Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Socialudvalget
Type: Referat
Mødedato: Mandag 26. februar 2018

Socialudvalget - 26-02-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Socialudvalget
den 26. februar 2018 kl. 19:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev


16. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-62-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.

 

Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandling af dette punkt.17. Faglig introduktion til Socialudvalget

Sagsnr: 00.01.00-A00-49-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Socialudvalget præsenteres for udvalgets område, herunder lovgivning, organisering og rammer, større igangværende projekter og tendenser. Præsentation af introduktoinsmateriale er delt op på følgende måde:

 • Udvalgsmøde i januar: Præsentation til og med kapitlet "Øvrige områder under Socialudvalget"
 • Udvalgsmøde i februar: Præsentation fra og med kapitlet "Tværgående aftaler med Region Sjælland"

I introduktionsmaterialet fremgår det, at der i nogle grafer ikke er tal med for 2017. Introduktionsmateriale er vedhæftet som bilag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at introduktion til Socialudvalget tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.18. Orientering om Faxe Kommunes politikker under Socialudvalget

Sagsnr: 00.22.04-A00-9-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Socialudvalget præsenteres for de politikker, der ligger under Socialudvalget:

 • Handicappolitik
 • Børne- og ungepolitik
 • Rusmiddelpolitik
 • Alkoholpolitik

 

Handicappolitikken består bl.a. af seks fokuspunkter, som er inspireret af FN's Handicapkonvention:

 • Tilgængelighed
 • Børn med handicap
 • Uddannelse
 • Sundhed
 • Arbejde og beskæftigelse
 • Deltagelse i kulturlivet, rekreative tilbud, fritidsaktiviteter og idræt.

 

Børne- og ungepolitikkens vision er at skabe et aktivt og ligeværdigt fællesskab, hvor alle har mulighed for at klare sig godt. Politikken skaber retning gennem tre metaforer, som sætter den overordnede kurs og ramme:

 • Vi står på tæer - skaber udsyn og holder balancen
 • Vi åbner døre - og er klar til at hjælpe over dørtrinnet
 • Vi er holdspillere - og bruger hele banen.

 

Rusmiddelpolitikken og indsatsen på rusmiddelorådet har et primært forebyggende sigte baseret på en tidlig, helhedsorienteret indsats for de unge. Sekundæert er målet at tilbyde kvalificeret, helhedorienteret og professionel behandling for alle borgere, når stofmisbruget opstår. Indsatsen kan opsummeres under følgende tre temaer:

 • Forebyggelse
 • Rådgivning og behandling
 • Forøget livskvalitet.

 

Alkoholpolitikkens vision er, at borgere udvikler hensigstmæssige alkoholvaner og opnår et velovervejet forbrug eller ikke forbrug af alkohol. Det betyder, at alkoholforbruget ikke belaster den enkeltes fysiske, psykiske og sociale formåen, familier og samfund. Det udmøntes gennem tiltag indenfor følgende indsatsområder:

 • Tværgående organisering af alkoholindsatsen
 • Kommunens borgerrettede funktioner
 • Kommunens institutioner
 • Ansvarlig udskænkning
 • Rådgivning og behandling.

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen til Socialudvalget tages til efterretning.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.19. Udkast til Faxe Kommunes Udsattepolitik

Sagsnr: 00.01.00-P22-12040-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

D. 27. september 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Udsatterådets input skulle danne grundlag for det fortsatte arbejde med Faxe Kommunes Udsattepolitik. Det første udkast til Faxe Kommunes Udsattepolitik er blevet udviklet på baggrund af denne beslutning. Udkastet til Faxe Kommunes Udsattepolitik er vedhæftet som bilag.

Målgruppen for Faxe Kommunes Udsattepolitik er borgere, der grundet en social begivenhed i deres liv er særlig udsat. Det dækker primært over:

·      hjemløse

·      misbrugere

·      prostituerede

·      traumatiserede

·      sindslidende

·      økonomisk udsatte

·      ensomme

 

Faxe Kommunes Udsattepolitik består af fire overordnede fokuspunkter, som alle tager udgangspunkt i Regeringens mål for Social Mobilitet.

 

Uddannelse og Beskæftigelse

Mål: Flere udsatte unge skal gennemføre en uddannelse, og flere skal være en del af arbejdsstyrken.

Indsats: Vi skal arbejde målrettet for at udvikle et uddannelsessystem, hvor der er plads til alle samt individuelle tilbud om støtte, der sikrer, at flere udsatte unge kan gennemføre de almene uddannelsestilbud. Flere kan være en del af arbejdsfællesskabet, hvis de får den rette støtte og hjælp. Vi skal arbejde for at udbrede troen på, at alle kan bidrage til fællesskab, udvikling og fremtidssikring af arbejdsstyrken i Faxe Kommune.

Kriminalitet blandt unge

Mål: Færre unge ender i et liv med kriminalitet.

Indsats: I Faxe Kommune skal vi være opmærksomme på, at der er behov for, at udsatte unge bliver en del af nye og produktive fællesskaber, for eksempel gennem sportsklubber og andre fritidsaktiviteter. Der er behov for et stærkere forældresamarbejde, en styrkelse af SSP-arbejdet og en udbredelse af muligheden for at forlade det kriminelle liv.

Hjemløshed

Mål: Ingen af kommunens borgere skal være tvunget til at være hjemløs.

Indsats: I Faxe Kommune er vi opmærksomme op, at der er forskel på tvungen og frivillig hjemløshed. Der skal være forståelse for, at voksne borgere, uden mindreårige børn, vælger alternative boformer. Men ingen borgere skal være tvunget til livet på gaden uden at få tilbudt støtte til at komme i en mere permanent bolig.

Misbrug

Mål: Færre borgere ender i alkohol- og stofmisbrug.

Indsats: Faxe Kommune er opmærksomme på, at der kan være forskellige årsager til misbrug, og at ikke alle borgere med misbrug skal igennem samme forløb for at blive fri af sit misbrug. Der skal således være individuelle tilbud, som tager hensyn til den enkelte borgers situation.

Indsatsplanerne udarbejdes af de relevante centre, når Udsattepolitikken er godkendt af Byrådet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at udkastet til Faxe Kommunes Udsattepolitik sendes i høring i Udsatterådet med høringsfrist den 23. marts 2018.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.20. Nyt værested i Haslev

Sagsnr: 27.54.08-A30-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde den 1. november 2017 en procesplan for etablering af nyt værested i Haslev by. Arbejdet skulle foregå med henblik på at sikre, at et nyt værested kan kobles op på erhvervsliv, frivillige samt andre tilbud og behov i Haslev by. Det nye værested skal understøtte Regeringens mål for social mobilitet (2025-målene). I henhold til procesplanen forelægges udvalget februar 2018 et forslag til etablering af nyt værested, som efterfølgende kan sendes i høring.

Baggrund for undersøgelsen

Ejendomsstrategien har åbnet op for muligheden for at gen- og nytænke værestedstilbuddet, så de i højere grad bliver en del af det omgivende samfund og samtidig opfylder regeringens mål for social mobilitet. I Faxe er der sket en vellykket flytning af Rosenhøj til en placering på Sundhedscentret, mens der i Haslev siden 2014 har været arbejdet målrettet på at etablere et samarbejde mellem Østsjællands Museum og Faxe kommune, dels for at modernisere museumsoplevelsen, dels for at opdatere rammerne for værestedsarbejdet. Østsjællands Museum er ikke længere interesseret i et samarbejde, hvorfor vi har foretaget en undersøgelse af, hvordan situationen for værestederne i Haslev ser ud i dag (se rapport ”Nyt værested i Haslev by”).

Overordnet konklusion

På baggrund af interviews med brugere af de to væresteder i Haslev by, eksterne væresteder og ønsket om at understøtte målene om social mobilitet, vurderer administrationen, at det nye værested bør placeres helt centralt i Haslev by.

Flere skal være en del af arbejdsmarkedet

Værestedet bør tiltrække en bredere befolkningsgruppe. Tilbuddene på værestedet skal være tilpasset denne bredere gruppe, men samtidig give mulighed for at inkludere de nuværende brugere. Alt efter den endelige placering af værestedet vurderer vi, at følgende initiativer med fordel kan danne rammerne for værestedet og fordre social mobilitet.

 • Oprettelse af café eller butik: Hvor brugerne kan arbejde som frivillige og evt. få et hygiejnebevis eller OCN bevis. Det vurderes, at brugerne vil opnå større grad af selvtillid, og for nogle kan det være et skridt mod beskæftigelse på sigt. Caféen vil ligeledes tiltrække et større segment af brugere, og i bedste tilfælde vil nye brugere være rollemodeller for eksisterende brugere. Caféen skal således have et uddannelsesperspektiv, og ikke et folkekøkken med lønnet kok som Paraplyens.
 • Støtte udsatte familier: Værestedet bør tiltrække udsatte familier ved at holde åbent i aftentimerne og have tilbud, der er relevante for familierne. Frivillige kan evt. hjælpe med lektiehjælp og være rollemodeller for børnene. Evt. samarbejde med både UU og SSP.
 • Motivere til uddannelse og beskæftigelse: Værestedet kan opfordre brugerne til at tage relevante kurser. Enten på værestedet eller i samarbejde med interne- og eksterne udbydere. Virksomheder kan inviteres indenfor. Medarbejdere kan eventuelt holde foredrag om, hvordan de opnåede beskæftigelse. For at opnå bedst virkning kan en tidligere socialt udsat fortælle om sin vej mod beskæftigelse. Ved oparbejdelse af gode relationer til virksomhederne kan udsatte eventuelt komme i praktik.
 • Samarbejde med frivillig-organisationer: Frivillige organisationer kan inviteres indenfor og være med til at skabe et "levende hus", der appellerer til en bred målgruppe.  Samarbejde med frivilligorganisationer der understøtter bekæmpelse af vold i hjemmet, understøtter handicappede, understøtter unge i gennemførelse af en ungdomsuddannelse.

 

Færre skal være social udsatte

Alt efter den endelige placering af værestedet – og dermed de muligheder, bygning og beliggenhed giver – vurderer vi, at følgende initiativer kan fordre social mobilitet:

 • Samarbejde med SSP(social, skole, politi): SSP medarbejdere kan få en daglig gang på værestedet og tale både med de unge og familierne.
 • Mulighed for misbrugsbehandling og alkoholbehandling: Rusmiddelkonsulenter kan være tilknyttet værestedet.
 • Mulighed for deltagelse i frivilligt arbejde: Brugerne skal introduceres for muligheder for at arbejde som frivillig. Det kan enten være på værestedet eller i samarbejde med frivillige organisationer.

Andre tiltag, der kan fremme social mobilitet

 • Fleksible åbningstider og tilgængelighed: Åbningstider for væresteder skal eventuelt ændres for at imødekomme en bredere skarre af brugere.  Både brugere og medarbejdere har også foreslået indkøb af bus. Dette for at nå de brugere, der bor udenfor byen og ikke magter at transportere sig til et værested i Haslev. Værestedet skal også række ud efter udsatte, der har et job eller er i gang med en uddannelse.
 • Fysisk aktivitet og velvære: Velvære for krop og sjæl med mulighed for at deltage i sportsaktiviteter eventuelt arrangeret af frivillige. Ligeledes bør værestedet være udstyret med et velegnet køkken, hvor brugerne kan deltage i madlavning. Ligesom der kan arrangeres fællesspisning.
 • Gode fysiske rammer: En have, hvor brugerne kan gro lidt afgrøder eller bare nyde det sociale samvær. Et indbydende værested, der får folk til at få lyst til at komme indenfor. Kreativt værksted og adgang til en computer.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller,

 1. at der arbejdes med at oprette et nyt værested, der opfylder målene for social mobilitet,
 2. at administrationen undersøger mulighederne omkring Haslev Bycentrum – både ejendomme der er til salg, evt. til leje eller på anden måde kan bringes i spil, og
 3. at forslaget sendes i høring i Udsatterådet med høringsfrist den 23. marts 2018.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.21. Udpegning til Faxe Kommunes Udsatteråd

Sagsnr: 27.15.00-A21-1-18 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Socialudvalget skal, jf. Byrådets godkendelse af Udsatterådet og dets vedtægter til mødet den 13. oktober 2016, godkende alle indstillede repræsentanter til Udsatterådet.

 

Den 25. januar 2018 holdt Udsatterådet konstituerende møde. Her indstillede Udsatterådet følgende to kandidater som personligt udpegede medlemmer af Udsatterådet:

 

 • Lise Lotte Petersen
 • Helen Heidi Schulze

 

 

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at Socialudvalget godkender de personligt udpegede medlemmer til Udsatterådet.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.22. Medlemmer til Handicaprådet 2018-2021

Sagsnr: 27.69.48-A00-1-18 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog på det konstituerende møde den 7. december 2017 at udpege følgende medlemmer samt personlige stedfortrædere til Handicaprådet:

 

Dorthe Adelsbech (V) - suppleant Henrik Rützou Aakast (V)

Bente Abrahamsen (O) - suppleant Eli Jacobi Nielsen (O)

Christina Birkemose (A) - suppleant Steen Andersen (A)

Karsten Møller fra Center for Ejendomme - suppleant Susse Tofte fra Center for Ejendomme.

 

Herudover vedtog Byrådet, at fagudvalget udpeger de af Danske Handicaporganisationer indstillede medlemmer og suppleanter til Handicaprådet.

 

Danske Handicaporganisationer indstiller følgende fire ordinære medlemmer samt personlige stedfortrædere til Handicaprådet:

 

Claus Bo Hansen - suppleant Sabine Haugelund Hagens

Gurli Pedersen - suppleant Birgit Ambo

Ingrid Nielsen - suppleant Jeannie Thorvig Hansen

Vibeke Svendsen - suppleant Ole Rønne Christensen

 

Det følger af retssikkerhedsloven, at Handicaprådet selv udpeger sin formand, samt selv fastsætter sin forretningsorden.

 

Udpegning af medlemmer fra Danske Handicaporganisationer burde være fremlagt til Socialudvalgets behandling forud for Handicaprådets første møde, men fremsættes først nu pga. en teknisk fejl i postsystemet.

 

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Danske Handicaporganisationers indstilling af medlemmer samt suppleanter til Handicaprådet godkendes.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.23. Proces for ny sundhedsaftale

Sagsnr: 00.22.04-A00-8-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Resumé

Nedenstående sagsfremstilling er fremsendt enslydende i samtlige kommuner.

 

Socialudvalget orienteres om Sundhedsaftalen for Region Sjælland og om processen frem til indgåelse af en ny Sundhedsaftale den 1. juli 2019.

 

Baggrund

Hver valgperiode indgår kommunerne en 4 årig sundhedsaftale med Region Sjælland. Sundhedsaftalen beskriver de politiske prioriteringer og indsatser på sundhedsområdet på tværs af sektorerne. Formålet er at sikre borgerne en sammenhængende og koordineret sundhedsindsats af høj og ensartet kvalitet på tværs af sygehuse, almen praksis og kommunerne. Herudover er der fokus på at understøtte lighed i sundhed og en effektiv udnyttelse af ressourcer i sundhedsvæsnet.

 

Set fra et kommunalt perspektiv har Sundhedsaftalen stor betydning for den daglige varetagelse af sundhedsopgaver i den enkelte kommune. Det er nemlig i Sundhedsaftalen, at ansvars- og arbejdsdelingen mellem regionens hospitaler, praktiserende læger og kommunerne bliver aftalt og udmøntet. For eksempel indeholder Sundhedsaftalen forløbsbeskrivelser, som er samarbejdsaftaler om ’hvornår’ og ’hvordan’ kommunerne, sygehusene og de praktiserende læger skal samarbejde, når en ældre medicinsk patient skal indlægges på eller udskrives fra sygehuset.  

 

På nuværende tidspunkt har der været tre sundhedsaftaler, hvor Sundhedsaftale 2015-2018 er den nugældende, se link: http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-regionsjaelland/Sundhedsaftalen/Sundhedsaftalen/Documents/Sundhedsaftale%202015-2018.pdf

 

En fjerde Sundhedsaftale 2019-2023 skal være godkendt den 1. juli 2019.

 

Processen frem til godkendelse af en ny Sundhedsaftale

Som optakt til vedtagelsen af en ny Sundhedsaftale, har parterne taget de indledende skridt til iværksættelse af en proces, der sigter på en bred involvering af alle interessenter i forhold til sundhedsaftalen – det vil sige både politikere, faglige og administrative ledere, almen praksis og patientforeninger.

 

Politisk Sundhedskonference den 20. marts 2018

I forhold til det politiske niveau er der på nuværende tidspunkt planlagt en Sundhedskonference, som afholdes den 20. marts 2018. På konferencen vil I blive introduceret til de vigtigste udviklingstrends på sundhedsområdet, og der vil blive lagt op til en drøftelse af de politiske ønsker for udviklingen af sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Konferencen er tværsektoriel, og det betyder, at I både vil møde politikere fra de øvrige 16 kommuners fagudvalg i region Sjælland, de regionale politikere, repræsentanter fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og patientforeninger. Der forventes inviteret 7 deltagere fra hver kommune – 5 politikere og 2 embedsmænd. Endvidere forventes ca. 30 deltagere fra Region Sjælland og op til 5 deltagere fra PLO. Spørgsmålet om deltagelsen fra patientforeninger mv. er ikke endeligt afklaret.

 

Efterfølgende forventes afholdt et arbejdsseminar i maj 2018 for relevante ledere og fagpersoner fra kommuner, sygehuse og praksissektoren. Formålet med arbejdsseminaret er at omsætte en politisk ønsket retning til praksis.

 

Mødeplan i KKR Sjælland

Parallelt med den tværsektorielle proces, overvejer det nye Kommunekontaktråd Sjælland (KKR Sjælland), hvordan den bedst mulige politiske proces kan tilrettelægges i forhold til at sikre lokale drøftelser af sundhedsaftalen samt af kommunernes opgaver og ansvar i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Den lokale involvering kan fx ske gennem temadrøftelser i KKR med deltagelse af fagudvalgsrepræsentanter mellem forårets KKR møder. Eventuelt forberedt gennem forudgående lokale drøftelser af Sundhedsaftalens betydning for kommunens sundhedsopgaver, udfordringer i den tværsektorielle opgaveløsning og mulige fokusområder for den kommende sundhedsaftale.

 

KKR Sjælland har afholdt et konstituerende møde den 22. januar 2018, hvor formand og næstformand er blevet valgt, og hvor KKR har udpeget repræsentanter til en række regionale udvalg og fora mv.

 

Herudover har KKR Sjælland lagt en foreløbig mødeplan for 2018 med møder den 19. marts, 22. juni, 12. september og 14. november 2018.

 

Kommunerne gik i 2017 sammen om at formulere et politikerpapir, som skal bidrage til en rammesætning for de politiske drøftelser i kommunerne. Politikerpapiret vil blive fremlagt på mødet i KKR Sjælland den 19. marts 2018. Til inspiration er der til sagsfremstillingen vedlagt en præsentation af de tre fælles fokusområder, som kommunerne har udpeget som de vigtigste i processen op til indgåelse af en ny Sundhedsaftale.

 

Arbejdet med sundhedsaftalen mellem kommunerne og Region Sjælland vil løbende blive drøftet i KKR Sjællands proces frem mod de enkelte kommunalbestyrelsers endelige behandling af sundhedsaftalen.

 

Processen frem til godkendelsen af Sundhedsaftale 2019-2023

Processen op til indgåelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 er opdelt i tre faser:

 

 • Fase 1. Første halvår 2018: Introduktion, forberedelse og input til en ny sundhedsaftale
 • Fase 2. Andet halvår 2018: Færdiggørelse af en ny sundhedsaftale
 • Fase 3. Første halvår 2019: Høring og godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023

 

Den tværsektorielle og politiske proces i samarbejdsorganisationen er beskrevet i vedlagte bilag, ”Tids- og procesplan for Sundhedsaftalen 2019-2023.” Sundhedsaftalen skal endelig fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen den 30. juni 2019. Derudover er invitation til Sundhedspolitisk konference den 20. marts vedlagt som bilag.

 

Sagen behandles samtidig i Senior & Sundhedsudvalget.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller,

 • at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning, og
 • at Socialudvalget udvælger to deltagere til Sundhedspolitisk konference den 20. marts.

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

Godkendt.

 

Nellie Bradsted (V) og Christina Birkemose (A) deltager i mødet.24. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-62-18 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser.
 • Drøftelse af årshjul (bilag vedlagt).
 • Socialudvalgets visionsdag den 23. august 2018.
 • Nyhedsbrev om de særlige pladser i psykiatrien i Region Sjælland (bilag vedlagt).
 • Deltagelse i KL's Social & Sundhedspolitiske Forum 2018 (bindende tilmelding).
 • Orientering om opkrævning af brugerbetaling for kørsel på botilbud.
 • Orientering om brev fra Økonomi- og indenrigsministeriet og Børne- og socialministeriet omhandlende kommunernes ansvar over for udsatte børn og unge.
 • Evaluering af Socialudvalgets rundtur den 7. februar 2018.

 

Økonomi

 

Sagen afgøres af

Socialudvalget

Beslutning i Socialudvalget den 26. februar 2018

.25.

Sagsnr: 00.01.00-A00-62-18 Sagsansvarlig: Line BilgravUnderskrifter

Nellie Bradsted
Michael Rosendahl
Henrik Rützou Aakast
Bente Abrahamsen
Christina Birkemose
Laura Vestina Andréa
Nadia Bruun Thurø