Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: SSP styregruppe
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 2. november 2017

SSP Styregruppe - 02-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i SSP Styregruppe
den 2. november 2017 kl. 16:00
i Tingvej 7, Mødelokale 1, 4690  Haslev


16. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Godkendt.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.17. SSP i nattelivet efterår 2017

Sagsnr: 27.25.00-G01-2-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Foranlediget af den senere tids kedelige episoder i Haslev by samt det afholdte borgermøde den 5. oktober 2017 finder SSP det væsentligt, at arbejdsindsatsen i efteråret prioriteres således, at ressourcerne i højere grad anvendes i Haslev by.

Det foreslås helt konkret, at 1 - 2 medarbejdere vil være til stede i Haslev by fra kl. 22.00 – kl. 02.00 hver fredag og lørdag fra uge 43 til og med uge 49.

Formålet med medarbejdernes tilstedeværelse i bybilledet i ovennævnte tidsrum er følgende:

 • Synlige i bybilledet, tryghedsskabende
 • Observerende og dokumenterende i forhold til unge og episoder.
 • Opfølgning på de unge, som SSP kommer i kontakt med.
 • Dialog med butikkerne/beværtningerne og ”nattelivet” generelt.
 • Skabe viden til at kvalificere og nuancere debatten mellem borgere, kommune og politi.

Forslaget indebærer, at følgende opgaver enten nedprioriteres eller sættes i bero:

 • Forestående projektlederuddannelse for 2 SSP-konsulenter udskydes til foråret 2018.
 • Indsatsområdet ”De unges fritidsliv” udskydes til påbegyndelse i 2018.
 • Indsatsområdet ”SSP+ samarbejdet” nedprioriteres.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssig konsekvenser. Forslaget indebærer merudgifter på forventeligt 15.000 – 20.000 kr. som afholdes indenfor budgettet. 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at SSP prioriterer arbejdsindsatsen således, at 2 medarbejdere er til stede i Haslev by fra kl. 22.00 - kl. 02.00 hver fredag og lørdag fra uge 43 til om med uge 49 2017

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Godkendt.

Igangsættes med øjeblikkelig virkning, og indtil uge 49/2017. SSP konsulenterne vurderer i hvilket tidsrum det giver bedst mening at være på gaden.

 

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 18. Udpegning af SSP-medarbejder til deltagelse i tværgående gruppe om tryghed

Sagsnr: 27.25.00-G01-3-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet har via borgmesteren nedsat en tværgående gruppe, som skal arbejde med skabelsen af tryghed i Haslev.

 

Gruppen består af:

 

 • Borgmesteren
 • Formanden for SSP Styregruppen
 • En repræsentant fra Haslev Handelsstandsforening
 • En repræsentant for Politiet
 • En SSP-medarbejder
 • En repræsentant for Natteravnene
 • En repræsentant fra Bykroen
 • En repræsentant for Taxi
 • En eller to borgere

 

SSP styregruppen bedes udpege en SSP-medarbejder til deltagelse i gruppen.

 

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der udpeges en SSP-medarbejder til deltagelse i den tværgående gruppe om tryghed.

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Godkendt.

Politiinspektør Thorkild Steen Jensen fra Sydsjællands- og Lolland- Falsters politi og SSP konsulent Christina Hansen deltager i arbejdsgruppen.

Første møde i arbejdsgruppen bliver den 16. november 2017 kl. 16.00.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.19. Rollefordeling i SSP

Sagsnr: 00.01.00-A00-64-17 Sagsansvarlig: Erik Østerby

Sagsfremstilling

På baggrund af borgermøde d. 5. oktober 2017 gives der hermed et kort overblik over hvorledes de tre primære aktører i indsatsen går til opgaven:

 • Natteravnene
 • SSP
 • Politi

Det skal bemærkes, at det ikke har været muligt at indhente dybdegående svar fra henholdsvis Politi og Natteravnene, og oplægget derfor er baseret på den generelle måde at arbejde på samt snitflader.

Snitfladerne er i nogen grad overlappende, da tryghedsbegrebet er nøgle for alle tre aktøres tilgang.

 • For Natteravnene er det således den brede målgruppes tryghed der er i fokus.
 • For SSP er det dels den brede målgruppe, men kombineret med fokus på de unge som udviser uhensigtsmæssig adfærd.
 • For politiet et det borgernes tryghed med mulighed for indgriben over for uhensigtsmæssig adfærd begået af den enkelte.

Det er væsentlig, at de tre aktører har hver deres afsæt for opgaveløsningen. Selve fundamentet for de tre aktøres arbejde betyder at det er vigtigt, at der er en konstant dialog imellem dem, så forventningerne til hinanden er tydelige. På samme måde er det også vigtigt at der udadtil, både overfor nattelivets gæster og den brede gruppe af borgere, er en klar signalføring om hvad den enkelte aktør kan og må.

Nedenfor er en forenklet beskrivelse til overblik.

 

Afsæt for arbejde

Kort sigt (i øjeblikket)

Lang sigt (efterfølgende)

Natteravn

Kontaktmulighed for unge i nattelivet med synlighed og tryghed i øjeblikket for øje.

-          Kontakt med de mange

-          Synlighed giver tryghed

-          Telefon til politi og SSP (uhensigtsmæssig/kriminel adfærd)

 

SSP

Pædagogisk- relationelle indsatser med forbyggende indsatser for øje

-          Kontakt med de mange

-          Opret kontakt og etabler relation med den enkelte (uhensigtsmæssig adfærd)

-          Foregribende indsatser i enkeltsituationer (uhensigtsmæssig adfærd)

-          Telefon til politi (kriminel adfærd)

-          Oplysning til de mange

-          Videre arbejde med den enkelte

-          Samarbejde med politi og sociale myndigheder

Politi

Myndighed med oprettelse af lov og orden med borgernes tryghed for øje

-          Kontakt med de enkelte (uhensigtsmæssig adfærd)

-          Myndighedsindgriben (kriminel adfærd)

-          Samarbejde med SSP

-          Rejse sigtelser (anklagemyndighed)

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Godkendt.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.20. Orientering vedrørende vilkårsændringer ved overgang til Ungdomsskole mv.

Sagsnr: 00.01.00-A00-65-17 Sagsansvarlig: Erik Østerby

Sagsfremstilling

Baggrund

Folkeskolereformen i 2014 medførte bl.a. en udvidelse af skoledagen. I Faxe kommune skete der en efterfølgende tilpasning af klubtilbuddet. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2015 besluttede byrådet, at den daværende klubstruktur ændres, så den fremover overgår til hhv. SFO II og SFO III under folkeskolerne og Ungdomsklub under Ungdomsskolen.

I argumentet for at lægge SSP under Ungdomsskolen lå, at ungdkomsklubberne også ligger i Ungdomsskolen, og at der traditionelt har været en høj grad af parallelitet i de to enheders indsatser.

Ungdomsklubbernes budget blev samtidig reduceret med 900.000 kr. Der etableredes en drift på det samlede ungdomsklubområde med 2 aftener á 3 timer på samtlige 6 klubber. Den samlede budgetramme for klubberne blev 1.825.000 kr.

Det bemærkes, at foruden den direkte budgetreduktion fik det også betydning, at personalet ikke længere kan ansættes i større deltidsstillinger som følge af opsplitningen.

I forbindelse med beslutningen var der ikke en drøftelse af det pædagogiske grundlag for klubbernes drift. Hvilken type klub ønsker man? Dette spørgsmål rejses i foråret 2016 af Ungdomsskolen overfor Uddannelsesudvalget i forbindelse med evaluering/statusredegørelse. Ungdomsskolen blev dengang bedt om at lave forarbejdet til en fornyet strategi for ungdomsklubberne. Denne er stadig under behandling i Uddannelsesudvalget.

Generelt forebyggende indsats

Aktuelt er der udvalgt en række indsatsområder i SSP. De skal ses som fokusområder for hele SSP-samarbejdet, og har til formål at sikre det strategiske arbejde på SSP-området. Indsatsområderne tager afsæt i faglige perspektiver, aktuelle tendenser og lokalkendskab til aktuelle strømninger på SSP-området i Faxe Kommune, samt ikke mindst relevante, anvendelige data fra ungeprofilundersøgelsen.

Indsatsområderne er udpeget af SSP styregruppen og efterfølgende yderligere konkretiseret i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Der er tale om generelt forebyggende arbejde, der via skolerne sikrer, at vi når 85 - 90 % af de unge. Her er det ambitionen, at opbygge et ensartet niveau i SSP arbejdet overalt i Faxe Kommunes folkeskoler.

Herudover arbejder Ungdomsskolen med et klubtilbud, med en bred målgruppe. Men det er vigtigt, at tilbuddet tager udgangspunkt i ”de almindelige”, så man som ung kan spejle sig i et normalitetskodeks for god opførsel.

Ungdomsskolen kører aktuelt en forsøgsordning, et særligt såkaldt matrikelløst klubtilbud til den gruppe af unge, som har et særligt behov, og for hvem klubben er en social base. Der er ikke økonomi til at lave en permanent ordning.

Tilbuddet om den matrikelløse klub har to erklærede formål:

 • At udnytte de etablerede relationer med målgruppen til at skabe selvbevidsthed om hensigtsmæssig adfærd i forskellige offentlige fora. Herunder introduktion til foreningsliv.
 • At give ny klubgængere  mulighed for trygt at etablere sig i klubben.

Erfaringerne efter ca. 1 måned er, at der er ved at etablere sig en markant gruppe af nye klubmedlemmer, der hidtil ikke har været tilfældet.
Det matrikelløse tilbud er ved at finde et godt leje. Det er ungdomsskolens oplevelse, at kontakten til foreningslivet i nogle tilfælde giver særlig god kontakt, og at foreningerne gør deres bedste i samarbejdet.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Godkendt.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.21. Berammet møde i SSP styregruppen den 14. november 2017

Sagsnr: 27.25.00-G01-4-17 Sagsansvarlig: Henrik Lærkegaard

Sagsfremstilling

Der er berammet ordinært møde i SSP styregruppen den 14. november 2017.

 

Styregruppen bedes tages stilling til, hvorvidt dette møde - henset til drøftelserne på dagens møde - skal opretholdes eller aflyses.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at det besluttes, hvorvidt det ordinære møde berammet til 14. november 2017, opretholdes eller aflyses.

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Mødet den 14. november 2017 aflyses.

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.22. Meddelelser fra Politiet

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Politiet indfører Zoneforbud mod enkelte unge. Dette træder i kraft ved først givne lejlighed at de unge overtræder lovgivningen.

 

Politiet opfordrer til, at man som borger anmelder, hvis man føler sig udsat for kriminalitet.

Politiet oplyser, at de ikke har kendskab til, at der er registrerede medlemmer af LTF i Faxe kommune.

 

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 23. Meddelelser fra Center for Børn & Undervisning

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 2. november 2017

Sidste skoledag blev drøftet.

Ved Sidste skoledagsarrangementet hvor Faxe kommune står som arrangør, kan det ikke accepteres, at der bliver indtaget alkohol.

Det blev besluttet at Sidste skoledagsarrangementet til foråret 2018, skal meldes ud som et alkoholfrit arrangement.

 

Steen Gunnarson deltog ikke i behandlingen af dette punkt.Underskrifter

René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Steen K. Gunnarson
Jens Erhard Zachariasen
Thorkild Steen Jensen