Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 29. november 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 29-11-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 29. november 2017 kl. 16:30
i Restaurant Villa Gallina, Villa Gallinavej 3, 4690 Haslev
 

 

 

 


147. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Godkendt,

Fraværende: Lars Christensen (Ø) deltog ikke i behandlingen af punktet.

 148. Natura 2000 - offentlig høring om justering af områdeafgrænsning

 
Sagsnr: 01.05.18-P17-2-17Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Miljøstyrelsen har udarbejdet forslag til justering af Natura 2000-områders afgrænsning. Forslaget er i offentlig høring til 3. januar 2018.

Baggrund

 

Baggrunden for forslaget er regeringens Naturpakke, maj 2016, hvor det er aftalt at undersøge, om det er muligt at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, og eventuelt at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur.

 

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de udpegede Natura 2000-områder og vurderet, om de rummer arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. Desuden har styrelsen på baggrund af egen viden og tekniske indspil fra kommuner og statslige lodsejere foreslået mindre udvidelser af de eksisterende Natura 2000-områder med tilgrænsende værdifuld natur. Det foreslås ligeledes at omklassificere nogle af de allerede udpegede områder således, at for eksempel et habitatareal også kan få status som fuglebeskyttelsesområde. Der er ikke udtaget arealer, som 1) er nødvendige for direktivnaturen, 2) er udpeget efter konkret aftale med EU-Kommissionen eller 3) har modtaget tilskudsmidler for at sikre eller forbedre direktivnaturen.

 

På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til de ændrede Natura 2000-områdegrænser, som skal godkendes af EU-Kommissionen.

 

Faxe Kommune

 

I Faxe Kommune er der fem Natura 2000-områder. Natura 2000-områder består af habitatområder og/eller fuglebeskyttelsesområder. Vedlagte notat indeholder kortudsnit, der viser gældende og foreslåede områdeafgrænsninger.

 

Bagholt Mose

 

Bagholt Mose er udpeget som habitatområde.

 

Miljøstyrelsen foreslår, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

Søerne ved Bregentved og Gisselfeld

 

Søerne ved Bregentved og Gisselfeld er udpeget som fuglebeskyttelsesområde, og søerne Søtorup Sø og Ulse Sø er endvidere udpeget som habitatområder.

 

For fuglebeskyttelsesområdet foreslår Miljøstyrelsen, at der udtages intensivt drevne landbrugsarealer. Endvidere foreslås, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

For habitatområdet foreslår Miljøstyrelsen, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

Susåen og moser

 

Susåen og moseområderne Gammellung og Tuerne er udpeget som habitatområder. Ved Gammellung og Tuerne er der endvidere udpeget et fuglebeskyttelsesområde.

 

For habitatområderne foreslår Miljøstyrelsen, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

For fuglebeskyttelsesområdet foreslår Miljøstyrelsen, at der udtages intensivt drevne landbrugsarealer. Endvidere foreslås, at der inddrages arealer, så habitatområderne også er udpeget som fuglebeskyttelsesområder. Desuden foreslår Miljøstyrelsen, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

Skovene ved Vemmetofte

 

Skovene ved Vemmetofte er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Endvidere er tre områder udpeget som habitatområder.

 

For fuglebeskyttelsesområdet foreslår Miljøstyrelsen, at hele området udtages.

 

For habitatområderne foreslår Miljøstyrelsen, at der inddrages arealer ved Vemmetofte Kloster og ved Madelund. Endvidere foreslås, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

  

Området ved Præstø Fjord

 

Området ved Præstø Fjord er udpeget som fuglebeskyttelsesområde. Endvidere er en del af Feddet og Sivet udpeget som habitatområde.

 

For fuglebeskyttelsesområdet foreslår Miljøstyrelsen, at campingplads-arealet for Feddet Camping udtages.

 

For habitatområdet foreslår Miljøstyrelsen, at et areal ved Feddet Camping inddrages. Endvidere foreslår Miljøstyrelsen, at der foretages mindre justeringer af områdeafgrænsningen.

 

Administrationens vurdering

 

Bagholt Mose

 

Ingen bemærkninger.

 

Søerne ved Bregentved og Gisselfeld

 

Ingen bemærkninger.

 

Susåen og moser

 

Ingen bemærkninger.

 

Skovene ved Vemmetofte

 

Ingen bemærkninger vedrørende habitatområdet.

 

For fuglebeskyttelsesområdet, som Miljøstyrelsen foreslår helt udtaget, finder Center for Plan & Miljø, at eventuel udtagning bør afvente bedre datagrundlag og tilstandsvurdering vedrørende hvepsevåge.

 

Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget af hensyn til den skovtilknyttede fugleart hvepsevåge. Tidligere var området også udpeget af hensyn til rød glente men udgik af udpegningsgrundlaget ved den seneste revision gennemført i 2012, da glenten gennem en årrække kun har benyttet området sporadisk.

 

De danske fuglebeskyttelsesområder blev udpeget i 1983 med en lille justering i 2000. Naturen er dynamisk, og nogle arter og naturtyper indvandrer til nye områder, mens andre af naturlige grunde forsvinder fra områder, hvor de tidligere var kendt. Endvidere forbedres vidensgrundlaget om arternes og naturtypernes forekomst inden for områderne yderligere i forbindelse med systematisk kortlægning, overvågning og andre undersøgelser. Derfor opdateres udpegningsgrundlaget for de enkelte Natura 2000-områder med mellemrum. Dette vil typisk ske hvert 6. år forud for rapportering til EU og udarbejdelse af nye statslige Natura 2000-basisanalyser med efterfølgende Natura 2000-planer.

 

Vurderingen vedrørende fuglebeskyttelsesområdet bør derfor afvente basisanalysen og planlægningen i forbindelse med Natura 2000-planperioden 2022-2027.

 

Området ved Præstø Fjord

 

Ingen bemærkninger vedrørende fuglebeskyttelsesområdet.

 

For habitatområdet har Center for Plan & Miljø vurderet Miljøstyrelsens forslag i henhold til områdernes § 3-status og lokalplanen for campingpladsen, det vil sige om forslaget er til ulempe for campingpladsen. Center for Plan & Miljø vurderer, at arealet, der foreslås inddraget i habitatområdet, også er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om § 3, det vil sige at tilstanden ikke må ændres. Center for Plan & Miljø finder derfor, at forslaget om at udvide habitatområdet ikke er til ulempe for campingpladsen, selv om en del af både habitatområdet og § 3-området er beliggende i lokalplan-området.  

Lovgrundlag

 

Miljømålsloven.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • At Miljøstyrelsen meddeles, at Faxe Kommune ikke har bemærkninger til Miljøstyrelsens forslag bortset fra, at udtagning af fuglebeskyttelsesområdet ved Vemmetofte bør afvente basisanalysen og planlægningen i forbindelse med Natura 2000-planperioden 2022-2027, så eventuel udtagning sker på baggrund af et bedre datagrundlag og en tilstandsvurdering vedrørende hvepsevåge.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 149. Vandrådsopgaven 2017 - forslag til høringssvar

 
Sagsnr: 09.00.07-P17-1-16Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med opgaven om kvalificering og udpegning af vandløb.

Jf. lov om vandplanlægning og tilhørende bekendtgørelse om vandråd er det fastsat, at kommunerne rådgive Miljø- og Fødevareministeriet om følgende opgaver:

1.       Om de vandområder, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne, lever op til de opdaterede kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som regeringen har fastsat (obligatorisk opgave).

2.       Om der er vandområder, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede (obligatorisk opgave).

3.       Om der er kommentarer til videreførte indsatser fra vandplanerne 2009-2015 (frivillig opgave).

I forbindelse med dette arbejde har regeringen pålagt kommunerne, at der oprettes vandråd for hvert hovedvandopland. Vandrådene skal rådgive kommunerne i forbindelse med de ovenfor stillede opgaver. Bidrag fra kommuner og vandråd indgår i grundlaget for den politiske beslutning, som sendes i høring i 2018.

Faxe Kommune har modtaget rådgivning fra vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen. Derudover har Faxe Kommune drøftet opgaven i Faxe Vandløbsråd, som ligeledes har rådgivet kommunen.

Resultatet af vandrådenes arbejde og arbejdet i Faxe Vandløbsråd er, at hverken vandrådene for Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen eller Faxe Vandløbsråd kunne opnå enighed om en fælles udtalelse vedrørende opgave 1 og 2 for vandløb beliggende i Faxe Kommune. Flere foreninger er kommet med særudtalelser vedrørende forskellige vandløb. Udtalelserne kan ses i vedhæftede bilag. Faxe Kommune har ikke modtaget kommentarer fra vandrådene til den frivillige opgave 3.

Administrationen finder,

 • at tilløb til Kilde Å og øverste del af tilløb til Freerslev Å bør tages ud af vandområdeplanerne, idet de ikke lever op til Miljøstyrelsens kriterier for opgave 1,
 • at der ikke findes vandløb i Faxe Kommune, som kan defineres som kunstige eller stærkt modificerede efter Miljøstyrelsens definitioner for opgave 2, og
 • at den videreførte spærring i Lilleå og restaurering af tilløb til Suså ikke videreføres, idet indsatserne er gennemført.

Lovgrundlag

 

Lov om vandplanlægning og bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

 

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Center for Plan & Miljø indstiller at:

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At forslag til høringssvar godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Der udarbejdes nyt forslag til høringsvar, der udsendes til udvalgets medlemmer. Der afholdes ekstraordinært møde 14. december 2017.

Eli Jacobi Nielsen (O), Knud Green (V) og Jørgen Egede Johannesen (V) foreslår, at hele Gillesbækken udtages. 

Fraværende: Ingen.

 150. Orientering om offentlighedens adgang i det åbne land

 
Sagsnr: 01.05.15-G01-1-17Sagsansvarlig: Anne Planeta Etzerodt

Sagsfremstilling

Det er i henhold til Naturbeskyttelsesloven tilladt enhver at færdes til fods og på cykel på alle veje og stier i det åbne land. Når kommunen skal vurdere, om alle har ret til at færdes på en vej eller en sti, skal det vurderes, om den pågældende strækning er beliggende i ”det åbne land”. Vurderingen er uafhængig af, om området er beliggende i landzone, byzone eller sommerhusområde.  Det afgørende er, om man opfatter det pågældende sted som værende i åbent landskab som modsætning til bymæssig bebyggelse og fuldt udbyggede sommerhusområder. Det vil altså sige, at skovlignende omgivelser og grønne kiler i byer også normalt betragtes som det åbne land.

Færdslen ad en vej eller sti kan forbydes, hvis ejeren kan godtgøre, at færdslen på stien i væsentlig grad er til gene for privatlivets fred, til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen eller er til skade for truede dyr og planter.

Betingelsen, til gene for privatlivets fred, kan kun påberåbes, hvis stien passerer så tæt på en beboelsesbygnings stue- toilet- eller soveværelsesvinduer, at det ikke er muligt at oprette skærmende foranstaltninger fx i form af hegn eller hæk.

En vej/sti skal være synlig i landskabet for, at det er tilladt at færdes der. Stopper færdslen på en sti, og ejeren ikke vedligeholder den selv, så kan den gro til, og når den ikke længere kan erkendes som en sti, så er der heller ikke længere nogen adgangsret. Stien eksisterer ikke længere! Der er ingen pligt til at vedligeholde en vej/sti, der kun er omfattet af naturbeskyttelseslovens adgangsret.

Opsætning af PRIVAT-skilte, bomme, kæder, led og lignende er at betragte som skræmmende foranstaltninger, der skal holde færdslen væk. Dette er ulovligt, medmindre spærringen ledsages af et synligt skilt, der tydeligt angiver, at man kan færdes til fods og på cykel. Der skal samtidig være plads nok til at passere uden om spærringen med en cykel.

Det er muligt at nedlægge en vej eller en sti i det åbne land. En nedlæggelse består i en komplet fjernelse af vejen, så den ikke kan anvendes af nogen, heller ikke af ejeren. Hvis ikke den nedlægges sådan, så er der alene tale om en spærring, som altså er ulovlig. Forud for en nedlæggelse, skal ejeren anmelde det til kommunen, som skal vurdere nedlæggelsen af vejen/stien senest fire uger efter ejers anmeldelse. For at kunne godkende vejnedlæggelsen skal kommunen vurdere, at vejen eller stien ikke har en væsentlig rekreativ betydning, og at der findes en alternativ vej eller sti inden for rimelig afstand af den nedlagte.

I privatejede skove er det ligeledes lovligt at færdes på skovens veje og stier, og der gælder overordnet de samme regler som for veje og stier i det åbne land. Veje og stier i skove kan dog nedlægges, det vil sige fjernes helt, efter skovejerens forgodtbefindende, så længe der fortsat er adgang til skovens øvrige vejsystem.

Udyrkede arealer er også åbne for færdsel. Udyrkede arealer dækker over de fleste områder med beskyttet natur (§ 3-arealer) men også ældre brakmarker, fælleder og lignende. Der skal dog være en lovlig adgang til området i form af fx en vej, der fører derind eller op til. Mange udyrkede arealer er tilgængelige via strande, hvor alle også må færdes.

 

Ud over bestemmelserne i Naturbeskyttelsesloven administreres færdsel på veje og stier udenfor byzone også efter vejlovningen. Offentlige veje og stier administreres i henhold til ”Lov om offentlige veje”, og er åbne for enhver. Private fællesveje administreres i henhold til ”Lov om private fællesveje”. Her er færdsel med motoriseret køretøj kun tilladt for de vejberettigede (i hovedreglen de grundejere, der benytter vejen som adgangsvej) samt deres leverandører, mens private fællesveje er frit tilgængelige for færdsel til fods og på cykel (jf. Naturbeskyttelseslovens § 26).

Lovgrundlag

 

Naturbeskyttelsesloven.

Lov om offentlige veje.

Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Godkendt.

Administrationen skal arbejde videre med udarbejdelse af retningslinjer, hvor der sikres størst mulig adgang til naturen.

Fraværende: Ingen.

 

 

 151. Faxe Forsyning- Forslag til vedtægtsændringer

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

 

I sommeren 2017 anmodede Faxe Forsyning om mulighed for at hjemtage renovatøropgaven. Opgaven omhandler indsamling af affald hos kommunens borgere og virksomheder, og kræver ansættelse af yderligere personale og indkøb af skraldevogne med mere. Opgaven vurderes til at ligge uden for gældende vedtægter og kræver derfor en godkendelse af byrådet.

 

På byrådets møde 12. oktober 2017 blev det besluttet at følge økonomiudvalgets anbefaling af 4. oktober om, at Faxe Forsyning fremover skal udbyde opgaven til private renovatører, men de gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontrolbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i Faxe Forsyning.

 

Faxe Forsyning har på baggrund af byrådets beslutning udarbejdet et forslag til en vedtægtsændring for Faxe Affald A/S. Vedtægterne ændres i § 3, hvor der tilføjes et punkt 3.4 g " Selskabet skal udbyde renovatøropgaven til private renovatører, men selskabet gives mulighed for at afgive kontrolbud og hjemtage opgaven, såfremt kontrolbuddet er det økonomisk mest fordelagtige. Der skal sikres en fuldstændig adskillelse mellem dem, der forestår udbuddet og dem, der afgiver kontrolbuddet i selskabet. Udbuddet skal følge reglerne i Kontrolbudsbekendtgørelsen.".

 

Det er administrationens vurdering, at forslaget lever op til byrådets beslutning.

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At vedtægterne ændres, og
 • at 3.4 g) indsættes i vedtægterne for Faxe Affald A/S.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Indstillingen kan ikke anbefales.

Imod indstillingen stemte Jørgen Egede Johannesen V), Knud Green (V), Eli Jacobi Nielsen (O) og Martin Hillerup (L).

Sagen oversendes til Økonomiudvalg og Byråd.

Fraværende: Ingen.

 

 152. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2018, Faxe Vandforsyning A/S

 
Sagsnr: 13.02.03-P19-1-17Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2018 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 27.520 kr., hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 1,4 %. Vandafgiften fastsættes til 10,41 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2017 er en reduktion på 3,3 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 110,16 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2017 er en stigning på 2,0 %.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

 

Vandforsyningsloven.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 153. Godkendelse af spildevandsbidrag 2018, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

 
Sagsnr: 06.01.17-P19-1-17Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2018 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 12,62 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 5,6 % i forhold til 2017.

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 22,16 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 5,1 % i forhold til 2017. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 482,46 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2,0 % i forhold til 2017.

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 34,78 kr. pr. m³; svarende til en stigning på 5,3 % i forhold til 2017.

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Lovgrundlag

 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2018 legalitetsgodkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 154. Forslag om ikke-kloakering i det åbne land - St. Elmue

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-3-17Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

Området St. Elmue består af 33 ejendomme, heraf har grundejerne af ni ejendomme efter endt høringsperiode ønsket kloakering.

Administrationens vurdering

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en vurdering heraf.

Center for Plan & Miljø finder på baggrund af de indkomne høringssvar, at spildevandsplanens forudsætning om ikke-kloakering ikke bør fraviges, da grundejerne som helhed ikke har ønske om kloakering.

De berørte 33 ejendomme vil på baggrund af høringsperioden få forlænget deres påbudsfrist fra den 31. december 2017 til den 31. december 2018.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At området St. Elmue ikke kloakeres.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 155. Forslag om kloakering i det åbne land - Frenderup

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-2-17Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 25 husstande, hvoraf 16 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak. Ud over de hørte husstande har husstanden Dalbyvej 42 tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en miljømæssig, økonomisk med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med Frenderup finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 25 ejendomme tillige med ejendommen Dalbyvej 42 beliggende i Frenderup og langs en strækning af Dalbyvej. Heraf to ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsrensning, fordi ejendommene ifølge oplysninger i BBR enten nedsiver eller er uden afløb, men hvor det ikke vil give mening at undlade at kloakere disse.

Den planlagte spildevandskloakering begrundes med, at ejendommene ligger relativt tæt, det er økonomisk forsvarligt, og ved at kloakere ejendommene vil den nedre del af Egedebækken, hvor der ikke er målopfyldelse, helt friholdes for en relativt stor spildevandsbelastning, da de 24 ejendomme med udledning udgør størstedelen af vandløbets punktkildebelastning. Spildevandskloakeringen vil dermed bidrage til målopfyldelse i både Egedebækken og Freerslev Å / Tryggevælde Å.

Ifølge Faxe Forsynings beregninger bliver kloakeringsprisen for de 25 ejendomme ca. 2.127.500 kr., svarende til en gennemsnitspris på ca. 85.100 kr.

 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

 

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at enkelte ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af Frenderup, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i Frenderup sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen.

 156. Forslag om kloakering i det åbne land - St. Linde

 
Sagsnr: 06.00.05-P15-1-17Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med vedtagelsen af spildevandsplanen 2016-2021 blev tre områder, der var planlagt kloakeret, taget ud af spildevandsplanen. Det drejer sig om områderne St. Elmue, St. Linde og Frenderup. Områderne blev taget ud af spildevandsplanen på baggrund af høringssvar indkommet i høringsperioden.

Efterfølgende har der været dialog mellem grundejerne og Faxe Kommune angående muligheden for kloakering af de tre områder. I 2017 har der været en høringsrunde, hvor grundejerne har haft mulighed for at tilkendegive via høringssvar, om de ønsker, at deres ejendom kommer på kloak.

I høringsperioden på otte uger er der blevet hørt 28 husstande, hvoraf 25 husstande har tilkendegivet, at de ønsker at komme på kloak.

Administrationens vurdering 

Spildevandsplanen forudsætter, at der som udgangspunkt ikke skal ske kloakering af det åbne land. Hvis der er grundejere, som ønsker kloakering af et område, eller hvis kommunen finder, at en samlet bebyggelse bør kloakeres, vil der blive foretaget en økonomisk, miljømæssigt med mere vurdering heraf.

 

Kloakering i det åbne land kan kun ske, hvis der er specielle forudsætninger, som kan begrunde en afvigelse fra strategien om individuelle anlæg. I forbindelse med St. Linde finder Center for Plan & Miljø, at der bør ske kloakering vurderet på baggrund af grundejernes ønsker sammenholdt med kloakeringsprisen.

Det foreslås derfor at spildevandskloakere 28 ejendomme beliggende i St. Linde og langs en strækning af St. Lindevej. Af de 28 ejendomme er der fem ejendomme, hvor der ikke er krav om forbedret spildevandsforbedring, fordi ejendommene ifølge BBR enten har samletank, nedsiver eller ingen udledning har. Center for Plan & Miljø vurderer, at det ikke giver mening at undlade at kloakere disse fem ejendomme, hvis området kloakeres.

Der lægges vægt på, at ejendommene ligger relativt tæt, og at det derfor er økonomisk forsvarligt at udføre en kloakering af ejendommene. Yderlige lægges der vægt på, at ved at kloakere ejendommene i opland til Trykkevælde Å vil det være muligt at friholde åen for en spildevandsbelastning fra 23 ejendomme, og dermed vil det bidrage til at målopfyldelsen fastsat i vandområdeplanen opfyldes.

Ifølge Faxe Forsynings beregning bliver kloakeringsprisen for de 28 ejendomme ca. 2.817.500 kr. svarende til en gennemsnitspris på ca. 100.625 kr. 

Hvis udvalget beslutter, at der bør ske kloakering, skal der udarbejdes et forslag til tillæg til spildevandsplan, der skal fremlægges i offentlig høring i mindst otte uger.

  

Der er udelukkende tale om spildevandskloakering. Regnvand skal håndteres som hidtil.

 

Faxe Forsyning vil som udgangspunkt etablere de nye ledningsanlæg i vejarealet. Under detailprojekteringen kan der blive tale om, at nogle ejere skal pålægges rådighedsindskrænkninger i form af servitutpålæg. Når forsyningen har udført sin del af kloakeringen, skal grundejer tilslutte på egen grund.

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og spildevandsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der udarbejdes forslag til tillæg til spildevandsplan om kloakering af St. Linde, som sendes i høring.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan i St. Linde sættes i bero, indtil Roskildedommens konsekvenser er afklaret.

Fraværende: Ingen.

 157. Toilet i Karise - Forslag til placering

 
Sagsnr: 82.06.04-P20-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I anlægsbudget 2018 er der afsat 0,6 millioner kr. til opsætning af toiletbygning i Karise.

 

Denne sag handler om toiletbygningens placering i Karise. Der installeres toilet med automatisk rengøring efter hvert besøg ligesom på Vinkældertorvet i Faxe. Dette giver lavere driftsudgifter og et pænere toilet til brugerne. Disse lavere driftsudgifter er afsat i driftsbudgettet.

 

Der er udarbejdet to placeringsforslag:

 1. I vejmatriklen Banevej i trekantarealet tæt ved Bredgade. (Se bilaget - placeringsforslag 1).
 2. I vejmatriklen Banevej i trekantarealet tæt ved Banevej 2A, tæt ved flextrafik læskærmen. (Se bilaget - placeringsforslag 2).

 

Begge placeringer kan rumme toiletbygningen. Placeringsforslag 1 tættest på Bredgade er lidt mere synligt fra Bredgade, hvilket ses som en fordel ud fra en hærværksrisiko.

Lovgrundlag

 

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da der er afsat 0,6 millioner kr. på anlægsbudgettet til opsætning af toiletbygningen. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 • Toilettet placeres jf. placeringsforslag 1, i trekantareal på Banevej tæt ved Bredgade.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 158. Evaluering af planteværn

 
Sagsnr: 05.07.01-G01-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i 2016, at ukrudtsbrænding med gas udfases og erstattes med planteværn. Besparelsen ved udfasningen af gasbrænding er indbygget i budgettet med 300.000 kr. i 2017 og fuldt indfaset med 440.000 kr. i 2018 og årene fremover.

 

Der var fundet et middel EcoStyle UltimaProff med lave miljøpåvirkninger. Midlet indeholder aktivstofferne pelargonsyre og maleinhydrazid og skulle indfases som den nye ukrudtsbekæmpelse i Faxe Kommune. Erfaringerne fra 2017 har været, at flere ukrudtsarter har haft hurtig genvækst, hvorfor ukrudtsbekæmpelsen skulle gentages flere gange end først antaget, 2 – 3 gange årligt. Leverandøren udfaser nu midlet.

 

Udbringningen af midlet har primært været med en spotsprøjte, som via sensorer detekterer klorofylindholdet i ukrudtsbladene og kun sprøjter midlet ud på ukrudtsplanten. Det betyder, at det kun er selve ukrudtsplanten, som rammes, og at der ikke sprøjtes, hvis der ikke er ukrudtsplanter.

 

Da midlet ikke helt havde den forventede virkning og nu ikke længere forhandles, skal der tages stilling til kommunens fremtidige ukrudtsbekæmpelsesmetode. Nedenfor er angivet forskellige metoder med tilhørende økonomi- og miljøkonsekvenser.

 

Metode ukrudtsbekæmpelse

Økonomi

Miljø

Forslag 1.

Gå tilbage til brænding med gas. En tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse kræver 8 – 10 behandlinger i sommerhalvåret, men der vil være flere perioder med ukrudt/visnet ukrudt.

Dette vil kræve, at budgetbesparelsen rulles tilbage – altså en merudgift på 440.000 kr. årligt + 30 % da der tidligere blev brændt kun 5 -6 gange årligt. I alt 572.000 kr.

 

Behandlingen medfører, at der afbrændes store mængder fossile brændstoffer.

Der er brandfare ved denne metode.

Forsøg fra Københavns universitet har vist, at der med 10 årlige behandlinger bruges 0,08 kg gas/m²/år. Det giver en udledning på 0,24 kg CO2/m²/år og 2,4 tons CO2/ha/år.

Forslag 2.

Ukrudtsbrænde med gas 5 gange årligt for at holde balance i økonomien. Dette vil begrænse ukrudtet, men vil langsomt betyde en øget ukrudtsmængde i arealerne, så disse fremstår med mere ukrudt.

 

Kræver ikke ekstra bevillinger her og nu, men på sigt vil der komme ekstra udgifter til udskiftning af belægninger.

Behandlingen medfører, at der afbrændes fossile brændstoffer dog reduceret til 30 % af forslag 1. Der er brandfare ved denne metode.

Erfaringer viser, at belægninger har en kortere levetid, jo mere ukrudt der er i dem. Her skal man således beregne udskiftning af belægninger tidligere end med ordentlig ukrudtsbekæmpelse.

Forslag 3.

Ukrudtsbekæmpelse med damp, 8 – 10 behandlinger i sommerhalvåret.

Dette vil kræve, at budgetbesparelsen rulles tilbage – altså en merudgift på 440.000 kr. årligt + tillagt 40 % da der tidligere blev brændt kun 5 gange årligt, og at udbringning af damp ikke kan ske med samme fremføringshastighed som brænding. I alt 616.000 kr.

 

Behandlingen medfører, at der forbrændes store mængder fossile brændstoffer.

Forsøg fra Københavns universitet har vist, at behandling med gas og damp kræver lige meget energi for at opnå samme bekæmpelseseffekt. Der er således samme CO2 udledning som i forslag 1.

Forslag 4.

Benytte sprøjtemiddel med pelargonsyre men uden maleinhydrazid. Midlet hedder Ecostyle TopGun. Dette vil ifølge forhandleren kræve 6 – 8 behandlinger årligt, da midlets virkning alene er en afsvidning af de ramte grønne plantedele svarende til brænding.

 

Dette vil kræve, at budgetbesparelsen rulles tilbage – altså en merudgift på 440.000 kr. årligt + 40 % til ekstra kørsler og til selve sprøjtemidlet. I alt 626.000 kr.

Midlet nedbrydes af jordbakterier direkte til CO2 og vand på 2 dage med god jordomsætning og 10-20 dage på befæstede arealer. Vedagtige planters rødder påvirkes ikke, men bladene svides, hvis de rammes.

Forslag 5.

Benytte sprøjtemiddel med Glyphosat, i daglig tale benævnt Roundup®. Det konkrete middel hedder Glyfonova 450 Plus. Der sprøjtes 2 – 3 gange årligt.

Dette vil give en ekstra besparelse på 189.000 kr. årligt som følge af, at sprøjtemidlet er væsentligt billigere end det udgåede middel Ecostyle Ultima Proff.

Glyphosat er godkendt som pesticid i EU, og Miljøstyrelsen har vurderet, at det er sikkert at anvende i Danmark og dermed ikke forurener grundvandet og drikkevandet.

Der er dog en del debat omkring midlet både i forhold til drikkevandet, og at det skulle være kræftfremkaldende. Både EU’s Kemikalieagentur og den Europæiske fødevaresikkerheds autoritet vurderer, at Glyphosat ikke er kræftfremkaldende. Miljøstyrelsen har været involveret i vurderingsarbejdet og er enig i konklusionen. Kilde:

http://mst.dk/kemi/pesticider/bruger/fakta-om-glyphosat-og-drikkevand/

Forslaget betyder en ændring af kommunens pesticidhandlingsplan, idet der her står, at Glyphosat kun bruges til bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

 

 

Beslutningstemaerne i denne sag tager udgangspunkt i, hvor god kommunens ukrudtsbekæmpelse skal være, altså en serviceniveauafklaring: Skal arealerne være overvejende fri for ukrudt, eller accepteres ukrudt som en del af det visuelle udtryk.

 

Dernæst skal der tages stilling til metoden for ukrudtsbekæmpelsen. Skal der brændes, bruges damp eller den ene eller anden form for kemisk bekæmpelse med spotsprøjtning. Hver metode har sine økonomiske og miljømæssige implikationer.

 

Afhængig af hvilken metode der besluttes, kan det betyde, at kommunens pesticidhandlingsplan skal ændres, og at det har økonomiske bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Lovgrundlag

 

Miljølovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At forslag fem med vælges.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Model 5 er godkendt.

Imod indstillingen stemte Lars Christensen (Ø) og Steen Andersen (A), fordi de mener, at Glyphosat er under mistanke som kræftfremkaldende, og derfor anbefaler de en model med større forbrug af CO2 (model 1).

Fraværende: Ingen.

 159. Frigivelse af anlægsmidler til asfalt i 2018

 
Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 11,196 millioner kr. til asfalt.

 

Midlerne bruges til asfaltudgifterne i kommunens asfaltfunktionskontrakter samt til asfaltudgifter vedrørende asfaltering af kommunens stier.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 11,196 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb til asfalt i 2018 på 11.196.045 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 160. Frigivelse af anlægsmidler til nedrivning af kommunale bygninger i 2018

 
Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 2,021 millioner kr. til nedrivning af kommunale bygninger.

 

Midlerne bruges til nedrivning af kommunale bygninger, som ikke længere er i brug og/eller ikke kan sælges, eller som kommunen ikke ønsker at sælge.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 2,021 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2.021.351 kr. til nedrivning af kommunale bygninger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 161. Frigivelse af anlægsbevilling til akut bygningsvedligeholdelse

 
Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 2,021 millioner kr. til akut bygningsvedligeholdelse.

 

Midlerne bruges til akutte bygningsvedligeholdelsesudgifter.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 2,021 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2.021.351 kr. til akut bygningsvedligeholdelse.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 162. Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse

 
Sagsnr: 82.00.00-Ø00-4-17Sagsansvarlig: Heine Gudmand Jensen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i budget 2018 en anlægsbevilling på 1,098 millioner kr. til bygningsvedligeholdelse.

 

Midlerne bruges til ordinær vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssig konsekvens, da beløbet på 1,098 millioner kr. er afsat i anlægsbudgettet.  

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1.097.826 kr. til bygningsvedligeholdelse.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Anbefalet,

Fraværende: Ingen.

 163. Punkt fra Jørgen Egede Johannessen (V) - Redegørelse om status på House of Paint

 
Sagsnr: 09.35.00-K08-1-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Redegørelse om status på House of Paint.

Lovgrundlag

 

-

 

Økonomi

 

 -

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Der blev givet en redegørelse.

Fraværende: Ingen.

 164. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Forslag fra borger om anlæg af ny cykelsti på Lysholm Alle vest for Vestre Ringvej.
 • Tilladelse til etablering af strand.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 29. november 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Fodgængerovergang over Troelstrupvej ved Vestre Ringvej tages med i trafikhandlingsplanen.
 • Godkendelse af carport i skel.

Fraværende: Ingen.

 165. Orientering om økonomisk krav

 
Sagsnr: 05.01.08-G01-5-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig