Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 29. marts 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 29-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 29. marts 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


Pkt.Tekst 
31Godkendelse af dagsorden 
32Orientering om rute 54 
33Orientering fra Faxe Forsyning 
34Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøvej 
35Natura 2000 handleplaner - endelig vedtagelse 
36Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere 
37Placering og etablering af hundeskov/-park i Faxe 
38Toilet i Faxe Ladeplads 
39Sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads 
40Opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud - tillægsbevilling 
41Høring af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling til fritidsbrugere 
42Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse af Strandvejen 
43Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til klimatilpasning 
44Godkendelse af anlægsregnskab - Trafikhandlingsplan 
45Godkendelse af anlægsregnskab - Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger) 
46Godkendelse af anlægsregnskab - Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015 
47Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2016 
48Godkendelse af anlægsregnskab - Adgangssystem til kommunens bygninger 
49Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land 
50Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley 
51Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelstiprojekt i Karise 
52Godkendelse af anlægsregnskab - Faglokaler på Skoleområdet 
53Godkendelse af anlægsregnskab - Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning 
54Godkendelse af anlægsregnskab - Statens nedrivningspulje 2014 
55Meddelelser 
 

31. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 32. Orientering om rute 54

 
Sagsnr: 05.00.00-G00-1-13Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Arbejdet med at etablere motorvejsforbindelsen mellem Rønnede og Næstved er i en spændende fase. Der forligger nu en gennemarbejdet VVM redegørelse, og byrådet har afgivet et konstruktivt høringssvar. Der er dog stadig et stykke vej til den endelige gennemførelse af projektet. Der mangler stadig en fuld finansiering af projektet og en vedtagelse af en anlægslov for rute 54.

 

Søren Lisbjerg, Supply Chain direktør i Royal Unibrew vil give et oplæg om arbejdet i Komitéen for Den Sjællandske Tværforbindelse.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 33. Orientering fra Faxe Forsyning

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Henrik Ellermann, direktør for Faxe Forsyning kommer kl. 17.30 og giver en kort status på igangværende fokusområder.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 34. Trafiksikkerhed i krydset Rådhusvej/Præstøvej

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-4-17Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Krydset Rådhusvej/Præstøvej i Faxe har været præget af uheld, siden krydset blev ombygget i 2009 i forbindelse med forlængelsen af Rådhusvej. Ved ombygningen af krydset blev vigepligten ændret. Hvor der tidligere var vigepligt på Rådhusvej, blev vigepligten ændret til Præstøvej, da Rådhusvej efter ombygningen blev den primære vej med den største gennemkørende trafikbelastning.

Der er i perioden 2009 – 2016 registreret i alt 22 materielskadeuheld i krydset, og krydset er det mest uheldsbelastede kryds i Faxe Kommune. Det skal i den forbindelse nævnes, at vi alene får kendskab til de uheld, som bliver registreret ved politiet. Uheld, som klares udenom politiet, bliver ikke registreret i statistikerne, og derfor er det faktiske antal uheld formentlig noget højere.

Den ændrede vigepligt og bilisternes kørevaner blev i første omgang tilskrevet årsagen til de mange uheld, men da omfanget af uheld forblev uændret, er der i flere omgange gjort en indsats for at reducere antallet af ulykker. Der har blandt andet været etableret overkørbare helleanlæg på Præstøvej for at synliggøre krydset og vigepligten. De overkørebare helleanlæg er efterfølgende blevet erstattet af hævede røde flader i krydset frem mod Rådhusvej. Efterfølgende er afmærkningen gjort tydeligere blandt andet med store piktogrammer på vejbanen og dobbeltskiltning. De omtalte ændringer har dog ikke haft den ønskede effekt.  

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye trafikhandlingsplan blev krydset udpeget som uheldsbelastet. En gennemgang af alle uheld viser, at den primære årsag skal findes i, at vigepligten ikke bliver overholdt på Præstøvej, hvilket gælder i både nord- og sydgående retning. Ulykkesbilledet fortæller endvidere, at der sker forholdsvis mange ulykker til trods for de tiltag, der tidligere er gennemført for at forbedre trafiksikkerheden i krydset. For at reducere antallet af ulykker er der derfor indarbejdet en anbefaling i den nye trafikhandlingsplan om anlæg af en rundkørsel eller signalregulering.

Der er i indeværende budgetrammer og overslagsår ikke afsat midler til rundkørsel eller signalanlæg i dette kryds. Center for Plan & Miljø har derfor bedt en ekstern rådgiver om at foretage supplerende undersøgelser af alternative muligheder for at forbedre trafiksikkerheden og reducere antallet af uheld i krydset.

Krydset er blevet undersøgt af en ekstern rådgiver medio februar 2017, og rådgiverens undersøgelser fremgår af rapporten ”Krydsanalyse og Projektforslag”, som er vedhæftet som bilag.

Af rapporten fremgår det, at rådgiveren har undersøgt krydset og analyseret 14 uheld, som er sket i perioden 2012 - 2016. 13 af de 14 uheld er sket, fordi vigepligten ikke bliver overholdt. Disse uheld kan skyldes, at vigepligten overses, men der er formentlig andre forhold, som er medvirkende, til at vigepligten ikke overholdes. Rådgiveren har i den forbindelse opstillet nogle hypoteser, som peger på, at uens oversigtsforhold fra Præstøvej, høj hastighed ved fremkørsel fra Præstøvej til Rådhusvej og høj hastighed på Rådhusvej kan være årsag til, at vigepligten ikke overholdes.

På den baggrund har rådgiveren udarbejdet konkrete forslag, som forventes at kunne forbedre trafiksikkerheden. Tiltagene har til formål at reducere hastigheden i krydset og øge opmærksomheden omkring krydset. De konkrete projektforslag omfatter:

Løsning 1, overkørsler på Præstøvej, anlægspris ca. 320.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Etablering af overkørsler fra Præsøvej til Rådhusvej. Overkørslerne anlægges i en afvigende belægning og ved at føre kantstenene langs Rådhusvej forbi Præstøvej. Kantstenen etableres med en lysning på 5 – 8 cm og rampe op til dette niveau. Tiltaget vil have en hastighedsdæmpende effekt særligt for bilister, som skal lige over krydset.
 • Anlæg af bump på Rådhusvej for at få hastigheden ned.

Løsning 2, hævet flade i krydset, anlægspris ca. 260.000 kr.

 • Etablering af beplantning på den østlige side af Præstøvej både nord og syd for krydset, så der opnås ensartet oversigt i begge retninger.
 • Anlæg af hævet flade i krydset Præstøvej/Rådhusvej. Ved at anlægge en hævet flade i krydset, reduceres hastigheden på både Rådhusvej og Præstøvej.
 • Etablering af 40 km/t hastighedszone på Rådhusvej for at tydeliggøre ønsket om lav hastighed.

Løsning 3, signalregulering, anlægsomkostninger ca. 1,4 millioner kr.

 • Etablering af signalregulering med venstresvingsbaner og fodgængerfelter. Signalanlægget vil fjerne konfliktsituationen og give en væsentlig bedre trafiksikkerhed. Herudover vil et signalanlæg sikre krydsningen af Rådhusvej for de bløde trafikanter.  

Løsning 4, rundkørsel, anlægsomkostninger ca. 4 - 5 millioner kr.

 • Anlæg af en rundkørsel vil sikre en lav hastighed fra alle fire vejgrene og fjerne konfliktsituationen og give væsentlig bedre trafiksikkerhed. Rundkørsler kan dog være utrygge for bløde trafikanter, og det vil formentlig være nødvendigt at ekspropriere private matrikler.

Ud over de fire løsninger, som rådgiveren peger på, kan en alternativ løsning overvejes, som omfatter vejlukning af Præstøvej i krydsets nordlige ben. Herved vil krydset fremstå som et trebenet kryds, hvilket formentlig vil reducere antallet af krydsningsulykker og give en bedre trafiksikkerhed. Vejlukninger i byrummet kan dog have negative konsekvenser for adgangsforhold og tilgængelighed samt give en uhensigtsmæssig trafikafvikling og trafikbelastning på andre veje i byrummet. Herudover vil løsningen ikke bidrage positivt til trafiksikkerheden for bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Denne løsning forudsætter derfor, at der foretages yderligere konsekvensundersøgelser. Anlægsomkostningerne for vejlukning og etablering af vendeplads anslås til ca. 250.000 kr.

Center for Plan & Miljø kan oplyse, at der gennem de seneste år er gjort meget for at synliggøre krydset og vigepligten. En yderligere tydeliggørelse af krydset og vigepligten vil være vanskelig og vil næppe have den ønskede effekt. Center for Plan & Miljø skal gøre opmærksom på, at rapporten netop påpeger, at firebenede vigepligtsregulerede kryds erfaringsmæssigt har mange uheld. Der kan derfor ofte være behov for større tiltag, der fjerner/reducerer uheldsrisikoen, som er kendetegnet ved firebenede vigepligtsregulerede kryds. Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at der etableres signalregulering som anbefalet i løsning 3. Ud over at et signalanlæg vil fjerne konfliktsituationen og reducere antallet af krydsningsuheld, vil et signalanlæg ligeledes forbedre trafiksikkerheden og trygheden for de bløde trafikanter, som skal krydse Rådhusvej. Signalanlægget vil således forbedre adgangen til skole og sundhedscenter samt skabe et mere tilgængeligt byrum i den sydvestlige del af Faxe by.

Løsningsforslag 1 og 2 kan ikke anbefales, idet vejbump på Rådhusvej ikke er forenelig med den forholdsvis høje trafikbelastning. Rådhusvej er en vigtig fordelingsvej i Faxe by, som skal være med til at flytte større trafikmængder. Vi ved af erfaring, at lave lokale hastighedsbegrænsninger og vejbump på større veje i byrummet giver anledning til store gener i nærmiljøet og blot flytter trafikbelastningen til andre veje, som ikke er egnet hertil.

Center for Plan & Miljø anbefaler derfor, at signalanlægget indarbejdet i den fremadrettede budgetplanlægning.

 

 

Supplerende sagsfremstilling til møde 29. marts 2019 i Teknik- og Miljøudvalget

 

På mødet 1. marts 2017 behandlede Teknik- og Miljøudvalget sagen vedrørende uheldsanalyse og løsningsforslag for krydset Rådhusvej/Præstøvej. I forbindelse med behandlingen af sagen blev der rejst en række spørgsmål, som krævede supplerende undersøgelser. Sagen blev derfor sendt retur til administrationen til fornyet sagsbehandling.

 

På baggrund af de supplerende spørgsmål til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved en konkret løsning og supplerende forslag om skiltning med "fuldt stop" ved en anden løsning har Center for Plan & Miljø bedt rådgiveren udarbejde en supplerende redegørelse, som er vedhæftet som bilag. I det følgende fremhæves alene de forhold, der blev stillet spørgsmål til på mødet 1. marts. Center for Plan & Miljø kan oplyse, at den supplerende redegørelse tillige forholder sig til trafiksikkerheden for de bløde trafikanter ved de øvrige løsningsforslag, som blev præsenteret på mødet 1. marts. Der henvises til vedhæftede bilag 1 for yderligere information herom.

 

Omkostninger ved forlægning af Præstøvej

Omkostninger ved forlægning af Præstøvej anslås til ca. 2,4 millioner kr. Prisen inkluderer omkostninger til ekspropriation og forventet erstatning ved arealerhvervelse ved Aldi. Herudover er medregnet et beløb til nedbrydning af et mindre stykke af den eksisterende vej. Hvis forlægningen af Præstøvej skal give den ønskede effekt, er det vigtigt, at det firebenede kryds kommer til at fremstå som to trebenede kryds. Derfor skal forlægningen af Præstøvej ske i en relativ stor afstand til eksisterende linjeføring. Forlægning af veje ved vejkryds er derfor meget arealkrævende og typisk løsninger, som benyttes i det åbne land. Løsningen bidrager ikke til bedre trafiksikkerhed for de bløde trafikanter. I vedhæftede bilag 2 er de økonomiske overslagberegninger konkretiseret.

 

Trafiksikkerhed for blødetrafikanter ved løsning med etablering af overkørsler på Præstøvej

Etablering af overkørsler på Præstøvej vurderes at forbedre forholdene for de bløde trafikanter, hvis de suppleres med vejbump på Rådhusvej. Løsningen vil dog ikke afhjælpe, at krydset fortsat vil være udfordrende at krydse for de bløde trafikanter i morgen- og eftermiddags spidsbelastningstimen, hvor der er meget svingende trafik og en del tung trafik. Med anlæg af en dobbeltrettet sti på nordsiden af Rådhusvej øges kompleksiteten i krydset. Såfremt krydsningsforholdene for lette trafikanter skal forbedres, bør der derfor etableres krydsningsheller, hvilket kræver en væsentlig ombygning af krydset.

 

Etablering af fuldt stop

Der er gode erfaringer med brug af fuldt stop i kryds uden for byzone, hvor der er konstateret et betydeligt uheldsproblem med at sidevejstrafikanter ikke overholder vigepligten. Udfordringen med anvendelse af fuldt stop tavlen er, at den lovmæssigt kun er godkendt til anvendelse udenfor tættere bebygget område og ikke i byzone. Tavlen kan således ikke umiddelbart anvendes i dette kryds, medmindre der kan opnås en dispensation. Såfremt der kan opnås dispensation, kan tavlen muligvis have en lille effekt. Da krydset er i byområde, vurderes det dog, at fysiske tiltag såsom overkørsler, hævet flade, signalanlæg og lignende vil have en bedre effekt, da disse løsninger med fysiske foranstaltninger påvirker alle trafikanters adfærd.

 

Anbefaling

Alle løsningsforslag, som blev præsenteret på mødet 1. marts 2017, vurderes at forbedre forholdene for de lette trafikanter, da bilisternes hastighed reduceres både på Præstøvej og på Rådhusvej. Den dobbeltrettede sti indfører dog en ny konfliktsituation i krydset, hvilket bedst kan løses med et signalanlæg. Et signalanlæg vil give den største forbedring af forholdene for de lette trafikanter, da denne løsning også vil gøre det nemmere at krydse Rådhusvej. Som beskrevet i notatet med uheldsanalyse og projektforslag, der er vedhæftet som bilag 3, så forventes et signalanlæg desuden at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige forhold i krydset. Det anbefales derfor, at der arbejdes videre med en signalløsning i krydset.

 

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der arbejdes videre med et signalanlæg, og
 • at anlægsomkostningerne på 1,4 millioner kr. søges indarbejdet i budget 2018.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 1. marts 2017

 

Tilbagesendes til fornyet sagsbehandling, hvor der undersøges trafiksikkerhed ved gennemgående kantsten på Rådhusvej og fuld stop samt prisen ved forlægning af Præstøvej fra syd.  

 

Marianne Ørgaard (L) deltog i mødet i stedet for Martin Hillerup (L).

Fraværende: Ingen.

 

 

Indstilling til Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de supplerende undersøgelser tages til efterretning, og
 • at der arbejdes videre med et signalanlæg, og
 • at anlægsomkostningerne på 1,4 millioner kr. søges indarbejdet i budget 2018.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Et flertal bestående af Martin Hillerup (L), Knud Green (V), Jørgen Egede Johannessen (V) og Steen Andersen (A)anbefaler indstillingen dog således, at der søges om en tillægsbevilling på 1,4 millioner kr. i 2017.

Eli Jacobi Nielsen (O) og Lars Christensen (Ø) stemte imod indstillingen, da de anbefaler løsning 1.

Sagen oversendes til økonomiudvalg og byråd.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 35. Natura 2000 handleplaner - endelig vedtagelse

 
Sagsnr: 01.05.18-P16-1-16Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde 28. september 2016 at sende fem forslag til Natura 2000-handleplaner i otte ugers offentlig høring i perioden fra 14. oktober til 9. december 2016. Administrationen har på baggrund af høringssvarene revideret handleplansforslagene og udarbejdet fem nye forslag til endelige Natura 2000-handleplaner for følgende områder:

 

Område nr. 159: 'Bagholt Mose'

Område nr. 161: 'Søer ved Bregentved og Gisselfeld'

Område nr. 163: 'Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmosen'

Område nr. 167: 'Skovene ved Vemmetofte'

Område nr. 168: 'Havet og Kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund'

 

I høringsperioden er der indkommet i alt 29 høringsbidrag fordelt på de fem handleplaner. Høringssvarene er primært fra staten, grønne organisationer og lodsejere. Administrationen har udarbejdet en samlet hvidbog med uddrag af høringssvar og kommunens konkrete svar for de tre Natura 2000-områder, som er beliggende alene i Faxe Kommune (Natura 2000-område nr. 159, 161 og 167). Vordingborg Kommune har i samarbejde med Faxe, Guldborgsund og Næstved Kommuner udarbejdet hvidbog for Natura 2000-område nr. 168, og Næstved Kommune har i samarbejde med Faxe, Ringsted og Sorø Kommuner udarbejdet hvidbog for Natura 2000-område nr. 163. Hvidbøger samt høringssvar i deres fulde længde ses som bilag.

 

De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag til den efterfølgende implementering af handleplanerne samt opfordringer til dialog og samarbejde. Størstedelen af høringssvarene medfører derfor ikke egentlige ændringer i handleplanerne. Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet samt nye bekendtgørelser har medført nogle redaktionelle ændringer. Administrationen har noteret sig alle bemærkninger og forslag og ser frem til den øgede inddragelse, som er beskrevet i handleplanernes afsnit om 'forventet plan for interessent-inddragelse'.

 

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 har fokus på:

- Sikring af naturpleje

- Færdiggørelse og sikring af indsatser fra 1. planperiode 2009-2015

- At skabe sammenhæng i naturen

- At sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

 

Den kommunale indsats vil bestå i at motivere og facilitere indsatser overfor lodsejere samt bidrage til konkrete genopretningsprojekter. Indsatserne udføres i videst muligt omfang gennem frivillige aftaler, og lodsejere kan søge landdistriktsmidler gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen til realisering af indsatserne. Faxe Kommune ejer ikke arealer inden for Natura 2000-områderne.

 

Kommunalbestyrelsen skal jf. miljømålsloven vedtage endelige Natura 2000-handleplaner senest ét år efter offentliggørelsen af statens Natura 2000-planer, det vil sige senest den 20. april 2017.

Lovgrundlag

 

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017).

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016).

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At hvidbogen godkendes, og
 • at handleplaner for Natura 2000-område nr. 159, 161, 163, 167 og 168 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 36. Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere

 
Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag handler om de sidste ejendomsstrategibeslutninger vedrørende spor 2 Rønnede.

Sagen behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Byrådet har tidligere truffet endelig beslutning om samling af Møllen og Sct. Georg Gården og opgradering af udearealer på Afd. Møllevang.

De sidste beslutninger vedrører nedrivning af bygning F på Afd. Møllevang samt interne flytninger på Afd. Møllevang. Hertil kommer forslag om opdeling af omklædningsrum, etablering af depot efter ønske fra idrætsforeningen samt nyt tag på Rønnedehallen. Taget har flere gange været utæt og trænger til udskiftning.

Der har været interessentmøder med skolen samt idrætsforeningen om de nævnte forhold.

 

Nedrivning af blok F foreslås, fordi bygningen i mange år har ligget ubrugt hen grundet skimmel. Med nedrivningen skabes der endvidere mulighed for gode udearealer. Anslået 650.000 kr.

 

Med interessenterne på Afd. Møllevang er der enighed om, at der skabes mulighed for sambrug af lokaler mellem skolen og fritidsområdet ved, at der investeres i følgende til fællesrum: Inventar, filtsning samt tavler og projektorer til anslået 350.000 kr.

 

Nyt tag på Rønnedehallen foreslås, fordi taget er gammelt og porøst. Der har flere gange været utætheder. Ved udskiftning af taget fjernes et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Anslået 2,5 millioner kr.

 

Depot til erstatning af to containere, hvoraf den ene er opvarmet, foreslås etableret samtidig med udskiftning af taget ved at trække taget længere ud og bygge reelle depotfaciliteter, hvor containerne står i dag. Anslået 350.000 kr.

 

Der foreslås opdeling af eksisterende omklædningsrum efter behovsindmelding fra fritidsbrugerne. Herved fordobles kapaciteten, hvilket skønnes fuldt ud muligt da omklædningsrummene er store. Efter aftale med fritidsbrugerne skabes der endvidere mulighed for udvidelse med endnu et omklædningsrum i det eksisterende boldrum, der er beliggende i det sydøstlige hjørne. Arealbehovet fra det inddragede boldrum, kan umiddelbart imødekommes i den foreslåede frostsikrede depotbygning. Skolen har bedt om, at opdelingen af de eksisterende omklædningsrum skal udføres, så lærertilsyn er muligt. Dette påtænkes løst ved montage af en dør mellem de opdelte omklædningsrum. Anslået 550.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,953 millioner kr. Der mangler politisk behandling af Spor 6 Faxe Ladeplads, samt spor 10 Sundhedscenter, hvor der samlet er skønnet 1,2 millioner kr. til gennemførelsen. Disse er medregnet i skønnet på 43,953 millioner kr. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Den skimmelramte Blok F nedrives, 650.000 kr.
 2. Der gennemføres interne arbejder i fællesrum for 350.000 kr.
 3. Omklædningsrum opdeles efter ønske fra idrætsforeningen, 550.000 kr.
 4. Der lægges nyt tag på Rønnedehallen for 2,5 millioner kr.
 5. Etablering af depotrum til erstatning af containere. 350.000 kr. som finansieres af bevilling til kultur- og fritidsområdet.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 37. Placering og etablering af hundeskov/-park i Faxe

 
Sagsnr: 04.01.00-G01-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I anlægsbudget 2017 er der afsat 50.000 kr. til indhegning af kommunalt grønt område til hundeskov/-park i Faxe. Administrationen mener, at man med fordel kan inddrage borgerne til at bidrage med forslag til placeringer og udformning af en sådan hundepark. De kender deres by og de behov forskellige typer af hunde og ejere har. En sådan inddragelse vil desuden kunne skabe ejerskab og samhørighed omkring det kommende anlæg.

Administrationen har arbejdet med to forskellige modeller:

Én ”hundepark” placeret enten ved skolen, bag sygehuset eller ved hundeklubben. Indhegningen har to indgange og er indrettet med højt græs med slåede stier eller med slået græs på hele arealet. Her kan alle hunde og deres mennesker mødes, selv om de har forskellige interesser.

Flere små ”hundelegepladser” på fx Ø15 meter. De kan indpasses langt flere steder og vil ikke ændre ét område markant og udelukke andre brugere. De forskellige ”hundelegepladser” kan ”indrettes” forskelligt: fremstå som uklippet naturspot, agilitybane eller en lille lund. Dermed kan de tilbyde forskellige aktivitetsmuligheder i hver deres indhegning.

Administrationen har ikke viden om, hvad behovet er i Faxe på dette område. Derfor ønsker vi at få nogle engagerede borgere inddraget til det kommende dialogmøde i maj/juni.

 

Lovgrundlag

 

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 50.000 kr. på anlægsbudgettet til indhegning af kommunalt grønt område til hundeskov/-park i Faxe.  

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 • Anlæg af hundepark diskuteres på det kommende dialogmøde i Faxe. Her beder vi borgerne om beskrivelse af de forskellige behov og forslag til steder og udformning.
 • Borgernes input behandles på efterfølgende Teknik- og Miljøudvalgsmøde. 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Godkendt. Borgernes input forventes behandlet på udvalgets møde i juni 2017.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 38. Toilet i Faxe Ladeplads

 
Sagsnr: 82.06.00-G01-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I anlægsbudget 2017 er der afsat 0,6 millioner kr. til opsætning af toiletbygning i Faxe Ladeplads. Denne sag handler om, hvor toiletbygningen kan placeres i Faxe Ladeplads. Når placeringen er på plads, igangsættes projekteringen og selve anlægsarbejdet. Der installeres toilet med automatisk rengøring efter hvert besøg, ligesom på Vinkældertorvet i Faxe. Det giver lavere driftsudgifter og et pænere toilet til brugerne, disse lavere driftsudgifter er afsat i driftsbudgettet.

Der er på nuværende tidspunkt toiletter med offentlig adgang følgende steder i Faxe Ladeplads:

 • På parkeringspladsen ved Øster Søvej ud for Stranden Ved Flagstangen,
 • På parkeringspladsen på Hovedgaden bag Gefion,
 • I pladsen Lunden på Hovedgaden har Borger og Erhvervsforeningen toiletvogn med åbent hver weekend i sommerhalvåret.
 • På lystbådehavnen på Strandvejen har sejlerklubben et toilet åbent hele sommerhalvåret.

Ingen af disse toiletter er bygget eller renoveret indenfor den sidste årrække, men er fungerende. Det kunne derfor være en mulighed at udskifte et nuværende toilet med et nyt med automatisk rengøring for at forbedre serviceoplevelsen for brugerne. Den anden mulighed er at anlægge et nyt toilet et alternativt sted i byen.

Der arbejdes pt. med planer for en udvidelse af lystbådehavnen samt et anlæg langs Strandvejen til rekreative vandaktiviteter. Der arbejdes ligeledes med planer for den kommende udnyttelse af Gefiongrunden. Forbedrede toilet faciliteter kan eventuelt indarbejdes i disse planer.

Center for Ejendomme foreslår følgende 2 alternativer:

 • Fornyelse af toiletbygningen ved Stranden Ved Flagstangen eventuelt udformet med turistkort, udendørs bruser og tappehane til drikkevand for at give forbedret service til strandturisterne. Toilettet vil blive brugt af turister på stranden, til arrangementer (som Sankt Hans, Beach Party) og kunne skiltes som støttepunkt for cykelturister gennem byen.
 • Anlæggelse af nyt toilet i den nye fitnesspark på Hovedgaden over for Faxe Havnevej og Postvej eventuelt dekoreret med turistkort og information om området. Toilettet vil blive brugt at togpassagerer, brugere af fitnesspladsen samt turister på gennemfart og kunne skiltes som støttepunkt for cykelturister gennem byen.

Lovgrundlag

 

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser da der er afsat 0,6 millioner kr. på anlægsbudgettet til opsætning af toiletbygningen. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 • Toiletbygning ved Øster Søvej i Faxe Ladeplads udskiftes til toilet med automatisk rengøring efter hvert besøg. Desuden medtænkes turisters behov for infotavle, drikkevandshane og udendørs brusere.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Indstillingen blev ikke godkendt.

Der anlægges et nyt toilet ved den nye fitnesspark ved Hovedgaden.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 39. Sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads

 
Sagsnr: 06.02.40-P20-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Onsdag 4. januar 2017 var der forhøjet vandstand i Faxe Bugt ud for Faxe Ladeplads. Der var meldinger om vandstand på 1,68 m over dagligt vande. Fem sommerhuse blev oversvømmet ved Engsvinget, hvor Faxe Å og Lilleåen har udløb til bugten.

Park & Vej fik blokeret udløbet fra åen ved broen på Strandvejen med store big bags fyldt med sand, og åvandet blev pumpet over vejen og ud i bugten af beredskabet samtidigt med, at Faxe Forsyning lukkede udløbet fra renseanlægget i Faxe, som udleder til Faxe Å, og fyldte i stedet vandet i bufferbassiner på renseanlægget. Alligevel blev fem sommerhuse og Engsvinget oversvømmet. Engsvinget i en sådan grad at et elskab blev kortsluttet med strømafbrydelse til følge.

 

For at kunne imødegå lignende situationer foreslås det, at der laves en simpel sluseport ved åudløbet. Sluseporten, som udføres i tre sektioner af metal, kan monteres med lastbilkran. Prisen for port og en lokal oprensning af bunden i åen vil blive ca. 150.000 kr. Det forudsættes, at beredskabet i sådanne situationer kan pumpe åvandet over vejen og ud i bugten, så dette ikke forårsager oversvømmelse.

Pengene foreslås finansieret fra kommunens kassebeholdning som en tillægsbevilling.

 

Lovgrundlag

 

Byggelovgivningen.

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Der søges tillægsbevilling på 150.000 kr. til etablering af simpel sluseport ved Faxe Å's udløb i Faxe Bugt.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der etableres simpel sluseport på broen ved Faxe Å's udløb til Faxe Bugt.
 2. Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 150.000 kr. til sikring mod oversvømmelse i Faxe Ladeplads.
 3. Tillægsbevillingen finansieres via træk på kommunens kassebeholdning.
 4. Tillægsbevillingen på 150.000 kr. frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 40. Opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud - tillægsbevilling

 
Sagsnr: 02.00.00-P20-1-16Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet har samlet bevilget 3,6 millioner kr. i 2017 til opførelse af udsigtsplatformen Prismet ved Faxe Kalkbrud.

 

Der er med bistand fra rådgiver udarbejdet detailprojekt og afholdt licitation.

Licitationsresultatet viser, at der er behov for yderligere 1,2 millioner kr. for at gennemføre projektet.  

 

Der vurderes ikke muligt at finde besparelser, så projektet kan gennemføres for de afsatte 3,6 millioner kr. Der søges derfor om tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. 

 

Begrundelsen for afvigelsen er, at de bydende har vurderet opgaven anderledes end det, der var grundlaget for den anlægspris, der oprindelig blev skønnet på baggrund af et skitseprojekt.

Særligt stålprisen ligger væsentligt højere end det oprindeligt skønnede, og detailprojekteringen har vist, at funderingsforholdene er vanskeligere end forudset, hvilket betyder, at konstruktionen må pælefunderes grundet de geotekniske forhold.

 

Der er ikke opnået tilskud/sponsorater til projektet, men der søges fortsat.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser. Der søges om tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. til gennemførelse af de udbudte anlægsarbejder i forbindelse med opførelsen af Prismet.

 

Tillægsbevillingen er udover de 3,6 millioner kr., som Byrådet allerede har bevilget.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der under Teknik- og Miljøudvalget gives en tillægsbevilling på 1,2 millioner kr. til den vedtagne anlægsbevilling på 3,6 millioner kr. vedrørende projekt ”Prismet” således, at den samlede anlægsbevilling herefter udgør 4,8 millioner kr.
 2. Forøgelsen af anlægsbevillingen på 1,2 millioner kr. frigives.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

For indstillingen stemte Martin Hillerup (L), Steen Andersen (A) og Lars Christensen (Ø).

Imod indstillingen stemte Eli Jacobi Nielsen (O).

Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannessen (V) undlod at stemme.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 41. Høring af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling til fritidsbrugere

 
Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling og den politiske høring af forslaget.

 

Formålet med revideringen af de gældende retningslinjer er at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale- og træningsfaciliteter i Faxe Kommune.  

 

Overordnet er der tale om følgende ændringer/præciseringer:

Adgangstider:

Der er åbnet for, at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere.

På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens syv dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00 - 24.00.

Dog ikke i de selvejende haller, hvor de respektive driftsaftaler gælder.

På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00 til 24.00 på hverdage.

Adgangsbestemmelser:

Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

Bookinger:

Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret, og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.

Takster og gebyrer:

Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2017.

 

Med de udvidede adgangsmuligheder vurderes det, at stort set alle behov kan imødekommes, velvidende at der konkret kan være mange ønsker på samme facilitet, på samme tidspunkt. Forslaget gør, at Faxe Kommune forpligter sig til en bredere lokaleanvisning (end den i Folkeoplysningsloven foreskrevne forpligtelse).  

 

Forslaget til de nye retningslinjer har dels været drøftet og afstemt administrativt på tværs af den kommunale organisation, dels sendt til høring hos væsentlige interessenter og råd: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Faxe Frivilligråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvarene viser samlet set bred opbakning til forslaget. Frivilligrådet noterer blandt andet, at forslaget er et godt skridt i den rigtige retning, velvidende at de folkeoplysende foreninger har en højere prioritet end rådets tilknyttede foreninger. Folkeoplysningsudvalget bakker op og udtrykker samtidig en bekymring for, at kommunale institutioner, skoler, og SFO'er benytter den kommunale førsteret til faciliteterne, uden nødvendigvis kontinuerligt at gøre brug heraf.

 

Som tværgående udvalg for frivillighed og kulturaktiviteter har Erhvervs- og Kulturudvalget sendt forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune til høring i Teknik- og Miljøudvalget (drift af kommunale ejendomme), Uddannelsesudvalget (bl.a. folkeskoler) samt Social- og Sundhedsudvalget (aktiviteter iht. servicelovens § 18 & § 79). Herefter vil Erhvervs- og Kulturudvalget i april behandle en anbefaling til Byrådet (maj).

 

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at de respektive udvalg anbefaler forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling og afgiver eventuelle supplerende bemærkninger til forslaget.

 

Det bemærkes, at der til forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune, hører to tekniske bilag, som er under udarbejdelse. De er derfor ikke vedlagt sagen.

 

Lovgrundlag

 

Folkeoplysningsloven.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller:

 • At forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling anbefales.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Godkendt. 

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 42. Godkendelse af anlægsregnskab - Kystbeskyttelse af Strandvejen

 
Sagsnr: 00.32.04-Ø00-1-16Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når blandt andet bruttoudgiften udgør mindst 2 millioner kr.

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojektet kystbeskyttelse af Strandvejen syd for Faxe Å.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således:

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 3.800.000

0

3.800.000 

Forbrug

 4.095.621

0

4.095.621 

Difference, netto

 295.380

0

295.380 

 

Merforbruget kan hovedsageligt henføres til, at rådgiver har overset en post om bortskaffelse af jord.

 

Teknik- og Miljøudvalget blev på møde 27. januar 2016 orienteret om, at uforudsete ekstraarbejder formodentligt ville andrage 10-15 % af tilbudssummen på knap 3,7 millioner kr. 

 

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 43. Godkendelse af anlægsregnskab - Pulje til klimatilpasning

 
Sagsnr: 00.32.04-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til "Faxe Kommunes principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når blandt andet regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har, jf. frigivelsessagen, fulgt op på rapport om skitseforslag til kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads.

Midlerne er anvendt til rådgiverbistand i forbindelse med gennemførelse af kystsikring af Strandvejen syd for Faxe Å og vurderinger af kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å i form af etablering af en strand, herunder projekt De Hvide Dronninger.

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således:

  

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 1.048.000

0

1.048.000 

Forbrug

 709.507

0

709.507 

Difference, netto

 338.493

0

338.493 

Mindreforbruget kan henføres til, at restbudgettet på 438.000 kr. i 2015 ikke blev overført til 2016.

Regnskabet er vedlagt som bilag. 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes. 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 44. Godkendelse af anlægsregnskab - Trafikhandlingsplan

 
Sagsnr: 00.30.00-Ø00-8-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Trafikhandlingsplan 2014-2016”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Mindreforbruget skyldes, at en række afmærkningsopgaver måtte udskydes på grund af vejret.

 

Regnskabet ligger som bilag.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsregnskabet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutning for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 45. Godkendelse af anlægsregnskab - Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Nedrivningspulje 2015 (Kommunale bygninger)”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Størstedel af bevillingen er gået til nedrivning af Grøndalsskolen.

 

Merforbruget kan henføres til, at det var nødvendigt at foretage en ekstra asbestsanering over loftet i den skjulte konstruktion på Grøndalsskolen.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015. 

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 46. Godkendelse af anlægsregnskab - Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Boliger til flygtninge (Kollegiebygning, renovering) 2015”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Merforbruget kan henføres til, at der under udskiftning af toiletter og vandhaner er sket et rørbrud.

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 47. Godkendelse af anlægsregnskab - Bygningsvedligeholdelse 2016

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt "Bygningsvedligeholdelse 2016".

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

  

Mindreforbruget medfører ingen bemærkning.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 48. Godkendelse af anlægsregnskab - Adgangssystem til kommunens bygninger

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Adgangssystem til kommunens bygninger”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Bevillingen har været anvendt til adgangskontrolsystemer, som bruges af kommunens administration og fritidsbrugere.

 

Afvigelsen giver ikke anledning til bemærkninger.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 49. Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Cykelsti mellem Faxe og Rønnede, det åbne land”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Bevillingen er brugt til anlæg af stiforbindelse i det åbne land mellem Faxe og Rønnede.

 

Merudgiften kan henføres til procesudgifter i forbindelse med uenighed med entreprenøren.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 50. Godkendelse af anlægsregnskab - ECO Valley

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”ECO Valley”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Merforbruget kan henføres til merudgifter vedrørende arkæologiske undersøgelser samt landinspektør regninger helt tilbage fra projektets start.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 51. Godkendelse af anlægsregnskab - Cykelstiprojekt i Karise

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Cykelstiprojekt i Karise”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Der er etableret belysning på sti samt forlænget sti.

 

Mindreudgiften kan henføres til, at projektet har været billigere at gennemføre end først antaget.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 52. Godkendelse af anlægsregnskab - Faglokaler på Skoleområdet

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Faglokaler på Skoleområdet”.

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 53. Godkendelse af anlægsregnskab - Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1" skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen.

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Sundhedscenter, udskiftning af varmeforsyning".

 

Regnskabets hovedtal (kr.) kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 Afvigelsen giver ikke anledning til yderligere bemærkning.

 

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

Byggelovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2016.

Differencen mellem forbrug og bevilling er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at regnskabet godkendes.

 

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 54. Godkendelse af anlægsregnskab - Statens nedrivningspulje 2014

 
Sagsnr: 00.30.10-Ø00-16-17Sagsansvarlig: Susanne Hansen

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab, når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Plan & Miljø under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt ”Statens nedrivningspulje til private og erhvervsejendomme - (pulje 2014)”. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

 

Budgettet er anvendt til borgere, der har ansøgt om støtte til nedrivning / renovering af private ejendomme.

 

Merforbruget skyldes, at der blev givet tilsagn til yderligere støtte end den faktiske bevilling.

Lovgrundlag

 

Styrelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen yderligere økonomiske konsekvenser, idet anlægsprojektet er afsluttet i 2015.

Differencen mellem forbrug og bevilling er finansieret via Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2015.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at regnskabet godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 

 55. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Trafikbestilling Movia 2018.
 • Naturvejlederens årsrapport.
 • Etablering af vandråd.
 • Adgang fra Ny Næstvedvej til Mellemvang.
 • Dispensation fra Lokalplan 800-82 Boligområde ved Skovholmslund i Haslev.
 • Seminar for byrådspolitikere og forsyningernes bestyrelsesmedlemmer torsdag 27. april 2017 i Roskilde.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Der er pt. fire ugers sagsbehandlingstid på byggesager.
 • Udbud af boligadministration.
 • Lyskryds i Rønnede.
 • Busskur ved Gl. Næstvedvej ved Rema 1000.
 • Bump på Dyssevej.
 • Berørte borgere i områder, der er udtaget som kloakerede områder i spildevandsplanen, skal tilskrives direkte.
 • Dimensionering af rundkørsel.
 • MGO plader på Vibeengskolen.

Fraværende: Ivan Lilleng (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.