Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 28. februar 2018

Teknik & Miljøudvalget - 28-02-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik & Miljøudvalget
den 28. februar 2018 kl. 17:00
i Mødelokale 3, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


14. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-P35-18-18Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Forslag fra Christiana Birkemose (A) om, at pkt. 15 behandles til sidst.

Godkendt.

Fraværende: Ingen.15. Præsentation af miljøområdet

 
Sagsnr: 00.22.04-P35-1-18Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af Teknik & Miljøudvalgets beslutning 24. januar 2018 om, at miljøområdet skal præsenteres på udvalgets møde 28. februar 2018, vil administrationen give et oplæg af ca. 20 minutters varighed om opgaver inden for miljøområdet.

 

I Center for Plan & Miljø er miljøområdet en del af Natur og Miljøtemaet, som består af 13 medarbejdere fordelt på:

 • Spildevand og landbrug (4,5 medarbejdere)
 • Natur og vandløb (4,5 medarbejdere)
 • Virksomheder (2 medarbejdere)
 • Affald og grundvand (2 medarbejdere)

 

Miljøopgaven er i denne sammenhæng defineret som myndighedsopgaver, der er omfattet af miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og husdyrbrugsloven.

 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven, jordforureningsloven, vandforsyningsloven og husdyrbrugsloven.

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At præsentation af miljøområdet godkendes.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Punktet udsat. 

Fraværende: Ingen.

 16. Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land

 
Sagsnr: 06.00.00-A21-1-18Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Konstitueringsaftalen mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance af 22. november 2017, har fastlagt følgende omkring spildevandsrensning i det åbne land:

 

Spildevandsrensning i det åbne land

 • Der er i flertalsgruppen enighed om, at den netop vedtagne spildevandsplan for Faxe Kommune er den gældende, også ind i den kommende valgperiode, herunder at de allerede gennemførte indsatser fastholdes. Der udarbejdes et administrationsgrundlag, med fokus på konkrete indsatser for borgerne, der er berørt af spildevandsplanen.
 • Administrationsgrundlaget skal sikre at der ved statslige krav til vandmiljøet/spildevand gennemføres understøttende/afklarende konkrete vurderinger som anført i spildevandsbekendtgørelsens § 35, både angående kloakering og individuelle løsninger. Flertalsgruppen er enige om, at der også fremadrettet skal ske en målrettet indsats til sikring af et forbedret vandmiljø.

 

 

På denne baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til administrationsgrundlag for "Spildevandsrensning i det åbne land". Udkastet er vedhæftet som bilag.

 

 

Administrationsgrundlaget fastlægger blandt andet, at der er tre forhold som jf. spildevandsbekendtgørelsen § 35 skal være opfyldt, for at kommunen kan give et påbud:

1.      Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt.

2.      Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrøms liggende vandområde

3.      Der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrøms liggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det miljømål for vandområdet, der er fastsat i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, ikke er opfyldt.

 

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven

Økonomi

 

Ingen

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land 2018-2021 godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Godkendt, med følgende bemærkning:

Der var enighed om, at tekst på side 5: "Ved afgørelser om udstedelse af påbud skal der til enhver tid tages hensyn til de normale forvaltningsmæssige regler og krav om proportionalitet, lighed med videre." udtages af administrationsgrundlaget.

 

Fraværende: Ingen.

 17. Forslag om kloakering i det åbne land - Frenderup

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-2-18Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 25 husstande, hvoraf 16 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak. Ud over de hørte husstande har husstanden Dalbyvej 42 tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en miljømæssig, økonomisk med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med Frenderup finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 25 ejendomme tillige med ejendommen Dalbyvej 42 beliggende i Frenderup og langs en strækning af Dalbyvej. Heraf to ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsrensning, fordi ejendommene ifølge oplysninger i BBR enten nedsiver eller er uden afløb, men hvor det ikke vil give mening at undlade at kloakere disse.

Den planlagte spildevandskloakering begrundes med, at ejendommene ligger relativt tæt, det er økonomisk forsvarligt, og ved at kloakere ejendommene vil den nedre del af Egedebækken, hvor der ikke er målopfyldelse, helt friholdes for en relativt stor spildevandsbelastning, da de 24 ejendomme med udledning udgør størstedelen af vandløbets punktkildebelastning. Spildevandskloakeringen vil dermed bidrage til målopfyldelse i både Egedebækken og Freerslev Å / Tryggevælde Å.

Ifølge Faxe Forsynings beregninger bliver kloakeringsprisen for de 25 ejendomme ca. 2.127.500 kr., svarende til en gennemsnitspris på ca. 85.100 kr.

 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at enkelte ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017, pkt. 155:

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i Frenderup sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen.

 

Supplerende sagsfremstilling

 

Miljøstyrelsen er i brev af 28. november 2017 kommet med bemærkninger til Roskilde-dommen, hvor retten vurderede, at betingelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, ikke var opfyldt i den konkrete sag, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Miljøstyrelsen anfører blandt andet, at efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i vandområdeplanerne 2015-2021 som forurenet af spildevand, idet der således normalt ikke forudsættes at blive foretaget konkrete målinger vedrørende spildevandsbelastningen for det konkrete vandområde forud for meddelelsen af det enkelte påbud. Det er således ikke hensigten, at kommunerne ved meddelelse af påbud skal særskilt dokumentere, at spildevand er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløbet eller søen.

Miljøstyrelsen medgiver, at det i høringsnotatet til de underkendte vandplaner for 2011 fremgår, at: ”Overvågningsprogrammet kan ikke erstatte behovet for konkret dokumentation i forbindelse med konkrete vurderinger og afgørelser.” Miljøstyrelsen bemærker, at det også fremgår af samme notat, at: ”I de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager – uanset mængde – skal have forbedret rensning jf. § 27 (i dag § 35 i spildevandsbekendtgørelsen) i spildevandsbekendtgørelsen.” Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at sidstnævnte citat er retvisende for dokumentationskravet i forbindelse med meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

 Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017, pkt. 168:

Imod optagelse af pkt. 168 og 169 på dagsordenen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V), idet de ikke kan godkende behandlingen af punkterne, da der ikke er sket afklaring af konsekvenserne af dommen i Roskilde.

Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) ønsker punkterne behandlet. Dermed kan punkt 168 og 169 ikke behandles.  Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) løfter sagen til byrådet i starten af 2018.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

Supplerende sagsfremstilling 31. januar 2018

Sagen er på byrådets møde, grundet spørgsmålet om hvorvidt sagen skal optages på dagsorden i Teknik & Miljøudvalget, hvilket der ikke var enighed om på Teknik & Miljøudvalgets møde den 14. december 2017, hvorfor den blev løftet til byrådet.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet tager stilling til, om sagen skal optages på dagsorden i Teknik & Miljøudvalget på et kommende møde.

 Byrådet, 8. februar 2018, pkt. 18:

Godkendt.

 

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Beslutningen udsættes, og der indkaldes til et informationsmøde for berørte borgere, samt fastsættes en tidsfrist for endelig tilbagemelding fra de enkelte lodsejere.

Fraværende: Ingen.

 18. Forslag om kloakering i det åbne land - St. Linde

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-1-18Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 28 husstande, hvoraf 25 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en økonomisk, miljømæssigt med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med St. Linde finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 28 ejendomme beliggende i St. Linde og langs en strækning af St. Lindevej. Af de 28 ejendomme er der fem ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsforbedring, fordi ejendommene ifølge BBR enten har samletank, nedsiver eller ingen udledning har. Center for Plan & Miljø vurderer, at det ikke giver mening at undlade at kloakere disse fem ejendomme, hvis området kloakeres.

Der lægges vægt på, at ejendommene ligger relativt tæt, og at det derfor er økonomisk forsvarligt at udføre en kloakering af ejendommene. Yderlige lægges der vægt på, at ved at kloakere ejendommene i opland til Trykkevælde Å vil det være muligt at friholde åen for en spildevandsbelastning fra 23 ejendomme, og dermed vil det bidrage til at målopfyldelsen fastsat i vandområdeplanen opfyldes.

Ifølge Faxe Forsynings beregning bliver kloakeringsprisen for de 28 ejendomme ca. 2.817.500 kr. svarende til en gennemsnitspris på ca. 100.625 kr. 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

  

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at nogle ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017, pkt. 156:

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i St. Linde sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen. 

 

Supplerende sagsfremstilling

Miljøstyrelsen er i brev af 28. november 2017 kommet med bemærkninger til Roskilde-dommen, hvor retten vurderede, at betingelsen i spildevandsbekendtgørelsens § 35, stk. 1, nr. 3, ikke var opfyldt i den konkrete sag, hvorfor tiltalte blev frifundet.

Miljøstyrelsen anfører blandt andet, at efter fast administrativ praksis er det tilstrækkeligt, at det modtagende vandområde er udpeget i vandområdeplanerne 2015-2021 som forurenet af spildevand, idet der således normalt ikke forudsættes at blive foretaget konkrete målinger vedrørende spildevandsbelastningen for det konkrete vandområde forud for meddelelsen af det enkelte påbud. Det er således ikke hensigten, at kommunerne ved meddelelse af påbud skal særskilt dokumentere, at spildevand er årsag eller medvirkende årsag til manglende målopfyldelse i vandløbet eller søen.

Miljøstyrelsen medgiver, at det i høringsnotatet til de underkendte vandplaner for 2011 fremgår, at: ”Overvågningsprogrammet kan ikke erstatte behovet for konkret dokumentation i forbindelse med konkrete vurderinger og afgørelser.” Miljøstyrelsen bemærker, at det også fremgår af samme notat, at: ”I de i vandplanen udpegede oplande med indsatskrav overfor spredt bebyggelse er det vurderet, at vandløb er forurenet af spildevand i et sådant omfang, at vandplanernes mål ikke er opfyldt. Alle ejendomme der bidrager – uanset mængde – skal have forbedret rensning jf. § 27 (i dag § 35 i spildevandsbekendtgørelsen) i spildevandsbekendtgørelsen.” Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at sidstnævnte citat er retvisende for dokumentationskravet i forbindelse med meddelelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 30.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 14. december 2017, pkt. 169:

Imod optagelse af pkt. 168 og 169 på dagsordenen stemte Eli Jacobi Nielsen (O), Jørgen Egede Johannessen (V) og Knud Green (V), idet de ikke kan godkende behandlingen af punkterne, da der ikke er sket afklaring af konsekvenserne af dommen i Roskilde.

Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) ønsker punkterne behandlet. Dermed kan punkt 168 og 169 ikke behandles.  Martin Hillerup (L), Ivan Lilleng (C) og Steen Andersen (A) løfter sagen til byrådet i starten af 2018.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

Supplerende sagsfremstilling 31. januar 2018

Sagen er på byrådets møde, grundet spørgsmålet om hvorvidt sagen skal optages på dagsorden i Teknik & Miljøudvalget, hvilket der ikke var enighed om på Teknik & Miljøudvalgets møde den 14. december 2017, hvorfor den blev løftet til byrådet.

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet tager stilling til, om sagen skal optages på dagsorden i Teknik & Miljøudvalget på et kommende møde.Byrådet, 8. februar 2018, pkt. 19:

Godkendt.

 

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Beslutningen udsættes, og der indkaldes til et informationsmøde for berørte borgere, samt fastsættes en tidsfrist for endelig tilbagemelding fra de enkelte lodsejere.

Fraværende: Ingen.19. Ansøgning om forlægning af Strandfogedvej

 
Sagsnr: 05.01.22-P19-1-18Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med ønske om bedre udnyttelse af ejendommen Strandfogedvej 1, som består af to matrikler på hver side af den offentlige vej Strandfogedvej, har grundejerne fremsat ønske om, at en del af den offentlige vej bliver omlagt.

Strandfogedvej er en offentlig vej, der har sin start ved Rødvigvej og herfra går mod syd til et privatejet areal ved kysten. Vejens udlæg fra Strandfogedvej 1 og frem til kysten er 4,0 meter i bredden inkl. rabat. Vejen fremstår som to spor, hvor vedligehold alene sker ved brug af vejen. Det privatejede areal ved kystområdet tillader offentlig adgang.

Adgangen til kystområdet blev i 2015, ved opsætning af en kædebom ud for Strandfogedvej 1, begrænset til ærindekørsel. Kædebommen har til formål at forhindre udefrakommendes kørsel til kystområdet. Kystområdets arealer, herunder en mindre vendeplads af græs, egner sig ikke til ophold af flere køretøjer. I forbindelse med kommunens etablering af et shelter ved kysten er der sket en udvikling i trafikken til og fra området. En udvikling som hverken vej eller vendeplads er teknisk indrettet til. Kædebommen giver adgang for de lokale, som har et ærinde til kystområdet.

Forslag til omlægning

Den del af vejens udlæg, der løber mellem Strandfogedvej 1’s matrikler, ønskes forlagt ca. 40 meter mod vest (bilag 1). Der er fra grundejerne fremsendt to forslag til, hvordan kystområdet kan betjenes fremadrettet:

 1. Vejen forlægges som beskrevet i oversigtskort bilag 1. En del af den private fællesvej, ca. 40 meter, nord for matr.nr. 6r Ll. Torøje By, Smerup optages som offentlig vej, og der optages yderligere 40 meter offentlig vej på den sydligste del af matr.nr. 6r. Den private fællesvej fremstår i dag i meget dårlig stand med store huller i gruslaget og uden mulighed for afvanding af vejen.
 2. Vejen forlægges som beskrevet i oversigtskort bilag 1, men omklassificeres til offentlig sti. Det er fremadrettet ikke lovligt at benytte køretøjer til kystområdet, men der opretholdes adgang for bløde trafikanter, samt at det er muligt for mindre traktorer og ATV'er at køre til kystområdet. Shelteren beliggende langs kysten kræver ikke kørende adgang, men henvender sig primært til naturvandrere eller dem, der kommer fra kystsiden. Den private fællesvej nord for matr.nr. 6r bibeholdes som privat fællesvej, men der optages offentlig sti henover den private fællesvej. Der optages yderligere 40 meter offentlig sti syd for matr.nr. 6r.
 3. Administrationen ønsker at oplyse, at det også er en mulighed at lade vejen forblive i sit nuværende tracé mellem Strandfogedvej 1's matrikler. Kædebommen fjernes og der er ingen begrænsninger i adgangen til kystområdet.

Grundejerne af Strandfogedvej 1 afholder alle udgifter til forlæggelsen, etablering af ny vej/sti, istandsættelse af privat fællesvej og de matrikulære arbejder afledt heraf.

Det er administrationens vurdering, at ingen mister sin adgang eller får ændret deres adgangsmuligheder nævneværdigt til kystområdet.

Der er forud for behandling af sagen fremsendt underskriftindsamling fra de lokale i Ll. Torøje og omegn. Underskriftindsamlingen lægger vægt på, at der ønskes en piloteret kørevej i 8 meters bredde. (Bilag 2).

Inden kommunen kan træffe afgørelse, skal en påtænkt beslutning offentliggøres og meddeles til ejere, der kan påtænkes at blive berørt af beslutningen. Der skal gives en frist på mindst otte uger til at komme med indsigelser og ændringsforslag.

Der gøres opmærksom på, at der ved forslag 1 skal påregnes ekstra udgifter til vedligeholdelse af 2x40 meter ny grusvej på årlig basis. Ved forslag 2 og 3 er der ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at:

 • Forslag 2 sendes i offentlig høring i otte uger.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Udvalget godkender forslag 1, idet kæden over den offentlige vej Strandfogedvej forudsættes fjernet straks af kommunen. Udvalget forelægges en nærmere faglig beskrivelse af forlægningen af vejen, herunder økonomi, den nye vejs beskaffenhed, belægning og Beredskabets bemærkninger til planer om forlægning af vejen og at tinglysning af nuværende offentlige vejs matrikulære tilhørsforhold (som offentlig matrikel) justeres efter forlægningen, og lodsejer afholder udgift til tinglysning (jf. Vejlovens § 56, stk. 4.)

Fraværende: Ingen.20. Anlægsplan for gennemførelse af trafikhandlingsplan 2018

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-70-18Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Kommunens Trafikhandlingsplan 2017 - 2020 blev vedtaget i september 2016. Trafikhandlingsplanen gælder for en fireårig periode og omfatter udpegning af konkrete tiltag, som skal forbedre trafiksikkerheden og trygheden på kommunens veje og stier. Udpegningen af tiltag er tilpasset de forventede budgetrammer for planperioden. Rækkefølgen for gennemførelse af de udpegede tiltag er ikke prioriteret i den nye trafikhandlingsplan. Derfor fremlægges der konkrete anlægsplaner for de enkelte budgetår indenfor pågældende planperiode.

Center for Plan & Miljø har med udgangspunkt i de tiltag, der er udpeget i den gældende trafikhandlingsplan, udarbejdet en anlægsplan for indeværende budgetår. Ved udarbejdelse af anlægsplanen for 2018 har der været fokus på tiltag, som tilgodeser steder, hvor behovet for forbedringer er størst. Der har endvidere været fokus på muligheden for at kunne opnå økonomiske besparelser ved at samle udvalgte tiltag og udbyde disse i en samlet pakke. I anlægsbudgettet 2018 er der afsat 1,0 millioner kr. til ”Pulje til Trafikhandlingsplan”.

Forslag til anlægsplan for 2018 er som følger:

 1. Etablering af et stk. lysmast på Førslev Bygade. Borgere i Førslev by ønsker, at der etableres en lysmast ved nr. 20, idet der er et mørkt ”hul” på strækningen, hvor der ikke er belysning. Anslået pris er 20.000 kr.
 2. Sikring af fodgængerkrydsning på Rådhusvej i Faxe. Anlæg af hævet flade ved fodgængerovergang. Anslået pris er 140.000 kr.
 3. Forbedring af tryghed og trafiksikkerhed på Dannebrogsvej i Faxe Ladeplads. Etablering af parkeringsforbud og opstramning af geometri i krydset ved Faxevej. Anslået pris er 30.000 kr.
 4. Sikring af stikrydsning på Faxe Havnevej ved Faxe Ladeplads. Etablering af lokal hastighedsbegrænsning på 70 km/t på Faxe Havnevej omkring krydset ved Faxevej. Anslået pris er 5.000 kr.
 5. Sikring af stikrydsning på Lysholm Alle i Haslev. Anlæg af signalreguleret fodgængerovergang på Lysholm Alle umiddelbart øst for Bækvej. Anslået pris er 300.000 kr.
 6. Sikring af stikrydsning på Lysholm Alle i Haslev. Anlæg af signalreguleret fodgængerovergang på Lysholm Alle umiddelbart vest for Maglemosevej i Haslev. Anslået pris er 300.000 kr.
 7. Forbedring af afmærkning ved interne stikryds på Frøgårdstien i Haslev. Etablering af tydelige vigepligtsforhold. Anslået pris er 5.000 kr.
 8. Sikring af stikrydsning på Troelstrupvej i Haslev. Etablering af bomme ved stiudmunding til Troelstrupvej nordvest for Lædalen. Anslået pris er 40.000 kr.
 9. Forbedring af trafiksikkerhed på Jyderupvej. Etablering af lokal hastighedsbegrænsning på 50 km/t i kurve i Jyderup. Anslået pris er 10.000 kr.
 10. Hastighedsdæmpning gennem Roholte by og Vindbyholt by. Anlæg af 4 – 5 vejbump på Vindbyholtvej. Anslået pris er 150.000 kr.

De samlede anslåede omkostninger for gennemførelsen af foreliggende anlægsplan i 2018 beløber sig således til 1,0 millioner kr.

Herudover er der afsat 598.483 kr. på driftsbudgettet til trafiksikkerheden. Disse midler går blandt andet til gennemførelse af trafiktællinger, trafiksikkerhedsundersøgelser, trafikkampagner, nye vejskilte og myndighedsopgaver.

Trafiktællinger
Der gennemføres løbende trafiktællinger på kommunens veje for at følge trafikudviklingen. Trafiktællingerne er blandt andet med til at målrette og kvalificere vores fremadrettede indsats.

Trafiksikkerhedsundersøgelser
Der gennemføres endvidere trafiksikkerhedsundersøgelser udvalgte steder med henblik på at analysere trafiksikkerheds- og tryghedsmæssige udfordringer. Trafiksikkerhedsundersøgelserne er ligeledes med til at målrette og kvalificere vores fremadrettede indsat.   

Trafikkampagner
Der gennemføres trafikkampagner i hele kommunen i samarbejde med politi, skoler og Rådet for Sikker Trafik. Kampagnerne omfatter cyklist-, fart-, sprit-, opmærksomheds- samt skolestartskampagner. Herudover gennemføres der lokale kampagner ved enkelte skoler, som er målrettet særskilte trafikale udfordringer. Der afholdes endvidere en trafikdag for alle kommunens 9. klasser.

Nye vejskilte
Der opsættes hyppigt nye vejskilte i forbindelse med ændringer i infrastrukturen, samt i forbindelse med ændringer i lovgivningen om vejafmærkning.

Myndighedsopgaver
I forbindelse med myndighedsopgaverne er der hyppigt behov for at fastlægge matrikelskel. Mange af kommunens veje er ikke udskilt i matriklen, hvilket giver anledning til udfordringer i forbindelse med sager om beskæring af beplantning, henlæggelse af genstande i vejmatriklen og så videre.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de udpegede tiltag fra punkt 1 - 10 gennemføres i 2018.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Godkendt, idet der dog udtrykkes bekymring for udformningen af vejbump i pkt. 10.

Fraværende: Ingen.21. Tilsagn om tilskud fra Vejdirektoratet til stifaciliteter på Troelstrupvej/Søndergade i Haslev

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-46-18Sagsansvarlig: Anna-Sarah Luplau

Sagsfremstilling

I maj 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Cykelstrategi 2017 for Faxe Kommune. Strategien udpeger en række strækninger, hvor nye tiltag kan fremme cyklismen.

Fire af disse strækninger blev udvalgt som egnede til at søge støttemidler fra Vejdirektoratets pulje til fremme af cyklisme. Der er blevet lagt vægt på at udvælge projekter, der fremmer cykling til skole og/eller skaber bedre sammenhæng i byerne. Projektbeskrivelserne for strækningerne Maglemosevej, Præstøvej, Karl Af Rises Vej og Troelstrupvej/Søndergade er vedlagt som bilag.

Kommunen har modtaget tilsagn om et tilskud på 2,48 millioner kr. svarende til 40 % af de samlede projektomkostninger til projektet på Troelstrupvej/Søndergade, hvor der etableres cykelstier og cykelbaner, som vist på kortbilag.

Formålet er at forbinde stierne syd for Vestre Ringvej med stierne på Præstevænget og dermed forbedre sammenhængen i cykelstinettet markant i den sydvestlige del af Haslev. Projektet forventes at øge antallet af daglige cyklister fra 80 til 250, og projektet anslås at koste 6,2 millioner kr.

Kommunen skal dermed selv finansiere 3,72 millioner kr. I det vedtagne budget for 2018 er der afsat 6,0 millioner kr. til cykelstiprojekter, heraf er de 4,5 millioner kr. allerede disponeret til andre projekter, som omfatter 2 minus én vej på Lyngvej i Rønnede, dobbeltrettet cykelsti langs Rådhusvej i Faxe og cykelstier langs Bråbyvej i Haslev.

Såfremt der gives kommunalt accept vil projektet kunne påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2019.

Det foreslås derfor, at der sker følgende finansiering af projektet Troelstrupvej/Søndergade:

 • Statsligt tilskud fra cykelpuljen 2,48 millioner kr.
 • Egenfinansiering via cykelstibudget i 2018 1,50 millioner kr.
 • Egenfinansiering via cykelstibudget i 2019 2,22 millioner kr.
 • Samlet 6,20 millioner kr.

Der vil som følge af disponeringen af 2,22 millioner kr. fra budget til cykelstier i 2019 være et forventet resterende budget til nye projekter i 2019 på 3,78 millioner kr.

Kommunen skal senest 16. marts 2018 acceptere tilskuddet og dermed egenfinansieringen, ellers bortfalder tilskuddet.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme.

Økonomi

 

Ved godkendelse af indstillingen bindes de 1,5 millioner kr. til cykelstier på budget 2018 til nærværende projekt. De resterende 2,22 millioner kr. skal findes i budget 2019 til cykelstier.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At projektet med etablering af cykelsti langs dele af Troelstrupvej og Søndergade godkendes,
 • at tilskuddet fra cykelpuljen på 2,48 millioner kr. accepteres,
 • at rådighedsbeløb fra budget 2018 på op til 1,5 millioner kr. reserveres til projektet,
 • at der gives et rådighedsbeløb på 5,7 millioner kr. til gennemførelse af projektet i 2019,
 • at der gives en anlægsbevilling på 5,7 millioner kr. i 2019,
 • at der sker overførsel af anlægsbevillingen fra 2018 til 2019 på 1,0 millioner kr.,
 • at der gives en indtægtsbevilling på 2,48 millioner kr. i 2019 på anlæg, og
 • at projektet placeres under Center for Ejendomme.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Anbefales, idet det påpeges, at der sker placering af trækrør for eventuelt kommende kabler i begge sider.

Fraværende: Ingen.22. Prioritering af fortovsrenoveringer 2018

 
Sagsnr: 05.04.09-P20-1-18Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I kommunens anlægsbudget for 2018 er der afsat 1 millioner kr. til renovering af fortove. Pengene er frigivet på byrådets møde 16. november 2017 pkt. 221, hvor det også er besluttet, at udpegning af fortovsstrækningerne foretages politisk, og at der i første omgang fokuseres på de mest befærdede strækninger i kommunen. Det drejer sig om kantsten, fortovsfliser og chausséstensborder samt eventuelt også afvandingsbrønde med videre, såfremt disse naturligt vil indgå i istandsættelsen.

 

Faxe Kommune har fortove med henholdsvis fliser/chaussésten, belægningssten og asfalt. Belægningstyperne har forskellige karakteristika og visuelt udtryk og forskellig pris. Belægningstypen med kantsten, fliser og chausséstensborder er den dyreste, men det er også en pæn belægning, som i mange år har været anvendt i mange danske byer.

 

Der er i dag forskel på fortovsbelægningerne i kommunens byer. Fx har Haslev mange fortove med fliser/chaussésten, Rønnede har mange fortove med belægningssten, mens Faxe har mange asfaltfortove.

 

Ved istandsættelse vil det være naturligt at tage udgangspunkt i de eksisterende belægningstyper, så de visuelle udtryk og funktionerne bevares. Men der kan også være centrumnære fortovsstrækninger, som er brede nok til, at man kan overveje at omlægge fra fx asfalt til fliser/chaussésten. Fx Gl. Strandvej i Faxe, ved kirkemuren mellem Ny Strandvej og Østervej, den del af Skolegade i Karise, som ligger tættest på jernbaneoverskæringen og dele af Nørregade i Haslev.

 

Der er flere fortovsstrækninger, som ikke er så pæne længere. Konkret foreslås det at istandsætte følgende strækninger i 2018 indenfor den afsatte økonomi:

Gl. Strandvej ved kirkemuren istandsættes med ny kantsten og belægning bestående af 3 rækker fortovsfliser med chausséstensborder imellem, og resten belægges med asfalt. Præstøvej i Faxe mellem Rådhusvej og Lindegårdsvej istandsættes med nye kantsten samt asfaltering. Nørregade i Faxe istandsættes med nye kantsten samt asfaltering. Asfalteringen finansieres fra asfaltkontoen. På Bregentvedvej og Moltkesvej istandsættes med opretning af 80 løbende m kantsten samt nye fliser med chausséstensbord i mellem. 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 1 millioner kr. i anlægsbudgettet for 2018.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende strækninger istandsættes i prioriteret rækkefølge indenfor de afsatte midler:

 1. Gl. Strandvej i Faxe ved kirkemuren.
 2. Præstøvej i Faxe mellem Rådhusvej og Lindegårdsvej.
 3. Bregentvedvej/Moltkesvej i Haslev mellem Sygehusvej og Bråbyvej.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 23. Prioritering, asfaltering af stier 2018

 
Sagsnr: 05.04.09-P20-2-18Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I kommunens anlægsbudget for 2018 er der afsat 11,196 millioner kr. til asfalt. Af disse midler kan der anvendes 1,2 millioner kr. til stier.

 

Det foreslås, at der i 2018 igangsættes asfaltering af stier på følgende stistrækninger:

Præstøvej i Faxe mellem Rådhusvej og Lindegårdsvej.

Gl. Strandvej, supplerende asfaltering mellem Ny Strandvej og Østervej.

Nørregade, Faxe, mellem Stationsvej og Egedevej.

Søndergårdsvej, Faxe, mellem Holteskovvej og Stubberupvej.

Faxevej, Rønnede, fra Dyssevej mod Faxe til helleanlæg. Færdiggørelse med slidlag.

Dyssevej, Rønnede, fra Birkevej til Solbakken og fra Irisvej til Butikstorvet. Heri også opretning af granitkantsten fra kirken og ca. 270 m i hver side.

Sti i eget trace, Rønnede, mellem Vibevej og Kærvej. Ligger i dag som smalle stier i belægningssten som fræses, afrettes med stabilgrus og asfalteres med GAB.

Sti i eget trace, Karise, mellem Liden Kirstens Vej og banetunnel.

Sti i eget trace, Haslev, mellem Østergade og Sofiendalskolen.

Sti i eget trace, Haslev, fra Solagervej langs banen til Lysholm Alle.

4 stier i eget trace Haslev, Floraparken: 4 små stier ved vendepladser. 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Vejlovgivningen.

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er penge til asfalteringer i anlægsbudgettet for 2018. 

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at følgende stistrækninger nyasfalteres:

 1. Præstøvej i Faxe mellem Rådhusvej og Lindegårdsvej.
 2. Gl. Strandvej, supplerende asfaltering mellem Ny Strandvej og Østervej.
 3. Nørregade, Faxe, mellem Stationsvej og Egedevej.
 4. Søndergårdsvej, Faxe, mellem Holteskovvej og Stubberupvej.
 5. Faxevej, Rønnede, fra Dyssevej mod Faxe til helleanlæg. Færdiggørelse med slidlag.
 6. Dyssevej, Rønnede, fra Birkevej til Solbakken og fra Irisvej til Butikstorvet. Heri også opretning af granit kantsten fra kirken og ca. 270 m i hver side.
 7. Sti i eget trace, Rønnede, mellem Vibevej og Kærvej. Ligger i dag som smalle stier i belægningssten, som fræses, afrettes med stabilgrus og asfalteres med GAB.
 8. Sti i eget trace, Karise, mellem Liden Kirstens Vej og banetunnel.
 9. Sti i eget trace, Haslev, mellem Østergade og Sofiendalskolen.
 10. Sti i eget trace, Haslev, fra Solagervej langs banen til Lysholm Alle.
 11. 4 stier i eget trace, Haslev, Floraparken, 4 små stier ved vendepladser.

 

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 24. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-P35-18-18Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet i sag vedrørende størrelsen af tilladt dyrehold på ejendom i Faxe Kommune.
 • Grøn Ordning. På baggrund af beslutningen i Teknik- og Miljøudvalget den 27. september 2017 er der søgt tilsagn om tilskud til tre bygge- og anlægsprojekter under Grøn ordning i byerne Terslev, Dalby og Haslev. Center for Plan & Miljø har på nuværende tidspunkt fået afgørelse om tilsagn om midler til projekter i Terslev og Dalby. Der er på nuværende tidspunkt ikke kommet en afgørelse på projektet i Haslev.

I Terslev er der søgt og opnået tilsagn om kr. 506.000 til etablering af en udendørs fitnessbane. I Dalby er der søgt og opnået tilsagn om kr. 451.000 til etablering af hundeskov og legeplads.

 • Statistik for kommunernes servicemålsopfyldelse i Byg og Miljø (BoM)

 

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 28. februar 2018

 

Der blev endvidere givet meddelelse om følgende:

 • Henvendelse fra Flemming Duus Mathiesen.
 • Kommunens høringssvar af 21-02-2018 til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen blev udleveret.
 • Der udarbejdes svar på henvendelse fra borger om kloakering ved Frenderup.
 • Placering og baggrund for projekt i Terslev under Grøn ordning.
 • Vedligeholdelse af rabatter med kalkstabiliseret materiale ved offentlige veje.
 • KL's statistik for servicemål ved byggesagsbehandling.
 • Udkørsel af gylle - klagegebyr.
 • Regionen har givet fornyet godkendelse til test af raketmotor i Faxe Kalkbrud.
 • Pressemeddelelse om renovering af fortove og stier.
 • Parkeringsforbud på Nymarksvej.

Fraværende: Ingen.