men for de fleste er det opfyldt. For en enkel indstillende organisation, Frøgården/de almene boligområder, er der ikke foretaget en indstilling. De to personligt udpegede pladser indstilles af Udsatterådet, når det er konstitueret.

 

Disse repræsentanter udpeges endeligt af Social- og Sundhedsudvalget.

 

Herudover er der én plads, som indstilles af Social- og Sundhedsudvalget, til udpegning til Byrådet.

 

Følgende er oversigten over de indstillede personer:

Udpeget af Faxe Kommune

Opsøgende medarbejder

Jørgen Olsen

Udpeget af Byrådet

Politiker

Indstilles af SSU

Indstillet af
værestederne

Rosenhøj

Jens Røi

Perlen

Claus Cubbin

Café Paraplyen

Klaus Duelund

Indstillet af organisationerne

Ensomme, økonomisk udsatte mm. (Røde Kors)

Jane Hansen

Hjemløse (SAND)

Henning Söder

Sindslidende (LAP/SIND)

Preben Lund

Indstillet af almene boliger

Boligorganisationer

Vakant

Personligt indstillet

Uorganiseret

Indstilles af det konstituerede Udsatteråd

Uorganiseret

Indstilles af det konstituerede Udsatteråd

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Medlemmet udpeget af Byrådet afgøres af Byrådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

 1. Social- og Sundhedsudvalget indstiller et medlem til Udsatterådet i deres midte, at
 2. kompetencen til at udpege et medlem til Udsatterådet fra Social-og Sundhedsusvalgets midte fremover delegeres til Social- og Sundhedsusvalget, og at
 3. de øvrige indstillede kandidater til Udsatterådet godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

1. Social- og Sundhedsudvalget indstiller Inger Andersen.

2. Anbefales.

3. Godkendt.99. Budget og husleje for 2017, ældreboliger på Kongsted Ældrecenter

Sagsnr: 03.11.01-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommune ejer en række almene ældre- og plejeboliger beliggende i Haslev, Kongsted og Dalby. Ældre- og plejeboligerne er opdelt i afdelinger, med egen beboerbestyrelse og eget budget, regnskab og huslejefastsættelse.

 

Boligkontoret Danmark administrerer boligafdelingerne, og varetager deraf afledte opgaver som udlejningsadministration, huslejeopkrævninger samt udarbejdelse af budgetter og regnskaber for boligafdelingerne.

 

Boligkontoret Danmark fremlægger budgetter og huslejestørrelser for det kommende år, på beboerbestyrelsesmøder i de enkelte afdelinger. Det er beboerbestyrelserne der har myndighed til at godkende de fremlagte budgetter og at komme med ændringsforslag til det forelagte.

 

Såfremt afdelingen ikke har godkendt budgettet for det kommende år, skal budgettet forelægges Kommunalbestyrelsen til dennes godkendelse.

 

Ved fremlæggelse af budgetterne til godkendelse, har det ikke været muligt at få godkendt budgettet for 2017 vedr. afdeling 20, Kongsted Ældrecenter. Der var ingen beboere mødt op til det indkaldte afdelingsmøde den 26. september 2016 og afdelingsmødet kunne derfor ikke gennemføres.

 

For afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, er der til budget 2017 varslet en huslejestigning, svarende til 3,05%. Stigningen skyldes hovedsageligt indhentning af tidligere års underskud med 50.000 kr.; hertil almindelig prisstigninger. Den samlede ændring i huslejen fra 2016 til 2017 for afdelingen udgør 53.515 kr.

Lovgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Faxe Kommune.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at det udarbejdede budget 2017, for afdeling 20, Kongsted Ældrecenter, godkendes.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Anbefales.100. Faxe Kommune som Demensvenlig kommune

Sagsnr: 29.00.00-A00-50-16 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsfremstilling

Center for Sundhed & Pleje foreslår, at Faxe Kommune bliver en demensvenlig kommune og tilslutter sig Demensalliancens koncept om "Demensvenlige kommuner". På nuværende tidspunkt er der 13 demensvenlige kommuner i Danmark under Demensalliancen, som er et samarbejde mellem Ældre Sagen, FOA, PenSam, Dansk Sygeplejeråd og Alzheimerforeningen. Demensalliancen arbejder ud fra en fælles vision om, at Danmark bliver et foregangsland, når det handler om at skabe det bedst mulige liv for dem, der rammes af demens, samt for deres familier og pårørende. Konceptet "Demensvenlige kommuner" skal understøtte og udvikle kommunernes arbejde med den nationale Handlingsplan for Demens 2025.

 

Center for Sundhed & Pleje er enig i, at deltagelse i konceptet ”Demensvenlige kommuner” kan medvirke til at understøtte Faxe Kommunes arbejde med, og implementering af, Den Nationale Handlingsplan for demens, ligesom det vil give adgang til en mængde materiale samt mulighed for sparring og udvikling med andre kommuner, der er langt fremme på demensområdet.

 

Som en del af demensrummets forløb får vi:

 

 • Sparring med førende eksperter indenfor de fem fokusområder.
 • Adgang til de bedste løsninger og cases på demensområdet.
 • Adgang til Demensalliancens koncepter, netværk og samarbejdspartnere.
 • 5 temadage, der behandler hvert sit emne i den Nationale Handlingsplan for demens 2025 (for team på op til 7 personer, inkl. forplejning og materialer).
 • Kick-off og lancering med invitation til øverste kommunale og nationale politiske niveau.
 • Kommunikation af vores kommunes arbejde frem mod at blive en demensvenlig kommune i nationale og lokale medier.
 • Adgang til Demensalliancens og Demensrummets logo og kommunikation.

 

Faxe Kommune har mulighed for at deltage i det næste Demensrumsforløb, og dermed være blandt Danmarks næste fem demensvenlige kommuner.    

Demensrumsforløbet starter d. 15. december 2016 med et kick-off møde i København, og løber frem til juli 2017.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Forløbet i Demensrummet koster 200.000 kr. i engangssum. Det finansieres under værdighedsmidlerne 2016 og indsatsen:  Tidlig opsporing og bedre udredning, støtte og rådgivning af pårørende til demente, fokus på demensegnede boliger og kompetenceudvikling af personale.  

 

Sagen afgøres af

Social- & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at Faxe Kommune bliver en demensvenlig kommune, under Demensalliancens koncept.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Godkendt.101. Årlig kvalitetsopfølgning vedr. dagcenteret S/I Æblehaven

Sagsnr: 27.03.00-K07-1-16 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Den 28. oktober 2016 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en revideret driftsaftale med S/I Æblehaven.

 

Den nye aftale mellem Æblehaven og Faxe Kommune foreskriver, at der én gang årligt udarbejdes en kvalitetsopfølgning til Social- og Sundhedsudvalget, som giver et overblik over følgende emner:

 

 • Antal klager
 • Resultat af årlige dialogmøder med brugerne af dagcenteret
 • Fremmødestatistik vedr. borgerne i det visiterede tilbud
 • Årsrapport over aktiviteter i Æblehaven
 • Rapport fra Fødevarestyrelsen
 • Evt. udviklingsplaner

 

Den vedlagte rapport beskæftiger sig kun med udvalgte dele af driftsaftalen. Andre dele vil ikke indgå i denne opfølgning, da dokumentationen først foreligger ved regnskabsaflæggelsen. Social- og Sundhedsudvalget kan i stedet forvente at få den fulde opfølgning for 2016 i første kvartal af 2017.

 

Antal klager

 

I 2016 er der gennemsnitligt modtaget 1 klage om måneden. Klagerne omhandler ikke selve tilbuddet, men visitering og revisitering.

 

Resultat af årlige dialogmøder med brugerne af dagcenteret

 

Centerchefen for Sundhed & Pleje afholdte den 25. maj 2016 et dialogmøde med brugerne af Æblehavens visiterede aktivitetstilbud, samt disses pårørende. Formålet hermed var at få drøftet brugernes oplevelse af dagcentertilbuddet og evaluere ordningen i henhold til den aftalte kvalitet.

 

På dialogmødet blev bl.a. besparelsesforslagene til budget 2016, der vedrører Æblehaven, drøftet. Brugerne var meget berørte af foreslaget omkring brugerbetaling på kørslen til dagcentret, da flere ikke har råd til dette. Derudover blev aktivitetsdelen drøftet, og en del brugere oplyste, at de savnede mere aktivitet. Det blev foreslået, at man kunne udarbejde et årshjul over aktiviteter, så alle brugere dermed var bekendte med, hvornår der var aktiviteter inde såvel som ude af huset - men generelt var der stor tilfredshed med dagcentertilbuddet. Det blev aftalt på mødet, at Brugerrådet i højere grad drøfter aktiviteter og brugernes oplevelser i dagligdagen med bestyrelsen, herunder ligeledes årshjulet for aktiviteter.

 

Fremmødestatistik vedr. borgerne i det visiterede tilbud

 

Æblehaven fremsender kvartalsvis deres statistik over borgere, der er visiteret til Æblehavens tilbud. Statistikken viser både visiteret tid og borgernes fremmøde. Som supplement til det aftalte, har Æblehaven de seneste fire måneder også leveret oplysninger om årsager til borgernes udeblivelse. Overordnet set er der en god overenstemmelse mellem visiterede pladser og borgernes fremmøde. Det kan dog konstateres, at tre måneder i 2016 viser, at ca. en femtedel af de visiterede pladser ikke benyttes. Det drejer sig om januar, februar og august. Som nævnt tidligere, er der ikke registreret årsag til fravær i de første fem måneder af året. I august skyldes 57 % af fraværet, at to borgere er i aflastning. Ser man på månederne juni, juli og september, er sygdom, lægebesøg og private årsager de primære forklaringer på udeblivelser.  

 

Rapport fra Fødevarestyrelsen

 

Fødevarerapporten er modtaget, og viser, at Æblehaven har modtaget en elitesmiley.

 

Følgende følges der op på i første kvartal 2017

 

 • S/I Æblehaven får tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 79). Det er aftalt, at Æblehaven fremadrettet skal indlevere et årshjul, således at opfølgningen kan foregå på baggrund af konkrete elementer.

 

 • Bestyrelsen for S/I Æblehaven har ansvaret for, at den enkelte borger modtager de serviceydelser, som de er bevilget efter § 84 i serviceloven. Ligeledes skal bestyrelsen sikre sig, at driften af dagcenter og café opfylder betingelserne for at få tilskud efter § 79 i serviceloven. Det er aftalt, at Æblehaven fremadrettet fremlægger en beskrivelse, hvad bestyrelsen gør for at sikre sig, at dette er tilfældet. Dette forventes fremlagt i en mere fyldestgørende form ved næste opfølgning i første kvartal 2017.

 

 • Fremmødestatistik for det åbne tilbud indgår i opfølgningen i første kvartal 2017.

 

 • Eventuelle udviklingsplaner forventes inkluderet i opfølgningen i 2017.

 

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Tages til efterretning.102. Orientering om kommunal medfinansiering og forebyggelige indlæggelser

Sagsnr: 29.06.00-P05-1-16 Sagsansvarlig: Sandra Damgaard Hartmeyer

Sagsfremstilling

Indeværende nøgletalsrapport beskæftiger sig med den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet samt forebyggelige indlæggelser i Faxe Kommune. Indledningsvis bør det bemærkes, at det ikke er al' aktivitet og alle udgifter, som Faxe Kommune aktivt kan arbejde med at nedbringe. Det vil undervejs i rapporten fremgå, hvor Faxe Kommune kan sætte ind med indsatser samt eksempler på igangværende indsatser. Ligeledes vil det fremgå, hvor der enten ingen eller kun begrænsede muligheder er for at påvirke udviklingen.

Kommunal medfinansiering

Rapporten giver et overblik over udviklingen indenfor den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. I rapporten gennemgås både økonomi og aktivitet indenfor somatik, psykiatri, genoptræning under indlæggelse samt sygesikringen. Herudover ses der nærmere på færdigbehandlede patienter, hospicepatienter og ambulant genoptræning, som alle fuldfinansieres af kommunen.

Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er væsentlig at følge, da den udgør en væsentlig udgift for Faxe Kommune.

I det følgende gennemgås udvalgte fund fra nøgletalsrapporten.

Somatik

Det somatiske område inkluderer de somatiske sygehuse, hospicer og udgifter til genoptræning på sygehusene.

I 2012 ændrede regeringen medfinansieringen af sundhedsvæsenet, hvilket medførte stigende kommunale udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet. Dette gælder også de somatiske sygehuse, omend der efterfølgende må konstateres en stabilisering af udgifterne.

Flere af kommunens borgere var i kontakt med de somatiske sygehuse i 2015 i forhold til 2007, og der kan konstateres en generel stigning i antallet af ydelser og besøg pr. 1.000 borgere fra 2007 til 2015.

I 2015 endte den kommunale medfinansiering af somatikken på næsten 114 millioner kr. De foreløbige tal for 2016 viser, at Faxe Kommune fra januar til august har betalt ca. 71 millioner til regionerne. Region Sjælland forventer, at udgifterne fremadrettet vil falde med 2 % i 2016. Foreløbigt kan kommunen konstatere, at den samlede afregning for medfinansiering er ca. 2 millioner kr. lavere på nuværende tidspunkt, end den var på tilsvarende tidspunkt sidste år. Administrationen følger udviklingen. Det kan bemærkes, at den nuværende regering er ved at gennemføre en ændring af finansieringsmodellen, hvor særligt helt unge børn i alderen 0-4 år samt ældre over 65 år forventes at blive dyrere, mens folk i aldersgruppen 4-64 år bliver billigere.

Psykiatri

Udgifterne til psykiatrisk behandling er stigende. Hvor Faxe Kommune i 2012 havde udgifter for 3,2 millioner kr., løb udgifterne til medfinansiering i 2015 op på 4,7 millioner kr. Region Sjælland forventer, at udgiterne til psykiatrisk behandling vil stige med 4,1 % i 2016. Ser man nærmere på, hvordan Faxe Kommunes udgifter har udviklet sig i forhold til kommunerne i regionen og kommunerne på landsplan, kan det konstateres, at Faxe Kommunes udgifter til medfinansiering er steget mere end den gennemsnitlige stigning i henholdsvis Region Sjælland og på landsplan.

Borgerne i Faxe Kommune opsøger i stigende grad psykiatrisk behandling. I 2007 var der 122 antal besøg pr. 1.000 borgere, mens det tal i 2015 var steget til 176 besøg. Sammenligner man Faxe Kommune med gennemsnittet i regionen og på landsplan, er stigningen i antal besøg for Faxe Kommunes borgere større end den tilsvarende stigning i regionen og på landsplan. En mulig forklaring på de stigende udgifter kan være, at lægerne er blevet bedre til at opspore patienterne og sende dem videre i systemet. En anden mulig forklaring kan være, at patienter og deres pårørende, grundet landsdækkende kampagner, er blevet mere opmærksomme på behandlingsmulighederne.

Der er til gengæld ingen tendenser at spore i forhold til antallet af sengedage for færdigbehandlede i psykiatrien pr. 1.000 borgere. Dette giver sig til udtryk ved, at det varierer meget fra år til år, hvor mange sengedage for færdigbehandlede, der er pr. 1.000 borgere.

Genoptræning under indlæggelse

Fra 2012 til 2015 har udgifterne til genoptræning under indlæggelse været stigende. I 2012 brugte Faxe Kommune 1,4 millioner kr. på genoptræning under indlæggelse, mens beløbet i 2015 var steget til 1,8 millioner kr. En stigende andel af de borgere, der gennemgår genoptræning under indlæggelse, er ældre over 65 år. Faxe Kommune har ingen indflydelse på udgifterne, når først borgerne er indlagt.

Sygesikring

Udgifterne til medfinansieringen af sygesikringen har været forholdsvis stabile. Der kan kun konstateres en lille stigning mellem 2012 og 2015. Fremadrettet forventer regionen dog, at der vil være en stigning i sygesikringsudgifterne på 3 % i 2016. Der forventes en stigning på alle praksisområder, men de største procentvise stigninger forventes indenfor fysioterapi, fodterapi og tandlægehjælp.

Udviklingen indenfor ydelsesforbruget er stabilt, og der er ikke nævneværdig forskel, når man sammenligner Faxe Kommune med kommunerne i Region Sjælland og på landsplan. Dog er der sket en positiv udvikling i forhold til mændene i Faxe Kommune. En nærmere analyse af ydelsesforbruget afslører, at særligt mændene i Faxe Kommune i stigende grad opsøger almen praksis. Tallene indikerer derfor, at det går i den rigtige retning i forhold til at få mænd til at benytte sig af de offentlige sundhedstilbud.

Kommunal finansiering

Ambulant genoptræning

Udgifterne til ambulant genoptræning svinger fra år til år. Til gengæld kan det konstateres, at de ældre borgere udgør en stadig stigende andel af de borgere, der modtager ambulant genoptræning.

Færdigbehandlede dage og hospicedage

Antallet af dage, som borgerne ligger færdigbehandlede på sygehusene, er faldet væsentligt siden 2007. Hvor borgerne fra Faxe Kommune i 2007 lå 2552 dage på sygehusene, var tallet foreløbigt faldet til 179 i 2016.

Hospicedagene varierer fra år til år. Der er ingen klar tendens, hvilket muligvis kan skyldes, at afregningen foregår sporadisk. Hospiceophold samt udgifter hertil har kommunen ikke indflydelse på.

Tabel 1 giver et overblik over kommunens samlede medfinansiering og fuldfinansiering i årene 2012 - 2016.

 

Somatik

Psykiatri

Genoptræning under indlæggelse

Sygesikringen

Samlet udgift

2012

103.746.317

3.157.184

1.439.554

11.279.621

119.622.676

2013

113.164.828

4.080.752

1.682.856

11.221.712

130.150.148

2014

112.120.453

4.217.321

1.690.936

11.345.053

129.373.763

2015

113.761.276

4.688.075

1.822.120

11.867.653

132.139.124

2016

71.323.282

3.209.883

1.239.860

6.942.425

82.715.450

Forebyggelige indlæggelser

Forebyggelige indlæggelser er af Statens Serum Institut defineret som indlæggelser blandt borgere på 65 år eller derover, hvor aktionsdiagnosen hører til en af følgende diagnosegrupper: dehydrering, forstoppelse, nedre luftvejssygdom (lungebetændelse), blærebetændelse, gastroenteritis (mave/tarm), brud, ernæringsbetinget anæmi (blodmangel), sociale og plejemæssige forhold samt tryksår. En aktionsdiagnose er den tilstand, som sygehuset har handlet på. Aktionsdiagnoser er derfor ikke nødvendigvis det samme som indlæggelsesdiagnoser. En borger kan indlægges med én aktionsdiagnose, og når sygehuspersonalet modtager patienten og påbegynder undersøgelser, kan det vise sig, at borgeren fejler noget helt andet. Det andet vil i så fald være den reelle indlæggelsesdiagnose.

Udgifterne til forebyggelige indlæggelser er forholdsvis stabile mellem 2013 og 2015. Der er kun sket et forholdsvis lille fald. Til gengæld er der i perioden 2013-2015 sket en lille stigning i antallet af borgere over 65 år, der har været i kontakt med sygehusene vedrørende en af ovenstående aktionsdiagnoser.

Når man går nærmere ind i de forebyggelige indlæggelser i 2016, kan det konstateres, at særligt lungebetændelse og brud er årsag til flere af indlæggelserne. Det er ligeledes disse patienter, som har flest sengedage på sygehusene.

Kort om kommunale indsatser

Set over perioden fra 2013 til 2016, har Faxe Kommune formået at nedsætte antallet af brudepisoder. Kommunen har indført en række indsatser i forhold til faldforebyggelse, og administrationen følger løbende udviklingen, så det sikres, at der sættes ind i forhold til de rigtige borgere og med de rigtige indsatser.

Kommunen arbejder målrettet med at nedbringe antallet af lungebetændelser samt KOL-relaterede hændelser gennem en række forskellige indsatser, heriblandt indsatser overfor dysfagi (fejlsynkning) i forhold til lungebetændelse samt hjemmemonitorering af KOL-patienter m.v.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Tages til efterretning.103. Årlig godkendelse af kvalitetstandarder

Sagsnr: 27.36.00-A00-2781-16 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsfremstilling

Én gang årligt skal Social- og Sundhedsudvalget godkende kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, madservice og træning.

I 2013 blev alle kvalitetsstandarderne gennemgribende revideret. Der har ikke siden været behov for at foretage ændringer heri.

Med hensyn til kvalitetsstandarden for "Madservice for borgere i eget hjem" er der på nuværende tidspunkt ikke modtaget prisændringer fra den private leverandør for 2017, desuden afventes afslutning af offentligt udbud, hvor ny kontraktperiode starter 1. marts 2017.

Når prisændringerne modtages, fremlægges kvalitetsstandarden vedrørende "Madservice for borgere i eget hjem" for Social- og Sundhedsudvalget igen. 

Lovgrundlag

Servicelovens § 139 samt bekendtgørelse 342 af 26/3 2013 om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter § 83 og § 86.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Godkendt.104. Frigivelse af anlægsmidler til investeringer på demensområdet

Sagsnr: 00.30.08-A00-1-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet til 2017 afsat 2,5 millioner kr. til anlægsinvesteringer på demensområdet.

 

Der er på landsplan et stort fokus på demensområdet, og den demografiske udvikling forventes at stige med demente borgere. Faxe Kommune ønsker at sætte fokus på demensområdet, og med en anlægsramme på 2,5 millioner kr. sikres og udbygges rammerne for demente borgere, således demensvenligheden øges.

 

Demente borgere har i høj grad udfordringer i boligmiljøer målrettet somatiske borgere. Grøndalshusene vil blive omdrejningspunkt i etablering af en demenslandsby i Faxe Kommune. Demenslandsbyen bliver hermed et specialindrettet plejemiljø målrettet demente.

 

Den videre planlægning og projektering forventes forelagt for Social- og Sundhedsudvalget på mødet i februar 2017.

 

Demenslandsbyens formål er at skabe et plejecenter, der imødekommer beboere med demens. Dette gøres ved at skabe egnede rammer for beboere med demens i svær grad, hvor aktiviteter med beboerne, pårørende, frivillige og personale kan ske i trygge rammer og med et stærkt fagligt miljø omkring plejen af demente og deres livssituation.

I efteråret 2016 har Center for Sundhed & Pleje arbejdet på at færdiggøre planen for demenslandsbyen i samarbejde med Center for Ejendomme og et eksternt arkitektfirma. Den endelige plan forventes at være færdig i starten af 2017.

Planen indeholder en beskrivelse af de nye tiltag der skal skabe rammerne for den nye demenslandsby herunder:

 • Etablering af et nyt demensdags- og aktivitetscenter.
 • Et udvidet grønt areal med flisebelagt og handicapvenligt stisystem, der kan lede borgerne rundt på området. Der vil langs stien være en række sanseindtryk fra bybilledet (busstoppesteder, vejskilte, blomsterkasser mv.)
 • Indhegning af Grøndalshusenes 11.124 m2 grund inklusiv en port med adgang til området.
 • Etablering af et torvemiljø. Torvet skal fungere som samlingspunkt for alle husene. Torvet bliver et åbent og venligt areal, der inddrager elementer fra det byrum, som beboerne vil kunne genkende.
 • Etablering af en aktivitetspavillion på det nye torv, der kan anvendes som iskiosk, café, æbleskivebod mv. og dermed understøtte et aktivt udemiljø.

 

For at ovenstående kan realiseres hurtigst muligt, ønskes frigivelse af anlægsmidler.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Beløbet er indarbejdet i Faxe Kommunes anlægsbudget for 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at der gives en anlægsbevilling i 2017 og at rådighedsbeløbet på 2,5 millioner kr. frigives.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Anbefales.105. Bevilling fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

Sagsnr: 29.21.00-A00-58-16 Sagsansvarlig: Hanne Dalgaard

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes træningsafdeling har ansøgt, og fået tilsagn, om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Puljen fordeles og løber over 3 år, fra 2016 til 2019. Bevillingen udgør samlet 589.987 kr.

 

Faxe Kommune har modtaget tilsagnet fra Ministeriet den 4. november 2016.

 

Som følge af den sene udmøntning af projektmidlerne i 2016, er Faxe Kommune tilskrevet, at Ministeriet allerede på nuværende tidspunkt giver kommunen mulighed for at overføre uforbrugte midler i 2016 til de følgende år. Den samlede bevilling skal være anvendt senest udgangen af 2018.

 

Der er ansøgt om, og bevilget, til følgende formål:

 

2016

 • Uddannelse af terapeuter inden for kinesiotape. Kinesiotape medvirker til smertereducerende oplevelse for borgerne, 35.000 kr.
 • Investering i apparater til brug for laserbehandling, som også udføres som smertelindrende behandling, 54.134 kr.
 • Investering i nye kondicykler, 33.225 kr.
 • Investering i nustep-træningsmaskiner, 90.000 kr.
 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 19.658 kr.

 

2017

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

2018

 • Opnormering af personale til brug for nedbringelse af ventelister, 178.985 kr.

 

Alle ovenstående punkter, som er specificeret i ansøgningen og efterfølgende bevilget fra Ministeriet, vil medvirke til nedbringelse af ventetid på genoptræning, samt bidrage til øget kvalitet i træningsafdelingens tilbud.

 

Som udgangspunkt overholder Faxe Kommune sundhedsaftalens anbefalinger, som er syv dages ventetid, men ønsker via dette projekt at nedbringe ventetiden yderligere.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der udelukkende afholdes udgifter svarende til tilskuddet. Udgifter og indtægter er periodiseret ligeligt indenfor hvert finansår.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at:

 

 1. Der gives en indtægtsbevilling til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:
 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.

 

2. Der gives en udgiftsbevilling, svarende til puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, til nedbringelse af ventetider til genoptræning i årene:

 • 2016 på 232.017 kr.
 • 2017 på 178.985 kr.
 • 2018 på 178.985 kr.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Anbefales.106. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen, og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8, jf. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommuners Styrelse.

Økonomi

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602 kr.

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193 kr.

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042 kr.

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261 kr.

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423 kr.

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger, er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8, jf. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg, og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre.
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.

 

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

1. Anbefales.

2. Anbefales.

 107. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.00-A00-2-15 Sagsansvarlig: Christina Lund Vornøe

Sagsfremstilling

 • Julefrokost d. 25. januar 2017 på Bregnen.
 • Coma ophører som fritvalgsleverandør.
 • Udlevering af handsker, som hjælpemiddel til påtagning af kompressionsstrømper, i plejen.
 • Resultat af udbud på madservice til hjemmeboende borgere.
 • Orientering om Kernen.
 • Udvalget præsenteres for et oplæg i forhold til en ansøgning, til de på finanslovens afsatte midler til god mad på plejecentre.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 30. november 2016

Meddelelser blevet givet.Underskrifter

Inger Andersen
Mogens Stilhoff
Marianne Ørgaard
Knud Green
Bente Abrahamsen
Nadia Bruun Thurø
Peter Joensen