Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 1. marts 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 01-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 1. marts 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


19. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 20. Cykelstrategi 2017-2020 – Anlægsplan for nye cykelstier i 2017 – Konkretisering af løsning på Rådhusvej i Faxe

 
Sagsnr: 05.04.00-G01-1-16Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

Som led i den kommende kommunale cykelstrategi besluttede Teknik- og Miljøudvalget på mødet 25. januar 2017 at igangsætte detailprojekteringen af tre udpegede stiprojekter i 2017:

 • 2 minus 1-vej på Lyngvej i Rønnede.
 • Cykelstier langs Bråbyvej mellem Søndre Gangsti og Grøndalsvej i Haslev.
 • Cykelstier langs Rådhusvej i Faxe.

Der er i 2017 afsat 6 millioner kr. til anlæg af nye cykelstier i kommunen. Da den samlede estimerede anlægssum for de ovenstående tre stiprojekter blev vurderet til lidt over 7 millioner kr., blev administrationen forud for en detailprojektering desuden bedt om at undersøge en alternativ stiløsning på Rådhusvej i ønsket om at reducere anlægsudgifterne ved projektet, så de tre stiprojekter samlet kommer ned på de budgetterede 6 millioner kr.

Den alternative løsning på Rådhusvej indebærer, at der i stedet for enkeltrettede delte stier (både cykelsti og fortov) på begge sider af vejen inkl. indsnævring af kørebanen anlægges en dobbeltrettet cykelsti på vejens nordlige side, som erstatter fortovet, imens den sydlige side bibeholdes uændret som fortov alene.

Administrationen fremlægger her de økonomiske konsekvenser og trafikale overvejelser ved de to stiløsninger på Rådhusvej med henblik på en politisk stillingtagen til, hvilken løsning man ønsker, at administrationen går videre med i detailprojekteringen.

Trafikale overvejelser

Skal en løsning med en dobbeltrettet cykelsti på den nordlige vejside kunne anbefales frem for enkeltrettede delte stier på begge vejsider med begrundelse i en lavere anlægspris, forudsætter det, at der samtidig etableres krydsningsheller i det nordlige og østlige ben i krydset Rådhusvej/Præstøvej, og at minimum to af de i alt fem adgange ind til parkeringspladserne ved Faxe-Hallen, Biblioteket og det gamle rådhus lukkes, så der i stedet skabes intern adgang på tværs af matriklerne. Disse tiltag har til formål at mindske risikoen for konflikter og uheld mellem biler og krydsende cyklister ved udkørsler på strækningen samt i selve krydset Rådhusvej/Præstøvej. Risikoen for disse konflikter vurderes at blive øget i forhold til den nuværende situation, hvis der alene etableres dobbeltrettet cykelsti uden krydsningsheller og adgangsreduktion. Disse tiltag er indregnet i overslagsprisen nedenfor.

I Bilag 1 kan ses skitser af den dobbeltrettede cykelsti samt de nødvendige øvrige tiltag i krydset og ved parkeringspladserne. Ved adgangene til parkeringspladserne er der alene tale om et eksempel på, hvordan en adgangsreduktion kunne udformes. En nærmere præcision af dette vil skulle afklares i detailprojekteringen.

Økonomi

Af Skema A fremgår overslagspriserne for de to stiløsninger på Rådhusvej samt på de to øvrige godkendte projekter på henholdsvis Lyngvej i Rønnede og Bråbyvej i Haslev:

Skema A – Prisoverslag på stiprojekter (inkl. øvrige nødvendige tiltag)

By

Vej

Stiløsning

Bemærkning

Længde

Prisoverslag

Faxe

Rådhusvej

Enkeltrettede delte stier

Tidl. fremlagt

2 x 800 m

kr. 5.418.000

Dobbeltrettet cykelsti i nordlig side

Ny løsning

800 m

kr. 4.546.000

 

Rønnede

Lyngvej

2 minus 1 vej

Tidl. fremlagt

460 m

kr. 383.000

 

Haslev

Bråbyvej

Enkeltrettede delte stier

Tidl. fremlagt

2 x 200 m

kr. 1.268.000

Ved valg af en dobbeltrettet cykelsti på nordsiden af Rådhusvej vil den samlede anlægssum for de tre stiprojekter ende på 6.197.000 kr. imod 7.069.000, hvis der anlægges enkeltrettede delte stier på begge sider af Rådhusvej.

Ud fra en opvejning af fordele og ulemper ved de to stiprojekter på Rådhusvej – og med forståelse for, hvordan differencen på 872.000 kr. også vil kunne gavne trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed andre steder i kommunen – er det administrationens anbefaling, at man igangsætter detailprojekteringen af den dobbeltrettede cykelsti på den nordlige side af Rådhusvej sammen med stiprojekterne på Lyngvej og Bråbyvej, som allerede er godkendt.

Med et budget på 6 millioner kroner i 2017 ligger det samlede prisoverslag 197.000 kr. over budget. Det er forhåbningen, at der i forbindelse med udbuddet kan opnås lavere priser, hvorfor vi anbefaler, at sagerne udbydes, og at de igen optages til politisk behandling, hvis prisniveauerne ikke kan holdes indenfor den samlede bevilling til de tre projekter.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At detailprojekteringen af en dobbeltrettet cykelsti på Rådhusvej i Faxe igangsættes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 21. Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøvej

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-4-17Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Krydset Rådhusvej/Præstøvej i Faxe har været præget af uheld, siden krydset blev ombygget i 2009 i forbindelse med forlængelsen af Rådhusvej. Ved ombygningen af krydset blev vigepligten ændret. Hvor der tidligere var vigepligt på Rådhusvej, blev vigepligten ændret til Præstøvej, da Rådhusvej efter ombygningen blev den primære vej med den største gennemkørende trafikbelastning.

Der er i perioden 2009 – 2016 registreret i alt 22 materielskadeuheld i krydset, og krydset er det mest uheldsbelastede kryds i Faxe Kommune. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi alene får kendskab til de uheld, som bliver registreret ved politiet. Uheld, som klares udenom politiet, bliver ikke registreret i statistikerne, og derfor er det faktiske antal uheld formentlig noget højere.

Den ændrede vigepligt og bilisternes kørevaner blev i første omgang tilskrevet årsagen til de mange uheld, men da omfanget af uheld forblev uændret, er der i flere omgange gjort en indsats for at reducere antallet af ulykker. Der har blandt andet været etableret overkørbare helleanlæg på Præstøvej for at synliggøre krydset og vigepligten. De overkørebare helleanlæg er efterfølgende blevet erstattet af hævede røde flader i krydset frem mod Rådhusvej. Efterfølgende er afmærkningen gjort tydeligere blandt andet med store piktogrammer på vejbanen og dobbeltskiltning. De omtalte ændringer har dog ikke haft den ønskede effekt.  

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye trafikhandlingsplan blev krydset udpeget som uheldsbelastet. En gennemgang af alle uheld viser, at den primære årsag skal findes i, at vigepligten ikke bliver overholdt på Præstøvej, hvilket gælder i både nord- og sydgående retning. Ulykkesbilledet fortæller endvidere, at der sker forholdsvis mange ulykker til trods for de tiltag, der tidligere er gennemført for at forbedre trafiksikkerheden i krydset. For at reducere antallet af ulykker er der derfor indarbejdet en anbefaling i den nye trafikhandlingsplan om anlæg af en rundkørsel eller signalregulering.

Der er i indeværende budgetrammer og overslagsår ikke afsat midler til rundkørsel eller signalanlæg i dette kryds. Center for Plan & Miljø har derfor bedt en ekstern rådgiver om at foretage supplerende undersøgelser af alternative muligheder for at forbedre trafiksikkerheden og reducere antallet af uheld i krydset.

Krydset er blevet undersøgt af en ekstern rådgiver medio februar 2017, og rådgiverens undersøgelser fremgår af rapporten ”Krydsanalyse og Projektforslag”, som er vedhæftet som bilag.

Af rapporten fremgår det, at rådgiveren har undersøgt krydset og analyseret 14 uheld, som er sket i perioden 2012 - 2016. 13 af de 14 uheld er sket, fordi vigepligten ikke bliver overholdt. Disse uheld kan skyldes, at vigepligten overses, men der er formentlig andre forhold, som er medvirkende, til at vigepligten ikke overholdes. Rådgiveren har i den forbindelse opstillet nogle hypoteser, som peger på, at uens oversigtsforhold fra Præstøvej, høj hastighed ved fremkørsel fra Præstøvej til Rådhusvej og høj hastighed på Rådhusvej kan være årsag til, at vigepligten ikke overholdes.

På den baggrund har rådgiveren udarbejdet konkrete forslag, som forventes at kunne forbedre trafiksikkerheden. Tiltagene har til formål at reducere hastigheden i krydset og øge opmærksomheden omkring krydset. De konkrete projektforslag omfatter:

Løsning 1, overkørsler på Præstøvej, anlægspris ca. 320.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Etablering af overkørsler fra Præsøvej til Rådhusvej. Overkørslerne anlægges i en afvigende belægning og ved at føre kantstenene langs Rådhusvej forbi Præstøvej. Kantstenen etableres med en lysning på 5 – 8 cm og rampe op til dette niveau. Tiltaget vil have en hastighedsdæmpende effekt særligt for bilister, som skal lige over krydset.
 • Anlæg af bump på Rådhusvej for at få hastigheden ned.

Løsning 2, hævet flade i krydset, anlægspris ca. 260.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Anlæg af hævet flade i krydset Præstøvej/Rådhusvej. Ved at anlægge en hævet flade i krydset, reduceres hastigheden på både Rådhusvej og Præstøvej.
 • Etablering af 40 km/t hastighedszone på Rådhusvej for at tydeliggøre ønsket om lav hastighed.

Løsning 3, signalregulering, anlægsomkostninger ca. 1,4 millioner kr.

 • Etablering af signalregulering med venstresvingsbaner og fodgængerfelter. Signalanlægget vil fjerne konfliktsituationen og give en væsentlig bedre trafiksikkerhed. Herudover vil et signalanlæg sikre krydsningen af Rådhusvej for de bløde trafikanter.  

Løsning 4, rundkørsel, anlægsomkostninger ca. 4 - 5 millioner kr.

 • Anlæg af en rundkørsel vil sikre en lav hastighed fra alle fire vejgrene og fjerne konfliktsituationen og give væsentlig bedre trafiksikkerhed. Rundkørsler kan dog være utrygge for bløde trafikanter, og det vil formentlig være nødvendigt at ekspropriere private matrikler.

Ud over de fire løsninger, som rådgiveren peger på, kan en alternativ løsning overvejes, som omfatter vejlukning af Præstøvej i krydsets nordlige ben. Herved vil krydset fremstå som et trebenet kryds, hvilket formentlig vil reducere antallet af krydsningsulykker og give en bedre trafiksikkerhed. Vejlukninger i byrummet kan dog have negative konsekvenser for adgangsforhold og tilgængelighed samt give en uhensigtsmæssig trafikafvikling og trafikbelastning på andre veje i byrummet. Herudover vil løsningen ikke bidrage positivt til trafiksikkerheden for bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Denne løsning forudsætter derfor, at der foretages yderligere konsekvensundersøgelser. Anlægsomkostningerne for vejlukning og etablering af vendeplads anslås til ca. 250.000 kr.

Center for Plan & Miljø kan oplyse, at der gennem de seneste år er gjort meget for at synliggøre krydset og vigepligten. En yderligere tydeliggørelse af krydset og vigepligten vil være vanskelig og vil næppe have den ønskede effekt. Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at rapporten netop påpeger, at firebenede vigepligtsregulerede kryds erfaringsmæssigt har mange uheld. Der kan derfor ofte være behov for større tiltag, der fjerner/reducerer uheldsrisikoen, som er kendetegnet ved firebenede vigepligtsregulerede kryds. Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der etableres signalregulering som anbefalet i løsning 3. Ud over at et signalanlæg vil fjerne konfliktsituationen og reducere antallet af krydsningsuheld, vil et signalanlæg ligeledes forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Signalanlægget vil således forbedre adgangen til skole og sundhedscenter samt skabe et mere tilgængeligt byrum i den sydvestlige del af Faxe by.

Løsningsforslag 1 og 2 kan ikke anbefales, idet vejbump på Rådhusvej ikke er forenelig med den forholdsvis høje trafikbelastning. Rådhusvej er en vigtig fordelingsvej i Faxe by, som skal være med til at flytte større trafikmængder. Vi ved af erfaring, at lave lokale hastighedsbegrænsninger og vejbump på større veje i byrummet giver anledning til store gener i nærmiljøet og blot flytter trafikbelastningen til andre veje, som ikke er egnet hertil.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at signalanlægget indarbejdet i den fremadrettede budgetplanlægning.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der arbejdes videre med et signalanlæg, og
 • at anlægsomkostningerne på 1,4 millioner kr. søges indarbejdet i budget 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Tilbagesendes til fornyet sagsbehandling, hvor der undersøges trafiksikkerhed ved gennemgående kantsten på Rådhusvej og fuld stop samt prisen ved forlægning af Præstøvej fra syd.  

 

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 22. Anlægsplan for gennemførelse af trafikhandlingsplan i 2017

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-1-17Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Kommunens nye Trafikhandlingsplan 2017 - 2020 blev vedtaget i september 2016. Den nye trafikhandlingsplan gælder for en fireårig periode og omfatter udpegning af konkrete tiltag, som skal forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier. Udpegningen af tiltag er tilpasset de forventede budgetrammer for planperioden. Rækkefølgen for gennemførelse af de udpegede tiltag er ikke prioriteret i den nye trafikhandlingsplan. Derfor fremlægges der konkrete planer for gennemførelsen af tiltag i de enkelte budgetår i planperioden.

Center for Plan & Miljø har i det følgende udarbejdet en anlægsplan for gennemførelse af konkrete tiltag i indeværende budgetår. Ved udarbejdelse af planen for 2017 har der været fokus på tiltag, som tilgodeser steder, hvor behovet for forbedringer er størst, og hvor tiltagene kommer flest til gode. Der har endvidere været fokus på muligheden for at kunne opnå økonomiske besparelser ved at samle udvalgte tiltag og udbyde disse i en samlet pakke. I anlægsbudgettet 2017 er der afsat 1,2 millioner kr. til ”Pulje til Trafikhandlingsplan”.

Følgende tiltag foreslås gennemført i 2017:

 1. Forbedring af signalanlæg i krydset Vestre Ringvej/Lysholm Alle i Haslev. Analyse af signalindstillinger og opsætning af flere signaler, som tydeliggør signalet. Anslået pris ca. 100.000 kr.
 2. Forbedring af signalanlæg i krydset Gamle By/Nygade/Bregentvedvej i Haslev. Analyse af signalindstillinger, justeringer af signal og eventuelt etablering af eftergrønt. (”Eftergrønt” er venstresving med grøn pil). Anslået pris ca. 100.000 kr.
 3. Forbedret afmærkning med retningspile i sving på Kirkevej mellem Teestrup og Skuderløse. Anslået pris ca. 20.000 kr.
 4. Sikring af stikrydsning med helleanlæg på Teestrupvej/Kirkevej ved Henriettelundvej og Teestrup Bygade. Anslået pris ca. 170.000 kr.
 5. Sikring af stikrydsning med belægningsskifte og forbedret afmærkning ved Tingvej/Vestergade/Søndergade i Haslev. Anslået pris ca. 50.000 kr.
 6. Forbedret belysning på Troelstrupstien (120 meter) på strækningen fra tunnelen til krydset ved Troelstrupvej/Vestre Ringvej i Haslev. Anslået pris ca. 160.000 kr.
 7. Forbedring af stikrydsning med rød hævet flade i krydset Ny Strandvej/Schjølervej i Faxe samt nedlæggelse af eksisterende vejbump og stikrydsning på Ny Strandvej ved Koralvej i Faxe. Anslået pris 230.000 kr.
 8. Sikring af fodgængerfelter med helleanlæg i krydset Faxe Havnevej/Hovedgaden i Faxe Ladeplads. Anslået pris 100.000 kr.
 9. Forbedret afmærkning og skiltning af dobbeltrettet sti på Terslev Skolevej på hele strækningen fra Terslev by til Terslev skole. Anslået pris ca. 70.000 kr.       

De samlede anslåede omkostninger for gennemførelsen af foreliggende anlægsplan i 2017 beløber sig således til 1.000.000 kr. Fra anlægsbudgettet reserveres 200.000 kr. til eventuelt yderligere tiltag på Skuderløsevej i Bråby Stationsby. Center for Plan & Miljø vil foretage en vurdering af behovet for yderligere tiltag på Skuderløsevej i Bråby Stationsby i foråret 2017. I forbindelse med denne vurdering vil Center for Plan & Miljø fremlægge en sag for Teknik- og Miljøudvalget i maj 2017.  

 

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de udpegede tiltag fra nr. 1 til 9 gennemføres i 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 23. Nedlæggelse af privat fællesvej - Gl. Næstvedvej 23-27, Rønnede

 
Sagsnr: 05.02.03-P19-3-15Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har modtaget ansøgning om nedlæggelse af den private fællesvej Gl. Næstvedvej 23-27 i Rønnede. Ansøgningen er indgivet af vejejer med begrundelse i, at vejen hyppigt benyttes af blandt andet beboere på Mellemvang uden vejret hertil til stor gene for vejejer.

 

Vejen ønskes lukket for bilkørsel på strækningen ud for Mellemvang 2, så den nedklassificeres til privat fællessti. Ansøger ønsker at indsnævre vejen med buskads, så man dog stadig kan passere med for eksempel en kørestol eller tvillingebarnevogn. Se kortbilag.

 

Som konsekvens af nedlæggelsen af den private fællesvej vil den eksisterende vejadgang til adressen Gl. Næstvedvej 27 blive nedlagt. Matriklens nye vejadgang vil herefter gå via den nyanlagte private fællesvej, Mellemvang til Boldbanen og ud til Gl. Næstvedvej, som i forvejen er eneste vejadgang til boligerne på Mellemvang.

 

Administrationen har haft sagen i offentlig høring i otte uger samt sendt høringsbreve ud til de tilstødende grundejere. Der er i perioden kun indkommet et enkelt høringssvar fra Rønnede Vandværk med angivelse af en eksisterende hovedledning på en tilgrænsende matrikel. Denne ledning er ikke i konflikt med det aktuelle stykke vej, som ønskes nedlagt.

Lovgrundlag

 

Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der meddeles tilladelse til, at den private fællesvej Gl. Næstvedvej 23-27 i Rønnede nedklassificeres til privat fællessti på strækningen ud for Mellemvang 2.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt. Udkørslen fra Mellemvang til Ny Næstvedvej skal undersøges.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 24. Regulativ for husholdningsaffald 2018

 
Sagsnr: 07.18.00-P15-1-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

 

Faxe Kommune står for at skulle indføre en ny affaldsordning med ændrede krav til sortering, nyt materiel og anderledes afhentningsfrekvenser. Der skal derfor godkendes et nyt regulativ for husholdningsaffald. Regulativet vil være gældende fra 1. august 2018.

 

Ændringerne i regulativet har været behandlet og godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møder 31. august 2016 og 25. januar 2017.

 

Ændringerne er skrevet ind i det nye regulativ, og her følger en kort beskrivelse af den nye affaldsordning.

 

Hver husstand udstyres med to stk. 240 l beholdere, og affaldet sorteres og indsamles i følgende fire fraktioner i de to beholdere.

 

 • Papir, karton og pap
 • Glas, metal og plast
 • Madaffald
 • Restaffald

 

Beholderen til indsamling af dagrenovation (madaffald og restaffald) indsamles hver 14. dag. I sommerperioden vil der være mulighed for at tilmelde sig ugetømning mod et gebyr til dækning at de omkostninger, en øget tømmefrekvens medfører.

Beholderen med papir, pap, glas, metal og indsamles hver 4. uge.

 

Større samlede bebyggelser indsamler i 500 l, 660 l og 770 l containere samt andre løsninger, som kan godkendes af Faxe Forsyning.

 

Husstande med større mængder affald vil kunne tilvælge en ekstra 140 l beholder til restaffald.

 

Mindre husstande har mulighed for at vælge en 190 l beholder mad- og restaffald.

 

Når regulativet er blevet endeligt godkendt, vil Faxe Forsyning kunne fortsætte deres videre arbejde med vognmandskontrakter, indkøb af nye beholdere og forberedelse af en kampagne for den nye affaldsordning.

 

På baggrund af ovenstående fremsendes et ændret dagrenovationsregulativ til politisk behandling med henblik på en offentlig høring. I høringsperioden forventes afholdt et borgermøde omkring den nye affaldsordning.

 

Efter den offentlige høring af regulativet forelægges det endelige regulativ til vedtagelse af Teknik- og Miljøudvalget på mødet 31. maj 2017. I henhold til tidsplanen, skal indsamlingsordningerne og indkøb af materiel sendes i udbud omkring 1. august 2017.

 

Regulativet er derudover gennemgået og opdateret. 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:  

 • At forslag til Husholdningsregulativ sendes i otte ugers offentlig høring. Herefter behandles høringssvar og endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget 31. maj 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 25. Status for sager om sundheds- og brandfarlige boliger

 
Sagsnr: 01.11.34-K08-10-15Sagsansvarlig: Simona Dalsgaard Davidsen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø fremlagte 25. november 2015 orienteringssag om nye retningslinjer for sagsgang til håndtering af sager om sundhedsfare i boliger (oftest skimmel), der relaterede sig til Byfornyelseslovens kap. 9.

Retningslinjerne blev udarbejdet for at styrke dialogen med ejer/administrator. Målet med de nye retningslinjer var at sikre ejers rettigheder samt give dem et indblik i hvilke mulige handlinger, der var/er til stede, samt konsekvensen af deres konkrete valg af handling.

Retningslinjerne er fulgt siden udgangen af 2015 og håndteres i det daglige af en dedikeret sagsbehandler med faglig viden inden for området. Center for Plan & Miljø oplever generelt, at ejere reagerer, når kommunen retter henvendelse, og at de agerer ud fra deres pligter i henhold til byggeloven.

 

Center for Plan & Miljø vil fortsætte med at anvende retningslinjerne fra 2015 eventuelt med løbende små justeringer. Først og fremmest fordi det generelt har givet hurtigere sagsbehandling for de berørte, ligesom der umiddelbart er besparelser for borgere, ejere og kommunen, når der er færre sager, der ender ud i at blive en kondemneringssag.

 

Der blev i 2016 oprettet 12 skimmelsager, hvoraf en endte med at blive kondemneret.

Lovgrundlag

 

Lov om byfornyelse.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 26. Natslukning af vej- og stibelysningen

 
Sagsnr: 05.01.12-G01-2-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 25. januar 2017 punkt 16, at administrationen skal komme med et overblik over mulighederne for natslukning/ikke natslukning af kommunens vej- og stibelysning samt ændrede natslukningstidspunkter og konsekvenserne heraf.

 

Der har efterfølgende været i kommunikation med SEAS-NVE om disse forhold.

Faxe Kommune har 7.000 lamper. 2.000 af dem er med LED, 2.000 er med lavenergi, og 3.000 lamper er med ældre lyskilder, hvoraf 2.800 af dem er fra før 1990.

 

Der er natslukning på 3.578 og dæmpning på ca. 1.200 ud af Faxe Kommunes ca. 7.000 gadelamper, og det gav i 2016 en besparelse på ca. 420.000 kr. på elforbruget i Faxe kommune. I 2016 betalte Faxe Kommune ca. 2,3 millioner kr. for el. Natslukningen er i tidsrummet 01:00 - 05:00, mens dæmpning typisk sker i tidsrummet kl. 22:00 - 06:00, hvorved der opnås 50 % mindre elforbrug svarende til den nuværende natslukning.

 

Der arbejdes på udbredelse af løsningen med dæmpning fremfor slukning. Dette kan dog kun ske på dæmpbare lyskilder såsom LED. Udfasningen af natslukning vil således gradvist kunne ske i forbindelse med udbredelse af gadelys med LED- belysning.

 

Der er to opgavetyper knyttet til udbredelsen af LED. Den ene vedrører kommende renoveringer af ca. 3.000 lamper med ældre lyskilder. Udskiftning af disse koster ca. 6.500 kr. pr. stk. Hertil kommer, at der skønsmæssigt skal udskiftes 15 % af masterne. Dette koster i alt 22,3 millioner kr. Udskiftningen af disse ældre lamper vil give en el-besparelse på ca. 800.000 kr. pr. år. Herudover er udfordringen med at overgå fra natslukning til dæmpning, at Faxe Kommune har ca. 2000 nyere armaturer, som er med lavenergilyskilder, der ikke kan dæmpes. For ca. 1.200 af disse er det nu blevet muligt at ombygge til LED uden at skulle udskifte hele armaturet. Ombygning til LED på disse 1.200 lysarmaturer skønnes at koste i gennemsnit 3.200 kr. pr. enhed. Udskiftning af de lamper, som har ældre lyskilder, samt ombygning/udskiftning af de nyere armaturer vil kunne gøres for ca. 31,7 millioner kr. I så fald vil natslukningen kunne udfases helt og erstattes af dæmpning samtidig med, at Faxe Kommunes belysningsanlæg vil være fuldt opdateret. Udskiftninger og ombygninger af de omtalte 5.000 lamper vil med den gældende belysningskontrakt betyde en årlig nettomerudgift på ca. 1,3 millioner kr.

 

At ændre på natslukketiderne anses ikke for at være noget problem. Der hvor styringen sidder i nye tændskabe, kan det ske via PC med kort varsel. Enkelte andre strækninger kræver manuel indstilling i marken. Udgiften til denne omstilling af tænd/sluktider er i den gældende kontrakt skønnet til 0 kr.

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At orientering om økonomien vedrørende natslukning tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt. Natslukningstidspunkterne ændres for lørdag og søndag til kl. 02.00 - 06.00, og hverdage natslukkes fra kl. 24.00 til 04.00.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 27. Opgørelse over brugen af leverandører

 
Sagsnr: 88.00.00-S00-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag skal bidrage til åbenhed om kommunens brug af leverandører indenfor bygningsvedligehold og anlæg.

 

Der er udarbejdet to lister, en med mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver og en med større opgaver.

 

Mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver

Der er registreret 1.015 mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver for en samlet sum på 6,9 millioner kr. Lokale leverandører står for opgaver svarende 60,9 % af denne sum, mens de resterende 39,1 % er købt hos udenbys leverandører. De mindre opgaver indkøbes på flere måder. De helt små opgaver, fx udskiftning af en stikkontakt, klares ved direkte bestilling hos en leverandør, vi kender i forvejen. Ved de lidt større opgaver, fx udskiftning af et linoleumsgulv, hentes der to eller flere underhåndsbud fra lokale og/eller udenbys leverandører. I den bilagte liste ses detaljer om opgavetyper, opgaveantal, beløb og hvilke leverandører, der har udført opgaven.

 

Større opgaver

Der er registreret 35 større bygge/anlægsopgaver. Den samlede budsum er opgjort til 30,1 millioner kr. Lokale leverandører står for opgaver svarende til 49,9 % af den samlede budsum, mens udenbys leverandører står for de resterende 50,1 %. Indkøbene spænder over rådgivningsydelser, anlægsopgaver, nedrivningsopgaver til ombygnings-, indretnings- og istandsættelsesopgaver. Opgaverne er indkøbt ved indbudte licitationer og ved underhåndsbud samt i eksisterende aftaler fx SKI-aftaler. Flere af opgaverne er igangværende, og til enkelte er der ikke valgt leverandør endnu.

 

De bilagte opgørelser er ikke komplette men giver et billede af omfanget af indkøb samt brugen af lokale og udenbys leverandører indenfor bygge- og anlægsopgaver på kommunen veje og bygninger.

 

Kommuner er underlagt særlige regler for indkøb. Reglerne er både nationale og EU-regler, herudover er der interne styringsregler i kommunen. Reglerne skal blandt andet sikre åbenhed og sikre samfundet mod korruption og nepotisme. Reglerne skal også sikre ligebehandling af de bydende, gennemsigtighed i udbuddene samt sikre mod diskrimination.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Udbudslovgivning, tilbudslov samt EU-direktiver.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At opgørelsen tages til efterretning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 28. Status for spildevandsrensning i det åbne land

 
Sagsnr: 06.01.05-G01-4-16Sagsansvarlig: Signe Raahauge Rasmussen

Sagsfremstilling

I henhold til vandplaner 2010-2015, vandområdeplaner 2016-2021 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter har Staten fastlagt, at Faxe Kommune skal forbedre spildevandsrensningen på mindst 708 ejendomme i første vandplanperiode, det vil sige senest 30. oktober 2016, og mindst 526 ejendomme i anden vandplanperiode, med henblik på opfyldelse af de statsligt fastlagte miljømål.

På baggrund heraf og ud fra beslutninger taget i Teknik- og Miljøudvalget er ejendomme omfattet af rensekrav blevet inddelt i fem oplande med forskellige påbudsfrister, henholdsvis 30. oktober 2016, 31. december 2017, 31. december 2018, 31. december 2019 og 31. december 2020.

Der er i alt færdigmeldt 260 anlæg. Fordeling over de forskellige anlægstyper ser således ud:

Minirenseanlæg med udledning til dræn og vandløb - 109 anlæg.

Nedsivningsanlæg med sivedræn - 82 anlæg.

Pilerenseanlæg uden udledning (med membran) - 48 anlæg.

Samletank - 12 anlæg.

Beplantede filteranlæg med nedsivning i faskine - 6 anlæg.

Beplantede filteranlæg med udledning - 3 anlæg.

 

Baseret på udtræk fra BBR er der 1.116 ejendomme tilbage, der er omfattet af rensekrav. Ejendommene fordeler sig således med hensyn til påbudsfrister:

 • 30. oktober 2016: 312 ejendomme.
 • 31. december 2017: 130 ejendomme.
 • 31. december 2018: 211 ejendomme.
 • 31. december 2019: 234 ejendomme.
 • 31. december 2020: 228 ejendomme.

Status for de for øjeblikket 312 ejendomme med overskredet påbudsfrist er, at der er ansøgt og givet tilladelse til etablering af en forbedret renseløsning til 60 ejendomme. Der er indsendt mangelfuld ansøgning, hvor administrationen afventer yderligere information, før en tilladelse kan gives, fra 41 ejendomme. 26 påbud om forbedret spildevandsrensning er ændret til påbud om tilslutning til offentlig kloak efter vedtagelse af tillæg til gældende spildevandsplan, 28 afventer afgørelse, om de kan komme på offentlig kloak, og for 39 ejendomme er påbuddet sat i bero, for eksempel fordi ejendommene er ubeboede, forventes nedrevet inden for de nærmeste år eller ligger i det mulige motorvejstracé.

Enkelte grundejere, der har frist i 2017-2020, har allerede søgt om tilladelse til at forbedre spildevandsrensningen.

Der har været afholdt to dage i samarbejde med Faxe Forsyning med forlænget åbningstid i 2016, hvor fremmødet var beskedent (henholdsvis 15 og syv husejere mødte frem til de to arrangementer).

Den fremadrettede procedure for de i alt 312 ejendomme, der ikke har efterkommet deres påbud den 30. oktober 2016, er:

Planen er inden udgang af februar 2017 at sende brev til ejere med rykker for at efterkomme påbud om forbedret spildevandsrensning. Der vil blive givet en frist til at efterkomme påbuddet 1½ måned fra afsendelses dato. Der informeres i brevet om, at sagen, hvis påbud ikke efterkommes inden frist, kan blive overgivet til anden instans.

Ejerne af de ejendomme, hvorpå der herefter ikke har efterkommet påbud om forbedret spildevandsrensning, vil inden udgang af april 2017 modtage 2. rykker, hvor der vil blive givet 14 dages frist til at efterkomme påbud og information om, at sagen uden yderligere varsel kan blive overdraget til politiet, hvis påbud ikke efterkommes.

I begyndelsen af juni 2017 eventuel politianmeldelse.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At orienteringen tages til efterretning, og
 • at næste status-orientering gives på mødet 28. juni 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Godkendt.

Eli Jaacobi Nielsen (O) kan ikke godkende indstillingen.

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 29. Spildevandsplan 2016-2021

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-2-15Sagsansvarlig: Jacob Hald

Sagsfremstilling

Forslag til spildevandsplan 2016-2021 har været i offentlig høring i perioden 28. november 2016 til 3. februar 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøde 10. januar 2017 med deltagelse af ca. 250 borgere.

Der er indkommet 26 høringssvar. Da der er tale om et relativt omfattende materiale henvises til vedlagte hvidbog, som forholder sig konkret til de enkelte høringssvar. Høringssvarene handler overvejende om spildevandsrensning i det åbne land og kan deles op i:

1.      Bemærkninger til indsatser i konkrete områder

2.      Overordnede bemærkninger til spildevandsplanens indhold og proces.

Ad. 1 Bemærkninger til indsatser i konkrete områder 

Vandløb med ukendt tilstand

Vandløbenes tilstandsvurderinger i vandområdeplanerne er som udgangspunkt beregnet ud fra målinger foretaget i årene 2008-2012. Hvis tilstandsvurderingerne er baseret på mere end 10 år gamle data foretages en faglig vurdering af, om data stadig er valide. Hvis ikke betegnes tilstanden som ukendt.

Hvis der nedstrøms vandløbsstrækninger med ukendt tilstand er vandområder, hvor målsætningen ikke er opfyldt grundet spildevandspåvirkning, og ejendommes udledning i oplandet til vandløb med ukendt tilstand bidrager til forureningen, er forudsætningerne for at meddele påbud opfyldt. Der henvises i den forbindelse til vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen:

Ejendommens udledning skal alene bidrage til faktisk forurening af et nedstrømsliggende vandområde. Det bemærkes, at det i den forbindelse er underordnet, om det er det vandområde, der umiddelbart er modtager af spildevandet, eller et vandområde, der i sidste ende bliver modtager af spildevandet. Der kan eksempelvis være tale om umiddelbar udledning til et vandløb, der opfylder målsætningen - men hvor vandløbet løber ud i en sø, der er forureningspåvirket, og hvor målsætningen ikke er opfyldt.”

Eksempelvis kan nævnes alle vandløb, der afleder til Tystrup-Bavelse søerne via Suså systemet. Uanset om der er målopfyldelse i en delstrækning, eller vandløbet er betegnet med ”ukendt tilstand”, er der krav om forbedret spildevandsrensning på grund af manglende målopfyldelse nedstrøms i Tystrup-Bavelse søerne.

Administrationen har på baggrund af ovenstående lavet en præcisering af afsnit 6.1 vedr. vandløb med ukendt tilstand herunder afsnit 4.7.7 vedrørende forudsætninger for meddelelse af påbud. I afsnit 6.1 er det således uddybet, hvornår et vandløbs tilstand betegnes som ukendt. I afsnit 4.7.7 er forudsætningerne for påbud præciseret yderligere således, at det er tydeliggjort, hvornår der er påbudshjemmel også i forhold til vandløb med ukendt tilstand. 

Ønsker om at tilbagetrække tilsagn om tilslutning til offentlig kloak

En række høringssvar har givet udtryk for, at tilsagn om ønske om kloakering er ændret. Det drejer sig om St. Elmue, Frenderup og St. Linde.

Høringssvarene anfører ligeledes, at Orbicons rapport fra 2010 anbefaler, at der ikke sker en indsats i disse områder.

Det er rigtigt, at Orbicons rapport indeholder forslag om at tage visse områder ud og udvide andre. Men da denne anbefaling var i modstrid med vandplanerne, har det ikke medført ændringer i områder, der er omfattet af spildevandsrensning. Grunden til at man på daværende tidspunkt ikke brugte rapporten til at søge om ændringer i indsatsområderne var, at der ikke forelå nye oplysninger, og vandplanerne derfor var udarbejdet på samme datagrundlag som Orbicons rapport.

Da der er opstået usikkerhed om opbakningen til offentlig kloakering anbefales det, at kloakeringen af disse områder udtages af Spildevandsplan 2016-2021 i første omgang.

Der er ikke hjemmel til at tage områderne ud af spildevandsindsatsen. Derfor indebærer en beslutning om at udtage St. Elmue, Frenderup og St. Linde, at de ejendomme, der ikke længere er en del af offentlig kloakering, vil skulle efterleve deres påbud ved at etablere egen renseløsning.

Administrationen foreslår dog, at der indgås en fornyet dialog med borgerne i de tre områder med det formål dels at høre de borgere, som stadig ønsker kloakering, dels at orientere om konsekvenserne ved, at områderne ikke kloakeres. Det er målet, at der således kan skabes klarhed over, hvorvidt områderne ønskes kloakeret eller ej. En eventuel kloakering vil i så fald skulle behandles via et tillæg til spildevandsplanen. 

Ad. 2 Overordnede bemærkninger til spildevandsplanens indhold og proces

Der har i flere af høringssvarene været ønske om præciseringer og tilføjelser til teksten vedrørende etablering af nedsivningsanlæg. Administrationen har på den baggrund præciseret planens afsnit 4.7.11 således, at kommunens retningslinjer på området fremgår mere tydeligt. Sidste afsnit i planens afsnit 7.2.2 gengiver mulighederne for nedsivning, som de er anført i indsatsplan for grundvandsbeskyttelse fra 2006. Afsnittet er fjernet, da det ikke stemmer overens med kommunens lovbestemte retningslinjer, som præciseret i 4.7.11, og dermed kan give anledning til forvirring om mulighederne for etablering af nedsivningsanlæg.

Følgende præcisering af afsnit 4.7.11 er foretaget:

”Der er ikke generelt udpeget områder, hvor afledning af spildevand skal ske til nedsivningsanlæg, ligesom der ikke på forhånd er udpeget områder, hvor nedsivningsanlæg ikke må etableres.

Faxe Kommune, som er myndighed på området, vurderer muligheden for etablering af nedsivningsanlæg på baggrund af konkrete ansøgninger om tilladelse til nedsivning af spildevand. Der gives tilladelse, hvis de gældende regler på området kan overholdes.

I henhold til gældende regler tillades etablering af nedsivningsanlæg indenfor indvindingsoplande samt OSD og NFI områder, og der kan dispenseres for de vejledende afstandskrav, hvis sagsbehandlingen i det konkrete tilfælde viser, at det er muligt.

Nedsivningsanlæg kan etableres både med pumpebrønd og via gravitation fra fordelerbrønd.”

Det er ligeledes bemærket, at planen bør ændre navn til ”Spildevandsplan 2017-21”, da den endelige godkendelse først vil ske i 1. kvartal 2017.  

Det er normal procedure, at en plan er gældende fra det år den er igangsat. Administrationen kan ikke umiddelbart se en fordel i at ændre planen til ”Spildevandsplan 2017-2021”, men ser på den anden side heller ikke nogen umiddelbare barrierer ved at gøre det.

Et høringssvar har bemærket, at afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering af planen skulle have været i høring sideløbende med høring af forslag til spildevandsplanen.

Der er ikke krav om offentlig høring af denne afgørelse. Det er kun i det tilfælde, at der foretages en egentlig miljøvurdering, at der er tale om krav om offentlig høring. Her skal miljørapporten, der ligger til grund for miljøvurderingen, sammen med planforslaget i minimum otte ugers offentlig høring.

Et høringssvar udtrykker ønske om, at der i spildevandsplanen præciseres, at der udarbejdes et administrationsgrundlag.

Teknik- og Miljøudvalget har i foråret 2016 drøftet behovet for et administrationsgrundlag og kom i den forbindelse frem til, at et omfattende administrationsgrundlag ikke vil være foreneligt med ”skøn under regel”, og at den individuelle behandling af borgerne havde højeste prioritet.  

Redaktionelle ændringer

Der er udover ovenstående foretaget enkelte redaktionelle ændringer i planen, som ikke har betydning for planens formål og gennemførsel. 

Afsluttende bemærkninger

De enkelte høringssvar er behandlet i "Hvidbog med indkomne høringssvar til forslag til spildevandsplan 2016 – 2021 og administrationens bemærkninger og forslag til indstilling".

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At afsnit 6.1 vedrørende vandløb med ukendt tilstand samt afsnit 4.7.7 vedrørende forudsætninger for meddelelse af påbud præciseres, som anført i sagsfremstillingen.
 2. At St. Elmue, Frenderup og St. Linde tages ud af Spildevandsplan 2016-2021.
 3. At muligheden for nedsivningsanlæg tydeliggøres og afsnit 7.2.2. fjernes.
 4. At Spildevandsplan 2016-2021 godkendes med redaktionelle ændringer.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede følgende ændringsforslag:

1.       Grundet de omfattende ændringer i forudsætningerne for spildevandsplanen returneres den til ajourføring hos administration. Der foretages ny miljøscreening med særligt fokus på de socioøkonomiske konsekvenser, og planen sendes i fornyet høring

2.       Det præciseres i planen at der skal udarbejdes et ordentligt og gennemarbejdet administrationsgrundlag

3.       Pkt 6.1: For vandløb hvor tilstanden betegnes som ukendt, idet der ikke foreligger måledata nyere end 10 år, iværksættes ingen indsats før nye målinger foreligger, jvf SVANAS udtalelse herom J.nr. 440-00035 af 22. december 2016.

4.       Pkt 4.7.7: Tilføjelse: der sættes kun ind overfor ejendomme i det åbne land hvor det ved målinger i recipienten er dokumenteret at det umiddelbart nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang der gør at det i vandplanen fastsatte miljømål ikke er opfyldt.

5.       Afsnittet: ”Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på en ret til at forurene i et eller andet omfang. At der ikke kan konstateres en spildevandsbelastning fra en ejendom jævnt over hele året men alene dele af året, har således heller ikke betydning for meddelelse af påbuddet” fjernes fra planen.

 

For ændringsforslaget stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Green (V), Jørgen Egede Johannessen (V).

Imod ændringsforslaget stemte: Lars Christensen (Ø), Ivan Lilleng (C), Steen Andersen (A), Marianne Ørgaard (L).

 

Administrationens indstilling anbefales.

 

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 30. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM pligt for etablering af beholdere til afgasset biomasse på Høsten Teglværksvej 10 og kommunens afgørelse om landzonetilladelse.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM pligt for etablering af to beholdere til afgasset biomasse på Ulstrup Bygade 12.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Faxe Kommunes afgørelse om ikke VVM pligt ved etablering af to beholdere til afgasset biomasse på Ullerødvej 23.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Faxe Kommunen afgørelse om ikke VVM pligt ved etablering af to beholdere til afgasset biomasse på Tollerødvej 6.
 • Vejdirektoratets afgørelse af klage over afslag på yderligere adgang til Kornagervej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Opgørelse af vinterudgifter pr. 28. februar 2017.
 • Svar fra Regn & Byer på ansøgning.
 • Orientering om bump på Dyssevej.
 • Skiltning af hastigheder.

 

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.