Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 30. august 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 30-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 30. august 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


90. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 

 91. CO2-opgørelse for 2009-2016 for kommunen som virksomhed

 
Sagsnr: 00.16.00-G01-1-17Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har underskrevet aftalen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) om at være Klimakommune. Dette indebærer, at Faxe Kommune som virksomhed skal reducere sit energiforbrug og mindske udledningen af CO2 med 2 % om året frem til 2025 med 2009 som basisår. Med henblik på at følge udviklingen udarbejdes der årligt CO2 kortlægning. Der foreligger nu en ny rapport for perioden 2009-2016, som er vedhæftet.

 

I opgørelsen fastholdes udledningstallene for el og fjernvarme, som de var i 2009 således, at ændringer i brændselssammensætningen ikke har indflydelse på tallene. Dette gør det muligt at isolere kommunens indsatser på områderne.

 

Kommunen har de seneste år implementeret et energistyringssystem i driften af kommunens ejendomme. I regnskabet for 2009-2016 er dataindsamlingen således lettet i forhold til tidligere. Det forventes, at energisystemet i fremtiden vil kunne lette dataindsamling og -behandling samt sikre et konsistent datagrundlag.

 

Resultaterne fra årets rapport er således:

 • CO2 udledning for kommunen som virksomhed er faldet ca. 17 % over perioden 2009-2016.
 • Den gennemsnitlige årlige reduktion er på ca. 2,6 %, det vil sige en overopfyldelse af målsætningen med ca. 0,6 % per år.
 • Kommunen lever således op til mere end målsætningen om en 2 % årlig CO2-reduktion over periode 2009-2016

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Godkendt.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 92. Faxe Forsyning - hjemtagelse af renovatøropgaven, indsamling af affald hos borgerne

 
Sagsnr: 07.00.00-P19-1-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Affaldsindsamlingen i Faxe Kommune varetages af Faxe Affald A/S, som er et datterselskab under Faxe Forsyning Holding A/S. På nuværende tidspunkt er renovatøropgaven (indsamling af affald hos borgerne) konkurrenceudsat, og varetages af et eksternt renovationsfirma.

Faxe Forsyning ønsker at hjemtage renovatøropgaven, når den nuværende kontrakt med renovationsfirmaet udløber.

Opgaven har i de sidste mange år været udført af eksterne renovationsfirmaer og er en væsentlig udvidelse af Faxe Forsynings område.

Det vurderes derfor, at en hjemtagelse af renovatøropgaven er et anliggende, der er omfattet af Faxe Affald A/S’s vedtægter (§ 3, stk. 3,4 f), og derfor skal ønsket behandles politisk.

Generelt er der tre beslutningsmuligheder:

 1.      Faxe Forsyning hjemtager opgaven uden, at den har været konkurrenceudsat.

Det er denne løsning, et flertal i Faxe Forsynings bestyrelse selv ønsker, og Faxe Forsyning har beskrevet fordelene ved selv at overtage opgaven i bilaget.

Det er administrationens opfattelse, at der juridisk set ikke er nogen til hinder for, at opgaven hjemtages, uden at være blevet konkurrenceudsat.

 2.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud med mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Den endelige beslutning udskydes til efter fristen for at byde på opgaven er udløbet. Der vil herefter kunne blive foretaget en vurdering af, om opgaven skal hjemtages, eller om man ønsker, at opgaven fortsat skal udføres af en ekstern leverandør.

 3.      Opgaven sendes planmæssigt i udbud uden mulighed for, at Faxe Forsyning kan byde på opgaven.

Uanset om Faxe Forsyning får mulighed for at udvide sit forretningsområde med renovatørordningen, er det administrationens vurdering, at en gennemførsel af det planlagte udbud af opgaven vil skabe størst gennemsigtighed for borgerne.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at vedtægterne ikke ændres for, at yderligere opgaver kan løses af Faxe Forsyning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Anbefales.

Steen Andersen (A) afventer stillingtagen til byrådsmødet.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 93. Ejendomsstrategiens spor 6, Faxe Ladeplads

 
Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af SFO 2 og 3 samt klub på Østskolen, afdeling Hylleholt samt inventar og indretningsønsker fra interessenterne og udbedring af bygningsmæssige efterslæb. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Tidligere beslutninger: Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 90, at der ikke flyttes nye aktiviteter til Mælkevejen, og at overflødige stuer lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 11. februar 2016 pkt. 20, hvor det blev besluttet:

 • At den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene, som tidligere blev varetaget af Taleinstituttet, skal placeres på Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Dette er effektueret.
 • At udearealer ved Østskolen, afd. Hylleholt opgraderes. Dette besluttede byrådet 17. november 2016 pkt. 226, og det er gennemført.
 • At Labyrint flyttes til Sømandshjemmet. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 13. april 2016 pkt. 65, hvor det blev besluttet, at Labyrint placeres i seminariebygningerne i Haslev. Dette er effektueret.
 • At Sømandshjemmets klubaktiviteter flyttes til afd. Hylleholt. Dette er effektueret men til midlertidig placering.
 • At omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

 

Forslag efter interessentinvolvering: Klubaktiviteterne fra Sømandshjemmet er flyttet midlertidigt ind på Østskolen, afdeling Hylleholt i pavillonbygning, der kaldes Hytten. Klubaktiviteterne er i tidsrummet 18.30 til 21.30 tirsdag og torsdag, og der kommer 15 til 20 unge i alderen 13 til 18 år.

Hytten rummer endvidere SFO 2- og 3-aktiviteter om eftermiddagen for ca. 80 børn. Hytten kan ikke rumme alle børnene; der anvendes derfor også lokaler i blok A.

Meldingerne fra interessenterne er, at det ikke er optimalt at dele Hytten mellem SFO 2 og 3 og klubtilbuddet, da aldersforskellen er stor, og det er vanskeligt at multiindrette den forholdsvis lille pavillon til de forskellige behov.

Derfor anbefales det at indrette klub i blok F, hvor der tidligere var tandlægeklinik. Dette kan gøres ved at nedrive nogle lette vægge og afblænde nogle vvs-installationer. Klubben får med denne placering direkte adgang til det nyindrettede udeareal. Arbejdet vurderes til at koste 50.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der i Center for Børn & Undervisning arbejdes på en klubstrategi, hvor tre modeller er i spil. Dette er behandlet i Uddannelsesudvalget 28. marts 2017, pkt. 22. Der er sendt tre modeller for klubstruktur i høring. Vurderingen er, at der kan træffes beslutning om, hvordan klubstrukturen skal være i det tidlige forår 2018.

 

Modellerne for klubstruktur, som er i høring, har følgende indflydelse på placering af klubtilbud på Østskolen, afdeling Hylleholt.

Model 1 (nuværende klubstruktur): Den midlertidige klubløsning opgraderes til permanent løsning i tandlægeklinikken. Herunder at lokale C2 i blok C bookes til brug tirsdage og torsdage. Til SFO 2 og 3 optimeres indretningen i blok A.

Model 2 (to store klubber - en i vest og en i øst). SFO 2 og 3 rykker ind i tandlægeklinik, hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt.

Model 3 (to store klubber - en i vest og en i øst + mobil enhed). Hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt, vil mobil enhed komme til Hylleholt ca. 10 gange om året. Dette kan foregå i og omkring blok C i fælleslokale C2. Hvis klubtilbud placeres på Hylleholt i tandlægeklinikken, kan der indrettes SFO 2 og 3 i bygning A.

Uanset valg af klubstrukturen vil indretningen i tandlægeklinikken kunne anvendes. Enten til klub eller til SFO 2 og 3. Hytten foreslås rømmet og nedrevet.

 

Udover placering af klubtilbud og SFO 2 og 3 er der i det følgende en række forslag til forbedringer og istandsættelser fra interessenterne og Center for Ejendomme:

 • Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E.
 • Nye stole og borde til fire klasselokaler.
 • Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes, så skarpe kanter undgås.
 • Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen.
 • Generel udvendig maling af vinduer og facader.
 • Renovering af facader på hallen.

 

Skønnet økonomi på samtlige forslag:

Emne

Beløb kr.

Indretning af det nuværende klubtilbud i tandlægeklinik

50.000

Nedrivning af Hytten

50.000

Indretning af blok A

40.000

Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E

35.000

Nye stole og borde til fire klasselokaler

150.000

Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes

35.000

Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen

40.000

Generel udvendig maling af vinduer og facader

250.000

Renovering af facader på hallen

350.000

I alt

1.000.000

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivning.

 

Økonomi

 

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,95 millioner kr. Alle ejendomsstrategiens spor er nu politisk behandlet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der indrettes klubtilbud i tidligere tandlægeklinik.
 2. Indretningen til SFO 2 og 3 i bygning A optimeres.
 3. Mødelokalet mellem blok F og E udvides.
 4. Der købes nye stole og borde til fire klasselokaler.
 5. Radiator i tumlesal flyttes/afskærmes.
 6. Der opsættes lys på p-plads ved varmecentral.
 7. Døre og vinduer males udvendigt.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 94. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

 
Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1 % pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1 %-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1 %-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1 % og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1 % og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1 %-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger er vedhæftet som bilag.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

 

Økonomi

 

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1 %-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 • At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Anbefales.

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 95. Sag fra Eli Jacobi Nielsen (O) - Drøftelse af orientering om "Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter" med videre

 
Sagsnr: 06.01.00-K08-16-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Miljøstyrelsens offentliggørelse af ”Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter” den 4. juli 2017, orienteres udvalget om baggrunden for Vejledningen, herunder dens juridiske klassifikation, samt om hvorvidt og hvorledes denne vil føre til ændringer i hidtidig administration i spildevandssager.

Endvidere orienteres udvalget om disse emner:

Sikring af overholdelse af forudsætningerne for udstedelse af påbud, jvf. s25 i vejledningen: ”…. Derudover er det en generel forudsætning for, at der kan meddeles påbud, at den eksisterende udledning ikke opfylder kravene til områdets renseklasse.”

Status for kvalificering af vandløb med et opland under 10 km2, hvor det kun er de miljømæssigt værdifulde vandløb, der medtages i vandplanlægningen, således at flade, smalle og gravede vandløb eller vandløb, der har begrænset økologisk potentiale, ikke indgår i vandområdeplanerne.

Kommunens administrative praksis ift. håndhævelse af påbud hvor der er målopfyldelse i vandområde, jvf. Miljøstyrelsens vurdering af at der ikke er hjemmel til udstedelse af nye påbud i sådanne områder.

Kommunens procedure, herunder evt. politianmeldelse, overfor borgere der har klaget over spildevandssager til statsforvaltning eller ombudsmand.

Omfanget af, og procedure for påbud der alene er betinget af et ønske om forbedret tilstand i blødbundsvandløb.

 

Indstilling:

Udvalget drøfter orienteringen.

Lovgrundlag

 

-

 

Økonomi

 

-

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Der udarbejdes ikke en særskilt orientering.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 96. Sag fra Jørgen Egede Johannessen (V) - Redegørelse for Ejendomsstrategiens implementering og eventuelle udfordringer

 
Sagsnr: 82.00.00-P20-1-17Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Redegørelse for hvor langt kommunen er kommet med Ejendomsstrategiens implementering og eventuelle udfordringer p.t.

Lovgrundlag

 

-

 

Økonomi

 

 -

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Der udarbejdes en orientering til mødet i november 2017.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 97. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Jørgen Egede Johannessen (V) beder om orientering af status på vandløbsvedligeholdelsen i Faxe Kommune.
 • Status for opsætning af ny billetautomat i Faxe Ladeplads.
 • Afgørelse fra Vejdirektoratet i sag om Faxe Kommunes påbud om fjernelse af stolper i offentligt vejareal.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. august 2017

 

Der skrives til Movia fra udvalget om billetautomaten.

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Jordregulering ved Ulstrupvej.

 

Fraværende: Lars Christensen (Ø).

 98. Vibeengskolen - udskiftning af MGO-plader

 
Sagsnr: 82.07.00-P20-4-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig