Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: SSP styregruppe
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 22. august 2017

SSP Styregruppe - 22-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i SSP Styregruppe
den 22. august 2017 kl. 16:30
i Tingvej 7, Mødelokale 1, 4690  Haslev


9. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Godkendt

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.10. Forslag til ny koncept til afholdelse af sidste skoledag

Sagsnr: 00.17.00-A00-11-17 Sagsansvarlig: Christian Dose Jørgensen

Sagsfremstilling

Med denne sag orienteres om afholdelse af sidste skoledag, og de udfordringer og muligheder, der er i arbejdet med at gøre dagen alkoholfri. Ambitionen er, at SSP i løbet af en årrække kan blive officielle værter for sidste skoledag arrangementet, hvilket i praksis betyder at dagen skal være alkoholfri.

Sidste skoledags opsummering/historisk indblik:

I 18 år har SSP i Faxe Kommune stået for afholdelsen af sidste skoledag. Et koncept som oprindeligt blev udviklet i den tidligere Haslev Kommune, for at give afgangseleverne i Haslev et alternativ til at mødes diverse steder i Haslev by når arrangementet på skolerne sluttede ved middagstid. Senere i forbindelse med kommunesammenlægningen, er arrangementet nu for alle afgangselever i Faxe Kommune inklusiv privatskoler og friskoler.

Det har gennem årene været en forudsætning at skolerne støttede op om arrangementet ved at deltage med SSP-lærerressourcer. Dels har det givet et kendskab til de unge på pladsen og et nærvær som har været brugbart for både unge og voksne i forhold til at være mest mulig dialog. Konceptet på dagen har været, at eleverne via skolerne fik udleveret armbånd fra SSP som adgangsbillet til arrangementet. Herefter har der været arrangeret buskørsel til og fra arrangementet, for de skoler med længere transport. Efter arrangementets afslutning er der blevet ryddet op og stedet er blevet efterladt på samme måde som det blev modtaget.

Det er altid blevet drukket alkohol, men det er samtidig forsøgt at reducere indtaget, ved at give de unge gratis sodavand og vand som et alternativ. Idet SSP ikke officielt kan være værter ved et arrangement hvor der drikkes alkohol blandt kommunens unge på kommunens matrikler jf. kommunens alkoholpolitik, har det betydet, at Natteravnene har været officielle værter for afholdelsen af dagen. Dette er gjort i et forsøg på, at være i stand til at samle, men også sikre en tryg ramme for dagen til gavn for elever, forældre, forenings- og forretningslivet osv.

SSP koordinationsgruppen har nedsat en projektgruppe som skal undersøge alternativer til afholdelse af sidste skoledag med eller uden alkohol. På den baggrund har projektgruppen udarbejdet forslag til kommissorie, som SSP styregruppen bedes tage stilling til, idet projektgruppen gør opmærksom på, at Faxe Kommunes gældende alkoholpolitik medfører, at SSP ikke kan være den officielle arrangør af sidste skoledag arrangementet.

Ambitionen er fortsat, at sikre den trygge ramme for dagen som alle i SSP såvel som mange forældre kender til. I erkendelse af, at Faxe Kommune har en ambitiøs og stærk alkoholpolitik vil det over de næste 4-5 år forsøges – som de første i landet i forhold til et samlet sidste skoledags arrangement – at gøre op med den kultur som i mange år har knyttet sig til sidste skoledags arrangementer landet over, i forhold til at drikke alkohol.

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til kommissorie for sidste skoledag godkendes

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Godkendt

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 11. Forslag til statistisk afrapportering fra SSP-konsulenterne til SSP-styregruppen fra august 2017

Sagsnr: 00.17.00-A00-12-17 Sagsansvarlig: Christian Dose Jørgensen

Sagsfremstilling

Med baggrund i SSP Styregruppens ønske om statistik på SSP området, fremlægges hermed forslag til afrapportering.

Statistikken vil give et overblik over, i hvilken forbindelse de unge har været i kontakt med SSP, enten en SSP lærer, en SSP konsulent, politiet eller andre i SSP samarbejdet.

Statistikken vil blive fremlagt for SSP Styregruppen ved hvert møde.

Justitsministeriets forskningskontor har udarbejdet en rapport vedrørende udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006 - 2016. Denne rapport vil være med til at danne grundlag for et samarbejde med politiet om at analysere tallene og vil efterfølgende indgå som et supplement til Faxe Kommunes eget statistikmateriale.

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2017/rapport_udviklingen_i_boerne_og_ungdomskriminalitet_2006-2016.pdf

 

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til afrapporteringsform godkendes.

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Godkendt.

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 12. Orientering om SSP Indsatsområderne

Sagsnr: 00.17.00-A00-10-17 Sagsansvarlig: Christian Dose Jørgensen

Sagsfremstilling

Indsatsområderne skal ses som fokusområder for hele SSP-samarbejdet, og har til formål at sikre det strategiske arbejde på SSP-området. Indsatsområderne tager afsæt i faglige perspektiver, aktuelle tendenser og lokalkendskab til aktuelle strømninger på SSP-området i Faxe Kommune samt ikke mindst relevante, anvendelige data fra ungeprofilundersøgelsen.

Indsatsområderne er udpeget af SSP Styregruppen og efterfølgende yderligere konkretiseret i et samarbejde mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse.

Opfølgning på indsatsområderne.

Jfr. proces- og handleplanen er det indsatsområdet omhandlende det generelt forebyggende i skoleregi startet op.

Indsatsområdet er todelt, med et fokus på udarbejdelse af en SSP-profillærertanke, og dels med fokus på at få SSP-læseplanen opdateret og nytænkt.

SSP-profillærer:

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har udarbejdet et kommissorie med fokus på at få skabt en ramme således, at funktionerne for SSP-profillærerne anvendes fra skoleåret 2017 -18.

Næste skridt i handleplanen er, at SSP-lærerne skal på kursus i løbet af efteråret 2017. På nuværende tidspunkt er de SSP-profillærere som skal varetage ”Sej nej” (tidligere " Jeg er sej når jeg siger nej") planlagt til at deltage i kursus hhv. d. 12. og 13. september. Kurset er tilligemed tilrettelagt således, at der kommer et større fokus på netetik og heri sociale medier. Kurset vil foregå i et samarbejde med Vordingborg kommune.

SSP-konsulenterne er i øjeblikket i gang med at indhente oplysninger fra Center fra digital pædagogik omkring ”Dit liv på nettet”, som er et let tilgængeligt undervisningsmateriale til både elever og forældre.
Materialet, som består af film, cases, fakta og historier fra det virkelige liv, får skoleelever til at reflektere over deres handlinger på nettet. Eleverne skal tage stilling til etiske dilemmaer, som er tematiseret efter de forskellige alderstrin og er udviklet til bl.a. ind- og udskoling i folkeskolen. Materialet vandt den kriminalpræventive pris i 2017.

SSP-læseplan – som nu er blevet til en SSP-guide:

Der arbejdes med at udvikle en webbaseret SSP-vejledning, som et alternativ til den nuværende SSP-læseplan. Vejledningen vil blive bygget op over Undervisningsministeriets læseplan for de såkaldte timeløse fag, samt Faxe Kommunes nyligt vedtagne læseplan for socialfag.

SSP i Faxe Kommune har ladet sig inspirere til dette arbejde af Fredensborg Kommunes digitale trivselshåndbog, som har nytænkt SSP-læseplanen til en hjemmeside hvor materialer, tilbud om oplæg mm. løbende kan opdateres.

Den nye SSP Portal som i ramme og design er færdig, og der lægges i øjeblikket relevante materialer og henvisninger ind.

I løbet af oktober 2017 bliver SSP-portalen sammen med profillærerne præsenteret på hver afdelingsskole for alle lærere og ledere som et led i at præsentere de nye tiltag og gøre brugerne (primært lærere) fortrolige i at anvende guiden.

www.sspguidefaxe.dk

Indsatsområde – Fokus på de unges fritidsliv  

Der arbejdes med en kortlægning af aktuel og brugbar viden om de unges fritidsliv, både fra kommunale tilbud og foreningstilbud, hvor eksempelvis eksisterende viden fra Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice og andre relevante parter indgår. Ungeprofilundersøgelsen øger opmærksomheden på de unges fritidsliv generelt.                                                                          

På baggrund af kortlægningen tilpasses SSP arbejdet i forhold til hvad der optager de unge i deres fritidsliv. Herunder kan der etableres konkret opsøgende SSP samarbejde, alt efter hvor der viser sig at være et behov, eksempelvis gennem oprettelse af hotspots.

 

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Godkendt

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 13. Orientering om kommissorie om ”Kriminelle ungdomsgrupperinger i Faxe Kommune”

Sagsnr: 00.17.00-A00-13-17 Sagsansvarlig: Christian Dose Jørgensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres et forslag til "Kommissorie for arbejdet med kriminelle ungdomsgrupper/bander, med særlig fokus på elever med anden herkomst end dansk".

Baggrunden for arbejdet med kriminelle ungdomsgrupper/bander tager afsæt i et behov for en samlet fælles tværgående koordinering af de arbejdsopgaver, der ligger i forebyggelse af kriminelle ungdomsgrupper/ bander med særligt fokus på drenge af anden herkomst end dansk.

Formålet med projektet er, at udarbejde fælles procedurer for hvordan man arbejder forebyggende og samarbejder på tværs i Faxe Kommune og med politiet. Procedurerne skal efterfølgende implementeres i blandt andet Faxe Kommunes skoler.
Der skal arbejdes både med det individuelle perspektiv som med gruppeperspektivet.

 

Lovgrundlag

Lov om retspleje

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

SSP styregruppen

Center for Børn & Undervisning

Center for Børn & Undervisning indstiller, at "Kommissorie for arbejdet med kriminelle ungdomsgrupper/bander, med særlig fokus på elever med anden herkomst end dansk", godkendes.

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Godkendt, idet kommissoriets overskrift ændres til :  Kommissoriet for arbejde med kriminelle ungdsomgrupper/bander.

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 14. Meddelelser fra Politiet

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Meddelelser bleve givet.

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 15. Meddelelser fra Center for Børn & Undervisning

Sagsnr: 00.01.00-A00-21-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

SSP Styregruppen

Beslutning i SSP Styregruppe den 22. august 2017

Meddelelser blev givet.

Thorkild Steen Jensen og Allan Holm deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Underskrifter

René Tuekær
Nadia Bruun Thurø
Steen K. Gunnarson
Jens Erhard Zachariasen
Thorkild Steen Jensen