Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 25. januar 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 25-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 25. januar 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


1. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 2. Udpegning af ny næstformand for Teknik- og Miljøudvalget

 
Sagsnr: 00.22.00-A30-1-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget konstituerede sig 20. januar 2014 med Kurt Munck som næstformand. Kurt Munck er i 2016 afgået ved døden. Der skal derfor udpeges en ny næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Styrelsesvedtægtens § 14.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der udpeges en ny næstformand for Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Eli Jacobi Nielsen (O) blev valgt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 3. Nye affaldsordninger 2018 - Tømningsfrekvens og beholderstørrelse

 
Sagsnr: 07.00.01-G01-1-15Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 27. juni 2013 Affaldsplan 2014-2024. Planen skal blandt andet sikre opnåelse af statens mål om 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet i 2022. Grundlaget for at opfylde målene i affaldsplanen er indførelse af nye henteordninger, og første væsentlige skridt blev taget, da Teknik- og Miljøudvalget 31. august 2016 godkendte de fire fraktioner, som hustandende skal sortere affaldet i.

Den ny ordning for afhentning af husholdningsaffald forventes at starte pr. 1. august 2018. I den nye ordning vil kommunen indsamle mad- og restaffald samt genanvendeligt affald papir, pap, glas, metal og plast i to beholdere samt batterier og småt elektronik som "pose på låg" ordninger.

Den nye ordning vil medføre ændringer for borgerne. Borgerne skal sortere affald i flere fraktioner end i dag, og affaldsbeholderne bliver skiftet ud med nye, der har en anden størrelse og udformning end i dag. 

På temamødet 31. august 2016 blev præsenteret forskellige beholdere til affaldssorteringen. Administrationen anbefalede, at alle husstande blev udstyret med to stk. todelte 240 l beholdere.

Til genanvendeligt affald tilbydes en todelt 240 l beholder til alle husstande.

For at imødekomme husstande med forskellige affaldsmængder vil mad- og restaffaldsbeholderen i mindre hustande kunne erstattes med en todelt 190 l beholder, og husstande med meget affald vil kunne modtage en ekstra 140 l beholder til restaffald. Udvalget af forskellige beholdere vurderes ikke at fordyre eller besværliggøre ordningen væsentligt.

I den nye affaldsordning tilbydes deraf følgende beholderstørrelser til mad- og restaffald. 

Mindre husstande: 190 l (50/50)

En-families husstande: 240 l (40/60)

Hustande med større mængder affald vil kunne til vælge en ekstra 140 l beholder til restaffald.

Større samlede bebyggelse: 500 l, 660 l og 770 l samt andre løsninger, som kan godkendes af Faxe Forsyning.

I den nuværende ordning er der mulighed for borgere med mindre beholdere at bestille ugetømning. Derudover er der obligatorisk ugetømning i sommerhusområderne. Ændring til 14 dags tømning kan for mange borgere blive opfattet som en forringelse af serviceniveauet.

Der skal derfor tages stilling til, om Faxe Kommune ønsker at tilbyde borgerne ugetømning af deres mad- og restaffaldsbeholder, og i så fald i hvilket omfang servicen skal tilbydes.

I skema 1 og 2 er skitseret en basisløsning og fire scenarier for ugetømning.

Basisløsningen er 14 dags tømning til alle husstande inkl. sommerhuse. Alternativt kan tilbydes ugetømning som obligatorisk eller som tilvalgsordning i sommerperioden for enten alle husstande eller kun i sommerhusområderne. Den øgede omkostning i skemaet skal tillægges den generelle stigning på ca. kr. 100 for den nye henteordning i forhold til ordningen i dag grundet den øgede sortering og tømmefrekvens.

For at imødekomme eventuelle klager over luftgener og mider i sommerhalvåret kan tilbydes ugetømning til alle husstande for en merpris på ca. 120 kr./år/husstand. Hvis der skal tilbydes en individuel ordning, hvor hustanden selv aktivt tilmelder sig ugetømning, vil det give en merpris til de tilmeldte husstande på ca. 400 kr./år/husstand

Mange kommuner indsamler allerede madaffald, og der er erfaringer både med ugetømning og med 14 dages tømning. Erfaringerne viser, at der ikke er væsentligt større problemer med 14 dages tømning af madaffald heller ikke om sommeren.

Center for Plan & Miljø og Faxe Forsyning anbefaler derfor basisløsningen med obligatorisk 14 dages tømning for mad- og restaffald for alle husstande i kommunen. 

Sommerhusområderne har i dag ugetømning, og for dem vil en 14 dages tømning være en mærkbar forandring. Hvis man ønsker at lave specielle ordninger for sommerhuse, er der mulighed for kunne tilbyde ugetømning hele året eller i sommerperioden. Fordele og ulemper ved de to sommerhusscenarier er beskrevet i skema 2.

Skema 1. Tømningsfrekvens for mad- og restaffald for alle husstande inklusiv sommerhuse

Tømningsfrekvens

Fordele

Ulemper

Økonomi

Bemærkning

1. basis løsning

Obligatorisk 14 dages tømning hele året for alle husstande.

Forventet billigere indsamlingspris samt incitament til bedre sortering af affaldet.

Borgere med ugetømning kan opleve en serviceforringelse i forhold til i dag.

Øget omkostning for borgere med nuværende 140 l og 190 l beholdere.

Basisløsning anbefalet af kommunerne i AffaldPlus samarbejdet.

2. Mulighed

Obligatorisk ugetømning om sommeren i 4 mdr. for alle husstande og 14 dages tømning resten af året.

Imødegå borgeres oplevelse/frygt for lugtgener.

Mindre incitament til sortering, som resulterer i øget restaffaldsmængde.

Ugetømning (8 ekstra tømninger) betyder en øget omkostning på ca. 120 kr./husstand/år.

Alle får samme ordning.

3. Mulighed

Mulighed for tilvalg af ugetømning i sommerperioden for alle husstande. (14 dages tømning resten af året).

En fleksibel løsning for borgerne.

Ruten skal gennemkøres hver uge. Mindre incitament til sortering. Øget administration.

Ugetømning (8 ekstra tømninger) betyder en øget omkostning på ca. kr. 400/husstand/år.

Beregnet under forudsætning af at 30 % tilmelder sig ordningen.

 

 Skema 2. Tømningsfrekvens for mad- og restaffald, kun for sommerhuse

Tømningsfrekvens bio/restaffald

Fordele

Ulemper

Økonomi

Bemærkning

A. Obligatorisk ugetømning hele året.

 

Ingen serviceforringelse i forhold til i dag.

Kapaciteten øges med det dobbelte i forhold til i dag. Mindre incitament til sortering

Helårs tømning hver uge betyder en øget omkostning på ca. 442 kr./sommerhus/ år

Ved udlejning "overtager" nye lejere ikke tidligere lejeres affald.

B. Obligatorisk ugetømning i sommerperioden og 14 dages tømnings resten af året.

Billigere løsning, oplevelse/frygt for lugtgener forebygges.

Kun sommerhuse får ekstra tømninger i sommerperioden.

Sæsontømning hver uge (8 ekstra tømninger) betyder en øget omkostning på ca. 144 kr. /sommerhus/år.

Ved udlejning "overtager" nye lejere ikke tidligere lejeres affald i sommerperioden.

 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At følgende beholderstørrelser godkendes: 
 1. Mindre husstande: 190 l (50/50)
 2. En-families husstande: 240 l (40/60)
 3. Større samlede bebyggelse: 500 l, 660 l og 770 l samt andre løsninger, som kan godkendes af Faxe Forsyning.
 4. Husstande med større mængder affald vil kunne tilvælge en ekstra 140 l beholder til restaffald.
 • At mad- og restaffaldsbeholderen indsamles hver 14. dag.
 • At der mod en egenfinansiering gives mulighed for en tilvalgsordning, hvor mad-/restaffald beholderen tømmes ugentligt i sommerperioden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 4. Cykelstrategi 2017-2020 – Prioritering af kommende cykelstier

 
Sagsnr: 05.04.00-G01-1-16Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

Som led i en kommende kommunal cykelstrategi er der i 2017, 2018, 2019 og 2020 budgetteret med 6 millioner kroner om året til etablering af nye cykelstier i kommunen. Formålet med disse stier er at fremme cyklismen gennem øget trafiksikkerhed, tryghed og sammenhæng for kommunens cyklister. Herigennem ligger desuden et ønske om, at cykelstrategien er med til at underbygge kommunens skole- og fritidsstruktur ved blandt andet at forbedre elever, forældre og ansattes mulighed for at cykle mellem skole/arbejde og hjem på tværs af kommunen. Der foreligger derfor et særskilt ønske om også at prioritere de længere stier mellem byerne og på den måde understøtte den sikre skolevej ved at binde byerne bedre sammen for de bløde trafikanter.

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2016 blev fremlagt en beskrivelse af de otte cykelstiprojekter, som administrationen i de indledende overvejelser havde vurderet bedst at ville understøtte Cykelstrategiens fokusområder. På mødet var der enighed om, at de otte tiltag udgjorde en foreløbig liste, og at øvrige potentielle stiprojekter kunne tilføjes senere. I denne forbindelse blev der fra udvalgets side udtrykt ønske om at få medtaget to øvrige konkrete stiprojekter til de efterfølgende undersøgelser. I samråd med en rådgiver er administrationen nået frem til yderligere seks stiprojekter, som alle blev fundet egnet til nærmere evaluering, imens et af de oprindeligt fremlagte projekter ikke vurderes mulig at finde en stiløsning til grundet bygningernes placering tæt på vejen.

Listen med de i alt 16 undersøgte stiprojekter kan findes i Bilag 1, imens der i Bilag 2 kan ses en detaljeret beskrivelse af hver løsning.

 

Kriterier for udpegning og prioritering

I udvælgelsen og prioriteringen af disse stier har indgået overvejelser omkring deres forbedring af trafiksikkerheden, trygheden og sammenhængskraften, hvor mange personer de vil gavne samt deres forventede anlægspris og gennemførlighed.

De udpegede stiprojekter er blevet opsat i et skema og tildelt point i kategorierne: ”Trafiksikkerhed/tryghed”, ”Skolevej”, ”Skaber sammenhæng” og ”Antal brugere”. Derudover er enkelte projekter blevet tildelt minuspoint for, at der allerede findes en brugbar alternativ rute. Denne pointgivning er foretaget særskilt for stiprojekter inde i byerne og stiprojekter mellem byerne, da en direkte sammenligning af om de skaber sammenhæng og hvor mange de gavner, ikke er mulig mellem by- og landprojekter.

I Bilag 3 kan ses en grundigere forklaring af kriterierne for udpegning og prioritering samt en beskrivelse af de forskellige stityper og deres fordele og ulemper.

På baggrund af analyser af mulige tekniske løsninger for de enkelte projekter har administrationen fået udarbejdet overslagspriser og har efterfølgende foretaget en endelig udpegning og prioritering, hvor både stiernes bidrag til trafiksikkerhed, tryghed, sammenhængkraft samt antal personer, som de vil gavne, er holdt op imod økonomien. Overslagspriserne er baseret på generelle estimater leveret af rådgivningsvirksomheden Cowi suppleret med lokale erfaringstal, hvor dette har været muligt. Det skal derfor understreges, at der her er tale om grove skøn, som først kan præciseres yderligere i en egentlig detailprojektering.

Skemaer over de udspecificerede prisoverslag for hvert projekt er vedlagt i Bilag 4.

 

Prioritering

I Bilag 1 kan ses de undersøgte stiprojekter i prioriteret rækkefølge grupperet efter byprojekter og landprojekter, hvor overslagspriser samt pointgivning inden for de enkelte kategorier fremgår.

Den endelige udpegning af stiprojekter er foretaget med det formål at sikret en rimelig sammenhæng mellem det afsatte budget og et ønske om at fremme cyklismen både i og imellem byerne gennem bedre trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed. Det er derfor administrationens anbefaling, at budgettet udmøntes på projekterne på de tre højest prioriterede i byerne: Lyngvej i Rønnede, Rådhusvej i Faxe, Bråbyvej i Haslev og på en sikker stiforbindelse mellem Haslev og Dalby, som blandt landprojekterne vurderes at gavne mest i forhold til deres udgift. De anbefalede projekter fremgår af Skema A nedenfor.

Det anbefales desuden, at der hvert år afsættes op til 5 % af budgettet til ”små hurtige succeser”, som der løbende måtte opstå et særskilt behov for. Der kunne her være tale om mindre 2 minus 1-veje, sikrede stikrydsninger eller belysning på eksisterende stier. Udpegningen af disse mindre projekter ventes først at blive foretaget i deres respektive budgetår.

Skema A – Anbefalet prioritering af kommende cykelstier

Strækning

Vej

Bemærkning

Længde

Overslagspris

Rønnede

Lyngvej

Tidl. fremlagt for TMU

460 m

kr. 383.000

Faxe

Rådhusvej

Tidl. fremlagt for TMU

800 m

kr. 5.418.000

Haslev

Bråbyvej

Tilføjet

200 m

kr. 1.268.000

Dalby-Haslev

Piberhusvej/Moltkesvej

+ Vordingborgvej

Tidl. fremlagt for TMU

4600 m

+ 250 m

kr. 18.660.000

”Små hurtige succeser” (4 x 300.000 kr.)

kr. 1.200.000

I alt

kr. 26.929.000

Det samlede budgetoverslag for disse fire projekter samt de friholdte 5 % udgør i alt 26.929.000 kr. Da der kan drages visse paralleller mellem Dalby-Haslev-stien og den nyanlagte cykelsti mellem Rønnede og Faxe, som er anlagt væsentlige billigere, er det administrationens opfattelse, at den samlede anlægssum for de prioriterede poster ikke vil overstige det afsatte budget.

 

Anlægsplan

Ved en godkendelse af de fremlagte stiprojekter anbefaler administrationen, at projektet på Lyngvej i Rønnede samt på Rådhusvej i Faxe gennemføres inden udgangen af 2017, mens projektet på Bråbyvej gennemføres i 2018.

Detailprojekteringen af cykelstien mellem Dalby og Haslev anbefales at blive udført i 2017, mens selve anlægsfasen gennemføres i 2020, hvor sidste andel af budgettet kan frigives.

For at opnå et tilstrækkeligt budget til gennemførsel af Dalby-Haslev-stien i 2020 ventes de overskydende budgetter fra 2017, 2018 og 2019 at blive overført til 2020.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At stiprojekt på Lyngvej i Rønnede og Rådhusvej i Faxe igangsættes i 2017,
 2. at detailprojektering af en stiforbindelse mellem Haslev og Dalby igangsættes i 2017,
 3. at op til 5 % af puljemidlerne friholdes til små hurtige succeser, og
 4. at de godkendte prioriteringer indgår i kommunens Cykelstrategi, som fremlægges til godkendelse på Teknik- og Miljøudvalgets møde 3. maj 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Eli Jacobi Nielsen (O) stillede ændringsforslag om, at der i cykelstrategien prioriteres prioriteterne 1-10 i bilag 1 - Udpegning og prioritering af nye cykelstier. 

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte for forslaget. Det øvrige udvalg stemte imod forslaget. Forslaget blev ikke godkendt.

 

Udvalget besluttede, at Lyngvej kan igangsættes. Der skal ske en detailprojektering af Rådhusvej med mulig alternativ løsning med dobbeltrettet cykelsti i den ene side. Der skal ske en detailprojektering af sti langs Bråbyvej.

 

Det undersøges, hvad forlængelse af sti langs Præstøvej til Kalvehavevej koster.

 

De øvrige prioriteringer behandles på et senere møde.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 5. Klimatilpasningsprojekt i Dalby

 
Sagsnr: 04.01.10-P20-1-17Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsprojekter har generelt et stort potentiale i at kunne tilføre omgivelserne merværdi i form af rekreative muligheder, når der laves løsninger på overfladen og ikke kun som rør og ledninger i jorden. Det er et fagområde, som mange interessenter på tværs af kommunegrænser har interesse i at udvikle. Partnerskabet "Regn & Byer" bestående af Realdania, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening), KTC (Kommunalteknisk Chefforening), samt Forsikring & Pension, har netop nu en kampagne for klimatilpasning, hvor kommuner og forsyningsselskaber i fællesskab kan søge midler til rådgivning. Se mere på http://www.regnogbyer.dk/

 

Hovedformålet med "Regn & Byer" er at fremme og kvalificere investeringer i klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde med vandselskaber og kommuner. Faxe Forsyning har et konkret klimatilpasningsprojekt i gang i Dalby, hvor det er et politisk ønske, at der skal ske borgerinddragelse for netop at skabe merværdi. Samtidig har Faxe Kommune et dialogprojekt i gang i Dalby, hvor der i samarbejde med borgerne er lavet en udviklingsstrategi for Dalbys udvikling. Som en naturlig forlængelse af de projekter, der allerede er i gang i Dalby, vil det være oplagt at søge denne pulje, da klimatilpasningsprojektet i Dalby har et omfang og et indhold, som opfylder formålet med puljen. Ved en tildeling af puljemidler på 250.000 kr. kan puljen anvendes til en rådgiver, som kan stå for borgerinddragelse og projektering af projektet med et rekreativt indhold. Puljen må ikke bruges til finansiering af anlæg. Faxe Kommune, Faxe Forsyning og rådgiver forpligter sig til at indgå i et sparrings- og vidensdelingsnetværk sammen med de øvrige puljemodtagere og partnerskabet "Regn & Byer". Et samarbejde mellem kommunen og forsyningsselskabet vil derfor ikke alene skabe merværdi for Dalby, men også understøtte fremtidige samarbejder mellem parterne.

 

Faxe Forsynings klimatilpasningsprojekt for Dalby sker på baggrund af "Handleplan for klimatilpasning for Faxe Kommune" (2013) og indeholder separering af kloaksystemet og afkobling af regnvand i områderne omkring Sneholmgårdsvej og Bavnestræde. Konkret er der tale om at lave et forsinkelsesbassin på arealet foran Dalby Kirke udført som et vådt bassin, som altid indeholder vand, og et tørt bassin, hvor vandet kan stuve op ved ekstreme regnvandshændelser. Det er tanken, at begge arealer skal udformes på en sådan måde, at de fremstår som attraktive friarealer med en rekreativ værdi for byens borgere. Faxe Forsynings klimatilpasningsprojekt indeholder ikke rekreative faciliteter som opholdspladser, gangbroer, beplantning eller lignende, som vil kunne tilføre arealet ekstra værdi for borgerne. Der er ikke afsat midler til rekreative faciliteter i Faxe Kommunes budget for 2017.

 

Arealet foran kirken har en central placering i byen, som alle kommer forbi på deres vej igennem byen. Det er i øjeblikket en stor åben græsflade og har derfor et stort uudnyttet potentiale i forhold til rekreativ brug. Med den centrale placering i byen har det samtidig et potentiale for at være et samlingssted og et "visuelt aftryk" af byen, som sidder fast på nethinden på den forbipasserende. Det er derfor af stor betydning, hvordan arealet fremtræder, og hvordan det kan bruges.

 

Byrådet har godkendt, at matr.nr. 3a Dalby By, Sdr. Dalby eller del heraf kan sælges til Faxe Forsyning for en pris på 80 kr. pr. m2 + moms. Tilsynet har godkendt, at arealet sælges uden udbud. Hvis hele matrikel nr. 3a Dalby sælges til formålet, vil salgsprisen være ca. 375.000 kr. + moms. Det er ikke afklaret, hvor stort et areal Faxe Forsyning har brug for at købe til formålet. Forvaltningen undersøger i øjeblikket forskellige modeller for, hvordan andre kommuner og forsyningsselskaber forholder sig til ejerskab af grønne friarealer, der kun i sjældne tilfælde står under vand.

 

Den nærmere fordeling af økonomi, ejerforhold og drift vil fremgå af en særskilt sag, hvor også muligheden for at lade indtægten fra salg af arealet indgå som Faxe Kommunes finansiering af rekreative faciliteter vil blive behandlet.

 

Ansøgningsfrist til puljen er den 24. januar 2017. Ansøgningen er derfor indsendt men kan trækkes tilbage. Puljemodtagere offentliggøres medio februar 2017. (Ansøgning vil blive uddelt på mødet).

 

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:  

 • At den indsendte ansøgning fra Faxe Kommune og Faxe Forsyning til Regn & Byer om tildeling af puljemidler på 250.000 kr. til brug for rådgivning til klimatilpasningsprojektet godkendes.  

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt.

Ansøgningen til Regn & Byer lægges på sagen som bilag.

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 6. Godkendelse af ekspropriation vedrørende mindre hjørnearealer ved Møllevej i Karise

 
Sagsnr: 05.26.05-G00-1-16Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Til ekspropriation af nødvendige arealer og rettigheder til etablering af sideudvidelse med overkørselsarealer til sættevognstog i krydset Skolegade – Møllevej har der i henhold til bestemmelserne i kapitel 10 i Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje, været afholdt åstedsforretning 22. september 2016.

Projektet er en del af ejendomsstrategiens spor 5 Karise, som Byrådet godkendte 17. marts 2016, hvor trafikforholdende for skolebørnene forbedres. Projektet omfatter ombygning af T-krydset Skolegade/Møllevej. Projektet med forbedring af trafikforholdende omfatter endvidere hævet flade på Skolegade, opsætning af skolepatruljeblink samt fodgængerovergang og 2 minus 1 vej på Karl Af Rises Vej.

Åstedsforretningen blev ledet af udvalgsformand Ivan Lilleng.

Ved åstedsforretningen blev projektet og ekspropriationens omfang beskrevet for de berørte lodsejere, som i arealfortegnelsen betegnes lb.nr. 1 og 2. Uddrag af arealfortegnelse samt arealerhvervelsesplan og udskrift af ekspropriationsprotokol med forligstilbud vedlægges.

Det kan fastslås:

- at der ikke fremkom indsigelser mod åstedsmødets lovlighed,

- at der foreligger underskrevne forligstilbud med begge lodsejere, og

- at fristen for efter åstedsmødet at fremsende ændringsforslag til projektet og bemærkninger til erstatningsfastsættelsen udløb 21. oktober 2016, og der er ikke indkommet yderligere bemærkninger.

Byrådet har ved møde 25. august 2016 i sag nr. 136 delegeret kompetencen til godkendelse af ekspropriationen til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Lovgrundlag

 

Ekspropriationen sker jf. lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27-12-2014.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat penge i ejendomsstrategien til gennemførelse af projektet. 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At det i medfør af lov om offentlige veje § 94 besluttes at ekspropriere nødvendige arealer og rettigheder alt i overensstemmelse med det på åstedsforretningerne foreliggende grundlag, og som dette er forelagt lodsejerne under lb.nr. 1, og 2 med de i protokollen noterede aftaler,
 2. at de under forbehold af ekspropriationens fremme og kommunalbestyrelsens godkendelse fremsatte forligstilbud godkendes, og
 3. at det i medfør af lov om offentlige veje § 119, stk. 4, vedtages, at udbetaling af erstatning til ejere kan ske uden panthaversamtykke.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 7. Forslag til nye taxitakster 2017

 
Sagsnr: 22.11.26-G00-1-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Taksten for at køre taxi fastsættes af kommunalbestyrelsen. Der opereres med en starttakst og en kilometertakst for henholdsvis en almindelig vogn og en stor vogn.

 

I Faxe Kommune har taksterne ikke være reguleret siden december 2012, men som følge af stigninger i taxiindekset samt afskaffelse af frikørselsordningen for taxi ønsker kommunens vognmænd nu, at der foretages en regulering.

 

Herunder ses gældende takster samt forslag til nye takster. Starttaksten og øvrige ydelser er uændrede, mens kilometertaksten foreslås hævet med 2 kr.

 

Takster for taxikørsel i Faxe Kommune pr. 1. december 2012

 

Starttakst

 

Kilometertakst

 

Hverdage

Almindelig vogn

Stor vogn

Almindelig vogn

Stor vogn

07.00-18.00

Kr. 34,00

Kr. 42,00

Kr. 16,00

Kr. 19,00

18.00-07.00

Kr. 45,00

Kr. 50,00

Kr. 18,00

Kr. 20,00

Fredag 18.00-mandag 07.00

Kr. 50,00

Kr. 50,00

Kr. 19,00

Kr. 21,00

 

Takster for taxikørsel i Faxe Kommune pr. 1. marts 2017

 

Starttakst

 

Kilometertakst

 

Hverdage

Almindelig vogn

Stor vogn

Almindelig vogn

Stor vogn

07.00-18.00

Kr. 34,00

Kr. 42,00

Kr. 18,00

Kr. 21,00

18.00-07.00

Kr. 45,00

Kr. 50,00

Kr. 20,00

Kr. 22,00

Fredag 18.00-mandag 07.00

Kr. 50,00

Kr. 50,00

Kr. 21,00

Kr. 23,00

 

De foreslåede starttakster vil være marginalt lavere end taksterne i nabokommunerne, mens de foreslåede kilometertakster vil være marginalt højere.

Lovgrundlag

 

Bekendtgørelse af lov om taxikørsel m.v.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At takstreguleringen godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 8. Haslev Privatskole, skolebuskørsel

 
Sagsnr: 13.05.16-G01-8-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Børn og unge fra den østlige del af kommunen har siden 2011 haft mulighed for at køre med "Campusbussen", hvis de skulle til Ak10Vet, gymnasiet eller specialklassen på Midtskolens afdeling Sofiendal.

Så længe der var kapacitet, har Center for Plan & Miljø åbnet mulighed for, at også elever fra Haslev Privatskole kunne benytte campusbussen. Denne kapacitet var lige godt og vel til stede, så længe Busenheden varetog kørslen, idet der blev benyttet en bus, der kunne rumme ca. 75 passagerer fordelt på sidde- og ståpladser. Bussen var ofte fyldt til bristepunktet. Transporten af privatskolens elever har ikke været politisk behandlet.

I forbindelse med udbuddet af kørsel med kommunalt visiterede borgere blev det konstateret, at en bus med plads til 30 passagerer kunne klare transporten af elever til Ak10Vet, gymnasie og Sofiendal, hvorfor det var denne vognstørrelse, der blev udbudt. I praksis har busentreprenøren valgt at køre med en bus med plads til 49 passagerer, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at medtage privatskolens elever. Dette blev meddelt Haslev Privatskole i juni 2016 med effekt fra 24. oktober 2016.

Folkeskolens § 26 angiver, hvilke elever kommunen er forpligtet til at transportere af hensyn til afstand, trafiksikkerhed og sygdom. Det fremgår også, at kommunen ikke er forpligtet til at transportere elever, der fravælger distriktsskolen. Privatskoleelevers forhold er ikke beskrevet i § 26.

Det er de til gengæld i Lov om frie grundskoler § 17, stk. 5: En kommunalbestyrelse, der i henhold til § 26 i lov om folkeskolen har etableret befordring for folkeskoleelever med skolebus, kan beslutte, at elever ved frie grundskoler kan benytte denne. Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling herfor.

Under samme paragraf står:

Stk. 4. Skolen kan af egne midler yde befordringstilskud, herunder til ordninger, der er fælles for skolens elever og andre frie grundskolers elever, for eksempel i form af en busrute.

Faxe Kommune leverer i dag kollektiv trafik til kommunens tre friskoler.

 • Spjellerup Friskole betjenes af linje 283, der kører helt lokalt, og under opsamling og returkørsel til Karise Skole passerer friskolen på alle afgange. Der er ikke foretaget tælling af disse elever, men det estimeres, at der er tale om ca. 110 elever.
 • Druestrup Friskole betjenes af linje 264 på strækningen mellem Haslev og Karise. Skolen har ”eget” stoppested, og eleverne kan have en del ventetid, idet linje 264 kun betjenes af en enkelt bus. Der er heller ikke her foretaget en egentlig tælling, men det er ved tilsyn observeret, at godt 20 elever benytter bussen mod Karise. Antallet af elever fra Haslev er ukendt, men vurderes at være noget lavere.
 • Haslev Privatskole betjenes lokalt af linje 266, som betjener Haslevs vestlige opland. På de længere stræk kører linje 263 mellem Faxe Ladeplads og Haslev, linje 264 mellem Karise og Haslev og linje 440R mellem Ringsted og Haslev. Haslev Privatskole er således velforsynet med kollektive transporttilbud.

Haslev Privatskole har rettet henvendelse med ønsket om at eleverne fortsat kan køre med "Campusbussen" - eventuelt med egenbetaling.

Hvis eleverne fra Haslev Privatskole skal tilbydes transport, vil det kræve, at der om morgenen skal indsættes en ekstra bus. Om eftermiddagen vurderes det, at eleverne fra de offentlige undervisningsinstitutioner og privatskolen vil kunne rummes i en enkelt stor bus.

Eleverne kan på nuværende tidspunkt benyttet Movias linje 263, der med afgang fra Faxe Ladeplads kl. 6.48 er i Haslev kl. 7.28, altså efter 40 minutters buskørsel. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at elever til kommunale distriktsskoler kan have op til 50 minutters transporttid til skole om morgenen.

Omkostningerne ved at udvide den kommunal finansierede kørsels kapacitet til at omfatte privatskolens elever vil beløbe sig til ca. 240.000 kr., hvilket svarer til ca. 4.800 kr. pr. barn, som enten skal finansieres af kommunekassen, hvilket kommunen ikke er forpligtet til, eller af privatskolen. Et ”rejsekort barn personlig” koster til sammenligning ca. 3.000 kr./år.

En eventuel aftale bør i givet fald være mellem Haslev Privatskole og kommunen, da det jo er kommunen, der har kontrakten med Ørslev Turist. Center for Plan & Miljø kan ikke anbefale en sådan aftale.

Dette vil i sidste ende være en sag af principiel karakter. En konsekvens kunne være, at de øvrige privatskoler også skulle tilbydes nye ruter. Eksempelvis har Druestrup Friskole en del elever fra lokaliteter, hvorfra der ikke er kollektive transporttilbud til skolen. Det vil være en både praktisk og økonomisk vanskelig opgave for kommunen at løse disse udfordringer.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser, idet Haslev Privatskole betaler for at benytte busruten.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der meddeles afslag på Haslev Privatskoles ønske om at benytte "Campusbussen" mod betaling.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Venstre kom med følgende ændringsforslag: Administrationen indgår dialog med Haslev Privatskole for at undersøge behovet for antal passagerer fra skolens side. Det undersøges hos kommunens busleverandør, hvad en større bus vil koste. Denne omkostning viderefaktureres til Privatskolen, og ordningen sættes i gang hurtigst muligt.

For forslaget stemte Dorte Nybjerg (V), Knud Green (V) og Eli Jacobi Nielsen (O), imod stemte Ivan Lilleng (C), Lars Christensen (Ø), Steen Andersen (A) og Martin Hillerup (L).

 

Indstillingen godkendt.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 9. Projektforslag for Nyindretning af Jernbanegade i Haslev, funktionsbelysning og parkeringsmuligheder

 
Sagsnr: 01.11.20-P20-1-14Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et projektforslag for "Nyindretning af Jernbanegade", som fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget, for så vidt angår områdefornyelsesprojektet, og i Teknik og Miljøudvalget, for så vidt angår funktionsbelysningen og de fremtidige parkeringsforhold i Jernbanegade.

Projektforslaget danner grundlag for beslutning om nyindretning i Jernbanegade i forhold til æstetiske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsninger, der skal være med til at understøtte bylivet. Projektforslagets hovedidé er at fjerne eksisterende inventar og erstatte det med koncentrationer af ophold, beplantning og belysning i "fem stationer og en mellemstation" som et nyt tredje lag i Jernbanegade, hvor første lag er den historiske stationsbys smukke rødstensarkitektur, og andet lag er de fine brolægninger fra 1980'erenes renovering af Jernbanegade.

Projektforslaget rummer en videre bearbejdning af det godkendte oplæg til Nyindretning af Jernbanegade med fem nye byrum/nedslagspunkter og den valgte trafikmodel, cykelgade (fra Rådhusstien til Sofiendalsvej), med dobbeltrettet bilkørsel tilladt. Suppleret med input fra stort gruppemøde med nøgleinteressenter og borgere i november 2016.

Projektforslaget omfatter også et belysningskoncept for hele Jernbanegade og forslag til flytning af foreløbigt tre parkeringspladser fra den østlige til den vestlige side af gaden samt rådgivernes forslag til øvrige optioner, som vil kunne tages i betragtning efterfølgende.

Belysningskoncept
Eksisterende master ryddes og ca. halvdelen erstattes i samme installation, skiftevis i serier på Jernbanegades østlige og vestlige side. Fire steder på gadeforløbet forskydes lysmasten ca. 230 cm væk fra vejbanen, så alle lysmasterne står i to flugtlinjer. Hvor lysmasterne er placeret på gadens østlige side, åbner det op for en fremtidig mulighed for at flytte og etablere parkeringspladser her. I Jernbanegades nordlige og sydlige ender, hvor gaden skifter karakter, er der lysmaster på begge sider af gaden. Ved Jernbanegade 6 placeres to nye lysmaster på gadens vestside. Her har der ikke tidligere været lysmaster, og de vil bidrage til oplysning af pladsen ved Jernbanegade 6.

Med en højde på lysmasterne på 400 - 450 cm og brug af en skærm samt retningsbestemt LED armatur minimeres blænding samtidig med, at der opnås den rette belysningsklasse for gaden, og der skabes samklang mellem det belyste rum, gadeprofilets dimension og facadernes skala. Der foreslås belysningsarmaturet "Twilight Bilbao" malebehandlet for eksempel i koksgrå. Lysmasterne fremstår i et let, enkelt og tidløst udtryk. Lampen vil give et roligt modspil til farvesætningen af byinventar og effektbelysning i stationerne.

Nye parkeringsmuligheder
Som konsekvens af belysningskonceptet, der indebærer etablering af ensidet belysning, vil der opstå mulighed for etablering af et endnu ikke nærmere defineret antal nye parkeringspladser i Jernbanegades vestside. Under områdefornyelsesprojektet er der økonomi til at foretage en opstribning med termoplast til tre parkeringspladser på vestsiden i området ved mellemstationen. Herved kan der nedlægges tre parkeringspladser på østsiden og blive plads til bedre opholdsmuligheder i området. Flytningen af parkeringspladserne sikrer samtidig mulighed for at flytningen af parkeringspladser fra solsiden til skyggesiden kan testes, forinden der tages politisk stilling til, om der skal afsættes flere midler til etablering af egentlige parkeringspladser i vestsiden med rydning af belægning og etablering af ny belægning.

Baggrund
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 1. juni 2016, at Trafikmodel A vælges (cykelgade med bilkørsel i begge retninger), idet der ønskes forelagt forslag for henholdsvis parkering i østlige og vestlige side af Jernbanegade. Udvalget ønskede samtidig forelagt forslag til funktionsbelysning og gadebelysning samt finansiering heraf. Finansiering kan eventuelt indarbejdes i budgettet for 2018.

Projektforslaget kan nu danne baggrund for udarbejdelse af et egentligt belysningsprojekt for gadelamperne til funktionsbelysning, som kan prissættes i samarbejde med SEAS-NVE. Udarbejdelsen af det endelige belysningsprojekt vil samtidig kunne afklare de samlede muligheder for flytning af parkeringspladser til den vestlige side inklusiv økonomisk overslag på den samlede pris herfor.

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen bemærkninger, idet sagen som tidligere besluttet kan tages op i forbindelse med budget 2018, når prissatte projekter foreligger.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At belysningskonceptet kan anvendes som baggrund for udarbejdelse af et egentligt prissat belysningsprojekt for funktionsbelysningen.
 2. At der kan opstribes tre parkeringspladser på vestsiden af Jernbanegade og nedlægges tre pladser på østsiden i området ved mellemstationen.
 3. At der på baggrund af belysningsprojektet udarbejdes et prissat overslag på mulighederne for etablering af yderligere parkering på vestsiden.
 4. At sagen herefter genfremsættes for Teknik- og Miljøudvalget med henblik på godkendelse af funktionsbelysningsprojekt og nye parkeringsmuligheder i Jernbanegade.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt.  

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 10. Projektforslag for Passager og Multiplads i Haslev, fremtidige parkeringsforhold

 
Sagsnr: 01.00.05-P08-1-14Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet projektforslag for "Haslev Passager" og "Ny multiplads i Nørregade", som fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og Kulturudvalget for så vidt angår områdefornyelsesprojektet, og i Teknik og Miljøudvalget for så vidt angår de fremtidige parkeringsforhold på de offentlige parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade.  

Projektforslagene danner grundlag for beslutning om nye offentlige og tilgængelige byrum. Det ene projekt omhandler transformation af en parkeringsplads til et velbesøgt byrum, og det andet projekt er opgradering af forbindelsespassager mellem parkeringspladserne ved Nørregade til byens historiske handelsgade Jernbanegade. Formålet er at skabe nye oplevelser, der kan være med til at ændre det eksisterende bevægelsesmønster, så det i fremtiden genererer mere byliv i bymidten. 

Det forventes, at de kommende fysiske tiltag vil give optimale rammer for at opnå Faxe Kommunes vision for områderne:

At skabe en sammenhængende bymidte, med gode forbindelser mellem Stationspladsen, passagerne og Jernbanegade.
At skabe synlige og tilgængelige forbindelser via passagerne.
At arbejde med multianvendelighed som middel til at sikre en levende og attraktiv bymidte.
At nye byrum skaber liv og aktivitet i bymidten.
At sikre overskuelige parkeringsforhold for bilister og bløde trafikanter.
At de forbedrede forhold i bymidten vil tiltrække flere brugere.
At tilføre en grønnere karakter til området.

I denne opgave er udgangspunktet at kombinere ophold, aktivitet og forbindelser med en stor parkeringsplads, som ligger på kanten og skjult fra resten af bymidten. Ikke desto mindre er der store fordele ved områdets beliggenhed, da byrummet ligger centralt, og der er et naturligt flow af mennesker, som skal parkere deres bil i forbindelse med indkøb, samt fodgængere fra Haslev Station. Ligeledes ligger projektområdet tæt på Jernbanegade og kan derved blive en attraktiv del af den samlede forbindelse mellem Haslev Station, supermarkederne og byens handelsgade.

Det overordnede koncept og programmering af projektområdets funktioner og arealanvendelser tager afsæt i et ønske om at skabe nye forbindelser og byrum, der tilsammen bidrager positivt til byen. Samtidig skal den nye programmering integreres i det byrumsmæssige hierarki i Haslev, så der kan opstå positive synergier. Der er lagt op til, at byrummene, hvor bylivsaktiviteterne placeres, koncentreres mod øst og dermed tættere på byens hovedgade Jernbanegade. De nye forbindelseslinjer markerer sig tydeligt og lægger op til nye og forbedrede bevægelsesstrømme i byen. Forbindelserne skal være med til at koble byens rum og funktioner sammen samtidig med, at de bidrager til nye oplevelser med bevægelse gennem byen. I projekterne er fokus på byrummet ved ”Agent Ulrichs Plads”, ”Klinkers passage” og ”Alfabet passage”. Hvert byrum er programmeret med forskellige elementer, som understreger en stemning det pågældende sted.

I det arkitektoniske greb er passagerne og multipladsen en samlet byoplevelse og bevægelse. Der arbejdes med tre forskellige elementer. (0) er elementer i fladen, som skal fungere som et samlende "gulvtæppe", der skaber retning og leder de bløde trafikanter gennem byen. Materialet er termoplast på asfalt markeret med teglstensklinker i en rødbrun nuance. (+) er de vertikale og rumlige elementer herunder facader, hegn, master, inventar og generel møblering. Disse er sammen med beplantningen med til at skabe rum og retning i byrummene. (-) er udstansning i fladen, som blandt andet rummer plantehuller til bunddække, træer og buske.

I forbindelse med borgerinddragelse og afklaring af behov og muligheder for flere funktioner i passagerne, på kommunens parkeringspladser i Nørregade og dagligvarebutikkernes parkeringspladser (mellem Nørregade, Stationspladsen og Enighedsvej) er der afholdt to workshops i vinteren 2016.

Fremtidige parkeringsforhold
Faxe Kommune har i forbindelse med projekterne fået udarbejdet en parkeringsanalyse for hele Haslev bymidte. Formålet har været at skabe overblik over parkeringsbehov i bymidten med henblik på en eventuel optimering af forholdene. Som en del af parkeringsanalysen blev der udført en registrering af de eksisterende parkeringsforhold på parkeringspladserne ved dagligvarebutikkerne samt kommunens parkeringspladser ved Nørregade. Registreringen viste, at den højeste belægningsgrad, der er registreret, er 65 %, og der kun er meget få tidsrum, hvor belægningsgraden er over 80 %.

I forbindelse med udviklingen af nye byrum og passager er det relevant at tilpasse parkeringsudbuddet for at frigive areal til andre byrumsmæssige formål. Parkeringsanalysen viser, at der med den nuværende belægningsgrad er mulighed for at arbejde med en mere fleksibel anvendelse af p-pladserne og/eller en eventuel indskrænkning af p-arealerne uden, at det vil forringe parkeringsforholdene, som de kendes i dag. På de private parkeringsarealer ved dagligvarebutikkerne foreslås der nedlagt i alt 26 parkeringspladser. Løsningen skal efterfølgende forhandles med ejerene og butikkerne. På kommunens parkeringspladser mellem Nørregade og Jernbanegade fjernes der i alt otte parkeringspladser. Parkeringspladserne kan i dag anvendes af pendlere, og der vil derfor skulle gøres efterfølgende overvejelser om alternativer for pendlerne for eksempel i området bag biografen.

Baggrund
Byrådet godkendte i 2013 områdefornyelsesprogrammet for Haslev, der overordnet beskriver en række projekter i bymidten i perioden 2013-2017 herunder ny multiplads i byen. En af forudsætningerne for at få del i statens midler til områdefornyelse er, at de enkelte projekter skal udvikles i et tværgående samarbejde internt i kommunen og med inddragelse af relevante borgergrupper og organisationer.

Haslev Passager er et tillæg til områdefornyelsen i Haslev bymidte. Det er et forsøgsprojekt 100 % støttet af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Projektet går ud på at skabe nye og attraktive oplevelser og forbindelser, der kan være med til at ændre det eksisterende bevægelsesmønster i bymidten, så det fremtidigt får en positiv effekt på detailhandlen samtidig med, at det giver mere byliv i byen. Karakteristisk for forsøgsprojektet Haslev Passager er øget inddragelse af grundejere, lejere og borgere - fra ansøgning, udarbejdelse af program og til det endelige projektforslag - hvor idéerne drøftes sammen og udvikles til en fælles indsats for mere attraktiv bymidte.

Projektforslagene danner baggrund for en efterfølgende detailprojektering i samarbejde med ejerne og nøgleinteressenter efterfulgt af myndighedsprojekt og udbud. Anlægsprojekterne gennemføres i perioden maj til oktober 2017.

Lovgrundlag

 

Byfornyelsesloven.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der i forbindelse med projektforslag for passager og multiplads i Haslev kan nedlægges i alt otte offentlige parkeringspladser i området mellem Nørregade og Jernbanegade.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 11. Orientering om status på Boligselskabet Lejerbo Frøgårdens containerplads

 
Sagsnr: 07.01.00-A00-1-17Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Boligselskabet Lejerbo Frøgården har siden 2001 haft en forsøgsordning, hvor de selv sorterer deres affald på egen containerplads. Affaldet hentes efterfølgende af AffaldPlus. Der har været en vidtgående bevågenhed på Frøgårdens evne til at sortere deres affald samt klager over støj og lugt fra området.

 

Det har medført, at Frøgården i 2015 påbegyndte etablering af en ny containerplads beliggende længere væk fra eksisterende beboelse. Den nye containerplads blev taget i brug i efteråret 2016.

 

Faxe Kommune er myndighed på affaldsområdet, og ordningen er i sin tid etableret i samarbejde med den daværende Haslev Kommune. Administrationen har haft møde med AffaldPlus og Faxe Forsyning i slutningen af 2016, hvilket har resulteret i, at AffaldPlus har udarbejdet vedhæftet status på ordningen.

 

Der foreligger en aftale fra 2001, som kommunen kan opsige med en måneds varsel. AffaldPlus anbefaler dog, at endelig stillingtagen afventer udbud af nye kørselskontrakter ultimo 2018.

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen om status på Frøgårdens containerplads tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 

 12. Orientering om nye vejnavne i Faxe Kommune

 
Sagsnr: 05.01.01-P21-12541-08Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Der er fastsat fire nye vejnavne siden seneste orientering til udvalget 28. oktober 2015.

 

Efter ønske fra de kommende beboere i boligområdet omfattet af lokalplan 200-22 Boligområdet Permatopia i Karise er der 7. december 2015 fastsat vejnavnet Permatopia (vejkode 1319), 4653 Karise til vejen i området.

 

Efter ønske fra ejeren af boligområdet omfattet af lokalplan 500-82 Boligområde ved Skovholmslund i Haslev er der 1. juni 2016 fastsat vejnavnet Arne Jacobsens Vej (vejkode 1320), 4690 Haslev til vejen i området.

 

Efter ønske fra ejeren af boligområdet omfattet af lokalplan 1000-44 Boligområde ved Gl. Næstvedvej i Rønnede er der 14. juni 2016 fastsat vejnavnet Øster Boldbane (vejkode 1321), 4683 Rønnede til en vej i området.

 

Efter ønske fra ejeren af boligområdet omfattet af lokalplan 500-83 Boligområde ved Troelstrup Bækvej er der 16. december 2016 fastsat vejnavnet Troelstrup Ege (vejkode 1322), 4690 Haslev til vejen i lokalplanens delområde I.

 

Ifølge Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 20. januar 2014 er det administrationen, der navngiver de nye veje. Udvalget skal efterfølgende informeres om de nye vejnavne.

 

 

Lovgrundlag

 

Delegations- og kompetenceplan for Teknik- og Miljøudvalgets område godkendt 20. januar 2014.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen om fire nye vejnavne Permatopia, Arne Jacobsens Vej, Øster Boldbane og Troelstrup Ege tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 13. Potentialeafklaring vedrørende kantine og mødeforplejning

 
Sagsnr: 82.10.00-P20-1-16Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet har ønsket en potentialeafklaring af kommunens kantine og mødeforplejning. Målet er bedre kvalitet uden at det bliver dyrere. Et eksternt rådgivningsfirma med speciale i kantine- og rengøringsområderne er blevet bedt om at vurdere mulighederne ved tre scenarier:

1. Udlicitering,

2. Som nu i eget regi med halvfabrikata og underleverandører til mødeforplejning.

3. I eget regi med underleverandører men med mere egenproduktion og eget valg af underleverandør til mødeforplejning.

Rådgivernes rapport og anbefalinger er bilagt sagen.

Maden til kantinesalget fremstilles i dag i kantinerne på Tingvej, Frederiksgade og Rådhusvej. Køkkenerne fungerer primært som ”anretterkøkkener”, hvor man ikke forarbejder råt kød eller æg. Disse varer købes som halvfabrikata, fx færdigstegte frikadeller. Kantinerne står desuden for anretning af mødeforplejning, som for størstedelens vedkommende leveres fra ældreområdets køkken på Frederiksgadecenteret, mens kantinerne selv laver kaffe/te samt frugtfad og småkager til mødeforplejningen.

Rådgiveren vurderer, at udlicitering vil medføre en fordyrelse af kantinerne og anbefaler i stedet, at kantinerne i højere grad selv producerer mødeforplejningen og i det hele taget selv producerer mere der, hvor det kan svare sig i forhold til økonomi og kvalitet. Hvis kantinerne gøres fri af aftalen med ældrecentrets køkken, kan kantinefunktionen selv vælge passende underleverandører til mødeforplejningen til de enkelte arrangementer. En løbende investering i uddannelse og udvikling vil gøre det muligt at lave mødeforplejning af god kvalitet som en del af den daglige madfremstilling til kantinesalget. Madproduktion ”fra bunden” er desuden mulig i Tingvejs kantinekøkken.

På den baggrund foreslår Center for Ejendomme, at kantinerne reorganiseres og fortsætter i eget regi indenfor den nuværende økonomi og selv vælger underleverandører og omfanget heraf til mødeforplejning. Undtaget er politiske møder, hvor der, efter tilbud, kan vælges en anden leverandør. Kantinerne kan endvidere selv stå for produktion af mad både med og uden brug af halvfabrikata. Kantinerne skal i reorganiseringen have øget fokus på kvalitet og servicering indenfor både kantinemad og mødeforplejning indenfor de afsatte rammer. Kantinernes nettobudget er på 1.826.669 kr. inkl. 274.320 kr. til momsafregning.

Hvis det besluttes, at kantinerne selv kan vælge underleverandør til mødeforplejning, vil det ifølge Frederiksgadecentret køkkenfunktion få personalemæssige konsekvenser svarende til et årsværk, som har været afsat til mødeforplejning. Det vil ikke få betydning for køkkenet øvrige leverancer. Det foreslås, at de besluttede ændringer træder i kraft, når ældreområdets køkken har tilpasset de personalemæssige ressourcer, hvilket forventeligt kan ske indenfor seks måneder sådan, at reorganiseringen træder i kraft efter sommerferien 2017.

Lovgrundlag

 

Fødevareloven.

Lov om kommuners styring.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, idet kantinefunktionen reorganiseres indenfor den samlede økonomi, der er til kantinefunktionen samt mødeforplejning.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At kantinedriften videreføres i eget regi.
 2. At kantinerne selv kan vælge underleverandører til mødeforplejning; undtaget er politiske møder, hvor mødearrangøren kan vælge anden leverandør.
 3. At kantinerne selv styrer madproduktionen; det vil sige, at der både laves mad ”fra bunden” og med brug af halvfabrikata, og at kantinerne selv vurderer, hvor det giver mening at gøre hvad.
 4. At kantinerne står for madtransport til serveringsstedet, borddækning og afrydning efter møder.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Udvalget anbefaler, at der udarbejdes et udbudsmateriale og en kvalitetsstandard, hvorefter opgaven sendes i udbud.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 14. Ejendomsstrategiens spor 1, 2 og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning

 
Sagsnr: 82.11.00-P20-1-16Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under ejendomsstrategipunkterne at opgradere udearealerne på følgende syv skoleafdelinger: Sofiendal, Nordskov, Bavne, Møllevang, Terslev, Rollo og Hylleholt. Byrådet besluttede endvidere, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling, inden de iværksættes.

Denne sag omhandler tre afdelinger: Sofiendal, Terslev og Nordskov. Bavne, Møllevang, Rollo og Hylleholt blev behandlet på Byrådets møde 17. november 2016.

Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter fra afdeling Sofiendal, Terslev og Nordskov har været igennem en ideudviklingsproces sammen med Center for Ejendomme og landskabsarkitektfirmaet SLA. Fokus har været at skabe rum og plads til de aktiviteter, som lærere og pædagoger ønsker, at fremtidens udearealer skal rumme og understøtte.

Projektforslagene bygger endvidere på erfaringerne fra Vibeengs udearealer og henter inspiration i Faxe Kommunes landskaber og natur med bakker, skov, dyrkede arealer, vandløb, smukke haver og herregårdsparker. De giver muligheder for naturfaglige oplevelser, gode opholdskroge til gruppearbejde og hygge samt udfordringer både til vilde vovehalse og de mere stille typer. Terræn og beplantning udformes, så de sætter gang i fantasien og giver fin- og grovmotoriske udfordringer.

Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park.

Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret Wi-Fi i projekterne.

Det er ikke nødvendigvis meningen, at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

På afdeling Sofiendal arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der etableres et naturpræget område vest for mellemtrinnets bygning med mange muligheder for leg og naturundervisning. Som andre steder gøres terrænet mere varieret med mulighed for, at der kan samle sig vand i lavninger, men her tilføjes endvidere en vandpumpe og render i træ. Der suppleres med nye beplantninger som en grøn forbindelseslinje rundt om bygningerne mod syd. Med placering af bænke, plinte og sten skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Der skabes gårdhavestemning mellem indskoling og gymnastiksalen til læsning og stille ophold. Ud for faglokaler etableres afskærmede ”haverum” med relation til fagene, men de kan også bruges som skærmede legerum. Den nuværende jordhøj bliver suppleret med mere kuperet terræn uden om en sandgryde, der blandt andet kan bruges til boldspil og giver mulighed for forskellige plantetyper. Se skitsetegning i bilag.

På afdeling Nordskov arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Atletikfaciliteterne renoveres og indrettes, så de i videst muligt omfang kan bruges multifunktionelt. Der indrettes nye opholdsarealer med boldbaner og borde til bordtennis og faglige aktiviteter nord for udskolingen og mellemtrinnets bygninger. Den nuværende beplantning indeholder kvaliteter, der med lidt fornyelse kan indeholde flere funktioner og mikrobiotoper som fx engbeplantning. Ud for faglokaler etableres afskærmede arbejdspladser til undervisning og gruppearbejde. Området med den gamle pedelbolig er i dag vandlidende og benyttes derfor til en vådbiotop med et shelter til undervisningsbrug. Betondækket består som en tør platform i den frodige våde bund. Strædet fra vådbiotop (pedelboligen) og parkering op til hovedindgangen fornyes med opholdsmuligheder for de klasser, der ligger lige ud til. Se bilaget Nordskovs udeareal.

På afdeling Terslev arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Asfaltskolegården blødes op med opholds- og legemuligheder på tværs af alderstrin. Forbindelsen langs gymnastiksalen skærpes og der etableres en ”grøn omvej” hele vejen rundt langs den store boldbane. ”Lilleskoven” nord for gymnastiksalen og ”Storskoven” mod øst danner grundstammen i et naturpræget område. Med placering af plinte, sten og trædæk skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Mellem de to boldbaner er der et trekantet areal, som kan udnyttes til opholdsarealer, men dette element udføres ikke i nuværende projekt. Forbindelseslinjen i øst indbyder med plinte og træer på linje til leg og træning men også til ophold i forbindelse med fodboldbanerne. Forbindelseslinjen langs parkeringen holdes relativt åben men med et engpræg, der giver oplevelser med et varieret dyre- og planteliv. Se bilaget Terslevs udeareal.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,3 millioner kr. Opgradering af udearealerne er skønnet til at koste samlet 7,6 millioner kr. Dette er indregnet i det samlede skøn på 43,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At udearealerne på Vestskolen afdeling Terslev opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 2. At udearealerne på Vestskolen afdeling Nordskov opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 3. At udearealerne på Midtskolen afdeling Sofiendal opgraderes som beskrevet og vist på bilag.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Eli Jacobi Nielsen (O) kan ikke anbefale.

Anbefalet.

 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 15. Vejudvidelse Feddet

 
Sagsnr: 05.01.08-G01-2-16Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Den kommunale vej Feddet er meget smal. Dette vanskeliggør kørsel med campingvogne.

 

Derfor foreslås det, som et turismetiltag, at udvide vejbredden med ca. 0,5 m på den kommunale del af Feddet, så den som minimum har samme bredde som den private del af Feddet, der er ca. 4,75 m. Vejudvidelsen på den offentlige del af Feddet er fra T-krydset St. Elmuevej/Lindersvoldvej og 370 m mod syd. Se bilagte kort.  

 

Vejudvidelsen skal forbedre forholdende for kørsel med campingvogne og dermed fremme denne turismeform.

 

Udgiften til vejudvidelsen er skønnet til 300.000 kr. og foreslås finansieret fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje.

 

Økonomi

 

Udgiften til vejudvidelsen er skønnet til 300.000 kr., og foreslås finansieret fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.

 

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller: 

 • At den kommunale vejdel af vejen Feddet (ca. 370 m.) udvides med ca. 0,5 m i bredden, og
 • at udgiften til vejudvidelsen finansieres fra Infrastrukturpuljen under Økonomiudvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Anbefalet. 

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 16. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen på vegne af Borgerlisten, Venstre og Dansk Folkeparti

 
Sagsnr: 05.01.12-P19-1-17Sagsansvarlig: Ulla Irene Sørensen

Sagsfremstilling

Faxe kommune indførte fra starten af 2011 natslukning på en del af vejbelysningen, med forventning om at ordningen ville medføre en årlig besparelse på ca. 500.000 kr. på strømforbruget. Ordningen fungerer således at lyset slukkes mellem klokken 01.00 og kl. 05.00 om natten, dog ikke ved særligt trafikerede veje, fodgængerfelter, heller og andre trafiksikkerhedsmæssige anlæg, og generelt slukkes 30 minutter før dagslyset bryder frem.

Af hensyn til de mange pendlere i kommunen der starter tidligt, og borgernes generelle behov for tryghed i hverdagen indstilles følgende:

Center for Teknik & Miljø evaluerer i samarbejde med SEAS-NVE den teknologiske udvikling på området, herunder mulighederne for generel nattedæmpning i stedet for slukning mm., og fremlægger overslag over de økonomiske konsekvenser af:

a)   Udfasning af natteslukningen

b)   Indførsel af differentieret natslukning, således at slukning på hverdage er i perioden kl 0:00 – 04:00 og i weekenderne 01:00 – 05:00

 

Lovgrundlag

 

-

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Forelægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Administrationen kommer med et overblik over mulighederne for natslukning/ikke natslukning samt ændrede natslukningstidspunkter og konsekvenserne heraf.

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 17. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om landzonetilladelse til hundefold i Faxe Kommune.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om Faxe Kommunes påbud om genetablering af tilløbsledning.
 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i sag om godkendelse af etablering af svineproduktion på en ejendom i Faxe Kommune.
 • KL's politiske konference Teknik & Miljø'17 - En verden udenfor - 25.-26. april 2017 i Forum Horsens.
 • Orientering om status på vejbump på Dyssevej i Rønnede.
 • Orientering om kørsel til biomasseanlæg 3 ved Tollerødvej 6.
 • Information om E.ONs solprojekt i Terslev.
 • Kystbeskyttelse af Strandvejen, Faxe Ladeplads.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 25. januar 2017

 

Der blev ikke givet flere meddelelser.

Fraværende: Ingen.

Dorte Nybjerg (V) deltog i mødet i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V).

 18. Tilladelse til limousinekørsel

 
Sagsnr: 22.11.10-G00-1-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller