Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 3. maj 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 03-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 3. maj 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


56. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 57. Orientering om Natura 2000 - udførte og planlagte indsatser

 
Sagsnr: 01.05.18-P16-1-16Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Administration har i 2016 og 2017 arbejdet med at lave nye handleplaner for Faxe Kommunes fem Natura 2000-områder. De nye planer blev færdiggjort i foråret 2017 og Byrådet besluttede den 20. april 2017 at godkende alle fem handleplaner.

 

Natura 2000-handleplanerne skulle fornyes, da vi er gået over i 2. planperiode, som løber fra 2016 til 2021. I den forbindelse har administrationen samlet op på de indsatser, som er udført i Natura 2000-områderne i den tidligere planperiode (2009-2015) samt hvilke fremtidige indsatser i Natura 2000-områderne, der er planlagt frem til 2021.

 

På mødet vil der deltage to medarbejdere fra centerets naturgruppe, som vil orientere om arbejdet med Natura 2000-områderne og de projekter, som kommunen har søsat i forbindelse med de forrige og nuværende handleplaner.

 

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan Miljø indstiller: 

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 58. Godkendelse af Cykelstrategi 2017

 
Sagsnr: 05.04.00-G01-1-16Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har udarbejdet en Cykelstrategi, der skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene for kommunens cyklister – herunder at sætte fokus på cyklen som transportmiddel, så flere vælger cyklen frem for bilen. Cykelstrategien fremlægges her til politisk godkendelse.

 

Med Cykelstrategien ønskes en politisk forankret vision og målsætning for cykeltrafik, som tager udgangspunkt i følgende fire fokusområder:

 

 • Fokus på at børn og unge cykler i dagligdagen.
 • Fokus på at cykling til arbejde giver sundere borgere.
 • Fokus på at cyklen er et reelt alternativ til bilen.
 • Fokus på at alle cyklister skal føle sig sikre i trafikken.

 

Cykelstrategien opstiller en række virkemidler opdelt i to hovedgrupper:

 

 • Et idékatalog med indsatsområder på tværs af kommunens fagcentre, som alle vil kunne medvirke til at fremme cyklismen i kommunen.
  • Indsatsområderne ventes at kunne indgå i den fremtidige planlægning de kommende år, men indgår ikke i kommunens budgetter på nuværende tidspunkt.
 • En konkret bruttoliste af nye mulige cykelstier, som er blevet udpeget til bedst at understøtte ovenstående fire fokusområder.
  • Til anlæg af nye cykelstier er der i årene 2017-2020 budgetteret med seks millioner kroner om året.
  • Som første etape i udmøntningen af Cykelstrategien har Teknik- og Miljøudvalget på mødet 1. marts 2017 godkendt tre konkrete stiprojekter på henholdsvis Lyngvej i Rønnede, Bråbyvej i Haslev og Rådhusvej i Faxe. Disse stier ventes færdige inden udgangen af 2017.

 

Cykelstrategien er baseret på to primære analyser: Kommunens Trafikhandlingsplan 2017 – 2020, der giver et tydeligt billede af de trafikale problemer – og tilhørende løsninger – herunder for cyklister, samt på kommunens Stiplan, som til dels beskriver et udpeget hovedrutenet for cyklister i kommunen, men også kommer med anbefalinger til, hvor der bør ske en udbygning af disse stier.

 

I konkretiseringen af Cykelstrategiens indsatsområder og i en opsamling af kommunens eksisterende indsatser til fremme af cyklismen har repræsentanter fra en række af kommunens centre, skolernes færdselskontaktlærer samt Cyklistforbundet indgået i en bred dialog, hvor en lang række væsentlige input er blevet indhentet.

 

Udkastet til Faxe Kommunes nye Cykelstrategi 2017 kan ses i Bilag 1.

 

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • At Cykelstrategi 2017 godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 59. Orientering om vandråd 2017

 
Sagsnr: 09.00.07-P17-1-16Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

En ny bekendtgørelse om vandråd er trådt i kraft 6. marts 2017. Bekendtgørelsen indebærer, at kommunerne i et hovedvandopland skal oprette vandråd senest 20. april 2017, hvis der er interesserede organisationer og foreninger, som anmoder herom.

 

Kommunerne i hovedvandoplandene Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen, som Faxe Kommune indgår i, har modtaget anmodninger og oprettet vandråd. Sekretariatsbetjeningen af vandrådene varetages af henholdsvis Solrød Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune.

 

Vandrådene inddrages i kommunernes arbejde med at vurdere statens forslag til ny afgrænsning af vandløb og udvælgelse af kunstige eller stærkt modificerede vandløbsforekomster.

 

Den kommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af og leder møderne med vandrådet, samler og koordinerer kommunernes vurderinger og fremsender senest 31. december 2017 ét samlet bidrag herom til staten. Samtidig med fremsendelse af kommunernes bidrag fremsendes eventuelle udtalelser fra vandrådene.

 

Forslag til Faxe Kommunes vurderinger og bidrag forventes behandlet i Teknik- og Miljøudvalget 1. november eller 29. november 2017.

Lovgrundlag

 

Lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Godkendt.

Der udsendes oplysning om hvilke vandløb, der er udtaget.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 60. Handleplan for rottebekæmpelse 2017 - 2019

 
Sagsnr: 09.13.01-P00-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Ifølge bekendtgørelsen BEK nr. 696 af 26/06/2012 skal kommunalbestyrelsen sørge for at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter. Bekæmpelse af rotter skal foregå i overensstemmelse med de af Naturstyrelsen udarbejdede retningslinjer. For at sikre dette skal kommunalbestyrelsen udarbejde en handlingsplan på baggrund af de af Naturstyrelsen fastsatte minimumskrav. Handlingsplanen skal efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside. Kommunalbestyrelsen skal revidere handlingsplanen minimum hvert 3. år.

Den vedhæftede handleplan er en videreførelse af Faxes første handleplan fra 2013. Den fastholder fokus på forebyggelse og bekæmpelse af årsager, såvel som bekæmpelse af synlig rotteforekomst.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at forslaget til handleplan godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 61. Tilsynssag om godkendelse af fire biomassebeholdere

 
Sagsnr: 09.17.00-K03-1-17Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen, Tilsynet, (nu Ankestyrelsen, Tilsynet) har i brev af 10. marts 2017 bedt Faxe Kommune om en redegørelse med henblik på Tilsynets overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

 

Baggrunden for henvendelsen er, at Lars Folmann Christiansen har klaget til Tilsynet over, at Faxe Kommune har givet tilladelse til, at Solrød Biogas A/S opfører tankanlæg til husdyrgødning for derefter at opbevare affald i disse med henblik på ulovlig udbringning på landbrugsarealer. Der er givet miljøgodkendelse til Bregentved Gods efter reglerne om husdyrhold og tilladelse til at opføre tankene i forbindelse med byggeriet af svinefabrikken, som dog endnu ikke er opført. Klager mener, at kommunens tilladelse er ulovlig, og at der udøves ulovlig sagsbehandling.

 

Selve sagen drejer sig om, at Bregentved Gods har fået en miljøgodkendelse til opførelse af svinebrug på Vordingborgvej 337, Tureby. Godkendelsen omfattede ligeledes de fire omtalte beholdere til opbevaring af biomasse. Intentionen er, at gyllen fra svinebruget leveres til Solrød Biogas A/S, og efter behandling i biogasanlægget tages den afgassede biomasse retur og opbevares i beholderne inden udspredning på egen landbrugsjord.

 

Staldene er endnu ikke opført, men ansøger har efter forespørgsel fået oplyst, at beholderne godt kan tages i brug uden en særskilt godkendelse, da de er opført i forbindelse med allerede eksisterende husdyrbrug.

I øvrigt kræver udbringning af afgasset biomasse på egen landbrugsjord ikke godkendelse, man skal blot anmelde det til kommunen efter reglerne i slambekendtgørelsen.

Administrationen mener derved ikke, at der er givet en ulovlig tilladelse, eller at sagsbehandlingen er foregået ulovligt.

Forslag til udtalelse til Tilsynet vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

 

Styrelseslovens § 49, husdyrgodkendelseslovens § 12 og miljøbeskyttelseslovens § 33.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udtalelsen godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale indstillingen.

Marianne Ørgaard (L) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 62. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

 
Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de markante mindreforbrug, der er konstateret i 2016 samt bindingerne på 1 %-puljen forventes det, at servicerammen kan overholdes i 2017. En evt. overskridelse vil kunne medføre sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Der er ikke udmeldt en andel af den samlede ramme, som Faxe Kommune skal holde sig indenfor, men der må forventes risiko for sanktion, såfremt anlægsaktiviteten øges markant. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reduceres således risikoen for sanktion fra regeringens side.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

 

Økonomi

 

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen kan medføre risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

 

Byrådet.

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

  

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).

 

 63. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 3. maj 2017

 

 • Spørgsmål angående 2-minus-1 vej ved Karl Af Rises Vej i Karise.
 • Spørgsmål om hegn mod sti ved spejderhytte i Karise.
 • Ønske om lukning af vej ved Babberupvej 27.
 • Skiltning med hastighedsbegrænsning.
 • Ukrudtsbekæmpelse.
 • Bump på Dyssevej i Rønnede.
 • Lydsignal ved fodgængerfelt over Faxevej ved Vordingborgvej.

Fraværende: Marianne Ørgaard (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L).