Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 1. november 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 01-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 1. november 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


Pkt.Tekst 
114Godkendelse af dagsorden 
115Temadrøftelse om AffaldPlus og Sorø Fjernvarme 
116AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme 
117Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018 
118Etablering af krydsningshelle på Troelstrupvej ved Søgårdsvej Haslev 
119Status på ejendomsstrategien 
120Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af stier ved Bråbyvej og Rådhusvej 
121Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED 
122Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier 
123Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner 
124Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev 
125Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning 
126Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse 
127Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi 
128Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler 
129Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer 
130Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme 
131Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove 
132Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads 
133Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken  
134Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby 
135Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede 
136Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe 
137Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne 
138Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise 
139Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven 
140Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe 
141Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018 
142Frigivelse af overførte anlæg 
143Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station 
144Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - Adgang til naturen ad veje og stier 
145Meddelelser 
146Udbudsresultat 
 

114. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.

 115. Temadrøftelse om AffaldPlus og Sorø Fjernvarme

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

 

AffaldPlus har anmodet Faxe Kommune om at godkende deres ønske om at købe Sorø Fjernvarme. Forslaget blev behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 27. september 2017. På mødet blev der stillet spørgsmål ved de tekniske og miljømæssige sider af det nye fjernvarmeanlæg og den selskabsmæssige konstruktion i projektet. Det var derfor udvalgets opfattelse, at de ikke kunne tage stilling til forslaget, da sagen ikke var fuldt oplyst. Forslaget blev derfor sendt til fornyet behandling på det næstkommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

På den Baggrund er AffaldPlus inviteret til en temadrøftelse, hvor de vil fortælle og svare på spørgsmål omkring deres plan om at købe Sorø Fjernvarme.

 

Fra AffaldPlus deltager: Administrerende direktør John Kusz, administrations- og souschef Peter Fugman samt energichef Ole J. Andersen.

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der foretages en temadrøftelse om AffaldPlus ønske om at købe Sorø Fjernvarme.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Godkendt. 

 

Fraværende: Ingen.

 116. AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

AffaldPlus ønsker at købe Sorø Fjernvarme og anmoder Faxe Kommune om godkendelse af opkøbet.

Ifølge § 8 i vedtægterne for AffaldPlus skal interessentkommunerne godkende anlægsinvesteringer i energiproducerende anlæg, som ikke baserer sig på affald.

Sorø Byråd har 23. august 2017 besluttet at godkende muligheden for, at AffaldPlus køber Sorø Fjernvarme, og AffaldPlus ønsker at behandle sagen på deres bestyrelsesmøde 27. oktober 2017.

Sorø Fjernvarme anlæg betjener i øjeblikket ca. 2500 husstande og bruger gas som afbrændingskilde. AffaldPlus ønsker at modernisere anlægget, og på sigt vil anlægget kunne indgå i affaldsstrategien og energiudnytte den vedholdige del af have- og parkaffald. Sorø Kommune stiller garanti for et lån på 182 millioner kr., som skal dække købsprisen på 25 millioner kr. og modernisering og renovering af anlæg og ledningsnet. AffaldPlus ønsker at beholde de gamle gaskedler som reserve og forbeholder sig ret til ændre brændsel alt efter hvilke muligheder, der opstår.

I bilaget har AffaldPlus beskrevet en selskabskonstruktion, hvor aktiviteten fra Sorø Fjernvarme placeres i et nonprofit aktieselskab ejet af AffaldPlus. Det er administrationens vurdering, at den beskrevne selskabskonstruktion ikke giver nogen økonomisk risiko for Faxe Kommune.

AffaldPlus driver på nuværende tidspunkt ikke noget anlæg, som leverer energi direkte til borgerne. Et køb af Sorø Fjernvarme kan derfor ses som en væsentlig udvidelse af AffaldPlus forretningsområde. Opgaven med at drive Sorø Fjernvarme er ikke essentielt for AffaldPlus og bidrager ikke direkte til kerneopgaven, da vedholdigt affald i stedet vil kunne blive energiudnyttet på anlæggene i Næstved eller Slagelse.

Gælden i det nye selskab vi stige op til 182 millioner kr., hvilket vurderes at være en væsentlig forøgelse af den samlede gældsbyrde i AffaldPlus.

På denne baggrund er det administrationens opfattelse, at AffaldPlus bør fokusere på sin kerneopgave og ikke udvide til nye forretningsområder.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø FjernvarmeBeslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 104:

Tilbagesendes til fornyet behandling og afklaring af det tekniske/miljømæssige og den selskabsmæssige konstruktion i forslaget. AffaldPlus inviteres til et temamøde på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

AffaldPlus har fået lavet et juridisk notat med det formål, at vurdere om deres vedtægter kan holde til et køb af Sorø Fjernvarme. Advokaterne vurderer på side 3, andet sidste afsnit, at ønsket om opkøb af Sorø Fjernvarme vil kræve en ændring i AffaldPlus vedtægter. Notatet er vedlagt som bilag.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Udvalget kan ikke anbefale indstillingen, men anbefaler en overtagelse. Der fremlægges en særskilt sag om vedtægtsændringen til Økonomiudvalget.

 

Fraværende: Ingen.

 117. Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018

 
Sagsnr: 00.30.00-S00-14-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

 

Indsatssække er udgåede og sælges ikke længere fra Borgerservice.

 

Der ligger et foreløbigt forslag fra KL på skorstensfejerpriserne. De endelige priser for 2018 forligger først i december 2017 - januar 2018.

 

Priserne vedrørende farligt affald kendes endnu ikke, og taksterne herfor vil senere blive reguleret.

 

Foreløbige takster er vist med rødt i bilaget.

Lovgrundlag

 

Styrelseslovens § 41a.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2018 godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget, 27. september 2017, pkt. 108:

 

Godkendt.

Takster godkendes i Byrådet.

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

Faxe Kommune har nu modtaget de manglende takster for farligt affald for 2018 fra Faxe Forsyning.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for farligt affald for 2018 godkendes.

 

 

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 118. Etablering af krydsningshelle på Troelstrupvej ved Søgårdsvej Haslev

 
Sagsnr: 05.00.00-P00-1-17Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

I første halvdel af 2017 blev igangsat opførelse af et boligområde ved Søgård i Haslev bestående af 53 enfamiliehuse. Området vil fremadrettet have direkte vejadgang til Troelstrupvej. I projektets udformning og i administrationens godkendelser heraf er der taget udgangspunkt i lokalplan 500-76A Boliger ved Søgård – Troelstrup, vedtaget i april 2009.

I myndighedsgodkendelsen af vejprojektet for området er selve krydsningen af Troelstrupvej udpeget som et potentielt trafikalt problem, når området bliver beboet. Dette begrundes med den forventede stigning i antallet af krydsende bløde trafikanter, som skal fra boligområdet og over til den dobbeltrettede sti på modsatte side af Troelstrupvej.

Da et krav om en sikret krydsning af Troelstrupvej ikke er omtalt i lokalplanen for området, og da det aktuelle areal på selve Troelstrupvej ikke indgår i lokalplanområdet, har vejmyndigheden ikke haft mulighed for at stille krav om etablering af en sådan sikret krydsning som betingelse for godkendelsen.

På baggrund af dette har Faxe Kommune modtaget et oplæg fra bygherre vedrørende fastlæggelse og etablering af en sikret stikrydsning på Troelstrupvej ved Søgårdsvejs udmunding. Som del af oplægget ligger, at bygherre og Faxe Kommune deler udgifterne dog med en maksimal udgift for Faxe Kommune på 65.000 kr. ekskl. moms. Alle øvrige udgifter herover dækkes af bygherre med det forbehold, at projektet kun gennemføres, hvis udgifterne ikke bliver voldsomt højere end ventet.

Den tekniske løsning, man som udgangspunkt ønsker at arbejde videre med, omfatter etablering af en krydsningshelle med tilhørende sideudvidelse af vejbanen på Troelstrupvej. Formålet med denne løsning er at sikre de krydsende bløde trafikanter fra/til Søgårdsvej med en pause i krydsningen. Hellen vil samtidig have en hastighedsdæmpende effekt på bilisterne uden i for voldsom grad at være til gene for kørslen.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der indgås aftale med bygherre på boligområdet ved Søgårdsvej om at etablere en sikret krydsning for de bløde trafikanter på Troelstrupvej.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.

 119. Status på ejendomsstrategien

 
Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 30. august 2017 pkt. 96, at der gives status på ejendomsstrategien på møde i november.

Ejendomsstrategien startede med organisationsændring pr. 1. januar 2012. Her blev oprettet et centraliseret ejendomscenter, som skal skabe overblik over kommunens ejendomme og behov, og som står for al teknisk drift og vedligehold af kommunens ejendomme, veje, stier, grønne arealer og vandløb med videre. Ejendomscenteret står også for de fleste af kommunens bygge- og anlægsopgaver samt sager vedrørende køb, salg og leje.

Siden 2012 har ejendomscenteret arbejdet med optimeringer af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne, og fra 2014 har der endvidere været arbejdet med optimering af kommunens bygningsportefølje med henblik på at udnytte kvadratmeterne bedre (så udnyttelsesgraden bliver højere). Alt dette har frigjort betydelige økonomiske ressourcer.

Målet har været, at borger- og medarbejdergrupper skal have egnede fysiske omgivelser, det vil sige at brugerne får dækket deres behov for arealer ude og inde, fællesskab, aktivitetsrum og så videre. Der lægges især vægt på gode udearealer og mulighed for aktivitet i hverdagen. Hvis behovene ændres, skal det være muligt at tilpasse arealerne.

Byrådet har besluttet, at Center for Ejendomme skulle inddrage relevante interessenter i arbejdet med at udnytte bygningerne bedre, og at der efterfølgende skulle udarbejdes forslag, som byrådet skulle tage konkret stilling til. Dette har medført en langstrakt proces, men inddragelsen har været vigtig for byrådet, og målet har været at få så gode løsninger som muligt og ejerskab.

Økonomi
Til gennemførelsen af ejendomsstrategien har byrådet afsat engangsbeløb på 50 millioner kr. til investeringer og tilpasninger på kommunens ejendomme, både inde og ude. Tallet er inkl. 5 millioner kr. til opgradering af faglokaler på folkeskolerne.

I forbindelse med ejendomsstrategien er der siden 2012 frigjort 38,2 millioner kr. i årlige besparelser.
Driftsoptimeringerne udgør 29,3 millioner kr., og arealoptimeringerne udgør 8,9 millioner kr. (Yderligere 30,1 millioner kr. er lagt tilbage i kassen, fordi man undervejs har gennemført optimeringerne forud for budgetplanerne).

Vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger
Der blev i forbindelse med ejendomsstrategien konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb på kommunens bygninger på 84 millioner kr. Dette efterslæb har været stigende i en årrække, men med ejendomsstrategien er kurven knækket, og efterslæbet er under gennemførelsen af ejendomsstrategien reduceret med 23 millioner kr. Reduktionen skyldes dels en række udbedringer og dels, at bygninger er revet ned eller solgt/til salg, sidstnævnte udgør 8,5 millioner kr.

Køb og salgsoversigter samt oversigt over ejendomme med kommunal aktivitet
Faxe Kommune har 121.363 m² bygninger med kommunal aktivitet, 26.250 m² bygninger som er helt eller delvist udlejet samt 12.275 m² bygning uden kommunal aktivitet. Se bilaget.
I perioden 2013 - 2017 har Faxe Kommune købt 14.182 m² bygninger og har i samme periode afhændet 23.493 m² bygninger. Se bilaget.

Arealoptimeringer i 10 spor i samarbejde med interessenter

Arbejdet med arealoptimeringer har været organiseret i ni geografiske områder med en skole som omdrejningspunkt samt et 10. projekt, som vedrører kommunens administration.

 

Status: Spor 1 Haslev - Sofiendalsområdet

 • Øen er kommet godt fra start i den tidligere tandklinik. Interne rokeringer er foretaget, og lokalerne er taget i brug. Meldingen fra skolen er, at det fungerer efter hensigten.
 • Skolen Ved Skoven startede i Førslev efter sommerferien 2017.
 • Dagplejehuset er taget i brug med ny liggehal og indhegning.
 • Interne lokaleflytninger og nyindretninger i blandt andet indskoling, faglokaler og kompetencecenter.
 • Der er indrettet midlertidige lokaler til PPR og Sundhedsplejen på 1. sal på Grøn gang.
 • Børneinstitutionen Frøen forbliver i sine hidtidige bygninger, som kommunen køber af Lejerbo.
 • Børn fra Haslev Menighedsfritidshjem flyttes til SFO Pastinakken på Sofiendal.

Der arbejdes stadig med: Etablering af nyt gulv i Øens undervisningslokaler som tidligere har været formningslokale. Tilpasning af udearealer på Førslev Skolevej 9, hvor Skolen ved Skoven bor nu.

 

Status Spor 2 Rønnede

 • De to børneinstitutioner Sct. Georgs Gården og Møllen er sammenlagt, og Sct. Georgs Gården er solgt. Tilbygning på Møllen er lavet og taget i brug, dog mangler der noget garderobeindretning.
 • Klub Møllen er indrettet på skolen og er sat i drift. Det forlyder, at både personale og børn er glade for flytningen. Bygningerne, der tidligere husede Klub Møllen, er nedrevet.
 • Omklædningsrummene i hallen er ombygget.
 • Arkivet er ombygget og klar til brug.

Der arbejdes stadig med: Nedrivning af Blok F er påbegyndt, forventes færdig i 2017. Enkelte dele af omklædningsrummene mangler stadig, ligesom enkelte dele af den interne lokalerokering. Udskiftning af taget på sportshallen er udskudt til 2018 jf. byrådsbeslutning august 2017.

 

Status Spor 3 Dalby

 • Klubben er flyttet til istandsatte lokaler på skolen med blandt andet ny belysning, nye lofter, gulve, vægge og rengøringsrum. Dagplejen er flyttet til Dalby Børnehus. Der er lavet nyt køkken og lavet hul imellem de to lokaler. Karisevej 64 er solgt.
 • Etablering af lærerforberedelseslokalerne er i udførelsesfasen.
 • Et af de tre huse er klar til salg.

Der arbejdes stadig med: De to lærerforberedelseshuse afventer, at de nye faciliteter bliver færdiggjort, inden de kan sættes til salg. 

 

Status Spor 4 Faxe

 • Indretning af lokaler til dagplejen i den tidligere tandlægeklinik på Rollo er afsluttet. Dog er lokalerne ikke taget i brug på grund af den aktuelle tagrenovering.
 • Ombygning af lokaler til musikskolen på Rolloskolen er afsluttet. Dog er lokalerne ikke taget i brug på grund af den aktuelle tagrenovering.
 • Ombygninger til Bakkedals SFO på Rollingen (nu Solhøj) er afsluttet. Herunder også opgradering af udearealer, lokaliteterne er taget i brug.

Der arbejdes stadig med: Tilpasninger på Rolloskolen med IT, inventar og teknik. Tilpasning af inventar ved musikskolen. Bakkedal benyttes stadig af ungdomsklub og er derfor ikke sat til salg. Dagplejehuset på Ny Strandvej sættes til salg ved dagplejens flytning til Rollo.

 

Status Spor 5 Karise

 • Trafiksikkerheden for skolebørnene er blevet forbedret på Skolegade og tilstødende gader.

Der arbejdes stadig med: Opgradering af udearealerne som byrådet har bevilget 1 millioner kr. til i 2018.

 

Status Spor 6 Faxe Ladeplads

 • Vedligeholdelse af udvendig klimaskærm er igangsat og forventes færdigt ultimo 2017.
 • I Børneinstitutionen Mælkevejen er en stue taget i brug til kommunens taleundervisning af førskolebørn.
 • Ombygning af møderum på skolen. Opgradering af skolemøbler.

Der arbejdes stadig med: Indretning af lokaler på skolen til SFO 2 og 3 samt klub, så Sømandshjemmet og pavillonen kan rømmes. Projektet er under projektering. Hovedgaden 1 er sat til salg.

 

Status Spor 7 Haslev - Nordskov

 • Interne flytninger på Nordskovskolen med etablering af håndværk og designlokaler, modtageklasser og specialundervisningslokale samt lokale til SFO 2 og 3. Meldingen fra skolen er, at det fungerer efter hensigten.

Der arbejdes stadig med: Nedrivning af den gamle pedelbolig, som forventes udført medio 2018. Dette er udskudt efter ønske fra skolen.

 

Status Spor 8, Terslev

 • Ny tilbygning på ca. 217 m² på Børnehusets sydvestlige gavl med tre grupperum med separate udgange til det fri, puslerum og depoter. Grupperummene forbindes via fælles gang, der også fungerer som garderobe.

Der arbejdes stadig med: Byggeriet er i udførelsesfasen og forventes færdigt i november 2017. Salg af Terslev Bygade 23 afventer færdiggørelse af byggeriet.

 

Status Spor 9 Haslev - Troelstrup

 • Etablering af shelter på Skoleengen. Shelterne på Skoleengen bliver jævnligt brugt af børnehaven Lillebo. 
 •  

Status Spor 10, administrationen

 • Samling af Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Børn & Undervisning (PPR og Sundhedsplejen undtaget) og Center for Sundhed & Pleje på Tingvej 7. Bygningen er istandsat og ombygget efter behov. Der er blandt andet ombygget en del i stueetagen for at opfylde behovene for flere små mødelokaler. Kantinen er ombygget, og køkkenet flyttet og har dermed fået udvidet kapacitet. Der er etableret baderum i kælderen. Parkeringspladsen er udvidet, og indkørselsforholdene er ændret. Opgradering af låsesystemet. Status: Alle flytninger er overstået.
 • Samling af Center for Plan & Miljø, Center for HR, Økonomi & IT, Center for Ejendomme, Direktionssekretariatet, Direktionen, Borgerrådgiveren samt Borgmesterkontoret på Frederiksgade 9. Bygningen er istandsat og ombygget efter behov. Der er etableret baderum og toiletter i kælderen. Parkeringspladsen er udvidet. Der er opført nyt cykelskur. Der er opført flere møderum. Pavillonen er ombygget til mødecenter og it-værksted. Ventilationsanlægget er optimeret for større kapacitet. Alle flytninger er overstået.
 • Rømning af Industrivej 2 i Rønnede. Rømning af Rådhusvej 2 i Faxe.
 • Ombygning og mindre udvendige vedligehold af FSU's bygninger på Industriparken 4 i Faxe.
 • Labyrint flyttet fra Lysholm til Søndergade 12. Labyrint var tidligere i lejede lokaler på Solhjem.
 • Fritidsbrugere fra Lysholm er flyttet til Vestskolen afd. Nordskov.
 • Familiehuset flyttet fra Tingvej til Søndergade 12.
 • Indretning af multisal på Faxe Bibliotek i tidligere læsesal.
 • Værestedet Rosenhøj, som har været på Præstøvej 11 i Faxe, flyttes til sundhedscenteret Præstøvej 78.

Der arbejdes stadig med: Mindre tilretninger med hensyn til borgermodtagelsesområdet på Tingvej 7, solafskærmning og indretning af arbejdspladser på Frederiksgade 9.

På Industriparken 4 er der rejst krav om ABA-anlæg som følge af anvendelsen med mere. Dette er under forberedelse.

 

Status Spor 1, 2, 3, 4, 6, 7 og 8: Skolernes Uderum

 • Opgradering af skolernes uderum sker som et projekt i løbende samarbejde mellem eksterne landskabsarkitekter, skolernes interessenter og Park & Vej.

Der er anlagt nye uderum ved Hylleholt, Rollo og Terslev med fx vådbiotop, ”haverum” med siddepladser, mange forskellige naturbeplantninger og rumskabende terrænændringer, der giver øgede muligheder for udeundervisning.

Der arbejdes stadig med: Sofiendal og Bavne er under anlæggelse i samme stil – suppleret med en beachvolleybane på Sofiendal. Nordskov og Møllevang er ved at få anlagt henholdsvis atletikbane og multibane, som derefter suppleres med uderum i samme stil som de øvrige skoleafdelinger.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At status for ejendomsstrategien tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Godkendt. Oversendes til Byrådet til orientering.

 

Fraværende: Ingen.

 120. Godkendelse af ekspropriation af arealer til anlæg af stier ved Bråbyvej og Rådhusvej

 
Sagsnr: 05.04.06-P20-1-17Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 14. juni 2017 igangsætning af ekspropriation af arealer til anlæg af stier ved Bråbyvej og Rådhusvej. Beslutningskompetencen vedrørende ekspropriation blev på samme møde delegeret til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Den 7. august 2017 blev der afholdt åstedsforretning med de lodsejere, der skal afstå arealer til anlæggene. Åstedsforretningen blev ledet af udvalgsformand Ivan Lilleng.

 

Fra hver åstedsforretning er der udarbejdet en protokol med påfølgende forligsforhandling.

Protokollen med forligstilbud er udsendt 28. august 2017 med fire ugers klagefrist. 

På baggrund de udarbejdede protokoller og påfølgende forhandlinger er der udarbejdet forligstilbud til lodsejerne med beskrivelse af økonomi, omfang og aftaler.

Sagen er bilagt oversigter over de fremsatte erstatningstilbud, ekspropriationsplaner og arealfortegnelser.

Forligstilbuddene er fremsat med forbehold af politisk godkendelse af ekspropriationsbeslutning på det på åstedsforretningen foreliggende grundlag.

 

Som alternativ til udbetaling af arealerstatning er der med Andelsboligforeningen Granvænget aftalt et mageskifte, hvorved der overføres et kommunalt areal på ca. 485 m2.

Med Faxe Hallerne er der truffet en tilsvarende aftale om et mageskifte, hvorved der overføres et kommunalt areal på ca. 700 m2.

De nævnte mageskifter er aftalt med forbehold af politisk godkendelse.

De arealer, der er tilbudt i forbindelse med mageskifte er vist på kortbilag til sagen.                                           

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Vejloven. (Lov nr. 1520 om offentlige veje mv. af 27. december 2014).

 

Økonomi

 

Arealerstatninger og afledte erstatninger til lodsejerne er indeholdt i de samlede anlægsudgifter. Der er således ingen bevillingsmæssige konsekvenser ved at godkende forligstilbuddene.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At det i medfør af vejlovens § 102, jf. § 96 besluttes at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder alt i overensstemmelse med det på åstedsforretningen foreliggende grundlag, og som dette er forelagt lodsejerne under lb. nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 og 11 vedr. Bråbyvej og lb.nr. 1,2,3,4,5,6 og 7 vedr. Rådhusvej med de indkomne bemærkninger og de i protokollen noterede aftaler.
 2. At de fremsatte forligstilbud godkendes.
 3. At det i medfør af vejlovens § 119, stk. 4, vedtages, at udbetaling af erstatning til lodsejerne kan ske uden panthaversamtykke.
 4. At mageskifte mellem Faxe Kommune - Andelsboligforeningen Granvænget og Faxehallen - godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.

 

 121. Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af gadelys til LED

 
Sagsnr: 05.01.12-A00-1-17Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 4,0 millioner kr. til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 

Pengene skal bruges til udskiftning af gamle og udtjente lamper til strømbesparende og dæmpbare LED pærer.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 4,0 millioner kr. i 2018 til udskiftning af kommunens vejbelysning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 122. Frigivelse af anlægsmidler til cykelstier

 
Sagsnr: 05.04.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,5 millioner kr. til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune. Dertil skal lægges 4,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

De 4,5 millioner kr. anvendes til anlæggelse/færdiggørelse af de stier som Teknik- og Miljøudvalgets prioriterede i 2017. (Lyngvej, Bråbyvej, Rådhusvej).

De 1,5 millioner kr. skal prioriteres af Teknik- og Miljøudvalget i 2018.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,5 millioner kr. i 2018 til pulje til anlæg af stier i Faxe Kommune.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 123. Frigivelse af anlægsmidler til udvidelse af institutioner

 
Sagsnr: 82.20.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 

Pengene skal imødekomme stigende børnetal.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. i 2018 til udvidelse af daginstitutioner i Faxe Kommune.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 124. Frigivelse af anlægsmidler til vejunderføring i Haslev

 
Sagsnr: 05.01.02-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,5 millioner kr. til ny vej under jernbanen, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej. Dertil skal lægges 0,5 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene skal anvendes til projektering.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,5 millioner kr. til ny vej, der forbinder Østre Ringvej med Stadionvej.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefales til vejunderføring i Haslev.

 

Fraværende: Ingen.

 

 125. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

 
Sagsnr: 13.06.04-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 3,5 millioner kr. til byggemodning. Dertil skal lægges 2,9 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til byggemodninger, som prioriteres politisk.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 3,5 millioner kr. til byggemodning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 126. Frigivelse af anlægsmidler til Østre Ringvejs forlængelse

 
Sagsnr: 05.01.02-Ø00-2-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse. Dertil skal lægges 0,25 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til Østre Ringvejs forlængelse.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 127. Frigivelse af anlægsmidler til udearealer til Karise skole med videre - ejendomsstrategi

 
Sagsnr: 82.07.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til opgradering af udearealer på Østskolen afdeling Karise skole svarende til de opgraderinger, der er foretaget på andre skoleafdelinger i forbindelse med ejendomsstrategien.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1,0 millioner kr. til udearealer på Østskolen afd. Karise.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 128. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af broer og tunneler

 
Sagsnr: 05.03.06-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler. Dertil skal lægges 1 millioner kr. fra 2017 budgettet, som byrådet 14. august pkt. 143 udsatte til udførelse i 2018.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

  

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 7,7 millioner kr. til renovering af broer og tunneler.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 129. Frigivelse af anlægsmidler til energioptimeringer

 
Sagsnr: 82.09.01-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 2 millioner kr. til energioptimeringer i kommunens bygninger.

Pengene anvendes til energibesparende tiltag.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2 millioner kr. til energioptimeringer.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 130. Frigivelse af anlægsmidler til kloakseparering på kommunale ejendomme

 
Sagsnr: 06.00.05-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,21 millioner kr. til kloakseparering på kommunale ejendomme.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 131. Frigivelse af anlægsmidler til renovering af fortove

 
Sagsnr: 05.01.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 

Der fokuseres i første omgang på de mest befærdede strækninger i kommunen og omfatter kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder tilpasset bredden på det enkelte fortov. Istandsættelsen kan også omfatte afvandingsbrønde med videre, såfremt disse indgår i det istandsatte areal.

 

Konkret udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1 millioner kr. til renovering af fortove.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 132. Frigivelse af anlægsmidler til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads

 
Sagsnr: 08.03.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,25 millioner kr. til badebro ved flagstangen i Faxe Ladeplads.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 133. Frigivelse af anlægsmidler til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken

 
Sagsnr: 05.13.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Pengene anvendes til projektering.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,1 millioner kr. til fodgænger og sti tunnel i Karise - Møllevej og Solagervej/Solparken.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 134. Frigivelse af anlægsmidler til belysning - Bavne stien - Dalby

 
Sagsnr: 05.04.12-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,18 millioner kr. til belysning af "Bavne stien" i Dalby.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 135. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Gl. Næstvedvej - Rønnede

 
Sagsnr: 05.00.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,957 millioner kr. til fortov langs Gl. Næstvedvej i Rønnede.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 136. Frigivelse af anlægsmidler til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej - Faxe

 
Sagsnr: 05.00.00-Ø00-2-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,165 millioner kr. til fortov langs Rønnedevej til Conrads Vej i Faxe.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 137. Frigivelse af anlægsmidler til solafskærmning skolerne

 
Sagsnr: 82.09.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

 

Pengene anvendes til analyse og gennemgang af indeklimaproblematikken på skoleområdet.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,3 millioner kr. til indeklima på skolerne.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 138. Frigivelse af anlægsmidler til toilet i Karise

 
Sagsnr: 06.20.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 0,6 millioner kr. til toilet i Karise.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 139. Frigivelse af anlægsmidler til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven

 
Sagsnr: 05.00.00-Ø00-3-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,15 millioner kr. til asfaltbelægning på parkeringsareal - Æblehaven.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 140. Frigivelse af anlægsmidler til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe

 
Sagsnr: 82.00.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I anlægsbudgettet for 2018 er der afsat 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

 

Der udarbejdes en arkitektvurdering og beregning af forslag til udvidelse/ombygning af Kanten inden der igangsættes yderligere arbejder.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1,2 millioner kr. til særskilte adgangsforhold til Kanten i Faxe.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 141. Frigivelse af anlægsmidler til Trafikhandlingsplan 2018

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-36-17Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat 1.000.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet sker i henhold til prioriteringer i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 – 2020.

 

Trafikhandlingsplanen blev vedtaget i 2016 og indeholder en liste med udpegede tiltag til forbedring af konkrete forhold på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i denne liste fremlægger Center for Plan & Miljø en konkret anlægsplan for det kommende budgetår i starten af 2018.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse. 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der i budget 2018 er afsat 1.000.000 kr. til trafiksikkerheds- og tryghedsfremmende tiltag.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i 2018 til trafikhandlingsplanen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 142. Frigivelse af overførte anlæg

 
Sagsnr: 00.30.08-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 24. august 2017 pkt. 143 at overføre nedestående anlæg fra 2017 til 2018.

 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på nedenstående anlæg:
 1. Byggemodninger 400.000 kr.
 2. Byggemodninger af storparceller 2.900.000 kr.
 3. Ejendomsstrategien 2.000.000 kr.
 4. Anvendelsen af puljen til trafikhandleplan 200.000 kr.
 5. Renoveringen af broer og tunneller 1.000.000 kr.
 6. Anvendelsen af puljen til cykelstier 4.500.000 kr.
 7. Trafik- og udviklingsanalysen for området omkring Haslev station 400.000 kr.
 8. Østre Ringvejs forlængelse 250.000 kr.
 9. Arbejdet med vejunderføringen af banen i Haslev 500.000 kr.
 10. Etablering af vejanlæg for modullastvognstog 2.500.000 kr.
 11. Etablering af kystbeskyttelse 4.679.400 kr.
 12. MGO plader Vibeeng skolen 5.000.000 kr.
 13. Køb af ejendom i Haslev 3.000.000 kr.  

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 143. Frigivelse af anlægsmidler til busterminal ved Haslev Station

 
Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudgettet i såvel 2018 som 2019 afsat 5,1 mio. kr. til etablering af ny busterminal ved Haslev Station. Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har endvidere givet tilsagn om yderligere 5.053.600 kr. til projektet, som således i alt har et budget på 15.253.600 kr.

 

Beløbet benyttes til køb af posthus og grund, etablering af busterminal med overdækkede ventefaciliteter, herunder toilet og informationstavler, samt forbedring af skiftemuligheder mellem cykel, bil bus og tog.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse

 

Økonomi

 

 Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling på 15.253.600 kr. og frigives 10.153.600 kr. i 2018 til etablering af ny busterminal ved Haslev Station

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

 

 144. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - Adgang til naturen ad veje og stier

 
Sagsnr: 01.05.15-G00-1-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling:

Både landsdækkende og lokale medier har på det seneste omtalt stigende problemer i.f.m. adgang til naturen. Dette udtrykker sig både som nedlæggelse af veje og stier, og ved lodsejeres blokering af offentlighedens adgang til strand og skov.

I kommuneplanens afsnit 1.3 påpeges vigtigheden af at øge tilgængeligheden til naturen. Samme tema nævnes gentagne gange i udviklingsstrategien for kommunens landsbyer (s3, 7, 8, 10, 13) og i den nyligt vedtagne Temaplanstrategi (s10, 13, 15) anføres ligeledes at der skal være fokus på at øge tilgængeligheden til naturen.

En række aktuelle eksempler indikerer at der er behov for tydeliggørelse af dette fokus, både for så vidt angår administrationen af adgang ad offentlige veje og private fællesveje, som i håndhævelsen af tinglyste vejrettigheder m.v.

Indstilling:

Udvalget drøfter mulighederne for, og indholdet af, administrative retningslinjer for håndtering af forhold omkring offentlige veje, private fællesveje og stier m.m., der afspejler kommunens fokus på øget tilgængelighed til naturen, og samtidig sikrer at der ikke sker rovdrift på naturens herlighedsværdier.

Et udkast til retningslinjer/administrationsgrundlag fremlægges på næste TMU møde.

Lovgrundlag

 

-

 

Økonomi

 

 -

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Der udarbejdes udkast til sagsbehandlingspraksis for adgang til naturen ad veje og stier til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget. 

 

Fraværende: Ingen.

 

 145. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Orientering vedrørende etablering af lokale naturråd for det geografiske område Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg Kommuner. Center for Plan & Miljø foreslår, at Faxe Kommune melder sig som sekretariatskommune for rådet. Se bilag.
 • Der gives en mundtlig orientering om principielle problematikker angående offentlige vej og privat stier til stranden.
 • Middel til planteværn trækkes ud af markedet.
 • Trafikmåling på Grunderupvej i Rønnede. Se Bilag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. november 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Virksomhed i Faxe.
 • Ændret mødested og tidspunkt ændret til kl. 16.30 for næste møde.
 • Vejledning i plakatophængning til kommunevalget.

 

Fraværende: Ingen.

 146. Udbudsresultat

 
Sagsnr: 88.12.00-P27-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig