Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 29. august 2018

Teknik & Miljøudvalget - 29-08-2018 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik & Miljøudvalget
den 29. august 2018 kl. 17:00
i Udvalgslokale 2, Søndergade 12C, 4690 Haslev


Pkt. Tekst
100 Godkendelse af dagsorden
101 Præsentation af kommunale aktieselskaber og § 60 selskaber, roller, ansvar med mere - AffaldPlus og Faxe Forsyning
102 Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber - genoptagelse
103 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018
104 Spildevandsplanlægning for boliger på Engen, Haslev
105 Omklassificering af vandløb i forbindelse med åbning af vandløb ved Vemmetofte
106 Bevilling til forundersøgelse af lavbundsprojekt nord for Gammelung
107 Bevilling til vandområde-projekt i Karise Bæk
108 Bevilling til vandområde-projekt i Kildeå
109 Bevilling til vandområde-projekt i Faxe Å
110 Anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort fra det lokale naturråd
111 Orientering om CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2018
112 Navngivning af offentlig plads på Jernbanegade 6 i Haslev
113 Licitationsresultat for strandbeskyttelse på Strandvejen
114 Omlægning og optagelse af offentlig sti i Dalby
115 Udvidelse af eksisterende adgang - Kløvervænget 8, 4690 Haslev
116 Ny adgang - Egemosevej 2, Faxe
117 Ny adgang - Højbakken 7, Dalby
118 Ny adgang - Skrosbjergvej 1, 4682 Tureby
119 Ny adgang - Terslev Bygade 23A, Haslev
120 Ny adgang - Hasselvej 16, Haslev
121 Ændret anvendelse af adgang - Storgårdsvej 1, Terslev
122 Ændret anvendelse af adgang - Terslev Skolevej 26
123 Midlertidig adgang til jordkørsel - Karl Af Rises Vej og Gimlingevej, Karise
124 Ekstra adgang - Tokkerupvej 8, Faxe
125 Midlertidig adgang til jordkørsel - Egedevej 132, Faxe
126 Orientering om formandsbeslutning om tilladelse til ny adgang – Symbiosen 7, Rønnede
127 Lysholm Alle - anlæg af signalregulering
128 Budgetforligets fokusområder: Afklaring af udbud af grønne områder - som forsøgsordning i enkelte bysamfund
129 Orientering om opgørelse over brugen af leverandører
130 Etablering af dynamisk indkøbssystem til entreprenør og håndværksopgaver
131 Orientering - evaluering af ejendomsstrategien fra 2015
132 Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land
133 Meddelelser

100. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-18-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.101. Præsentation af kommunale aktieselskaber og § 60 selskaber, roller, ansvar med mere - AffaldPlus og Faxe Forsyning

Sagsnr: 00.22.04-P35-1-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

I forlængelse af Teknik & Miljøudvalgets beslutning 24. januar 2018 er der en præsentation af kommunale aktieselskaber og § 60 selskaber.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø og Kommunale Ejendomme indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt. 

 

Fraværende: Ingen.102. Ejerstrategi for kommunalt ejede selskaber - genoptagelse

Sagsnr: 24.00.01-P00-2487-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Udskillelse af forsyningsselskaberne i aktieselskabsform bevirker, at Byrådet ikke længere har direkte indflydelse på driften af forsyningsområderne. Byrådets ret til at træffe beslutninger i selskaberne udøves på generalforsamlingerne i form af valg af bestyrelsesmedlemmer, ændring af vedtægter mv.

I selskabernes vedtægter og forretningsordener kan der fastlægges, at en række beslutninger skal forelægges Byrådet, og at Byrådet skal have løbende indsigt i en række forhold om selskaberne.

Det er hensigten, at aktieselskaberne fungerer som selvstændige virksomheder, hvilket også er hensigten fra regeringens side. Der kan dog være forskellige forhold kommunen som eneejer gerne vil stille krav om og have en medbestemmelse på/med i virksomhedens udvikling og målsætning. Rammen for disse forhold kunne være en kommunal strategi for et aktivt ejerskab (ejerstrategi).

Ejerstrategien tager udgangspunkt i følgende hovedspørgsmål:

 

Hvad vil Faxe Kommune med det pågældende område (politiske og driftsmæssige målsætninger), skal der ske ekspansion, eller er lave takster målet?

Hvad vil Faxe Kommune vide om det pågældende område?

Styringsgrundlaget.

 

Der er udarbejdet et udkast til ejerstrategi, hvor den løbende varetagelse af kommunens interesser i selskaberne er beskrevet.

Ejerstrategien sikrer endvidere, at opfølgningen på mål og strategier kommer på den politiske dagsorden.

Det aktive ejerskab skal sikre stillingtagen til selskabernes udfordringer og resultater.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen direkte.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Teknik og Miljø indstiller:

 

At ejerstrategien for kommunalt ejede aktieselskaber godkendes, og  

at der for hvert selskab fastlægges strategimål udarbejdet af de enkelte selskabers bestyrelser til godkendelse i Byrådet.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 13-04-2010, pkt. 48:

 

Der er modtaget bemærkninger fra Faxe Kommune Holding A/S.

Sagen sendes tilbage til forvaltningen til fornyet udarbejdelse.

Fraværende: Nelle Søndermand deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31-05-2010, pkt. 69:

 

Anbefales.

Finn Hansen ønsker, at der undersøges ang. nogle redaktionelle ændringer.

Fraværende: Ingen.

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 09-06-2010, pkt. 140:

 

Sagen udsættes for juridisk vurdering.

 

 

Supplerende sagsfremstilling 27. juni 2018.

 

Der skal foretages en drøftelse af, om der ønskes udarbejdelse af en ejerstrategi.

 

 

Center for Plan & Miljø indstiller, at der tages stilling til, om der skal udarbejdes en ejerstrategi.Beslutning i Teknik & Miljøudvalget, 27. juni 2018, pkt. 96:

Det anbefales, at der udarbejdes en ejerstrategi. Sagen tages op igen på mødet i august 2018.

Fraværende: Ingen.

 

 

Supplerende sagsfremstilling 29. august 2018.

Efter tilbagemeldinger fra udvalget har administrationen udarbejdet forslag til en ejerstrategi.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at forslag til ejerstrategi godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Sagen tilbagesendes til fornyet behandling. De politiske grupper opfordres til at fremsende bemærkninger og kommentarer senest medio september 2018.

 

Fraværende: Ingen.103. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.  

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.112,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.139,3 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 27,0 mio. kr., fordelt med 8,8 mio. kr. på serviceområderne og 18,2 mio. kr. til overførselsudgifter.

 

 

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2017og inklusiv P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2018 for alle udvalg er låst, men indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. Der er, efter budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet, modtaget nye P/L-skøn for 2018 fra KL. Samlet set reduceres driftsbudgetterne med 1.430 kr.

 

Teknik & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik & Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

For CFE ventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på vintertjeneste, men dette forventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder.

For CPM ventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Heraf ventes merforbrug på kommunal buskørsel, der ligger dog et effektiviseringsforslag på -0,5 mio. kr., der mangler at blive udmøntet til de decentrale områder. Når den er udmøntet vil der være et restbudget på ca. 0,3 mio. kr.

 

Plan & Kulturudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Plan & Kulturudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Dette skyldes en mindre lønudgift på folkeoplysning og fritidsaktiviteter samt eksterne projektmidler på Musikskolens område, der forventes overført til 2019.

 

Økonomiudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 22,7 mio. kr. Dette skyldes væsentligst pulje til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen.

Der er på udvalget afsat ca. 1,5 mio. kr. til 0. klasser fra budgetforliget. Skoleområdets demografi og økonomi er behandlet og reguleret særskilt og der er derfor ikke behov for denne pulje. Pulje til økonomiske fripladser flyttes i lighed med tidligere år til Børn & Læringsudvalget, der løbende afholder udgiften til fripladser. Disse 2 budgetkorrektioner vil reducere mindreforbruget med ca. 5,1 mio. kr. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser, men samlet set vurderes det, at der ikke pt. er risiko for overskridelse af budgettet.

 

Senior & Sundhedsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., som primært skyldes Center for Sundhed og Pleje (CSP), der skønner et merforbrug på 3,2 mio. kr.

Merforbruget på CBU kan henføres til den kommunale tandpleje.

For CSP skønnes der, udover et merforbrug på den ordinære drift, et merforbrug på 2,5 mio. kr. på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Det skønnede forbrug, ligger ca. 1 mio. kr. lavere end ved sidste budgetopfølgning.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, er der fra 2018 indført en ny beregningsmodel, og et nyt takstsystem, der kan medvirke til udsving i afregningerne. Det bemærkes, at der er indført regionalt indtægtsloft og kommunalt udgiftsloft, hvilket kan medføre efterreguleringer på området.

Merforbruget på den ordinære drift for CSP, skyldes primært merudgifter til den udekørende hjemmepleje. Den demografiske budgetforudsætninger for 2018, har ikke været et tilstrækkeligt grundlag for beregningen.

Grundlaget for beregningen af den forventede aktivitetsstigning i plejen blev foretaget i en periode i 2017, hvor aktiviteten var det laveste niveau i hele året.

 

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbruget ses som følge af dels aktivitetsnedgang på områder som integrationsydelse og revalidering, dels aktivitetsstigning på områder som sygedagpenge og ledighedsydelse.

Der er fra central side foretaget midtvejsregulering af beskæftigelsesområdet og i den forbindelse må Faxe kommune imødese en negativ regulering. Dette er behandlet i særskilt sag til byrådet i august og forventes at reducere udvalgets budget. 

Der var ved regnskabsafslutningen for 2017 et mindreforbrug på 29,1 mio. kr.

Der er på udvalgets område foretaget flere større budgetomplaceringer for at få budgettet på delområder til at svare til de forventede udgifter. De efterfølgende kommentarer er derfor relateret til det korrigerede budget. Der forventes ca. 3,5 mio. kr. i mindreudgift vedrørende integration og introduktionsforløb. Der forventes ca. 3 mio. kr. i merforbrug på ledighedsydelser. Endelig ventes mindreudgift på 12,0 mio. kr. på aktiveringsudgifter og 3,4 mio. kr. til revalidering og ressourceforløb.

 

Socialudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 5,8 mio. kr. Det skyldes fortsat områderne 'opholdssteder til børn og unge', 'plejefamilier' samt 'bostøtte på voksenhandicapområdet'. Der er planlagt ændrede arbejdsgange samt effektiviseringer for at imødegå merforbruget.

Centeret udarbejdede pr. 31. marts 2018 et øjebliksbillede af de demografiregulerede poster, som viste behov for budgettilførsel af 5,5 mio. kr. - såfremt aktiviteten ville fortsætte i hele 2018.

Center for HR, Økonomi & IT anbefaler, at forbruget følges nøje og resultatet af de iværksatte tiltag følges tæt.

 

Børn & Læringsudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Det af området udarbejdede skøn viser på Børn & Læringsudvalgets område, at der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr.

Center for HR, Økonomi & IT er dog blevet opmærksom på, at Østskolens opgørelse af ekstraordinære udgifter i forbindelse med gennemførte personalejusteringer behøver en præcisering af, hvad der kan medtages og ikke medtages som udgift. En umiddelbar beregning viser, at skønnet er 2,5 mio. kr. for højt, hvilket vil blive indarbejdet og fremgå at den næste budgetopfølgning pr. 31.8.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til grænsekrydsere og modtageundervisning i folkeskolen. Endvidere er der en udfordring vedrørende økonomiske fripladser, hvor Børn & Læringsudvalget afholder udgiften. Puljen til fripladser på ca. 3,6 mio. kr. er flyttet til BLU, men først efter talmaterialet er udarbejdet.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

 

Center for HR, Økonomi & IT har ved sidste budgetopfølgning bedt området sikre, at der snarest udarbejdes en handleplan for nødvendig genopretning i forhold til dele af merforbruget. Center for HR, Økonomi & IT har i den forbindelse fremhævet, at der ikke må tabes tid hertil ved at afvente, disse tiltag kan ses i bilag.

For at imødegå usikkerhed i skønnet på grænsekrydsere vil der på dagtilbud, SFO og skoleområdet ske kvartalsvis opfølgning samt ske analyse af grænsegængerområdet.

Center for HR, Økonomi & IT har spurgt ind til opdriften på det specialiserede område. Det er oplyst, at der igangsættes et arbejde med en ændring af styringsprincipper på området.

 

Kommunens samlede serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2018, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2018 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen for 2018 udgør 1.482,9 mio. kr. KL har i juli udmeldt et fornyet sigtepunkt for 2018 efter regulering for nye opgaver, ændret PL m.v. Sigtepunktet er opgjort til 1.484,0 mio. kr. Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.490,3 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 6,3 mio. kr. over kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 82,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 16,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget på 65,4 mio. kr. Det bemærkes, at rent teknisk er den i overførselssagen nævnte post ”Vibeengskolen” på -22,6 mio. kr. medtaget i korrigeret budget.

 

Der er fortsat kun afholdt en meget lille del af de budgetterede anlægsudgifter.

  

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2018 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto reduktion af anlægsbudgettet på 10,4 mio. kr. (brutto udgift på 20,7 mio. kr. og indtægt på 31,1 mio. kr.) Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 105-110 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2018 til 2019, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2019 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på samlet set ca. 19,4 mio. kr. i tilskud og udligning grundet negativmidtvejsregulering af tilskud og udligning samt beskæftigelsestilskud for 2018. Endvidere forventes merindtægt vedr. dødsboskat.

Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i henhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende frem til september 2017.

Likviditeten udgjorde ultimo 2017 119,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2018 var den steget til 135,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal". Likviditeten må forventes at stige henover året i 2018 og skønnes pr. ultimo 2018 at ligge i niveauet 160-170 mio. kr.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 27,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2018, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 6,3 mio. kr. over det udmeldte serviceramme/sigtepunkt, mens overførselsudgifterne ligger 18,2 mio. kr. under det korrigerede budget.

 

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2019. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 105-110 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2018 mellem regeringen og KL. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 5,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 19,2 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De skønnede serviceudgifter ligger ca. 6,3 mio. kr. over den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 105-110 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 80,8 mio. kr. og der må dermed påregnes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen. 

Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 27,0 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 8,8 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 18,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 16,7 mio. kr. mere end i det korrigerede nettobudget.

12 måneders likviditeten udgør 135,9 mio. kr. pr. 31. maj 2018, hvilket svarer til 3.761 kr. pr. indbygger.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 1. At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 2. At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.104. Spildevandsplanlægning for boliger på Engen, Haslev

Sagsnr: 06.00.05-P19-1-18 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Ejerne af ejendommen Bråbyvej 57, 4690 Haslev har søgt om tilladelse til etablering af et beplantet filteranlæg med nedsivning. Anlægget skal modtage spildevand fra 19 husstande svarende til 60 personer.

 

Ejendommen er omfattet af lokalplan 500-81: Boliger på Engen i Haslev. Lokalplanen giver mulighed for at bygge ca. 18 boliger på ejendommen.

 

I spildevandsplan 2016-2021 er anført, at lokalplanområdet skal spildevandskloakeres.

 

Ansøgningen om etablering af beplantet filteranlæg med nedsivning er ikke i overensstemmelse med spildevandsplanen og lokalplanen.

 

Imødekommelse af ansøgningen vil kræve, at der udarbejdes tillæg til spildevandsplanen, så spildevandsplanlægningen for lokalplanområdet ændres fra spildevandskloakering til fælles privat spildevandsanlæg. Endvidere vil imødekommelse af ansøgningen kræve, at der meddeles dispensation fra lokalplanen, da der i lokalplanen er udlagt areal til pumpestation men ikke til beplantet filteranlæg med nedsivning.

 

Administrationens bemærkninger og vurderinger

 

I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal loven medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår, herunder tilsigtes særligt at fremme renere teknologi.

 

Center for Plan & Miljø finder, at et beplantet filteranlæg med nedsivning er et traditionelt anlæg, som ikke i henhold til miljøbeskyttelseslovens formål kan begrunde en fravigelse af den nuværende spildevandsplanlægning for lokalplanområdet.

 

Den nuværende spildevandsplanlægning indebærer, at lokalplanområdet skal spildevandskloakeres, det vil sige, at husspildevandet skal afledes til Faxe Forsynings spildevandssystem.

 

Center for Plan & Miljø finder generelt, at i byområder bør spildevandshåndteringen som udgangspunkt ske ved kloakering, hvor spildevandsrensningen sker på centrale renseanlæg - ikke ved etablering af decentrale renseanlæg med udledning eller nedsivning. Hvis der åbnes op for decentrale løsninger i bolig- og erhvervsområder - samt for de enkelte ejendomme - kan det få konsekvenser for byudvikling, grundvandsbeskyttelse, natur og miljø med mere.

Center for Plan & Miljø har ikke vurderet, om der kan meddeles tilladelse til det ansøgte anlæg. Tilladelse til nedsivning meddeles i medfør af spildevandsbekendtgørelsen. Da anlægget er større end 30 PE, kan der meddeles tilladelse, når følgende betingelser er opfyldt:

 1. Tilladelsen ikke er i modstrid med områdets vandforsynings-, spildevands- og kommuneplaner samt bekendtgørelser om henholdsvis miljømål og indsatsprogram udstedt i medfør af lov om vandplanlægning.
 2. De hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af anlæg til indvinding af vand.
 3. Nedsivningen vil ikke medføre forurening af grundvandsressourcer, der er anvendelige til vandforsyningsformål.
 4. Nedsivningen ikke er til hinder for, at de miljømål for kvaliteten af grundvand, vandløb, søer og havet, der er fastsat for vandområdet i bekendtgørelse om miljømål udstedt i medfør af lov om vandplanlægning, kan opfyldes.
 5. Afstanden til vandløb, søer og havet er mindst 25 meter.

Ejendommen Bråbyvej 57 ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og inden for indvindingsopland for almen vandforsyning. Hvis spildevandsplanen ændres, skal ansøger belyse ovennævnte forhold, hvorefter kommunen foretager en konkret vurdering af ansøgningen.

 

På baggrund af en samlet vurdering af fordele og ulemper finder Center for Plan & Miljø, at spildevandsplanen ikke bør ændres.

 

Hvis spildevandsplanen ændres, finder Center for Plan & Miljø, at sagen danner præcedens, således, at lignende sager skal afgøres på tilsvarende vis.

Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at spildevandsplanen fastholdes for ejendommen Bråbyvej 57, 4690 Haslev.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.105. Omklassificering af vandløb i forbindelse med åbning af vandløb ved Vemmetofte

Sagsnr: 01.05.18-P20-6-18 Sagsansvarlig: Charlotte Rosenblad Ralund

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til et projekt om at genskabe naturlige vandstandsforhold og etablere hegn i skovene ved Vemmetofte, som er en del af Natura 2000-område nr. 167. Den statslige Natura 2000-plan indeholder en række mål for, hvordan naturtilstanden skal være i området. Hvordan kommunerne vil opfylde disse mål beskrives i en handleplan, hvor kommunen opstiller en række indsatser, der skal lede til målopfyldelse, og som kommunerne skal arbejde på at gennemføre. For det pågældende Natura 2000-område er en af de prioriterede indsatser for Faxe Kommune at sikre og pleje levesteder for hvepsevåge. Center for Plan & Miljø har fået udarbejdet et projektforslag, hvor Kildeå genåbnes, og afgræssede skovenge genskabes for at forbedre fødesøgningsområderne for hvepsevåge. Lodsejeren Vemmetofte Kloster er positiv over for projektforslaget, og Center for Plan & Miljø ønsker nu at realisere projektet.

 

Kildeå er på en stor del af strækningen rørlagt offentligt vandløb. Gennemførelse af projektet betyder, at der graves 554 m nyt åbent vandløbsforløb samtidig med, at de eksisterende rør bibeholdes af hensyn til privat afvanding. Center for Plan & Miljø anbefaler, at det nye åbne forløb af Kildeå optages som offentligt vandløb, og den eksisterende rørlagte strækning nedklassificeres til private vandløb. Se vedhæftede kortbilag. Den eneste part i sagen er ejer af projektområdet Vemmetofte Kloster, som har accepteret forslaget om ændring af vandløbsklassifikationen.

 

Inden nedklassificering bliver rørene tv-inspiceret og ført til regulativmæssig stand. Det drejer sig om ca. 482 m betonrør med en diameter på 80 cm, som blev etableret i 1963. Vedligeholdelsen kan omfatte udskiftning af enkelte rør men ikke omlægning af hele rørstrækningen. Den estimerede udgift til tv-inspektion og spuling af rør er 18.000 kr.

Vedligeholdelsen af den nye offentlige åbne strækning vil betyde en minimal ekstra udgift på budgettet for vandløbsvedligeholdelse efter gennemførelse af projektet.

 

Det nye åbne vandløbsforløb bliver anlagt med de dimensioner, der er angivet i Tabel 1.

 

Tabel 1 Skikkelse af den nye åbne strækning af Kilde Å. Stationeringen er relativ.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om klassifikation og registrering af vandløb (BEK nr. 838 af 27. juni 2016)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller

 • at 554 m nyt åbent forløb af Kildeå optages som offentligt vandløb, og
 • at 482 m eksisterende rørlagte forløb af Kildeå nedklassificeres til privat vandløb.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.106. Bevilling til forundersøgelse af lavbundsprojekt nord for Gammelung

Sagsnr: 01.05.00-Ø39-1-18 Sagsansvarlig: Charlotte Rosenblad Ralund

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har opnået tilskud fra Landbrugsstyrelsen til en forundersøgelse af muligt lavbundsprojekt nord og øst for Gammellung Mose. Projektområdet ligger i forbindelse med Natura 2000-område nr. 163, Suså m.v. Formålet med projektet er at mindske udledningen af drivhusgasser fra nedbrydningen af tørvelaget og at forbedre områdets natur. Det mulige projekt omfatter 10 lodsejere. Deltagelse er frivillig, og der bliver ydet erstatning. Den foreløbige afgrænsning af projektområdet er vist på vedlagte kort. Forundersøgelsen omfatter en biologisk og teknisk undersøgelse, der vurderer mulighederne og konsekvenserne. Herudover vil der blive foretaget en ejendomsmæssig forundersøgelse, hvor projektet vil blive drøftet med de enkelte lodsejere, og mulighederne for erstatning vil blive gennemgået. En gennemførsel af et lavbundsprojekt vil skabe en synergieffekt med det LIFE-projekt, som er under udarbejdelse i selve Gammelung Mose, da projektområderne hænger sammen. Der er dog tale om to forskellige projekter med forskellige tilskudsregler.

 

Udførelse af projektet kræver tilladelse efter naturbeskyttelsesloven, tilladelse efter vandløbsloven og VVM screening efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

 

Forundersøgelsen er 100 % finansieret gennem Landbrugsstyrelsens tilskudsordninger for "Lavbundsprojekter". Udbetaling af tilskud fra Landbrugsstyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af konsulentydelser og Landbrugsstyrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Landbrugsstyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage. Den anslåede pris for projektet inkl. detailprojektering er godt 270.000 kr., og forundersøgelsen forventes udført i løbet af 2018.

Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven og bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 270.000 kr., indtil tilskuddet udbetales fra Landbrugsstyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 270.000 kr. og en indtægtsbevilling på 270.000 kr.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.107. Bevilling til vandområde-projekt i Karise Bæk

Sagsnr: 06.02.10-P20-14-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

 

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i vandløbene Pebringe og Karise Bæk. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund samt sikring af nedskridende brinker. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 88.900 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb, her i blandt Pebringe og Karise Bæk. I vandområdeplanerne er Pebringe og Karise Bæk samlet til et vandområde med ID nr. o4123_x. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Der er identificeret tre delstrækninger til restaurering, som kan ses i kortbilaget. En delstrækning er stærkt groet til i pindesvineknop, som er en hurtigtvoksende vandplante, der udvikler tætte bestande og begrænser vandløbets afledningsevne. Derfor bortgraves vandløbsbunden i en dybde på 30 cm således, at planternes vandrette rodstængler medtages, og der udlægges gydegrus som ny vandløbsbund inden for de regulativmæssige bestemmelser. På en anden delstrækning er der store brinkudskridninger i vandløbet. Her udlægges kampesten tæt op af brinken, så vandet ikke kan løbe bagom og fortsætte eroderingen og brinken således er sikret ved store vandføringer. På den sidste delstrækning udlægges skjulesten og en gydebanke for at forbedre levestederne for blandt andet vandløbsinsekter og fisk.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

 

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

 

 

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 88.900 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 88.900 kr. og en indtægtsbevilling på 88.900 kr. til vandområde-projekt i Karise Bæk.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.108. Bevilling til vandområde-projekt i Kildeå

Sagsnr: 06.02.10-P20-13-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Kildeå. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet, udskiftning af vandløbsbund, plantning af træer samt anlæg af sandfang. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for den involverede lodsejer, som har godkendt, at Center for Plan & Miljø arbejder videre med udførelse af projektet.

Prisen for projektet er 70.050 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Kildeå. I vandområdeplanerne er Kildeå beskrevet under vandområdet med ID nr. o8231. Målsætningen for disse vandløb er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Moderat økologisk tilstand, det vil sige en klasse under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold i Kildeå og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter.

Detaljer om projektet:

Projektstrækningen er fra vandløbets station 1.650-2.897, fra Mørkhusvej til Marelundsvej. Ved projektstrækningens start anlægges et sandfang for at reducere sandvandring i vandløbet. Herefter opgraves bundmateriale og der udlægges 4 gydebanker som 20 meter lange stenbanker. For at øge variationen i vandløbet og skabe flere levesteder udlægges der også skjulesten på strækningen og der udgraves 2-3 høller, som er små fordybninger i vandløbsbunden på 15-0 cm mellem disse. Disse tiltag skaber en mere varieret vandløbsbund med forskellige strømforhold og gode skjulesteder. For at reducere grødevækst i vandløbet plantes rødel på vandløbets brinker. Træerne bringer skygge til vandløbet, hvilket giver lavere vandtemperaturer i vandet til gavn for dyrene og udskygger plantevækst på vandløbsbunden, som vil hjælpe vandafledningen på strækningen.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.050 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.050 kr. og en indtægtsbevilling på 37.050 kr. til vandområde-projekt i Kildeå.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.109. Bevilling til vandområde-projekt i Faxe Å

Sagsnr: 06.02.10-P20-15-18 Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har ansøgt Fiskeristyrelsen om tilskud til et projekt om forbedring af de fysiske forhold i Faxe Å ved Borreshovedvej. Projektforslaget er blevet udarbejdet i foråret 2018 og omhandler udlæg af groft materiale i vandløbet. Center for Plan & Miljø har præsenteret projektet for de involverede lodsejere, som alle er positive over for restaureringstiltagene.

Prisen for projektet er 37.850 kr. og kan finansieres 100 % gennem Fiskeristyrelsens tilskudsordning til vandløbsrestaurering. Udbetaling af tilskuddet fra Fiskeristyrelsen kan først opnås ved fremsendelse af dokumentation for betalte fakturaer for projektet. Faxe Kommune vil derfor have et udlæg i tiden mellem betaling af entreprenørydelser og styrelsens behandling af kommunens udbetalingsanmodning. Fiskeristyrelsens sagsbehandlingstid af denne type ansøgninger er generelt inden for 30 dage.

For at opnå målsætningerne i de statslige vandområdeplaner 2015-2021 arbejder Faxe Kommune med forbedring af de fysiske og biologiske forhold i en række af kommunens udpegede vandløb her i blandt Faxe Å. I vandområdeplanerne er Faxe Å opdelt i to forskellige vandområder, hvor vandområdet fra Faxe By og til udløb i Faxe bugt har ID nr. o8223_x. Målsætningen for vandløbet er God økologisk tilstand. Den nuværende tilstand vurderes at være Ringe økologisk tilstand, det vil sige to klasser under målsætningen. Det forslåede projektet vil bidrage til at opnå målopfyldelse for vandløbet ved at forbedre de fysiske forhold og skabe levesteder for vandløbets dyr og planter. Projektet støtter op om en række andre indsatser, der er foretaget i vandløbet, blandt andet omlægning af Faxe Å omkring Blåbæk Mølle samt forskellige andre forbedringer, som Faxe Kommune for har foretaget i samarbejde med lokale lystfiskere gennem de seneste 5 år.

 

Detaljer om projektet:

 

Projektstrækningen er ca. 1,5 km og løber gennem lavbundsarealer med ekstensiv og/eller ingen drift. Der er et godt fald på vandløbet, men der er generelt lille variation på vandløbsbunden på nær et par enkelte gydebanker. For at forbedre de fysiske forhold i vandløbet udlægges der op til ti gydebanker på projektstrækningen. Disse bliver ca. 10 meter lange og hæver vandløbsbunden med 10-15 cm. Gydebankerne lægges under stor hensyntagen til drænudløb og efter aftale med lodsejere. På projektstrækningen opstrøms Borreshovedvej udlægges skjulesten, træstød eller træstammer, så de fungerer som strømkoncentratorer. På denne måde styres strømrenden og vandhastigheden øges, hvilket gør vandløbet mere selvrensende. Nedstrøms Borreshovedvej udlægges skjulestene tilfældigt, ca. 1 sten pr. vandløbsmeter, så de skaber størst mulig fysisk variation uden at forringe vandføringen. I stedet for sten kan der også anvendes træstød- og stammer, hvis disse er tilgængelige.

 

Lovgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter

 • Vandløbsloven
 • Naturbeskyttelsesloven
 • Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Restaureringstiltagene er fastsat i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og det miljømål, som der arbejdes for at opnå, er fastsat i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

Økonomi

Kommunen vil have et midlertidigt udlæg på 37.850 kr. indtil tilskuddet udbetales fra Fiskeristyrelsen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at der i 2018 gives en udgiftsbevilling på 37.850 kr. og en indtægtsbevilling på 37.850 kr. til vandområde-projekt i Faxe Å.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.110. Anbefalinger til udpegning af Grønt Danmarkskort fra det lokale naturråd

Sagsnr: 01.00.00-P20-1-18 Sagsansvarlig: Charlotte Rosenblad Ralund

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har været sekretariatskommune for det lokale naturråd for geografisk område nr. 17.

Formålet med det lokale naturråd er at bistå kommunerne med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort skal indgå i det kommende kommuneplansarbejde.

 

Det sidste møde i naturrådet den 7. juni 2018 resulterede i 14 fælles anbefalinger fra naturrådet til udpegning af Grønt Danmarkskort samt to yderligere anbefalinger til det videre arbejde med realisering af projekter inden for Grønt Danmarkskort. Derudover blev der vedtaget en række yderligere input til udpegningen fra de to interessegrupper (medlemmerne, som varetager erhvervsinteresser samt medlemmerne, som varetager natur, miljø og fritidsinteresser). Anbefalinger og input fremgår herunder.

Inden det sidste møde modtog kommunen supplerende input fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Østmøn Naturforening, Entomologisk Fagudvalg, Jungshoved Miljøgruppe Holmegaard Mose Komiteen og en samling af input fra Dansk Skovforening, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Gefion og Landøkonomisk Selskab. Disse er vedhæftet som bilag.

 

Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17                                  

1.      Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende kan tilpasses naturudviklingen.

2.      Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort.

3.      Udpegninger skal ske i en proces, hvor der er stor fokus på lodsejersamarbejde og borgerinddragelse.

4.      Alle Natura 2000-områder skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.

5.      Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

6.      Større § 3-beskyttet natur, som ligger inden for eller umiddelbart op ad arealer, hvor der er en høj artsscore, skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

7.      Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold, kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.

8.      Offentligt ejede skove kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

9.      Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser.

10.  På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles friluftsliv, kan økologiske forbindelser udpeges.

11.  Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvor naturområder kan bære rekreativ benyttelse.

12.  Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse af vand i forbindelse med skybrudssituationer, klimasikring og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller på lavbundsjorde.

13.  Fokus på udpegning af sammenhængende arealer – arealstørrelsen er vigtig, det skal ikke være for små arealer, men husk stadig § 3.

14.  Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges.

 

Yderligere anbefalinger fra Naturrådet:

 • Etablering af national jordfond fx til erstatningsjorde, jordbytte med videre.
 • Nedsættelse af rådgivende organ, der skal hjælpe, politikere, lodsejere og interessenter med at realisering af projekter indenfor det Grønne Danmarkskort.

 

 Medlemmerne, som varetager erhvervsinteresserne, har følgende yderligere input:

 Forudsætninger:

 1.      Ikke lovgiven udpegning bør ske på offentligt ejede arealer.

 2.      Ikke lovgiven udpegning af privatejede arealer kan alene ske på baggrund af frivillighed og mod fuld økonomisk kompensation.

 3.      Kommunerne er forpligtede til at afveje udpegningen af konkrete nye naturområder mod en række andre hensyn – f.eks. væsentlige erhvervsinteresser såsom intensivt drevne land- og skovbrugsarealer eller udpegede udviklingsområder.

 

  Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:

 1.      Den del af nationalparkerne, der ligger inden for eller umiddelbart op ad nedenstående pkt. 3. om udpegningsarealer for eksisterende naturområder med særlig naturbeskyttelsesinteresser (artsscore).

 2.      Arealer nærmere end 1,5 km fra husdyrholdsejendomme – samme kriterium, som Miljøstyrelsen har benyttet ved grænseændringen af Natura-2000 arealer i 2017 - kan ikke udpeges.

 3.      Arealer, hvor der er en artsscore på mindst 8.

  

Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder:

 1.      Arealudpegning, hvor der er en kombination af en artsscore på mindst 8 og en bioscore på mindst 15.

 

 Hvad der skal udpeges som økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser:

1.      Udpegning skal ikke rutinemæssigt ske som faste korridorer (Vejle-modellen med 300 m brede forbindelseslinjer) men ske i henhold til udpegede arters spredningsmulighed og -måde. Eksempelvis skal en sommerfuglebestand have ”trædesten” i passende koloniseringsafstand for netop denne art, og ikke en bred korridor.

 2.      Udpegning skal kun ske i en afstand fra den eksisterende naturudpegning, der af eksperter vurderes som værende sandsynlig for arten at kan kolonisere inden for tidshorisonten frem til år 2021, hvor Grønt Danmarkskort igen revideres.

 3.      Udpegning bør ske ”indad” mellem eksisterende naturområder i stedet for udad og væk fra disse, idet man samtidig husker, at eksperter ikke vurderer værdien af korridorer særlig højt i forhold til at gøre noget ved kerneområderne

                                             

Medlemmerne, som varetager natur, miljø og fritidsinteresser, har yderligere input:

 Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:

 1.      Fokus også på naturpotentialet, man skal ikke glemme områder med moderate naturindhold.

 2.      Alle åbne vandløb har værdi i forhold til stort naturindhold og bør udpeges.

 3.      Ådalene skal udpeges sammen med de åbne vandløb.

 4.      Områder med artscore på mindst 5 skal udpeges som områder med særlige naturinteresser

  

Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser:

 1.      Alle udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser har brug for sprøjtefri bufferzoner - især sårbar natur. Dette er særlig vigtigt for at fremme insekter og beskytte den næringsfattige natur.

 2.      Fokus på at genåbne vandløb, da dette medfører større vandreservoirs og skaber dynamik mellem udvikling af naturen og tiltag mod klimaforandringer.

 3.      Fokus på udpegning af gamle naturområder (især skov), da de har størst biodiversitet.

 4.      Kystzonen (300 meter ind i land) bør indgå som økologisk forbindelse, da kystlinjerne udgør sammenhængende natur, som fungerer som grøn korridor. 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (BEK. nr. 971 af 7. august 2017)

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at anbefalingerne fra det lokale naturråd medtages i det videre arbejde med udpegning af Grønt Danmarkskort for Faxe Kommune.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.111. Orientering om CO2 kortlægning for Faxe Kommune som virksomhed 2018

Sagsnr: 82.09.01-P05-1-18 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har underskrevet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune. Dette indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025 med 2009 som basisår. Med henblik på at følge udviklingen udarbejdes der årligt CO2 opgørelse. Der foreligger nu en ny rapport for perioden 2009-2017.

 

Rapporten viser, at Faxe Kommune er rigtigt godt med i forhold til arbejdet med at reducere sit energiforbrug. Dette kan tilskrives implementeringen af ejendomsstrategiens mål om at reducere antallet af kommunale bygninger samt arbejdet med at energioptimere kommunens ejendomme. Af positive ændringer fra 2016 - 2017 kan der peges på, at fjernvarmeforbruget er steget, og naturgasforbruget er faldet. Ligeledes bidrager kommunes solcelleanlæg til CO2 reduktionen. Endelig kan der noteres et fald i brændstofforbruget til transport, hvilket muligvis også skyldes implementeringen af ejendomsstrategien.

 

Kommunen har de seneste år implementeret energistyringssystemet MinEnergi i driften af kommunens ejendomme. I regnskabet for 2009-2017 er dataindsamlingen således lettet i forhold til tidligere. Det forventes, at energisystemet i fremtiden vil kunne lette dataindsamling og -behandling samt sikre et konsistent datagrundlag.

 

Resultaterne fra årets rapport er således:

 • CO2 udledning for kommunen som virksomhed er faldet ca. 22 % over perioden 2009-2017.
 • Den gennemsnitlige årlige reduktion er på ca. 3 %, det vil sige en overopfyldelse af målsætningen med ca. 1 % per år.
 • Kommunen lever således op til mere end målsætningen om en 2 % årlig CO2-reduktion over perioden 2009-2017.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.112. Navngivning af offentlig plads på Jernbanegade 6 i Haslev

Sagsnr: 05.05.00-P21-1-18 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Som besluttet af Teknik & Miljøudvalget den 30. maj 2018 har der været annonceret efter navneforslag til den nye plads på Jernbanegade 6 i Haslev. Det var i perioden fra den 28. juni til den 6. august 2018 muligt at indsende navneforslag. Udvalget skal nu behandle de indkomne navneforslag, udvælge de tre bedste forslag og træffe beslutning om pladsens navn.

Der er indkommet i alt 138 forslag til pladsens navn. Navne fordeler sig indenfor følgende hovedkategorier kategorier: Historiske navne, som for eksempel Carl J. Ulrich, H. F. Nielsen og Essendrop, stedspecifikke navne, som tager inspiration fra omgivelserne, for eksempel stationen og apoteket. Endvidere er mange af navneforslagene fokuseret på de to runde cirkler, som for eksempel Gryden og Runddelen, og endelig er der en del humoristiske navneforslag. Navneforslagene er oplistet i bilaget til sagen.

I forbindelse med annonceringen er der taget det forbehold, at Teknik & Miljøudvalget forbeholder sig retten til at vælge et af de tre vindende forslag eller at se bort fra alle indkomne forslag og vælge et helt andet navn. Der skal uanset dette forbehold udpeges de tre bedste navneforslag, som honoreres med en præmie i form af et gavekort på hver 500 kr. til Haslev Handelsstandsforening.

Administrationen skal pege på, at det særlige ved den nye plads er, at den i alt væsentligt er et nyt grønt indslag i bymidten. Bymidten er ellers kendetegnet ved at bestå af befæstede byrum. På denne baggrund kan følgende navneforslag, der alle refererer til det grønne indslag i byen fremhæves: Apotekerhaven, Den Grønne plads, Det Grønne Hjørne, H.F. Nielsens Have og Pletten i det grønne.

Lovgrundlag

Adresseloven, Bekendtgørelse om vejnavne og adresser.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at navneforslag nr. 50, 51 og 52 præmieres, og
 • at pladsen navngives H. F. Nielsens Have.  

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.


Bilag


113. Licitationsresultat for strandbeskyttelse på Strandvejen

Sagsnr: 04.18.00-P16-1-18 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Der har været afholdt licitation i forbindelse med projektet om kystbeskyttelse af Strandvejen, strækningen mellem lystbådehavnen og Faxe Å.

 

Fire firmaer gav bud på entreprisen. Lavestbydende med et tilbud på 3.853.297 kr. var entreprenørvirksomheden Zøllner A/S, som har fået tildelt opgaven.

 

Arbejdet går i gang i september 2018 og skal være afsluttet senest november 2018.

 

Center for Plan & Miljø vil løbende orientere borgerne om arbejdet blandt andet via kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Kystbeskyttelsesloven og tilbudsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.114. Omlægning og optagelse af offentlig sti i Dalby

Sagsnr: 05.04.06-P19-1-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af regnvandsbassin på matr.nr. 3a Dalby By, Sdr. Dalby mellem Karisevej og Sneholmgårdsvej ønsker Faxe Forsyning at omlægge stien på den kommunale matrikel.

 

Stien ønskes omlagt i et kurvet forløb henholdsvis 4 meter til 9 meter fra eksisterende sti mod øst som angivet på kortbilag. Stiens tilslutning til Karisevej ændres ikke. På Sneholmgårdsvej forlægges stitilslutningen ca. 2,5 meter mod øst.

 

Stien udlægges i en bredde på 4,0 meter og anlægges i 3 meters bredde med asfalt og 0,5 meter græsrabat på hver side af stien. Langs stien etableres gadebelysning jf. kommunens belysningspolitik.

 

Stien på matr.nr. 3a er en privat sti over en kommunal matrikel. Faxe Kommune vedligeholder stien som øvrige offentlige stier. I forbindelse med omlægningen af stien anbefaler administrationen derfor, at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

 

Forslaget om omlægning har været i offentlig høring i 4 uger. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar. 

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 15.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at omlægningen af stien godkendes, og
 • at stien optages som offentlig sti og registreres på kommunens fortegnelse over offentlige stier.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.


Bilag


115. Udvidelse af eksisterende adgang - Kløvervænget 8, 4690 Haslev

Sagsnr: 05.01.10-G00-1-18 Sagsansvarlig: Anna-Sarah Luplau

Sagsfremstilling

Administrationen har af grundejeren fra Kløvervænget 8, Haslev, modtaget ansøgning om udvidelse af eksisterende adgang til ejendommen.

Adgangen ønskes udvidet til en samlet bredde på 5,5 meter.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Kløvervænget er en vej gennem et parcelhusområde, hvor trafikbelastningen er lav. Vejens forløb er uden kurver, så der er gode oversigtsforhold.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for enfamiliehus
 • Adgangen placeres jf. situationsplan fremsendt med ansøgning
 • Adgangen må maksimum anlægges med 5,5 meter meters bredde i vejskel
 • Adgangen etableres med asfaltrampe langs kantsten i hele adgangens bredde langs vejskel
 • At fortovet om nødvendigt bliver forstærket langs adgangen
 • Teknikskab flyttes efter aftale med SEAS-NVE af autoriseret entreprenør
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.116. Ny adgang - Egemosevej 2, Faxe

Sagsnr: 05.01.10-P19-103-18 Sagsansvarlig: Anna-Sarah Luplau

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af ny adgang fra matriklerne 1ø og 2bf Lindersvold Hgd., Roholte. Adgangen ønskes placeret fra ny privat fællesvej på matrikel nr. 1æ Lindersvold Hgd., Roholte til Egemosevej.

Den nye private fællesvej agtes placeret i en brede af 6 meter, 36 meter fra østskellet på matrikel nr. 1æ. 

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning. 

Egemosevej er lokalvej i landzone og der er fint udsyn til begge sider på det pågældende sted.  

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for landbrugsejendom
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen anlægges med 6 meters bredde i vejskel
 • Adgangen etableres med 1 meter bred asfaltkant fra kørebanekant i hele adgangens bredde
 • Overfladevand opsamles på egen grund 

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.117. Ny adgang - Højbakken 7, Dalby

Sagsnr: 05.01.10-P19-113-18 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I forbindelse med nybygning efter en brand ønsker ejeren af Højbakken 7 i Dalby at etablere en ny adgang til matriklen. Placeringen fremgår af ansøgningen.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Højbakken er en lukket lokalvej i et boligområde med fine oversigtsforhold, hvorfor administrationen ikke ser noget til hinder for at give tilladelse.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for enfamilieshus
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 4,6 meter i vejskel
 • Adgangen etableres med asfaltrampe i hele adgangens bredde
 • Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster mv. på offentlig vej flyttes af Park & Vej
 • Overfladevand opsamles på egen grund
 • Eksisterende adgang nedlægges og rabat retableres
 • Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

 

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.118. Ny adgang - Skrosbjergvej 1, 4682 Tureby

Sagsnr: 05.01.10-P19-92-18 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

TDC har indgået aftale med grundejer om etablering af en ny 42 m gittermast, hvori der monteres antenner med tilhørende tekniske komponenter. Der ønskes derfor tilladelse til en markoverkørsel i en bredde af 3,0 meter til den offentlige vej Skrosbjergvej.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Skrosbjergvej er en lokalvej i landzone udlagt i en bredde af 5,0 meter og med begrænset, lokal trafik. Der er kun godt 70 meter oversigt mod syd, men her vil farten være dæmpet, idet der ligger et T-kryds.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for markadgang til mobilmast
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 3,0 meter i vejskel
 • Adgangen etableres med 1,0 meter bred asfaltkant i hele adgangens bredde
 • Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster med videre på offentlig vej flyttes af Park & Vej
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.119. Ny adgang - Terslev Bygade 23A, Haslev

Sagsnr: 05.01.10-P19-112-18 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmatrikulering og salg af den gamle skole i Terslev ønskes etableret en adgang til den ny matrikel. Adgangen ønskes placeret, som vist på den fremsendte situationsplan, og anlagt i en bredde af 5,0 meter.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Terslev Bygade er på strækningen en lokalvej i byzone, og der er henholdsvis 75 meter og 85 meter oversigt – Ikke optimalt, men meget almindeligt i mindre byer. Der er hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for enfamilieshus
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 5,0 meter i vejskel
 • Adgangen etableres med asfaltrampe i hele adgangens bredde
 • Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster mv. på offentlig vej flyttes af Park & Vej
 • Overfladevand opsamles på egen grund
 • Eksisterende adgang nedlægges og rabat retableres

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Venstre stiller forslag om, at overkørslen flyttes til det nye østlige skel.

For forslaget stemte Henrik Aakast (V), Erik Rasmussen (V).

Imod forslaget stemte Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A), Lars Folmann (O), Eli Jacobi Nielsen (O), Ivan Lilleng (C).

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Fraværende: Ingen.120. Ny adgang - Hasselvej 16, Haslev

Sagsnr: 05.01.10-P19-93-18 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

I forbindelse med udmatrikulering af matrikel 9p Haslev By, Haslev beliggende Hasselvej 16 i Haslev ønskes tilladelse til etablering af ny adgang til den kommende ny matrikel. Adgangen ønskes i en bredde af 5,0 meter og placeres i henhold til fremsendt situationsplan.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

Matriklen er beliggende på en lukket lokalvej i et villaområde, så selv om der kun er godt 16 meter til nærmeste vejkryds, ser administrationen intet trafiksikkerhedsmæssigt problem i at give en tilladelse.

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for enfamilieshus
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen etableres i en bredde af 5,0 meter i vejskel
 • Adgangen etableres med asfaltrampe i hele adgangens bredde
 • Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster med videre på offentlig vej flyttes af Park & Vej
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.121. Ændret anvendelse af adgang - Storgårdsvej 1, Terslev

Sagsnr: 05.01.10-P19-111-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af svinelandbrug på Storgårdsvej 1 sker der en ændret benyttelse af adgangen til Storgårdsvej. Ændringen betyder, at der fremadrettet vil ske en ændring af ugentligt seks transporter til otte transporter.

 

Den offentlige vej Storgårdsvej løber som primær vej videre ud i den private fællesvej Storgårdsvej – der er vigepligt for Storgårdsvej 2-28 mod primærvejen. Der sker ingen fysisk ændring af adgangen. Der er etableret tinglyste oversigtslinjer i krydset Storgårdsvej 1/Storgårdsvej 2-28 samt Storgårdsvej/Terslev Bygade. Oversigtslinjerne skal sikre fornuftige oversigtsforhold i krydsene. Det forudsætter, at oversigtslinjerne overholdes, hvilket administrationen vil følge op på.

 

Vejmyndigheden vurderer ændring af benyttelse af eksisterende adgange jf. Lov om offentlige veje § 50. Ved væsentlige ændringer i adgangens benyttelse eller stigning i trafiktallet kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelsen af en eksisterende adgang. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

 

Storgårdsvej er i sin indretning ikke skabt med hensyntagen til store køretøjer, men med en mindre udvidelse på kun 2 transporter på ugentlig basis ses der ikke at ske en forringelse af trafiksikkerheden eller fremkommeligheden.

 

Administrationen anbefaler, at der gives adgangstilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for privat fællesvej for landbrugsejendom
 • Adgangens bredde fra privat fællesvej til offentlig vej ændres ikke
 • Overfladevand fra privat fællesvej opsamles på eget areal

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

Fraværende: Ingen.122. Ændret anvendelse af adgang - Terslev Skolevej 26

Sagsnr: 05.01.10-P19-127-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelse af svinelandbrug på Terslev Skolevej 26 sker der en ændret benyttelse af adgangen til Terslev Skolevej. Ændringen betyder, at der fremadrettet vil ske en gennemsnitlig ændring af ugentligt seks transporter til ca. elleve transporter.

 

Den offentlige vej Terslev Skolevej er en landevej mellem Terslev og Haslev, samt er forbindelsesvej mellem Terslev og motorvejen via Køgevej.

Der sker ingen fysisk ændring af adgangen.

 

Vejmyndigheden vurderer ændring af benyttelse af eksisterende adgange jf. Lov om offentlige veje § 50. Ved væsentlige ændringer i adgangens benyttelse eller stigning i trafiktallet kan vejmyndigheden træffe nye bestemmelser om benyttelsen af en eksisterende adgang. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

 

Med en mindre stigning i trafiktallet på ca. 5 køretøjer i gennemsnit, vurderes der ikke at ske forringelse af trafiksikkerheden eller fremkommeligheden. Der er endvidere gode oversigtsforhold i begge retninger ved udkørsel fra ejendommen, da der ikke er beplantning ved adgangen.

  

Administrationen anbefaler, at der gives adgangstilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for landbrugsejendom inkl. privat bolig
 •  Adgangens bredde i vejskel ændres ikke
 •  Adgangen forstærkes med 2,0 meter bred asfaltkant fra kørebanekant hele adgangens bredde langs vejskel
 • Overfladevand opsamles på egen grund 

Alle udgifter i forbindelse med forstærkelse af adgangen, afholdes af ansøger og udføres af Park & Vej-afdelingen af hensyn til korrekt udformning mod den offentlige vej.

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

 

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 50.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.123. Midlertidig adgang til jordkørsel - Karl Af Rises Vej og Gimlingevej, Karise

Sagsnr: 05.01.10-P19-128-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med Faxe Forsynings kloakeringsprojekt i Karise er der behov for nært liggende jord- og materialedepoter. De har jord- og materialedepot på henholdsvis Karl af Rises Vej og Gimlingevej.

Der skal til hvert af arealerne opnås midlertidig adgangstilladelse, og de ønsker tilladelserne i ca. fem måneder, mens projektet pågår.


Adgangene ønskes i 6 meters bredde, og på Gimlingevej ønskes der to adgange henset til, at Gimlingevejs vejbredde gør det svært at køre ind og ud samme sted.

 

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

 

Fælles for begge placeringer er, at der er gode oversigtsforhold i begge retninger fra adgangenes placering. Gimlingevejs vejbredde er under 4 meter, hvilket vil besværliggøre ind- og udkørsel fra samme adgang med større køretøjer.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangene godkendes til brug for midlertidig adgang til jord- og materialedepot i fem måneder fra udstedelse af tilladelse
 • Adgangene placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangene etableres i en bredde af 6,0 meter i vejskel
 • Adgangene etableres med 2,0 meter bred asfaltkant i hele adgangens bredde – alternativt kan der forsynes med køreplader ud til kørebanekant.
 • Udbedring af eventuelle skader på det offentlige vejareal, herunder både rabat og kørebane, retableres straks efter endt projekt.
 • Ca. 50 meter før adgangene i begge retninger opsættes advarsel om jordkørsel/arbejdskørsel

Samtlige udgifter til etablering af adgangene med videre samt retablering af arealerne efterfølgende afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse for både Karl af Rises Vej og Gimlingevej godkendes.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.124. Ekstra adgang - Tokkerupvej 8, Faxe

Sagsnr: 05.01.10-P19-123-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget ansøgning om en ekstra adgang til Tokkerupvej 8, 4640 Faxe. Ansøgningen er fremsendt, da byggemyndigheden i forbindelse med behandling af ansøgning om ombygning af ejendom til udlejningsejendom har stillet krav om tre ekstra parkeringspladser, seks i alt.

 

Ejendommen har i dag adgang til matriklen øst for ejendommen. Adgangen er ca. 8,0 meter bred og giver adgang til en carport for tre biler. Se bilag.

Den eksisterende adgang har særdeles dårlige oversigtsforhold.


Den ekstra adgang ønskes placeret i skellets nordlige hjørneskel mod matr.nr. 19c i en bredde på 9,0 meter, og parkeringsplads etableres ud til den offentlige vej, Tokkerupvej.

 

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

 

Tokkerupvej er en gennemkørende vej på landet i et mindre bysamfund. Der er ikke foretaget trafikmålinger for Tokkerupvej, men der må antages at være en forventet ÅDT på mellem 200 og 500.

 

Fra den ansøgte adgang er der dårlige oversigtsforhold i begge retninger. Dette skyldes, at der er en smal rabat, og placering af bilen gør, at oversigten skal skabes inde fra grunden af. Langs vejskellet er der opsat et 2 meter højt hegn, der begrænser udsynet. Ligeledes opnås der kun ca. 40 meter fri oversigt mod øst inden en skarp kurve mod syd.

 

Administrationen anbefaler, at der gives afslag til adgang som ansøgt. I afslaget henvises til alternativt forslag

 

Afslaget skal sendes i partshøring til ansøger i mindst to uger jf. forvaltningslovens § 19, da ansøger ikke kan antages at være bekendt med de faktiske oplysninger, som vejmyndigheden er i besiddelse af.

 

Administrationen er opmærksom på byggemyndighedens krav til etablering af ekstra p-pladser. For at imødekomme kravet vurderer administrationen, at der kan etableres en ekstra adgang til Tokkerupvej 8 ved fastsættelse af følgende vilkår:

 • Adgangen etableres i ca. 3,0 meters bredde i nordlig skelhjørne mod matr.nr. 19c. Ved mindre adgang kan der opnås længere oversigtslængde mod øst, ca. 46 meter.
 • Parkeringspladser og tilkørsel hertil etableres på en måde således, at adgang kun benyttes til ind- og udkørsel til matriklen.
 • Der tinglyses oversigtsdeklaration på 0,8 meter i højden målt fra vejmidte-niveau i hele arealet fra matriklens ejendom frem til nordlig skelhjørne, så der sikres fornøden oversigt ved udkørsel.

Samtlige udgifter til etablering af adgangen samt tinglysning af oversigtsdeklaration afholdes af ejeren af matriklen.

 

Forslaget fremsendes til ansøger i partshøringsbrevet. Sagen krævet fornyet sagsbehandling, hvis ansøger accepterer vilkårene.

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49 og Forvaltningslovens § 19.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at afslag til ansøgning sendes i partshøring i to uger.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.125. Midlertidig adgang til jordkørsel - Egedevej 132, Faxe

Sagsnr: 05.01.10-P19-134-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

I forbindelse med terrænregulering af marken på matr.nr. 2a Frenderup By, Sdr. Dalby er der ansøgt om midlertidig adgang til jordkørsel.

 

Adgangen placeres ca. 27 meter fra skelgrænse fra matr.nr. 2d i en bredde på 14 meter. Det er forventningen at kørslen vil vare 5 dage i tidsrummet 8.00-15.00 i perioden fra den 30. august -30. september 2018 og afstedkommer en kørsel på ca. 20-30 transporter tur/retur. Ruten for jordkørslen vil være fra Sneholmgårdsvej i Dalby mod syd til pågældende matrikel.

 

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

 

Egedevej er en fordelingsvej på landet. Egedevej er ca. 6 meter i bredden på pågældende strækning frem til Dalby. Fra adgangen er der gode oversigtsforhold i begge retninger.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilladelse som ansøgt, og at der stilles følgende vilkår:

 • Adgangen godkendes til brug for midlertidig adgang i forbindelse med jordkørsel i 5 dage i ovennævnte periode
 • Adgangen placeres jf. ovenstående aftale mellem vejmyndighed og ansøger
 • Adgangen anlægges med 14,0 meters bredde i vejskel
 • Adgangen etableres med 2 meter bred asfaltkant fra kørebanekant i hele adgangens bredde – alternativt kan der forsynes med kørepladser ud til kørebanekant. Det sikres, at kørepladerne til enhver tid er forsvarligt placeret og ikke er til gene for trafikken eller bløde trafikanter
 • Udbedring af eventuelle skader på offentligt vejareal, herunder både rabat og kørebane, retableres straks efter endt projekt
 • Ca. 50 meter før adgangen i begge retninger opsættes A99+UA31,2. Ansøger fører tilsyn med de opsatte skilte 2 gange dagligt jf. bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder § 19. Eventulle fejl skal udbedres straks.
 • Kørebanen fejes dagligt på det offentlige vejareal, således at vejen til enhver tid er farbar for øvrige trafikanter.

 

Samtlige udgifter til etablering af adgangen med videre afholdes af ejeren af ovenstående ejendom.

 

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje § 49.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udkast til afgørelse godkendes.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.126. Orientering om formandsbeslutning om tilladelse til ny adgang – Symbiosen 7, Rønnede

Sagsnr: 05.01.10-P19-126-18 Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

AB Lauridsen Maskiner ApS har erhvervet Symbiosen 7 i EcoPark Rønnede og søger derfor om byggetilladelse og tilladelse til etablering af vejadgang til den offentlige vej Symbiosen. Ansøgningen er behandlet hos Vejdirektoratet omkring de reserverede arealer, der ligger mod motorvejen. Alle elementer af sagen er nu færdige således, at der vil kunne gives en byggetilladelse, men dette kræver en godkendelse af en vejadgang fra grunden til Symbiosen.

Der er derfor efter aftale med borgmesteren truffet en formandsbeslutning i sagen vedrørende adgang fra Symbiosen 7, og der er 9. august 2018 truffet afgørelse om tilladelse til vejadgang på følgende vilkår.

 • Adgangen godkendes til brug for erhverv
 • Adgangen placeres jf. fremsendt situationsplan
 • Adgangen anlægges med 7,0 meters bredde i vejskel
 • Adgangen etableres med asfaltrampe langs kantsten i hele adgangens bredde.
 • At fortovet om nødvendigt bliver forstærket langs adgangen
 • Eventuelle rendestensriste i asfaltrampe udskiftes til skrårist af Park & Vej
 • Eventuelle skilte og vejbelysningsmaster mv. på offentlig vej flyttes af Park & Vej
 • Overfladevand opsamles på egen grund

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra dato.

Samtlige udgifter til etablering af adgangen afholdes af ejeren af ovenstående matrikel, herunder flytning af vejbelysningsmaster og vejudstyr i øvrigt.

Etablering af adgangen med mere skal bestilles hos kommunens Park & Vejafdeling på telefon 56 20 29 00 eller e-mail materielgaard@faxekommune.dk.

Afgørelsen er truffet efter § 49 i Lov.nr. 1520 af 27. december 2014 om Lov om offentlige veje m.v.

Ansøgeren kan påklage afgørelsen til Vejdirektoratet, hvis det vurderes, at der er begået procedurefejl ved sagsbehandlingen, men der kan ikke klages over kommunens skøn.

Vejmyndigheden vurderer nye adgange til offentlige veje i henhold til Lov om offentlige veje § 49. Hvis det skønnes påkrævet af vejtekniske eller færdselsmæssige grunde, kan vejmyndigheden som betingelse for tilladelse stille krav til placering, udformning og benyttelse af adgangen. Vejmyndigheden kan kræve selv at udføre de krævede foranstaltninger på ansøgerens regning.

EcoPark er et lokalplanlagt erhvervsområde, og Symbiosen er udlagt med en kørebanebredde på 9 meter blandt andet for at sikre mulighed for kørsel med modulvogntog. Administrationen ser således intet til hinder for at give den ønskede tilladelse.

Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 22, stk. 2.

Forretningsorden for Teknik & Miljøudvalget, § 6, stk. 3.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.127. Lysholm Alle - anlæg af signalregulering

Sagsnr: 05.13.00-G01-35-18 Sagsansvarlig: Anna-Sarah Luplau

Sagsfremstilling

Teknik & Miljøudvalget godkendte 30. maj 2018 anlæg af signalregulering i krydset Lysholm Alle/Maglemosevej/Højagervej som et af flere udvalgte tiltag fra Trafikhandlingsplanen. Center for Plan & Miljø havde i den forbindelse anslået anlægsomkostningerne til ca. 650.000 kr.

Tiltaget er prioriteret, fordi krydsningen af Lysholm Alle blev udpeget som utryg i skolevejsanalysen, der blev gennemført i 2015. Signalanlægget skal være med til at forbedre trafiksikkerheden og trygheden på skolevejen for Nordskovsskolens sydlige opland.

Center for Plan & Miljø har indhentet tilbud på etablering af signalanlægget og de hjørneombygninger, der er nødvendige for at sikre oversigt og svingkurver, se bilag A og B. De indhentede tilbud viser, at jord- og belægningsarbejdet bliver dyrere en først estimeret. Dette skyldes, at jord- og belægningsarbejdet er mere omfattende en først antaget, blandt andet for at tilgodese tilgængelighed for kommunens kollektive trafik. Merudgiften beløber sig til ca. 200.000 kr., og den samlede pris for at anlægge signalanlæg i krydset Lysholm Alle/Maglemosevej/Højagervej vil således løbe op i 850.000 kr.

Administrationen vurderer, at projektets prisestimat sammen med de øvrige gennemførte aktiviteter i trafikhandlingsplanen i år, vil betyde, at pulje til trafikhandlingsplan vil have et merforbrug på op til 200.000 kr. Merudgift på op til 200.000 kr. til anlæg af signalanlæg foreslås finansieret indenfor driftsbudgettet ved omplacering af uforbrugte midler fra vejafvandingsbidag til trafiksikkerhed.  

 

Lovgrundlag

Vejlovgivningen.

Økonomi

 
Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at projektet udføres som planlagt, og
 • at merudgift op til 200.000 kr. finansieres ved omplacering af uforbrugte midler inden vejafvandingsbidrag.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.128. Budgetforligets fokusområder: Afklaring af udbud af grønne områder - som forsøgsordning i enkelte bysamfund

Sagsnr: 88.00.00-G01-3-18 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I budgetforliget indgået 18. september 2017 er det aftalt, at der for at styrke økonomien skal være en afklaring af emnet ”udbud af grønne områder som forsøgsordning i de enkelte bysamfund”.

Denne sag indeholder afklarende forhold om dette og lægger op til, at der politisk tages stilling til, om der skal udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbud for et udvalgt bysamfund med nærmere beskrevne arealtyper og opgaver.  

 

Nuværende organisering

Driftsopgaverne på grønne områder løses i dag af kommunens Park & Vej med kommunalt ansat personale og med brug af eksterne leverandører til nærmere specificerede opgaver.

 

Driftsopgaverne løses på tværs af hele kommunen og indgår i en fast rytme over året med drift og vedligehold af de kommunale arealer. Både medarbejdere og materiel indgår i en større sammenhæng med flere opgaver, hvor medarbejderne med materiellet løser flere opgaver henover året.

 

Opgavetyper knyttet til grønne områder

Elementtype

Opgaver

Græspleje boldbaner, brugsplæner, fælledgræs, enggræs. 

Græsklipning, kanttrimning,

gødskning, vertikalskæring, dræn, eftersåning, renhold.

Beplantningspleje bede/ hække/krat/træer.

 

Ukrudtsbekæmpelse, renhold, beskæring, hækklipning, vanding, gødskning.

Belægninger, trapper grus/fliser/asfalt og lignende

 

Snerydning/saltning, renhold, ukrudtsbekæmpelse, opretning, oprensning af sandfangsbrønde.

Naturområder.

Bekæmpelse af bjørneklo og andre invasive arter, sikre naturtypernes eksistens (fx ved græsning), sikre publikumsadgang.

Legepladser.

Tilsyn, reparation og vedligehold.

Strande.

Rensning for tang, op- og nedtagning af badebro, herunder løbende vedligehold/justeringer, op- og nedtagning af handicapbelægninger, renhold, opsætning og løbende tømning af affaldsbeholdere

 

Markedsanalyse

Der er flere private firmaer, som leverer størstedelen af de nævnte opgavetyper. Der er således et marked for disse opgaver.

 

Risikoanalyse

Styrke ved udbud: Opgaven kan beskrives med både frekvens og kvalitet. Der findes leverandører, der vil kunne løse opgaven og dermed afgive tilbud på opgaven. Der kan opnås konkurrence om opgaven.

 

Svaghed ved udbud: Man vil fjerne fleksibilitet fra Park & Vej. Både medarbejdere og maskiner indgår nu som en del af den samlede opgavemængde, der løses fra Park & Vej både sommer og vinter. De øvrige opgaver kan blive fordyret, hvis de faste udgifter skal dækkes af en mindre opgavemængde. Økonomisk og opgaveservicemæssigt vil kommunen være bundet af kontraktindholdet i kontraktperioden. Hvis der opstår opgaver, der ikke er beskrevet i udbudsmaterialet, eller som står beskrevet, så de kan misforstås, kan der komme ekstraregninger, som kommunen er forpligtet til at betale.

 

Mulighed ved udbud: Lavere pris på den definerede kvalitet og opgaveløsning.

 

Trusler ved udbud: Konkurs hos den private leverandør. Tvister med leverandør om opgaveløsningen fx uenighed om, hvad der er med i den udbudte opgave. Dyrere pris på den definerede kvalitet og opgaveløsning som følge af enten tvister og/eller konkurser.

 

Personalemæssige konsekvenser

Kommunens personale er ansat til en bred vifte af opgaver i Park & Vej, men hvis den udbudte opgave udliciteres, skal medarbejdere, svarende til det antal årsværk der udbydes, virksomhedsoverdrages til den vindende entreprenør. Det betyder, at vindende byder, skal overtage de kommunale medarbejdere på de vilkår, som medarbejderne har i kommunen.

Se i øvrigt tjekliste ved udbud i Faxe Kommune, som er bilagt sagen.

 

Kommunalt samarbejde

Samarbejde med anden kommune om dette geografisk afgrænsede opgavesæt vurderes ikke at være relevant.

 

Hvilke byer kunne udvælges

Faxe Ladeplads eller Karise kunne begge være byer, som egner sig til udbud, både hvad størrelse og opgaver angår.

 

Kontrolbud

Ligesom ved rengøringsudbuddet og kantineudbuddet forudsættes det, at der ved udbud af dette område skal afgives kontrolbud fra Park & Vej.

 

Tidsplan

Fra beslutning om udbud til der foreligger et beslutningsgrundlag om valg af leverandør, er der påregnet 6 - 18 måneder, hertil skal lægges 2 - 3 måneder fra tildeling til igangsætning.

 

Tidligere vurderinger

Tidligere politiske potentialeafklaringer vedrørende rabatklipning og arealpleje ved institutioner i april 2016 samt potentialeafklaring vedrørende drift og vedligeholdelse af boldbaner i marts 2016 er bilagt sagen.

Til orientering er endvidere indsat bilag med tidligere vurdering, som blev udarbejdet i forbindelse med budget 2012.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommuners styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, men ved beslutning om udbud skal der findes ressourcer til rådgivning i forbindelse med udbud af opgaven.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der tages politisk stilling til om udbud af grønne områder i et bysamfund skal iværksættes,
 2. at der ved beslutning om udbud udvælges bysamfund, og
 3. at der ved beslutning om udbud skal afgives kontrolbud fra Park & Vej.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Indstillingen kan ikke anbefales. Sagen afsluttes.

 

Fraværende: Ingen.129. Orientering om opgørelse over brugen af leverandører

Sagsnr: 88.00.00-S00-1-18 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag skal bidrage til åbenhed om kommunens brug af leverandører indenfor bygningsvedligehold og anlæg.

 

Der er udarbejdet to lister, en med mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver og en med større opgaver - alle fra 2017. Listerne er bilagt sagen.

 

Mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver

Der er registreret 1.565 mindre bygningsvedligeholdelsesopgaver for en samlet sum på 21,9 millioner kr. Lokale leverandører står for opgaver svarende til 89,39 % af denne sum, mens de resterende 10,61 % er købt hos udenbys leverandører. De mindre opgaver indkøbes på flere måder. De helt små opgaver, fx udskiftning af en stikkontakt, klares ved direkte bestilling hos en leverandør, vi kender i forvejen. Ved de lidt større opgaver, fx udskiftning af et linoleumsgulv, hentes der to eller flere underhåndsbud fra lokale og/eller udenbys leverandører. I den bilagte liste ses detaljer om opgavetyper, opgaveantal, beløb og hvilke leverandører, der har udført opgaven.

 

Større opgaver

Der er registreret 45 større bygge/anlægsopgaver. Den samlede budsum er opgjort til 55,7 millioner kr. Lokale leverandører står for opgaver svarende til 71 % af den samlede budsum, mens udenbys leverandører står for de resterende 2 9 %. Indkøbene vedrører rådgivningsydelser, anlægsopgaver og nedrivningsopgaver samt ombygnings-, indretnings- og istandsættelsesopgaver. Opgaverne er indkøbt ved indbudte licitationer og ved underhåndsbud. Enkelte opgaver er igangværende.

 

De bilagte opgørelser er ikke komplette, men giver et billede af omfanget af indkøb samt brugen af lokale og udenbys leverandører indenfor bygge- og anlægsopgaver på kommunens bygninger og veje.

 

Kommuner er underlagt særlige regler for indkøb. Reglerne er både nationale og EU-regler, herudover er der interne styringsregler i kommunen. Reglerne skal blandt andet sikre åbenhed og sikre samfundet mod korruption og nepotisme. Reglerne skal også sikre ligebehandling af de bydende, gennemsigtighed i udbuddene samt sikre mod diskrimination.

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Udbudslovgivning, tilbudslov samt EU-direktiver.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at opgørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.130. Etablering af dynamisk indkøbssystem til entreprenør og håndværksopgaver

Sagsnr: 88.00.00-S00-2-18 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme køber mange entreprenør- og håndværkerydelser. Samorganiseringen af indkøb og udbud i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune (SUI) har foreslået, at der etableres et dynamisk indkøbssystem, hvori en del af disse indkøb kan foregå.

 

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er dynamiske indkøbssystemer en elektronisk indkøbsproces til indkøb af ydelser, der er generelt tilgængelige på markedet og opfylder ordregiverens krav. Dynamiske indkøbssystemer kan anvendes til alle typer af indkøb, det vil sige indkøb af varer, bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser. Dynamisk indkøbssystem kan med fordel anvendes ved mere standardiserede indkøb som fx fødevarer eller kontorartikler. Et dynamisk indkøbssystem kan betegnes som en slags åben rammeaftale, idet alle, der opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde, skal optages i systemet. Ordregiver er forpligtet til løbende at optage nye deltagere i systemet og kan ikke begrænse antallet af deltagere.

 

Etableringen af et dynamisk indkøbssystem sker ved et begrænset udbud. Ordregiver er ved oprettelsen af et dynamisk indkøbssystem forpligtet til at følge reglerne for begrænset udbud i alle faser indtil tildelingen af de konkrete kontrakter dog med den undtagelse, at ordregiver ved dynamiske indkøbssystemer ikke kan begrænse antallet af ansøgere, der optages i systemet. Der skal ikke indleveres et vejledende tilbud for at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem. Ordregiver skal i udbudsbekendtgørelsen oplyse: Løbetiden for det dynamiske indkøbssystem, hvilke minimumskrav til egnethed der gælder for optagelse i indkøbssystemet, og hvilke kriterier der gælder for tildeling af kontrakter på grundlag af det dynamiske indkøbssystem.

 

Der er ingen begrænsning på det dynamiske indkøbssystems løbetid. At der ingen begrænsning er i løbetiden skal ses i sammenhæng med, at der i hele det dynamiske indkøbssystems løbetid er adgang for alle, som opfylder minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde. Ordregiver har mulighed for at opdele det dynamiske indkøbssystem i kategorier af varer, tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder. Kategorierne skal være objektivt defineret på grundlag af de karakteristika, som definerer den enkelte kategori. Hvis ordregiver vælger at opdele det dynamiske indkøbssystem i flere kategorier, skal udbudsbekendtgørelsen specificere minimumskravene til deltagernes egnethed i forhold til hver kategori. Ordregiver kan også vælge at angive forskellige kriterier for tildeling af kontrakter for hver enkelt kategori. I så fald skal disse kriterier angives i udbudsbekendtgørelsen.

 

SUI har erfaringer med systemet fra Næstved Kommune og har på den baggrund oplyst følgende om systemet:

Fordele for kommunen

 • Ingen mistro fra markedet omkring ”skuffelister” og spørgsmål som ”Hvordan kommer man på listen, så man må byde på kommunens opgaver?” – alle egnede og godkendte tilbudsgivere kan byde.
 • Mere konkurrence kan give bedre priser.
 • Nuværende leverandører får konkurrence og "spidser pennen".
 • Hurtig udbudsproces, hvor tilbudsgiver skal have ”rimelig tid” – for det meste kan processen skæres ned til omkring 10-14 dage alt efter kompleksitet.
 • EU-Supply (kommunens udbudssystem) sikrer, at der ikke er tvivl om, hvorvidt alle tilbudsgivere har fået svar på spørgsmål, tilbud er kommet frem rettidigt med videre. EU-Supply har et revisionsspor, man kan bruge, hvis der opstår tvivlsspørgsmål/tvister. Efter deadline vil EU-Supply automatisk lukke for muligheden for at fremsende tilbud.

 

”Ulemper” for kommunen

 • Leverandørerne skal godkendes i systemet, tager ca. 5-10 minutter pr. tilbudsgiver
 • Eventuelt ønske om at afskære en tilbudsgiver fra kommende opgaver skal være sagligt velbegrundet frem for, at man ved underhåndsbud blot kan fravælge at invitere den pågældende til fremtidige opgaver.

 

Fordele for tilbudsgiver

 • Nye tilbudsgivere får chancen for at give tilbud på kommunens opgaver og vise, hvad de kan.
 • Samme proces hver gang der skal gives pris, uanset om det er medarbejder X, medarbejder Y eller medarbejder Z, der står for det konkrete indkøb.
 • Mulighed for at til/fravælge opgaver fra gang til gang.
 • Mulighed for at se licitationsresultatet, uanset om man har afgivet tilbud.
 • Mulighed for at såvel den helt lille, lokale håndværker som den store hovedentreprenør kan se opgaver og afgive tilbud på det, som måtte være relevant.

 

Ulemper for tilbudsgiver

 • De tilbudsgivere, som normalt bliver indbudt til at give underhåndsbud/deltage i indbudt licitation, vil få flere konkurrenter.
 • Det er en omstillingsproces for markedet at gå fra at afgive tilbud pr. mail/telefon til at skulle gøre det i et system.

 

Etablering af et dynamisk indkøbssystem indenfor entreprenør- og håndværkerydelser skønnes at tage ca. 3 måneder.

Lovgrundlag

Udbudsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der i Center for Ejendomme etableres et dynamisk indkøbssystem til indkøb af relevante entreprenør- og håndværkerydelser, og
 • at administrationen bemyndiges til at etablere det dynamiske indkøbssystem i samarbejde med samorganiseringen af indkøb og udbud i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.131. Orientering - evaluering af ejendomsstrategien fra 2015

Sagsnr: 00.16.02-A50-1-18 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Ejendomsstrategien, som byrådet igangsatte i forbindelse med budget 2015 med stor involvering af de berørte og med stort politisk ejerskab, er blevet evalueret i kommunens organisation af Center for Ejendomme i perioden april - juli 2018.

 

Evalueringen har været forelagt i direktionen 7. august 2018 og for Hovedudvalget 15. august 2018, og begge steder er orienteringen godkendt.

 

Evalueringen er udført i Ejendomsstrategiens ni geografiske spor, som hver har en skole som omdrejningspunkt, samt et 10. spor, som rummer administrationen samt øvrige bygninger.

 

Byrådet besluttede en indledende proces med workshops rundt i alle områderne, som blev gennemført i de første fire måneder af 2015 med deltagelse af repræsentanter for brugere, bestyrelser og medarbejdere, som sluttede af med høringsmateriale. Høringens 97 høringssvar indgik i byrådets behandling juni 2015, hvor der blev truffet beslutninger om de konkrete ændringer, og at disse ændringer skulle gennemføres ved, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i den konkrete projektering af hvert projekt, og de konkrete projekter fremlægges til politisk behandling inden konkret iværksættelse.

Denne langstrakte proces er også blevet evalueret, og mange medarbejdere har udtalt sig positivt. Alle involverede i processen mener, at resultaterne er blevet bedre ved, at forskellige fagfolk har samarbejdet om løsningerne, og fagudvalgene har bidraget med strategisk indsigt i udvikling af deres områder.

 

Ejendomsstrategien har betydet en række ændringer, og bygninger er rømmet og solgt, mens andre er revet ned. Det har også medført forbedringer af de bygninger, som kommunen har valgt at beholde. Organisatorisk er der flere enheder, som er kommet tættere på hinanden, hvilket har gjort samarbejdet i dagligdagen nemmere. Samlet har ejendomsstrategien sparet kommunen for rigtig mange penge.

 

Den gennemførte ejendomsstrategi har givet betydelig økonomisk besparelse, færre kvadratmeter bygninger, bedre vedligeholdelsestilstand, mindre udledning af CO2, mindre pladsforbrug til administration, og de solgte bygninger har givet plads til private aktiviteter. Ejendomsstrategien har samtidig givet bedre bygningsindretninger svarende til nuværende behov, forbedrede uderum ved skoler, bygningsfællesskaber med lignende afdelinger, bedre sammenhæng mellem SFO’er og skole, adgang til fælles faciliteter og specialinstitutioner har fået mere egnede forhold.

 

Der er udarbejdet en gennemgang af evalueringen, og der er udarbejdet en liste med diverse ønsker til forbedringer af bygningsmassen. Disse fremgår af bilag.

 

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for ejendomme indstiller,

 • at orienteringen tages til efterretning, og
 • at sagen sendes til orientering i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.132. Forslag fra Eli Jacobi Nielsen (O) om revision af Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land

Sagsnr: 06.00.00-A21-2-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 28-02-2018 ”Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land” for at fastlægge principper og retningslinjer for kommunens arbejde med spildevandsområdet i det åbne land, og for at synliggøre, hvordan kommunen arbejder med opgaven, og være med til at skabe en fælles forståelsesramme mellem politikere, borgere, rådgivere og kommunens sagsbehandlere på området.

Med henblik på at tydeliggøre denne fælles forståelsesramme ifm. de konkrete vurderinger af afløbsforhold der foretages som følge af henvendelser fra berørte borgere, foreslås administrationsgrundlaget derfor revideret som angivet i vedhæftede ”Administrationsgrundlag for håndtering af spildevandsrensning i det åbne land v2.0” hvorigennem det sikres at intentionerne i Spildevandsbekendtgørelsen efterleves, og berørte borgerne ikke pålægges unødige udgifter. Dette sker bl.a. ved anvendelse af sporstofundersøgelser for kortlægning af udledningen fra den enkelte ejendomme, hvor denne ikke er umiddelbart entydig, samt tilbagekald af påbud hvor afstanden til recipienten overskrider 750m, idet analyser har vist at belastningen herfra er beskeden eller ikke eksisterende pga. fortyndingen, samt en dialogbaseret vurdering af mulighederne for overholdelse af Spildevandsbekendtgørelsens § 35.

 

Indstilling:

Administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land 2018 – 2021, v2 godkendes, således at:

 • Sporstofundersøgelser anvendes til kortlægning af udledning fra den enkelte ejendom, hvor denne ikke umiddelbart kan fastslås.
 • Der udstedes/fastholdes ikke påbud, hvor afstanden til recipienten overstiger 750m

Lovgrundlag

-

Økonomi

 -

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Henrik Aakast (V) stiller ændringsforslag til indstillingens pkt. 1 således, at der i stedet står: Sporstofundersøgelser skal anvendes til kortlægning af udledning fra den enkelte ejendom, hvor denne ikke umiddelbart kan fastslås.

 

For forslaget stemte: Henrik Aakast (V), Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O), Erik Rasmussen (V).

Imod forslaget stemte: Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A), Ivan Lilleng (C).

 

Ivan Lilleng (C) kan ikke støtte ændringsforslaget, da det i den gældende spildevandsplan allerede er muligt at teste med sporstoffer. Dette forslag påfører kommunen en ekstraudgift.

 

For indstillingens punkt 2 stemte: Eli Jacobi Nielsen (O), Lars Folmann (O).

Imod indstillingens punkt 2 stemte: Finn Hansen (A), Christina Birkemose (A), Erik Rasmussen (V), Henrik Aakast (V), Ivan Lilleng (C).

 

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet.

 

Det er administrationens klare overbevisning, at det stillede forslag om, at afstand til recipienten er afgørende og deraf følgende annullering af påbud, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen og domsafsigelserne på området.

 

Fraværende: Ingen.133. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-18-18 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. juli 2018 i sag om afslag på lovliggørende dispensation til opgravning af beskyttet mose, eng og vandløb i Faxe Kommune.
 • Matrikulære sager behandlet i 2. kvartal 2018.
 • Høringssvar over jernbanelov.
 • Oversigt over adgangssager pr. 16. august 2018.
 • Utilsigtet hændelse på Karise Renseanlæg.
 • Invitation til KL og Kystdirektoratets Kystkonference 2018.
 • KL Teknik & Miljø konference i Fredericia 25. - 26. april 2019.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 29. august 2018

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Grøn Ordning i Terslev.
 • Status for Strandfogedvej.
 • Midtvejsevaluering af pilerenseanlæg uden bund efterspørges.
 • Sag om adgange.

 

Fraværende: Ingen.