Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 28. juni 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 28-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 28. juni 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


80. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 81. Dialogmøde med center-MED udvalg om budget 2018 - Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme

 
Sagsnr: 81.38.06-P35-1-15Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget holder dialogmøde vedrørende budget 2018 med centerudvalgene for Center for Plan & Miljø og Center for Ejendomme jævnfør budgetvejledningen for 2018. Der er afsat 30 minutter til dialogen.

 

Centerudvalgene møder kl. 17.30.

Lovgrundlag

 

Budgetvejledningen for 2018.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Budget 2018 blev drøftet med fire medlemmer fra Center MED udvalg.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 82. Budget 2018 - Teknik- og Miljøudvalget

 
Sagsnr: 00.30.00-S00-6-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

 

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

 

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

 

KL og regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

 

Anlæg

 

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt. 

 

Videre proces

 

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

 

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

 

Økonomi

 

 Fremgår af de enkelte forslag. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 83. Udlæg og anlæg af privat fællesvej - Strandvejen 124, Faxe Ladeplads

 
Sagsnr: 05.02.01-P19-1-17Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

Strandvejen 124, Faxe Ladeplads ønskes udstykket til to parceller, henholdsvis Strandvejen 124A og Strandvejen 124B.

I den forbindelse skal de to nye parceller have etableret adgang over ejendommen mod Strandvejen.

 

Ejeren har derfor ansøgt om udlæg af privat fællesvej til formålet.

Den private fællesvej etableres i en bredde på 5,0 meter inkl. 0,5 meters rabat i hver side af kørebanen over den ene af de to nye parceller.

 

Administrationen har vurderet, at vejudlægget ikke har betydning for den almene færdsel, hvorfor sagen kun har været sendt i høring hos de berørte parter. I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar.

 

Administrationen foreslår, at beslutningskompetencen ændres således, at lignende sager, hvor udlæg af den private fællesvej udelukkende har betydning for de ejendomme, der er omfattet af vejudlægget, overdrages til administrationen. Det bliver aktuelt i de tilfælde, hvor der kun er få kendte vejberettigede, og det således ikke er nødvendigt at offentliggøre projektet jf. Lov om private fællesveje § 33, stk. 2.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At ansøgning om udlæg af privat fællesvej på Strandvejen 124A-124B i Faxe Ladeplads med adgang fra Strandvejen imødekommes, og
 • at beslutningskompetencen for udlæg af private fællesveje overdrages administrationen i de tilfælde, hvor udlægget kun har betydning for de ejendomme, der er omfattet af vejudlægget og ikke er omfattet af kravet om et offentliggjort projekt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Indstillingens første punkt blev godkendt.

Indstillingens andet punkt afventer stillingtagen ved godkendelse af delegationsplanen i næste byrådsperiode. 

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 84. Status for spildevandsrensning i det åbne land

 
Sagsnr: 06.00.05-G01-2-17Sagsansvarlig: Christian Nis Schmidt

Sagsfremstilling

Siden seneste status 1. marts 2017 har 269 ejendomme modtaget 1. rykkerbrev som opfølgning på meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning. Rykkerbrevene blev sendt 7. marts 2017.

Den 7. juni 2017 har 164 af de førnævnte ejendomme modtaget 2. rykkerbrev.
2. rykkerbrev er sendt til både grundejere, som kommunen slet ikke har hørt fra, og grundejere, som har søgt og fået en tilladelse men fortsat mangler at fremsende færdigmelding. Mange af sidstnævnte grundejere har haft tilladelsen liggende i mere end et år. Der er i brevet givet en frist frem til 30. juni 2017 til at efterkomme påbud og information om, at sagen påtænkes overdraget til politiet, hvis ikke kommunen hører fra de berørte grundejere, eller påbuddet ikke efterkommes. I løbet af sommeren 2017 vil kommunen vurdere, om det er nødvendigt at indgive politianmeldelser. 

Der har endvidere været afholdt tre grundejermøder i samarbejde med Faxe Forsyning for de tre områder i det åbne land (St. Elmue, St. Linde og Frenderup), som i forslag til spildevandsplan var planlagt kloakeret. Grundejerne har fået frist til 18. juli 2017 til at komme med bemærkninger til, at områderne ikke er planlagt kloakeret i den endelige spildevandsplan.

 

Til orientering kan oplyses, at Miljøstyrelsen inden sommerferien 2017 forventer at sende breve til alle kommuner med en spildevandsindsats og anmode kommunerne om at kvalitetssikre styrelsens dataudtræk. Kommunerne vil samtidig blive bedt om at redegøre for eventuelle indsatser, som endnu ikke er gennemført, samt begrundelsen herfor. Kommunernes svar forventes at foreligge 1. september 2017. Når Miljøstyrelsen har bearbejdet kommunernes svar, vil der i løbet af efteråret blive oversendt en orientering om indsatsens gennemførelse til Folketinget.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At orienteringen tages til efterretning, og
 • at næste status-orientering gives på mødet 27. september 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 85. Orientering vedrørende lovgivning om terrænreguleringer i landzonen

 
Sagsnr: 09.08.15-K08-1-17Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

På baggrund af en stigende interesse i at tilkøre jord til landbrugsjorde har der været et ønske om at få opridset lovgivningen indenfor området. Derfor opridses nedenfor de lovgivninger, der kan have indflydelse på sådanne projekter.

Der kan samtidig orienteres om, at Faxe Kommune for nuværende drøfter sagskomplekset på tværs af kommunerne i Region Sjælland med henblik på at sikre en ensartet sagsbehandling på området.

Planloven (landzonereglerne)

Generelt kræver ændret anvendelse af ubebygget areal landzonetilladelse. I forbindelse med terrænregulering i landzonen skal det dog vurderes, om terrænreguleringen er en relevant ændret anvendelse.

Praksis fra Natur- og Miljøklagenævnet er, at opfyldning af landbrugsarealer med ren jord ikke kræver landzonetilladelse, hvis hovedformålet med opfyldningen er at forbedre landbrugsdriften, og arbejdet ikke medfører, at arealerne udtages fra drift i længere tid. Længere tid er efter afgørelserne formentlig flere år således, at landbrugsdriften er afbrudt i længere tid.

Deponi af ren jord i et betydeligt omfang volumenmæssigt og over tid, der har til hovedformål at bortskaffe overskudsjord fra forskellige bygge- og anlægsarbejder, kræver typisk landzonetilladelse.

Kun i de tilfælde hvor projektet kræver landzonetilladelse, kan kommunen håndhæve de hensyn, der normalt bliver varetaget ved landzoneadministrationen, som særligt omfatter landskabelige hensyn men også miljømæssige og trafikale hensyn. Det betyder også, at der kun kan stilles vilkår ud fra disse hensyn, når et projekt kræver landzonetilladelse.

Ligeledes kan der ikke kræves anmeldelse i sager, der ikke kræver landzonetilladelse.

Jordforureningsloven/jordflytningsbekendtgørelsen

Jordflytning skal anmeldes til kommunen, hvis jorden kommer fra:

 • en kortlagt ejendom (kortlagt efter jordforureningsloven),
 • et områdeklassificeret areal (en stor del af byområdet),
 • er konstateret forurenet, og
 • offentlige veje.

 

Hvis jorden er forurenet, kræver en jordflytning til landbrugsjord en § 19 tilladelse efter jordforureningsloven.

Vejloven

Vejloven træder i kraft i de tilfælde, hvor der benyttes en adgang (overkørsel), der ikke er godkendt til formålet. Det vil være i tilfælde, hvor der benyttes en eksisterende markadgang eller en anden adgang med begrænset færdsel. Der skal ikke ansøges om midlertidig ændret anvendelse til adgange godkendt til brug for landbrugsvirksomhed eller anden virksomhed, hvor kørslen anses for en normal del af erhvervet.

Forudsætningen for en eventuel tilladelse er, at Center for Plan & Miljø er blevet oplyst om samlet antal kørsler til matriklen og den ønskede rute hertil i en angiven periode.

I tilladelsen stilles der endvidere krav til retablering af kommunens veje, såfremt det opleves, at vejene ikke kan bære den ekstra kørsel, da kørslen anses for en unormal kørsel i området og til og fra matriklen. Det er begrænset hvor langt fra adgangen, at kravet kan opretholdes, men administrationen forsøger altid at indgå i dialog med ansøger herom.

I forbindelse med udstedelse af tilladelse til ændret anvendelse af adgang i forbindelse med jordkørsel kan der ikke stilles krav til tvangsrute. Det vil sige, administrationen ikke kan bestemme hvilken rute, der skal køres ad til matriklen, såfremt vejene i forvejen er åben for al kørsel.

Vandløbsloven

Man må ikke uden tilladelse fra kommunen ændre vands naturlige afløb til anden ejendom, eller hindre vands naturlige afløb fra højere liggende ejendom.

Naturbeskyttelsesloven

Der må ikke ske tilstandsændringer af § 3-beskyttede naturområder samt indenfor å-, sø-, strand- eller fortidsmindebeskyttelseslinjen. Således vil terrænregulering i sådanne områder kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Lovgrundlag

 

Planloven

Jordforureningsloven/jordflytningsbekendtgørelsen

Vejloven

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

 86. Placering af hundeskov/park i Faxe

 
Sagsnr: 04.01.00-G01-1-17Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

På mødet 29. marts 2017 besluttede Teknik- og Miljøudvalget, at placering af hundepark diskuteres på det kommende dialogmøde i Faxe, hvor borgerne kunne komme med input og forslag til steder og udformning af hundepark. Sagen skulle herefter behandles på Teknik- og Miljøudvalgets møde i juni 2017.

 

Der var ikke stort fremmøde på dialogmødet i Faxe 30. maj 2017, men der var en fin dialog om brugen af hundeparker, og der fremkom nye muligheder for placeringer. Disse er tænkt ind i de følgende forslag.

 

Administrationen har ud fra erfaringer fra andre kommuner fastsat følgende kriterierne for valg af et godt areal til formålet ”indhegnet hundeareal”:

 • Et areal af en passende størrelse som kan tilgodese den daglige luftetur med hunden for beboere i lokalområdet.
 • Et areal som ligger godt i forhold til det eksisterende stinet, eller hvor det er muligt at skabe en god forbindelse til det eksisterende stinet, så man let kan komme til og fra.
 • Et areal som ikke ligger inde i et boligområde eller direkte op til et boligområde.

 

Forslag til placering af hundepark. De ligger alle på kommunale arealer, der pt. er bortforpagtede:

 1. Øst for Ny Strandvej mellem kirkegården og Ny Strandvej 1B (dagplejehuset). Arealet ligger centralt med godt stinet men dog ikke lige op af bebyggelse. Arealet er i lokalplanen udlagt til park og omfattet af en fredning, der skal sikre fri udsigt fra (og til) kirken. Der er mulighed for parkering ved biblioteket, hvorfra man kan gå via fodgængertunnel til arealet. Det er en forholdsvis synlig placering fra en befærdet vej, så indhegningen ville skulle integreres i landskabet uden at skæmme udsigten.
 2. På Vinkelvej mellem Grønningens fælles område og jem & fix. Arealet er uden for bebyggelse på kanten af industrikvarteret, og der er adgang dertil via fortov. Parkering skal ske langs vejen. Arealet er i lokalplanen udlagt til erhverv men forpagtes pt. ud til landbrug. Placeringen kan eventuelt gøres midlertidig, indtil erhvervsgrundene sælges.
 3. På Lindegårdsvej ved siden af rensningsanlægget og lige overfor Hovby engen. Der kan ikke bygges på grunden, da det er udvidelsesmuligheden for rensningsanlægget.

 

Det foreslås, at arealet indhegnes og udstyres med to faldlåger. Der plantes et par lave træer og buske og opstilles to bord/bænkesæt. Gennem arealet slås græsstier, som hundeejerne kan gå på. Hele græsarealet slås en gang årligt.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Planlovgivning.

 

 

Økonomi

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Der er i anlægsbudget 2017 afsat 50.000 kr. til indhegning af kommunalt grønt område til hundeskov/-park i Faxe.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At hundepark placeres øst for Ny Strandvej mellem kirkegården og Ny Strandvej 1B (dagplejehuset).

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Placering 3 på Lindegårdsvej ved siden af rensningsanlægget godkendes. Oplysning om eksakt placering sendes til udvalget.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 87. Potentialeafklaring vejbelysning

 
Sagsnr: 05.01.12-P20-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I budgetforliget vedrørende budget 2017 – 2020 fremgår gadelys som et fokusområde, hvor der ønskes vurdering af fordele ved udbud af området.

Dette er blandt andet inspireret af erfaringer fra Greve Kommune, som har været dygtige og opnået store besparelser ved tilbagekøb af deres 14.000 sti- og gadelamper fra DONG pr. 1. januar 2015 og en efterfølgende konkurrenceudsættelse af drift- og vedligeholdelse af gadelyset, som Eltel nu driver i en fireårig kontrakt med mulighed for forlængelse. Seas-Nve leverer strømmen. Greve Kommune har samlet sparet mere end 5 millioner kr. årligt ved tilbagekøb af vejbelysningen, konkurrenceudsættelse af drift og vedligehold samt investeringer i LED-belysning.

 

Faxe Kommune tilbagekøbte vejbelysningen allerede pr. 1. januar 2010. For Faxe Kommunes vedkommende vedrørte tilbagekøbet alene 1.590 lamper i den forhenværende Fakse Kommune, som havde solgt belysningen til Seas-Nve. Tilbagekøbet var en del af en samlet konkurrenceudsættelse af gadelysområdet, som udover tilbagekøbet omhandlede drift og vedligeholdelse af gadelyset samt de afledte anlægsudgifter i forbindelse med kabellægningen af strømforsyningsanlæggene i kommunen. De afledte anlægsudgifter af kabellægningen skyldtes, at vejbelysningen mange steder sad på de gamle træmaster, som elforsyningen var monteret på, og betød, at der mange steder skulle nedgraves nye elkabler, opsættes styreskabe, nye master og lamper. Faxe Kommune har 7.140 sti- og gadelamper.

 

Vinderen af Faxe Kommunes konkurrenceudsættelse var Seas-Nve. De øvrige prækvalificerede ved Faxe Kommunes udbud i 2009 var DONG og Eltel.

 

Faxe Kommune konkurrenceudsatte som nævnt gadelyset allerede i 2009 (gældende fra 1. januar 2010). De priser, som Faxe Kommune har betalt, har således været markedspriser. Dette har betydet, at Faxe Kommune allerede fra 2010 har høstet potentialer vedrørende tilbagekøb og konkurrenceudsættelse af gadelyset og som følge heraf i en årrække har betalt markedspriser for drift og vedligeholdelse af gadelys samt nyanlæg ved kabellægning. Idet Faxe Kommune har ejet alt gadelys siden 1. januar 2010, har Faxe Kommune også haft mulighed for at prioritere, at det er LED-belysning, som er blevet opsat, når belysningen er fornyet.

Faxe har dog stadig en del gamle lamper, faktisk er 2.800 fra før 1990.

 

Man kan ikke uden videre sammenligne priser på vejbelysningsområdet, da det afhænger af lampernes alder og stand, samt hvor tæt/spredt den er geografisk. Greve Kommune har 14.000 enheder spredt på 60 km2. Faxe Kommune har 7.140 enheder spredt på 404 km2.

Greve Kommune betalte tidligere ca. 1.043 kr. pr enhed. Efter tilbagekøb og investeringer betaler Greve kommune nu ca. 686 kr. pr enhed for el og drift og vedligehold ekskl. finansiering af tilbagekøb og investeringer i nye LED-lamper.

Faxe Kommune betaler 864 kr. pr enhed for drift og vedligehold ekskl. finansiering af tilbagekøb og investeringer. Faxe Kommunes nye pris fra Seas-Nve er på 665 kr. pr. enhed ved binding på yderligere fire år. Prisen pr. enhed vil for Faxe Kommune kunne komme ned på 434 kr., hvis der investeres, så alle lamper bliver med LED. Prisen for fuld implementering af LED er skønnet til ca. 32 millioner kr.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At potentialeafklaringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 88. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Berigtigelse til sag nr. 68 Landsbyfornyelse 2017 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 31. maj 2017.

Center for Plan & Miljø skal hermed berigtige teksten i sagsfremstillingen til ovennævnte sag. Landsbypuljen kan, for så vidt angår de statslige støttemidler inklusiv den kommunale medfinansiering, fortsat kun benyttes i byer med op til 3.000 indbyggere. Det har den betydning, at den del af midlerne i landsbypuljen, der kræver statslig medfinansiering, ikke kan anvendes i Faxe by, der har mere end 5.000 indbyggere. Det drejer sig om 1 millioner kr. af den samlede landsbypulje på i alt 2,7 millioner kr.

 • Orientering om trafik og parkeringsproblematik på Ringstedvej.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 28. juni 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Adgang til toilet på vandrehjemmet i Faxe.
 • Deltagelse i vandråds møder.
 • Private hække mod fortove.
 • Opmærksomhedsfelter ved lyskryds i Rønnede.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 89. Kontraktindgåelse

 
Sagsnr: 05.01.12-Ø54-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig