Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 27. september 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 27-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 27. september 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


99. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt med tillægsdagsorden.

Fraværende: Ingen.

 100. Orientering fra Faxe Forsyning

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Henrik Ellermann, direktør for Faxe Forsyning kommer kl. 17.30 og giver en kort status på igangværende fokusområder.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 101. Udlæg og anlæg af privat fællesvej - Houmannsvej 7, Haslev

 
Sagsnr: 05.02.03-P19-1-17Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

Houmannsvej 7, Haslev ønskes udstykket til syv parceller plus en fælles matrikel. Parcellernes fremtidige adresser vil blive henholdsvis Houmannsvej 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F og 7G.

 

I den forbindelse skal de nye parceller have etableret adgang ud til Houmannsvej over den fælles matrikel.

 

Ejeren har derfor ansøgt om udlæg af privat fællesvej til formålet.

 

Den private fællesvej ønskes etableret i en bredde på 6,2 meter inkl. fortov på den sydlige vejside mod de nye parceller. Efter ca. 15 meter fortsætter vejen over i en parkeringsplads, som ligeledes indgår i det samlede vejudlæg.

 

Vejudlægget fremgår af vedlagte måleblad (Bilag 1), og tilhørende fortov med mere kan ses af vedlagte bebyggelses- og koteplan (Bilag 2).

 

Administrationen har vurderet, at vejudlægget ikke har betydning for den almene færdsel, hvorfor sagen kun har været sendt i høring hos den berørte part. I høringsperioden er der alene indkommet et høringssvar med accept af det fremsendte.

Lovgrundlag

 

Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At ansøgning om udlæg af privat fællesvej på Houmannsvej 7A-7G i Haslev med adgang fra Houmannsvej imødekommes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 102. Omlægning af driften Køge-Roskilde

 
Sagsnr: 13.05.10-A00-1-17Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I forbindelse med elektrificeringen af "Lille Syd" mellem Næstved og Køge bliver strækningen mellem Køge og Roskilde tilbage som en kort strækning, der vil være vanskelig for DSB at betjene. Regionsrådet har derfor 23. august 2017 besluttet at overtage strækningen, som vil blive en del af Østbanen, Faxe Ladeplads/Rødvig-Køge.

 

Rent praktisk vil tog fra Faxe Ladeplads og Rødvig mødes i Hårlev, hvorfra de sammenkoblet vil køre på strækningen Hårlev-Køge-Roskilde. Der lægges op til, at driften skal være R-net standard, hvilket vil sige med afgang hver halve time hverdage i tidsrummet 5.30-19.30 og i timedrift i tidsrummet 19.30-24.00 samt i weekends og på helligdage.

 

Strækningen Hårlev-Køge bliver i dag betjent hvert kvarter, hvilket er et meget højt niveau, men i forbindelse med den fremtidige betjening af Køge-Roskilde lægges der op til, at Hårlev-Køge skal betjenes i halvtimes drift, idet der ikke er tilstrækkelig sporkapacitet nord for Køge. Til gengæld vil alle passagerer på de to grene Hårlev-Faxe Ladeplads og Hårlev-Rødvig kunne komme til og fra Roskilde uden ventetid eller togskift.

 

Tre forskellige trafikeringsmodeller har været vurderet:

 

 

Model B, som er den model regionsrådet har besluttet, er illustreret herunder.

 

 

De røde linjer er den statslige betjening og de grønne den regionale. Antallet af streger er antal afgange i dagtimerne.

 

Historik, økonomi samt fordele og ulemper er beskrevet i det notat, der ligger som bilag på sagen.

 

Region Sjælland lægger ikke op til en høring i denne sag, men Center for Plan & Miljø foreslår Udvalget at meddele regionen sin opbakning til den valgte model, som ud fra en samlet vurdering af betjening og økonomi vil give en god og gennemskuelig betjening af ruterne uden skift og ventetid på strækningen.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om Trafikselskaber.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Teknik- og Miljøudvalget meddeler Regionsrådet sin opbakning til den valgte fremtidige betjening af Østbanen Faxe Ladeplads/Rødvig-Køge-Roskilde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 103. Faxe Forsyning - hjemtagelse af renovatøropgaven, indsamling af affald hos borgerne

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Affaldsindsamlingen i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S, som er et datterselskab under Faxe Forsyning Holding A/S. På nuværende tidspunkt er renovatøropgaven (indsamling af affald hos borgerne) konkurrenceudsat, og varetages af et eksternt renovationsfirma.

Faxe Forsyning ønsker at hjemtage renovatøropgaven, når den nuværende kontrakt med renovationsfirmaet udløber.

Opgaven har i de sidste mange år været udført af eksterne renovationsfirmaer og er en væsentlig udvidelse af Faxe Forsynings område.

Det vurderes derfor, at en hjemtagelse af renovatøropgaven er et anliggende, der er omfattet af Faxe Affald A/S vedtægter (§ 3, stk. 3,4 f), og derfor skal ønsket behandles politisk.

Generelt er der tre beslutningsmuligheder:

 1.      Faxe Forsyning hjemtager opgaven uden, at den har været konkurrenceudsat.

Det er denne løsning, et flertal i Faxe Forsynings bestyrelse selv ønsker, og Faxe Forsyning har beskrevet fordelene ved selv at overtage opgaven i bilaget.

Det er administrationens opfattelse, at der juridisk set ikke er nogen til hinder for, at opgaven hjemtages, uden at være blevet konkurrenceudsat.

 2.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud med mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Den endelige beslutning udskydes til efter fristen for at byde på opgaven er udløbet. Der vil herefter kunne blive foretaget en vurdering af, om opgaven skal hjemtages, eller om man ønsker, at opgaven fortsat skal udføres af en ekstern leverandør.

 3.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud uden mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Uanset om Faxe Forsyning får mulighed for at udvide sit forretningsområde med renovatørordningen, er det administrationens vurdering, at en gennemførsel af det planlagte udbud af opgaven vil skabe størst gennemsigtighed for borgerne.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning.Teknik- og Miljøudvalget, 30. august 2017, pkt. 92:

Anbefales.

Steen Andersen (A) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).Økonomiudvalget, 6. september 2017, pkt. 192:

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling i Teknik & Miljø Udvalget.

Faxe Forsyning har fremsendt en opfordring til Faxe Kommune den 6. september 2017 (vedhæftes som bilag) om en alternativ løsning, hvor opgaven udbydes og Faxe Forsyning afgiver kontrolbud på opgaven.

 

 

Supplerende sagsfremstilling:

 

Administrationen bemærker, at Faxe Forsyning i mail af 6. september 2017 ønsker at afgive kontrolbud på renovatøropgaven, hvilket indebærer, at Faxe Forsyning fortsat vil skulle udvide sit forretningsområde væsentligt, såfremt renovatøropgaven skal kunne løses af virksomheden. Endvidere bemærkes det, at implementeringen af den nye ordning udsættes til årsskiftet 2018/2019, hvilket er en ændring i forhold til tidligere udmelding til borgerne om, at den nye ordning træder i kraft august 2018.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Anbefales.

For indstillingen stemte: Ivan Lilleng (C), Jørgen Egede Johannessen (V), Martin Hillerup (L), Eli Jacobi Nielsen (O) og Knud Green (V).

Imod indstillingen stemte: Steen Andersen (A) og Lars Christensen (Ø).

 

Fraværende: Ingen.

 

 104. AffaldPlus anmoder om tilsagn til at købe Sorø Fjernvarme

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-2-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

AffaldPlus ønsker at købe Sorø Fjernvarme og anmoder Faxe Kommune om godkendelse af opkøbet.

Ifølge § 8 i vedtægterne for AffaldPlus skal interessentkommunerne godkende anlægsinvesteringer i energiproducerende anlæg, som ikke baserer sig på affald.

Sorø Byråd har 23. august 2017 besluttet at godkende muligheden for, at AffaldPlus køber Sorø Fjernvarme, og AffaldPlus ønsker at behandle sagen på deres bestyrelsesmøde 27. oktober 2017.

Sorø Fjernvarme anlæg betjener i øjeblikket ca. 2500 husstande og bruger gas som afbrændingskilde. AffaldPlus ønsker at modernisere anlægget, og på sigt vil anlægget kunne indgå i affaldsstrategien og energiudnytte den vedholdige del af have- og parkaffald. Sorø Kommune stiller garanti for et lån på 182 millioner kr., som skal dække købsprisen på 25 millioner kr. og modernisering og renovering af anlæg og ledningsnet. AffaldPlus ønsker at beholde de gamle gaskedler som reserve og forbeholder sig ret til ændre brændsel alt efter hvilke muligheder, der opstår.

I bilaget har AffaldPlus beskrevet en selskabskonstruktion, hvor aktiviteten fra Sorø Fjernvarme placeres i et nonprofit aktieselskab ejet af AffaldPlus. Det er administrationens vurdering, at den beskrevne selskabskonstruktion ikke giver nogen økonomisk risiko for Faxe Kommune.

AffaldPlus driver på nuværende tidspunkt ikke noget anlæg, som leverer energi direkte til borgerne. Et køb af Sorø Fjernvarme kan derfor ses som en væsentlig udvidelse af AffaldPlus forretningsområde. Opgaven med at drive Sorø Fjernvarme er ikke essentielt for AffaldPlus og bidrager ikke direkte til kerneopgaven, da vedholdigt affald i stedet vil kunne blive energiudnyttet på anlæggene i Næstved eller Slagelse.

Gælden i det nye selskab vi stige op til 182 millioner kr., hvilket vurderes at være en væsentlig forøgelse af den samlede gældsbyrde i AffaldPlus.

På denne baggrund er det administrationens opfattelse, at AffaldPlus bør fokusere på sin kerneopgave og ikke udvide til nye forretningsområder.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at Faxe Kommune ikke godkender købet af Sorø Fjernvarme

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Tilbagesendes til fornyet behandling og afklaring af det tekniske/miljømæssige og den selskabsmæssige konstruktion i forslaget. AffaldPlus inviteres til et temamøde på det kommende møde i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Fraværende: Ingen.

 105. Fishing Zealand - valg af politisk repræsentant til styregruppen

 
Sagsnr: 06.02.00-P20-5-14Sagsansvarlig: Mette Marie Birch

Sagsfremstilling

Der skal vælges et politisk medlem til styregruppen i Fishing Zealand.

 

Faxe Kommune har pr. 1. juli 2017 meldt sig ind i Fishing Zealand-samarbejdet for blandt andet at udbrede kendskabet til vandmiljøet, understøtte børn og unges brug af natur og vandmiljø samt styrke Faxe Kommunes position som et oplagt mål for national- og international lystfiskerturisme med deraf følgende positive konsekvenser for kommunes erhvervsliv.

 

Fishing Zealand-projektet blev stiftet for at forbedre natur, vandmiljø og fiskemuligheder på Sjælland og øerne med henblik på at udvikle sportsfiskeriets potentiale som oplevelseserhverv. Projektet omfatter indtil nu 13 kommuner på Sjælland: Vordingborg, Odsherred, Roskilde, Guldborgsund, Kalundborg, Lejre, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Holbæk, Næstved, Stevns og Faxe kommuner, som sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund samarbejder med frivillige lystfiskerforeninger, lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtigt lystfiskeri og forbedre fiskemulighederne i regionen.

 

Fishing Zealands værdigrundlag kan ses i sagens bilag.

 

Fishing Zealand-projektet er opbygget omkring en styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet, mens projektgruppen står for drift og løbende beslutninger om indsatsen i projektet.

Derudover er der en sekretariatsfunktion, som ligger hos Vordingborg Kommune, samt en projektleder, der også er kommunikationsansvarlig.

 

Styregruppens opgaver består primært i at tage beslutninger om for eksempel større økonomiske disponeringer, hvilken retning Fishing Zealand-projektet skal udvikles i samt godkendelse af budgettet. Styregruppen mødes typisk to gange om året, hvor medlemmerne bliver orienteret om aktiviteterne i projektet, træffer beslutninger om den videre udvikling samt større økonomiske prioriteter. Derudover inviteres styregruppen til at deltage ved den årlige Fishing Zealand-konference, som afholdes hvert efterår. Styregruppen er sammensat af en politisk repræsentant fra hver af de deltagende kommuner, samt et medlem fra Danmarks Sportsfiskerforening.

 

I Faxe Kommune er vi ved at få de forskellige elementer omkring indmeldelsen i Fishing Zealand på plads, og et af disse elementer er valg af et politisk medlem til styregruppen. De nuværende medlemmer af Fishing Zealands styregruppe kan ses i sagens bilag.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Teknik- og Miljøudvalget vælger en politisk repræsentant til Fishing Zealands styregruppe.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Eli Jacobi Nielsen (O) er valgt.

 

Fraværende: Ingen.

 106. Landsbyfornyelse 2017 - tildeling af tilskud

 
Sagsnr: 01.11.00-G01-18-16Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Faxe Kommune fik i 2017 andel i den statslige pulje til landsbyfornyelse efter byfornyelsesloven. På budgettet for 2017 har kommunen ligeledes afsat midler til kommunal medfinansiering af eventuelle statslige midler.

 

På mødet 31. maj 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at ansøgninger om istandsættelser i kommunens by- og landsbykulturmiljøer prioriteres højest, og at der sekundært kan ydes tilskud til istandsættelser, nedrivning og oprydning på ejendomme i kommunens øvrige landsbyer og landområder.

 

Pulje til landsbyfornyelse har været annonceret på kommunes hjemmeside og i lokale ugeaviser med ansøgningsfrist 1. august 2017.

 

Kommunen har modtaget i alt 23 ansøgninger om tilskud til istandsættelser, nedrivning og oprydning. Af disse er der 17, der opfylder vilkårene for tilskud. Heraf vedrører de ni ansøgninger bygningsforbedringer, hvoraf de syv er beliggende i udpegede kulturmiljøer. Otte ansøgninger vedrører nedrivning primært udenfor udpegede kulturmiljøer. Samlet opgørelse over ansøgninger er vedlagt i bilaget.

Lovgrundlag

 

Byfornyelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At der ydes tilskud med 33 % af udgifterne til bygningsforbedringer af otte bevaringsværdige bygninger med SAVE-værdien 1-4.
 2. at der ydes tilskud med 33 % af udgifterne til ombygning af erhverv til udlejningsbolig på en ejendom med SAVE-værdien 4.
 3. at der ydes tilskud med 100 % af udgifterne til nedrivning af otte nedslidte ejendomme.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 107. Grøn ordning projekter

 
Sagsnr: 01.02.20-P20-1-17Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

På mødet 31. maj 2017 blev udvalget præsenteret for mulighederne med Grøn Ordning. Center for Plan & Miljø har siden da arbejdet med at afklare og udvikle mulige projekter, der lever op til kriterierne i Grøn Ordning. Da udvalget allerede har besluttet at igangsætte skovrejsningsprojekt med støttemidler fra DSB i Karise, foreslår administrationen tre byer, hvor der kan realiseres projekter; byerne er Terslev, Dalby og Haslev. Projekterne er udvalgt, da de er langt fremme i planlægningsfasen, hvilket er påkrævet til Grøn Ordning. I Høsten har det ikke været muligt, at finde et egnet projekt.

 

Det foreslås, at der arbejdes videre med tre projekter med følgende indhold:

Terslev

 • Forbedring af udearealerne mellem Terslev Skole og Terslev Gymnastik- og Idrætsforening. Projektet indeholder etablering af små haverum og opholdspladser på skråningen ved boldbanen. Dette projekt vil binde de to områder bedre sammen og øge interaktion mellem skoleliv og foreningsliv.
 • Alternativt undersøges det, om der er et af ønskerne under udviklingsstrategien, der kan realiseres med midler fra Grøn ordning.

 

Dalby

 • Formålet med projektet er at skabe sociale og rekreative mødesteder i Dalby i form af en hundeskov og en ny legeplads ved Ærtevænget/ Sneholmgårdsvej. Mellem Karisevej og Sneholmgårdsvej ligger en kommunal matrikel, der er ved at springe i skov, og som allerede i dag anvendes af lokale til at lufte hund. Projektet består af to elementer, der tilsammen kan medvirke til at skabe et rekreativt forløb langs med en eksisterende og en ny stiforbindelse. Elementerne er: A) Etablering af en hundeskov på et kommunalt ejet areal ved Ærtevænget og B) Opsætning af nye legeredskaber på det offentlige areal mellem Sneholmgårdsvej og Freerslev Å.

 

Haslev

 • Etablering af en ny rekreativ stiforbindelse fra Højgårdsparken til det tidligere seminarium og anlæg af et rekreativt haverum i parken. Parken er et offentligt tilgængeligt areal, men der er i øjeblikket ingen adgang fra de store boligområder omkring den. Dette projekt vil åbne parken op for flere brugere og gøre den attraktiv at gå igennem og blive et udflugtsmål i sig selv.

  

Formålet med Grøn Ordning er at sikre lokal accept af vindmøller på land, og ordningen er indført ved lov. Ordningen administreres af Energinet.dk, og kommunerne kan ansøge om tilsagn til midler indenfor en given tilsagnsramme. På baggrund af nettilslutningen af vindmøllerne ved Turebylille har Faxe Kommune fået tildelt midler under Grøn Ordning. Således kan Faxe Kommune disponere over 1.491.000 kr. ved ansøgning om udbetaling af beløb fra ordningen.

 

Det forventes, at projekterne kan realiseres i løbet af 2018 efter ansøgning om tilsagn til midler fra Energinet.dk.

 

Lovgrundlag

 

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) (BEK nr. 122 af 06-02-2015).

Bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning (BEK nr. 400 af 25-05-2009).

 

Økonomi

 

Regnskabet for projekterne til Energinet.dk skal vedlægges en revisorerklæring. Udgiften hertil afholdes af kommunen.

Tilskuddet forventes udbetalt samme år som udgiften afholdes, hvorfor der ikke er nogen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der søges om tilsagn om tilskud til tre bygge- og anlægsprojekter under Grøn Ordning i byerne Terslev, Dalby og Haslev

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 108. Takster og brugerbetaling på Teknik- og Miljøudvalgs område for 2018

 
Sagsnr: 00.30.00-S00-14-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

 

Indsatssække er udgåede og sælges ikke længere fra Borgerservice.

 

Der ligger et foreløbigt forslag fra KL på skorstensfejerpriserne. De endelige priser for 2018 forligger først i december 2017 - januar 2018.

 

Priserne vedrørende farligt affald kendes endnu ikke, og taksterne herfor vil senere blive reguleret.

 

Foreløbige takster er vist med rødt i bilaget.

Lovgrundlag

 

Styrelseslovens § 41a.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.  

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At taksterne på Teknik- og Miljøudvalgets område for 2018 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Takster godkendes i Byrådet.

Fraværende: Ingen.

 109. Salg af ejendomme

 
Sagsnr: 82.02.00-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Som følge af fald i antallet af flygtninge kan 170 midlertidige flygtningeboliger nedlægges. Dette har været behandlet i Beskæftigelsesudvalget 28. august 2017, pkt. 42 (bilagt sagen).

Der er p.t. midlertidige flygtningeboliger i syv ejendomme. Dette kan grundet færre flygtninge reduceres til tre ejendomme.

 

Ejendom

Forslag

Det gamle kollegie, Søndergade 14, Haslev

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Møllevej 10, Rønnede

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Rosenkildevej 8, Faxe

Bevares som midlertidige flygtningeboliger

Præstøvej 78B, Faxe (del af sundhedscenteret)

Rømmes som midlertidige flygtningeboliger og går tilbage som en del af Sundhedscenterets bygningsmasse.

Gl. Næstvedvej 40, Rønnede

Sættes til salg og afhændes

Rådhusvej 53, Faxe

Sættes til salg og afhændes

Tingvej 4, Haslev

Sættes til salg og afhændes

 

Som det ses i skemaet, foreslår Center for Ejendomme, at tre ejendomme udbydes til salg. Begrundelsen er, at der ikke længere er kommunalt behov for ejendommene, og at de fremadrettet vil medføre en driftsudgift, som ikke er finansieret.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Præstøvej 78B, Faxe (del af Sundhedscenteret) rømmes som midlertidige flygtningeboliger og går tilbage som en del af Sundhedscenterets bygningsmasse.
 2. Gl. Næstvedvej 40, Rønnede sættes til salg og afhændes.
 3. Rådhusvej 53, Faxe sættes til salg og afhændes.
 4. Tingvej 4, Haslev sættes til salg og afhændes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 110. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

 
Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

 

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

 

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

 

Ingen.

 

Økonomi

 

Ingen.

 

Sagen afgøres af

Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 -2019, tages til efterretning. 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 111. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Der pågår et stort gravearbejde med kloakering i Faxe Ladeplads, og man vil derfor fra uge 39 og ca. tre uger frem opleve, at krydset Hovedgaden/Faxevej bliver afspærret. Al omkørsel vil foregå ad Favrbyvej, Teglgårdsvej og Toldbodvej. Vi henviser lastbilkørsel med videre til at køre rundt om Faxe Ladeplads by, for ikke at få dem ind på villavejene.
 • Beslutningsreferat af politisk møde om kollektiv trafik afholdt 28. juni 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Forespørgsler om den nye lysregulering i Rønnede.
 • Jordbunke ved Skovtorupvej.
 • Voldgiftssagen vedrørende MGO plader på Vibeengskolen.
 • Julefrokost holdes sammen med SSU.
 • Parkering på Nymarksvej.

 

Fraværende: Ingen.

 112. Fornyelse af taxibevillinger

 
Sagsnr: 22.11.02-G00-1-17Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller