Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 14. december 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 14-12-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 14. december 2017 kl. 17:00
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


166. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017

 

Imod optagelse af pkt. 168 og 169 på dagsordenen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V), idet de ikke kan godkende behandlingen af punkterne, da der ikke er sket afklaring af konsekvenserne af dommen i Roskilde.

Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) ønsker punkterne behandlet. Dermed kan punkt 168 og 169 ikke behandles. Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) løfter sagen til byrådet i starten af 2018.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 

 167. Vandrådsopgaven 2017 - forslag til høringssvar

 
Sagsnr: 09.00.07-P17-1-16Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med opgaven om kvalificering og udpegning af vandløb.

Jf. lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelse om vandråd er det fastsat, at kommunerne rådgive Miljø- og Fødevareministeriet om følgende opgaver:

1.       Om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat (obligatorisk opgave).

2.       Om der er vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede (obligatorisk opgave).

3.       Om der er kommentarer til videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015 (frivillig opgave).

I forbindelse med dette arbejde har regeringen pålagt kommunerne, at der oprettes vandråd for hvert hovedvandopland. Vandrådene skal rådgive kommunerne i forbindelse med de ovenfor stillede opgaver. Bidrag fra kommuner og vandråd indgår i grundlaget for den politiske beslutning, som sendes i høring i 2018.

Faxe Kommune har modtaget rådgivning fra vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen. Derudover har Faxe Kommune drøftet opgaven i Faxe Vandløbsråd, som ligeledes har rådgivet kommunen.

Resultatet af vandrådenes arbejde og arbejdet i Faxe Vandløbsråd er, at hverken vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen eller Faxe Vandløbsråd kunne opnå enighed om en fælles udtalelse vedrørende opgave 1 og 2 for vandløb beliggende i Faxe Kommune. Flere foreninger er kommet med særudtalelser vedrørende forskellige vandløb. Udtalelserne kan ses i vedhæftede bilag. Faxe Kommune har ikke modtaget kommentarer fra vandrådene til den frivillige opgave 3.

Administrationen finder,

 • at tilløb til Kilde Å og øverste del af tilløb til Freerslev Å bør tages ud af vandområdeplanerne, idet de ikke lever op til Miljøstyrelsens kriterier for opgave 1,
 • at der ikke findes vandløb i Faxe Kommune, som kan defineres som kunstige eller stærkt modificerede efter Miljøstyrelsens definitioner for opgave 2, og
 • at den videreførte spærring i Lilleå og restaurering af tilløb til Suså ikke videreføres, idet indsatserne er gennemført.

Lovgrundlag

 

Lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

 

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At forslag til høringssvar godkendes.Teknik- og Miljøudvalget, 29. november 2017, pkt. 149:

Der udarbejdes nyt forslag til høringsvar, der udsendes til udvalgets medlemmer. Der afholdes ekstraordinært møde 14. december 2017.

Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannesen (V) foreslår, at hele Gillesbækken udtages. 

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling

På udvalgets møde 29. november blev 2017 det besluttet, at der er udarbejdet to forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med opgaven om kvalificering og udpegning af vandløb, samt at bemærkning om, at vandrådene ikke er nået til enighed, indarbejdes i udkastene.  

Følgende er vedhæftet:

 • Forslag til svar til Miljøstyrelsen version 2. Et udkast hvor udvalgets bemærkning til processen i vandrådene er indarbejdet, og hvor udvalget foreslår, at den øverste del af Gillesbækken udtages.
 • Forslag til svar til Miljøstyrelsen alternativ. Et udkast hvor udvalgets bemærkning til processen i vandrådene er indarbejdet, og hvor udvalget foreslår at hele Gillesbækken udtages. 

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At forslag til høringssvar version 2 godkendes. 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017

 

Eli Jacobi Niensen (O) stillede forslag om, at under overskriften "Vandråd" udskiftes de tre første afsnit med følgende tekst:

Faxe Kommune er enig med Miljø- og Fødevareministeriet i, at en åben proces med størst mulig dialog og involvering samt inddragelse af lokal viden er meget væsentligt. Faxe Kommune finder at et vandråd pr. hovedvandopland mere er et regionalt vandråd end et lokalt vandråd, og at et tværkommunalt samarbejde derfor er nødvendigt for at sikre det fornødne lokalkendskab til vandløbenes samlede udstrækning.

Til styrkelse af det detaljerede lokalkendskab kan det til orientering oplyses, at Faxe Kommune har etableret et permanent Faxe Vandløbsråd og har gode erfaringer hermed. 

 

Forslag stillet af Eli Jacobi Nielsen (O) blev godkendt.

 

Der skal indføjes i høringssvaret, at udvalget ikke er enige om udtagelsen af Gillesbækken, idet Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) ønsker Gillesbækken udtaget, og Ivan Lilleng (C), Martin Hillerup (O) og Steen Andersen (A) ikke ønsker Gillesbækken udtaget.

 

Ved referatet vedhæftes det endelige høringssvar.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 168. Forslag om kloakering i det åbne land - Frenderup

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-2-17Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 25 husstande, hvoraf 16 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak. Ud over de hørte husstande har husstanden Dalbyvej 42 tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en miljømæssig, økonomisk med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med Frenderup finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 25 ejendomme tillige med ejendommen Dalbyvej 42 beliggende i Frenderup og langs en strækning af Dalbyvej. Heraf to ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsrensning, fordi ejendommene ifølge oplysninger i BBR enten nedsiver eller er uden afløb, men hvor det ikke vil give mening at undlade at kloakere disse.

Den planlagte spildevandskloakering begrundes med, at ejendommene ligger relativt tæt, det er økonomisk forsvarligt, og ved at kloakere ejendommene vil den nedre del af Egedebækken, hvor der ikke er målopfyldelse, helt friholdes for en relativt stor spildevandsbelastning, da de 24 ejendomme med udledning udgør størstedelen af vandløbets punktkildebelastning. Spildevandskloakeringen vil dermed bidrage til målopfyldelse i både Egedebækken og Freerslev Å / Tryggevælde Å.

Ifølge Faxe Forsynings beregninger bliver kloakeringsprisen for de 25 ejendomme ca. 2.127.500 kr., svarende til en gennemsnitspris på ca. 85.100 kr.

 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at enkelte ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017, pkt. 155:

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i Frenderup sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Miljøstyrelsen er i brev af 28. november 2017 kommet med bemærkninger til Roskilde-dommen, hvor retten vurderede, at betingelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, ikke var opfyldt i den konkrete sag, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Miljøstyrelsen anfører blandt andet, at efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i vandområdeplanerne 2015-2021 som forurenet af spildevand, idet der således normalt ikke forudsættes at blive foretaget konkrete målinger vedrørende spildevandsbelastningen for det konkrete vandområde forud for meddelelsen af det enkelte påbud. Det er således ikke hensigten, at kommunerne ved meddelelse af påbud skal særskilt dokumentere, at spildevand er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløbet eller søen.

Miljøstyrelsen medgiver, at det i høringsnotatet til de underkendte vandplaner for 2011 fremgår, at: ”Overvågningsprogrammet kan ikke erstatte behovet for konkret dokumentation i forbindelse med konkrete vurderinger og afgørelser.” Miljøstyrelsen bemærker, at det også fremgår af samme notat, at: ”I de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager – uanset mængde – skal have forbedret rensning jf. § 27 (i dag § 35 i spildevandsbekendtgørelsen) i spildevandsbekendtgørelsen.” Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at sidstnævnte citat er retvisende for dokumentationskravet i forbindelse med meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

 

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017

 

Imod optagelse af pkt. 168 og 169 på dagsordenen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V), idet de ikke kan godkende behandlingen af punkterne, da der ikke er sket afklaring af konsekvenserne af dommen i Roskilde.

Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) ønsker punkterne behandlet. Dermed kan punkt 168 og 169 ikke behandles.  Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) løfter sagen til byrådet i starten af 2018.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 169. Forslag om kloakering i det åbne land - St. Linde

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-1-17Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 28 husstande, hvoraf 25 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en økonomisk, miljømæssigt med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med St. Linde finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 28 ejendomme beliggende i St. Linde og langs en strækning af St. Lindevej. Af de 28 ejendomme er der fem ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsforbedring, fordi ejendommene ifølge BBR enten har samletank, nedsiver eller ingen udledning har. Center for Plan & Miljø vurderer, at det ikke giver mening at undlade at kloakere disse fem ejendomme, hvis området kloakeres.

Der lægges vægt på, at ejendommene ligger relativt tæt, og at det derfor er økonomisk forsvarligt at udføre en kloakering af ejendommene. Yderlige lægges der vægt på, at ved at kloakere ejendommene i opland til Trykkevælde Å vil det være muligt at friholde åen for en spildevandsbelastning fra 23 ejendomme, og dermed vil det bidrage til at målopfyldelsen fastsat i vandområdeplanen opfyldes.

Ifølge Faxe Forsynings beregning bliver kloakeringsprisen for de 28 ejendomme ca. 2.817.500 kr. svarende til en gennemsnitspris på ca. 100.625 kr. 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

  

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at nogle ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017, pkt. 156:

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i St. Linde sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Miljøstyrelsen er i brev af 28. november 2017 kommet med bemærkninger til Roskilde-dommen, hvor retten vurderede, at betingelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, ikke var opfyldt i den konkrete sag, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Miljøstyrelsen anfører blandt andet, at efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i vandområdeplanerne 2015-2021 som forurenet af spildevand, idet der således normalt ikke forudsættes at blive foretaget konkrete målinger vedrørende spildevandsbelastningen for det konkrete vandområde forud for meddelelsen af det enkelte påbud. Det er således ikke hensigten, at kommunerne ved meddelelse af påbud skal særskilt dokumentere, at spildevand er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløbet eller søen.

Miljøstyrelsen medgiver, at det i høringsnotatet til de underkendte vandplaner for 2011 fremgår, at: ”Overvågningsprogrammet kan ikke erstatte behovet for konkret dokumentation i forbindelse med konkrete vurderinger og afgørelser.” Miljøstyrelsen bemærker, at det også fremgår af samme notat, at: ”I de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager – uanset mængde – skal have forbedret rensning jf. § 27 (i dag § 35 i spildevandsbekendtgørelsen) i spildevandsbekendtgørelsen.” Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at sidstnævnte citat er retvisende for dokumentationskravet i forbindelse med meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017

 

Imod optagelse af pkt. 168 og 169 på dagsordenen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V), idet de ikke kan godkende behandlingen af punkterne, da der ikke er sket afklaring af konsekvenserne af dommen i Roskilde.

Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) ønsker punkterne behandlet. Dermed kan punkt 168 og 169 ikke behandles.  Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) løfter sagen til byrådet i starten af 2018.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 170. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Bregentved og Solrød Biogas har valgt at trække deres ansøgning om oplag af biomasse/slam på site 1 (Ullerødvej 23) og site 5 (Høsten Teglværksvej 10).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017

 

Der blev ikke givet flere meddelelser.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).