Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 30. november 2016

Teknik- og Miljøudvalget - 30-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 30. november 2016 kl. 17:30
i Restaurant Skovfogedstedet, Ny Strandskov 4, 4640 Faxe
 

 

 

 


146. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-53-15Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 147. Beslutning vedrørende sti 26 langs Præstø Fjord

 
Sagsnr: 05.01.08-P19-1-15Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening har kontaktet Faxe Kommune med oplysninger om, at sti 26 fra Strandholm til Sivet langs Præstø Fjord ikke længere er farbar. Den er spærret af blandt andet beplantning og hegn.

Administrationen har herefter bedt lodsejerne langs fjorden fjerne de foranstaltninger, der gør, at stien ikke er farbar. Dette har afledt en række høringssvar fra lodsejerne, som blandt andet angiver, at den private fællesvej aldrig har været anlagt.

Sti 26 er en offentlig sti beliggende på privat fællesvej langs Præstø Fjord. Teknik- og Miljøudvalget besluttede i 2006 at optage den offentlige sti på denne strækning med hjemmel i Lov om offentlige veje § 97, stk. 1 (nu Lov om private fællesveje § 2a), som giver denne mulighed.

For at kunne bestemme at en privat fællesvej også skal have status af offentlig sti, skal der være tale om en vej, der opfylder betingelserne i Lov om private fællesveje § 10, 3) Privat fællesvej: Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, jf. nr. 1, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.

Den private fællesvej langs Præstø Fjord er kun udlagt i matriklen og således ikke anlagt. Administrationen har heller ikke kunnet finde bevis for, at vejen på noget tidspunkt skulle være anlagt. Vejen skal være anlagt for at leve op til Lov om private fællesveje § 10 nr. 3.

Ud fra ovenstående er det administrationens vurdering, at optagelsen af den offentlige sti ikke er sket under korrekt lovhjemmel.

Lovgrundlag

 

Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der tages stilling til følgende:
 1. Kravet om opretholdelse af den offentlige sti fastholdes og etablering skal ske ved ekspropriation, eller
 2. kravet om opretholdelse af den offentlige sti frafaldes, hvorved stien fjernes fra vej- og stifortegnelsen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Indstillingens punkt 2 godkendt.

Fraværende: Ingen.

 148. Nedlæggelse af privat fællesvej - Vinkelvej, Haslev

 
Sagsnr: 05.02.20-P19-1-16Sagsansvarlig: Maria Elisabeth Storm

Sagsfremstilling

Vinkelvej i Haslev er opdelt i offentlig vej og privat fællesvej.

Den del af Vinkelvej, der er privat fællesvej, løber over matr.nr. 12ih og 12ee og giver vejadgang fra Nygade til parkeringspladserne bag Haslev Biograf, apoteket med flere.

Den private fællesvej har længe trængt til vedligeholdelse, og da det er en privat fællesvej, er det de tilstødende grundejers forpligtelse at vedligeholde vejen.

Administrationen har derfor i foråret sendt brev til de vedligeholdelsesforpligtede med henstilling om, at vedligeholde vejen.

Det er kommet bag på de vedligeholdelsesforpligtede, at det er dem, der skal vedligeholde den private fællesvej, da de ikke tidligere har deltaget i vedligeholdelsen. Ingen af de vedligeholdelsesforpligtede har direkte adgang til Vinkelvej og benytter ikke vejen.

De har derfor søgt om at nedlægge den del af Vinkelvej, der er privat fællesvej, og inddrage den i de respektive matrikler, vejen løber over.

Vinkelvej er ikke eneste adgangsvej til parkeringspladserne bag Haslev Biograf, apoteket med flere, da der også opnås vejadgang fra Sofiendalsvej over den del af Vinkelvej, der er offentlig vej.

Administrationen har haft sagen i offentlig høring i otte uger samt sendt høringsbreve ud til de tilstødende grundejere. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar. 

Lovgrundlag

 

Lov om private fællesveje.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der meddeles tilladelse til nedlæggelse af den private fællesvej Vinkelvej, Haslev.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 149. Cykelstrategi 2017-2020 – Statusorientering med revideret tidsplan

 
Sagsnr: 05.04.00-G01-1-16Sagsansvarlig: Morten Hjortbøl

Sagsfremstilling

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2016 blev udvalget præsenteret for en plan for udarbejdelsen af en kommunal cykelstrategi. Cykelstrategien skal danne grundlag for det fremadrettede arbejde med at forbedre forholdene for kommunens cyklister – herunder at sætte fokus på cyklen som transportmiddel, så flere vælger cyklen frem for bilen.

Som et led i denne proces blev det fra administrationens side besluttet at benytte en rådgiver med specialisering i trafikplanlægning og -sikkerhed inden for cykeltrafik. Rådgiverens rolle skulle bestå i at forestå selve udarbejdelsen af cykelstrategien på baggrund af sin brede erfaring fra tilsvarende opgaver i andre kommuner herunder at levere den nødvendige fagtekniske viden inden for cykeltrafik.

Da rådgiveren uden varsel valgte at trække sig fra opgaven, og en del tid derefter er gået med at lokalisere en alternativ rådgiver og få vedkommende kørt ind i projektet, har administrationen set sig nødsaget til at revidere den tidligere fremlagte tidsplan og skyde datoen for, hvornår en færdig cykelstrategi ventes at ligge klar til politisk godkendelse.

En prioriteret og prissat liste med forslag til nye cykelstier ventes at blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget på januarmødet 2017. I prioriteringen af disse stier vil blandt andet indgå overvejelser omkring stiernes ventede effekt på trafiksikkerheden, trygheden, graden, de vil blive benyttet, og anlægsprojekternes tids- og prismæssige omfang og gennemførlighed.

Den endelige cykelstrategi ventes at blive fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget 3. maj 2017 og indeholde både en plan for de anlægsmæssige tiltag samt en beskrivelse af øvrige indsatser, der bedst vil understøtte strategiens fokusområder og i sidste ende vil fremme valget af cyklen som transportmiddel.

En detaljeret tidsplan kan ses af Bilag 1.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 150. Forslag til Movia Trafikplan 2016

 
Sagsnr: 13.05.00-G00-23908-11Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia har sendt forslag til Trafikplan 2016 i politisk høring.

Movia skal i henhold til trafikselskabsloven mindst hvert fjerde år udarbejde en trafikplan. Planen skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et flerårigt budgetoverslag. Movias rolle er at sikre, at trafikplanen udarbejdes, og at dette sker i en tæt og åben proces med kommunerne og regionerne i hovedstaden og på Sjælland. Kommuner og regioner har det efterfølgende ansvar for de beslutninger, der gennemføres. Trafikplanen er derfor et grundlag for at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik på tværs af kommune- og regionsgrænser.

I arbejdet med forslag til Trafikplan 2016 er både det administrative og politiske niveau blevet inddraget undervejs med henblik på at afstemme forventninger og sikre de rette rammer for den del af den fremtidige kollektive transport, som kommunerne og regionerne har ansvaret for. Dette har været særligt centralt i Trafikplan 2016, idet der har været behov for at se på modeller for, hvordan det strategiske net skal tage sig ud, når effekten af de store baneinvesteringer slår igennem i de kommende år.

I forslag til Trafikplan 2016 lægges op til tilpasninger af det strategiske busnet. I Region Sjælland giver den nye Ringstedbane og den nye station i Køge Nord mulighed for at opgradere en række linjer i det strategiske busnet. I Region Hovedstaden skal der gennemføres en større omlægning af nettet, når den nye metro åbner i 2019, som kan sikre, at der kommer størst mulig værdi af den nye metro – også for dem, der bor eller arbejder langt fra den udvidede metro. Dette er i sagens natur særligt en opgave for de kommuner, der ligger der, hvor der kommer mere metro eller tæt ved, og det påvirker Region Hovedstaden.

Desuden fremlægges forslag til en ambitiøs, grøn omstilling af bustrafikken på en økonomisk bæredygtig måde, og der foreslås en grundlæggende ændring af måden, vi betragter bustrafikkens effektivitet på således, at den hidtidige målsætning om passagervækst i busserne erstattes af nye målsætninger rettet mod produktivitet. Desuden lægges op til strategiske indsatser i forhold til blandt andet betjeningen i tyndt befolkede områder, terminaler og stoppesteder, sådan som Faxe Kommune i øjeblikket arbejder med et løft at området omkring Haslev Station.

Målet med høringen er, at der blandt kommunerne og regionerne på Sjælland og øerne opnås en fælles politisk forståelse af en række centrale mål og anbefalinger, som kan udstikke rammerne for kommuners og regioners arbejde med at prioritere bus- og lokalbanetrafikken i de kommende år.

Planen dækker syv indsatsområder inden for hele Movias område, og mange tiltag ligger i det storkøbenhavnske område, hvor de store passagermængder findes. Af initiativer af mere direkte betydning for Faxe Kommune kan nævnes:

 • Det Strategiske net - Sikre busforbindelser med øget frekvens i forbindelse med opgradering af Lille Syd. Herunder skal bemærkes, at Movia har glemt linje 263 mellem Haslev og Faxe, som blev regional i 2016 samt at linje 630R mellem Næstved og Faxe Ladeplads, der fejlagtigt ikke fremstår som R-linje.
 • Klima og miljø - Movia foreslår at fortsætte den grønne omstilling og gøre busdriften helt fossilfri i 2030. Samtidig sættes nye, ambitiøse mål for yderligere reduktion af NOX- og partikeludledningen samt for støjniveauet i og uden for busserne. Fossilfriheden skal opnås ved at stille krav om nul-udledning af CO2 i de løbende udbud fra og med december 2018. På kort sigt forventes operatørerne primært at opfylde kravet ved at erstatte traditionel diesel med syntetisk biodiesel. Senere forudses drivmidler som biogas, el og brint at komme til at spille en stigende rolle. Målet om fossilfrihed kan som udgangspunkt øge omkostningerne for kommuner og regioner. Derfor skal der fra udbud til udbud gennemføres en dialog med de involverede kommuner og regioner om mulighederne for finansiering af den aktuelle nettoudgift.
 • Mobilitet - I de tyndt befolkede områder på Sjælland og øerne er det en særlig udfordring at sikre et tilstrækkeligt serviceniveau i det kollektive trafiktilbud til borgerne. I disse områder er kollektiv transport en vigtig del af den kommunale og regionale velfærd, som skal bidrage til at fastholde og udvikle levende lokalsamfund, hvor det er attraktivt at arbejde og bosætte sig. Men passagergrundlaget er væsentlig mindre end i byerne, og det gør busdriften relativt omkostningstung. Det betyder, at der er brug for at styrke driften på de strækninger, der knytter de lokale linjer sammen med stationer og andre knudepunkter, så den kollektive trafik bliver attraktiv for passagerer, der rejser på tværs af kommune- og regionsgrænser. På de øvrige strækninger, der primært tilgodeser lokale behov, kan det derimod være relevant at overveje alternativer til ordinær rutedrift – for eksempel Flextur. Det kan samlet set give et mere fleksibelt, økonomisk bæredygtigt og attraktivt transporttilbud til borgerne.
 • Sammenhæng og samarbejde i den kollektive trafik - Din Offentlige Transport (DOT) er et samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia, der skal styrke kundeoplevelsen før, under og efter rejsen ved at sikre flow og enkelhed på tværs af transportformer. DOT varetager alle kundevendte aktiviteter, herunder billetsalg, kundeservice, hittegodsadministration, rejseregler, trafikinformation, markedsføring og kommunikation. DOT’s hjemmeside, dinoffentligetransport.dk, samler al information om priser, rejseregler med videre og giver passagererne én indgang til den kollektive transport. Kommende DOT-initiativer vil fokusere på at skabe enklere billet-, pris- og salgssystemer med udgangspunkt i rejsekort som den primære, fælles billettype for alle passagerer. DOT vil også i stigende grad varetage arbejdet med at udvikle og implementere fælles digitale informationsløsninger.

Til orientering ligger Movias forslag til trafikplan 2016 som bilag på sagen. Forslaget forligger også i forkortet udgave, som giver et godt overblik over de initiativer, planen indeholder.

Lovgrundlag

 

Lov om Trafikselskaber.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Movias forslag til Trafikplan 2016 dog med den bemærkning, at linje 263 skal indgå som regional linje samt at linje 630R skal markeres som R-bus linje i det strategiske net, godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 151. Gebyr i forbindelse med byggesagsbehandling af forsamlingstelte, salgsområder med videre

 
Sagsnr: 02.00.00-P19-39-16Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Den 1. juli 2016 trådte der nye bestemmelser vedrørende godkendelse af transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder i kraft, idet bestemmelserne blev flyttet fra beredskabslovgivningen til Bygningsreglement 2015. 

Kommunen har nu efter bygningsreglementet ansvaret for anmeldelse af forsamlingstelte til flere end 150 personer og campingområder på mellem 1.000 m² og 3.000 m² og vil skulle godkende campingområder på over 3.000 m² og festival- og salgsområder på over 1.000 m².

Det fremgår af bygningsreglementet, kap. 1.3.5 og kap. 1.3.6, hvornår de driftsmæssige krav til transportable telte og konstruktioner, camping-, festival- og salgsområder finder anvendelse. I bygningsreglementet, kap. 5.1, stk. 4, er indsat et funktionskrav for indretning og drift af transportable konstruktioner, og i kap. 5.7, stk. 1, for indretning og drift af camping-, festival- og salgsområder.

Før lovændringen blev sagsbehandlingen varetaget af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning uden udgift for ansøger. Som konsekvens af flytningen til bygningsreglementet er sager om telte og festivaller omfattet af Faxe Kommunes gebyrregler. Ifølge disse betales byggesagsbehandlingen efter medgået tid.

Festivaller, events, byfester med videre afholdes i mange tilfælde af frivillige og foreninger. Der er også i mange tilfælde tale om ikke kommercielle arrangementer, eller arrangementer, der er med til at brande Faxe Kommune, som fx julemarkeder og Bondens Marked.

Det vurderes, at byggesagsbehandlingen af disse festivaller og events ligger i niveau 3 - 5 timer svarende til 2.000 - 5.000 kr. (2016 taksten er 611 kr. pr. time). Af større begivenheder, der vil kræve byggetilladelse, er der p.t. ca. 20 - 25 om året.

I henhold til bygningsreglementets kap. 1.12 kan kommunalbestyrelsen beslutte at undtage visse byggetilladelser for gebyr. Center for Plan & Miljø skal derfor foreslå, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter, om telte og festivaller skal undtages for gebyr ved udstedelse af byggetilladelse.

Lovgrundlag

 

Bygningsreglement 2015.

 

Økonomi

 

Ingen bemærkninger.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At gebyrreglerne for byggesagsbehandling ændres pr. 1. januar 2017 således, at telte og festivaller undtages for gebyr og
 • at Midt- og Sydsjællands Brand og Redning varetager den daglige sagsbehandling, efter nærmere aftale mellem de fire ejerkommuner og Selskabet.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 152. Godkendelse af betalingsvedtægt, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

 
Sagsnr: 06.01.17-P19-1-16Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte betalingsbetingelser til godkendelse i kommunen.

 

I forhold til de nuværende betalingsbetingelser er betalingsbetingelserne ændret vedrørende særbidrag og vejbidrag. Baggrunden herfor er nye bestemmelser om særbidrag for særligt forurenet spildevand, og at vejbidraget for kommunale veje og private fællesveje ændres fra 5 % til 4 %. Der henvises til betalingsbetingelsernes afsnit 4.4 og 5.2.

 

Kommunen har bemyndigelse til at godkende eller afvise betalingsvedtægten.

 

Center for Plan & Miljø finder, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med lovgivningen, blandt andet Betalingsloven, Bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Lovgrundlag

 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og tilhørende bekendtgørelser.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At den af Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S udarbejdede betalingsvedtægt godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 153. Godkendelse af spildevandsbidrag 2017, Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

 
Sagsnr: 06.01.17-P19-2-16Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Bidrag for rensning

 

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 11,95 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til en stigning på 3,0 % i forhold til 2016.

 

Bidrag for transport

 

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 21,09 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 2,8 % i forhold til 2016. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 473 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 1,9 % i forhold til 2016.

 

Samlet bidrag

 

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 33,04 kr. pr. m³; svarende til en stigning på 2,9 % (0,93 kr. pr. m³) i forhold til 2016.

 

Trappemodel

 

Det variable bidrag fastsættes i tre trin afhængig af vandforbruget:

 

Trappemodel

Trin 1

til og med 500 m³

Trin 2

501-20.000 m³

Trin 3

over 20.000 m³

Rensebidrag

 11,95 kr.

10,04 kr. 

 6,21 kr.

Transportbidrag

 21,09 kr.

17,72 kr. 

10,97 kr. 

 

Baggrund for trappemodel

 

De variable spildevandsbidrag skal fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastsætter, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

 

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

 

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

 

Lovgrundlag

 

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven)og bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2017 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Eli Jacobi Nielsen (O) stemte imod, idet han mener, at den fremlagte stigning i tillæg til sidste års store forhøjelse er for høj.

Fraværende: Ingen.

 

 154. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2017, Faxe Vandforsyning A/S

 
Sagsnr: 13.02.03-P19-2-16Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlæg- og driftsbidrag for 2017 til godkendelse i kommunen.

 

Nedennævnte beløb er ekskl. moms.

 

Tilslutningsbidraget fastsættes til 27.152 kr., hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 3,2 %. Vandafgiften fastsættes til 10,76 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 6,0 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 108 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2016 er en stigning på 1,9 %.

 

Administrationens vurdering

 

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

 

Vandforsyningsloven.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2017 godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 155. Frigivelse af anlægsmidler til forundersøgelse - Haslev Station

 
Sagsnr: 01.02.17-P20-2-16Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 500.000 kr. til trafik- og udviklingsanalyse for området omkring Haslev Station. Disse søges nu frigivet.

 

De afsatte midler anvendes til forundersøgelse og projektudvikling, og første fase er projektudarbejdelse og ansøgning om puljemidler fra Trafikstyrelsen. Der er afsat yderligere 10,2 millioner kr. til udførelse i overslagsårene.

 

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til forundersøgelse og projektudarbejdelse for området omkring Haslev Station.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 156. Frigivelse af anlægsmidler til nye modulvogntogsruter

 
Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 2.500.000 kr. til udvidelse af eksisterende modulvogntogsrute fra Faxe til industri og virksomheder i kommunens nordøstlige del samt til etablering af ny rute fra motorvejstilslutning nr. 35 ved Høsten til Dalby. Etableringen af omtalte modulvogntogsruter omfatter ændringer og tilpasninger af eksisterende vejinfrastruktur.

 

Formålet er at tilgodese transportbehovet for kommunens eksisterende industri og virksomheder og dermed fastholde et højt serviceniveau. Formålet er endvidere at fastholde Faxe Kommune som en attraktiv kommune for ny industri og nye virksomheder med lignende transportbehov og samtidig tilbyde gode og trafiksikre løsninger, som tager hensyn til de bløde trafikanter.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da der midlerne er afsat anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til nye modulvogntogsruter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 157. Frigivelse af anlægsmidler til trafikhandlingsplan

 
Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat 1.200.000 kr. til sortpletarbejde og til etablering af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i Faxe Kommune. Trafiksikkerhedsarbejdet udføres i henhold til de tiltag, som er udpeget i kommunens Trafikhandlingsplan 2017 - 2020.

Der gennemføres revision af trafikhandlingsplanen hvert 4. år således, at prioriteringsværktøjet hele tiden holdes ajour og de til en hver tid mest nødvendige trafiksikkerhedsmæssige forhold udbedres. Trafiksikkerhedsplanen 2017 - 2020 blev vedtaget i september 2016 og indeholder en liste over udpegede trafiksikkerhedsfremmende tiltag på tværs af kommunen. Med udgangspunkt i de udpegede tiltag fremlægges der primo 2017 en anlægsplan omfattende de konkrete tiltag, som prioriteres i pågældende budgetår.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. til trafikhandlingsplanen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 158. Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning

 
Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017 afsat 500.000 kr. til byggemodning.

 

I forlængelse af elektrificeringen af strækningen til København i ’18, planlægningen af Femern forbindelsen, samt arbejdet for at gennemføre rute 54, er det oplagt allerede nu at påbegynde en stærk og langsigtet indsats for at skabe attraktive bosætningsmuligheder for borgere og erhverv.

 

Puljen vil give mulighed for, at kommunen kan skabe bedre fysiske rammer for borgere og erhvervsliv.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser, da pengene er afsat på anlægsbudgettet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 500.000 kr. til byggemodning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 159. Frigivelse af anlægsmidler til Faxe Ladeplads Havn

 
Sagsnr: 00.32.00-A00-2-16Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Der er i anlægsbudget 2017 afsat 250.000 kr. som tilskud til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen

 

Midlerne er afsat til at renovere brandvejen således, at den er mere brugervenlig – også for kørestolsbrugere. Lystbådehavnen er et aktiv i udviklingen at Faxe Ladeplads i forlængelse af kommunens bosætningsstrategi både for den lokale befolkning og turismeudviklingen.

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da midlerne er afsat på anlægsbudget 2017.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der gives anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 160. Omplacering af bygninger iht. budget 2016 - 2019

 
Sagsnr: 00.15.00-A21-7-16Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Budgetforlig 2016 – 2019 beskriver, at drift og vedligehold af alle kommunale bygninger skal placeres i et fagudvalg og et administrativt center fra 1. januar 2017.

 

Denne sag udmønter budgetforliget og omplacerer det bygningsmæssige ansvar for en række bygninger, inkl. økonomi til Teknik- og Miljøudvalget, med administrativ placering i Center for Ejendomme.

 

Der er tale om bygninger, der frem til nu har været placeret under henholdsvis Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Økonomiopgørelserne er udarbejdet i samarbejde mellem de implicerede centre samt økonomiafdelingen og er bilagt sagen.

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt, der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler.

 

Lovgrundlag

 

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Der er ikke udgifter forbundet med sagen. Der er tale om omplacering af økonomi fra Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beløb

Udvalg

                449.602

Beskæftigelsesudvalget

             1.647.193

Erhvervs- og Kulturudvalget

723.042

Udgifter, Social- og Sundhedsudvalget

-13.274.261

Indtægter, Social- og Sundhedsudvalget

          -10.454.423

Overgår til Teknik- og Miljøudvalget

 

For så vidt angår de kommunale ældreboliger er det netto en indtægt der flyttes til Teknik- og Miljøudvalget. Dette skyldes, at beboernes husleje registreres på det kontoområde der flyttes. Der betales ligeledes renter og afdrag på lån vedr. ældreboligerne. Disse forbliver under økonomiudvalget på hovedkonto 7 og 8 jfr. de autoriserede konteringsregler. 

Sagen afgøres af

Byrådet

 

Indstilling

Center for Ejendomme, Center for Familie, Social & Beskæftigelse, Center for Sundhed & Pleje og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at:

 

 1. Det bygningsmæssige ansvar overgår til Teknik- og Miljøudvalget fra de respektive udvalg og administrativt til Center for Ejendomme fra de respektive centre og at:
 2. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Social- og Sundhedsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på -12.551.219 kr. fra 2017 og frem.
 3. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Beskæftigelsesudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 449.602 kr. fra 2017 og frem.
 4. Der omplaceres økonomi vedr. bygninger fra Erhvervs- og kulturudvalget til Teknik- og Miljøudvalget på 1.647.193 kr. fra 2017 og frem.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Anbefalet.

Fraværende: Ingen.

 

 161. Orientering om brugerundersøgelser i forbindelse med byggetilladelser

 
Sagsnr: 02.00.00-P19-40-16Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har oplevet en markant stigning i byggesager de sidste år. Således er antallet af sager steget fra 356 i 2014 til 471 i 2015. I 2016 forventes afdelingen at oprette ca. 550 byggesager. Samlet set er antallet af byggesager steget med knap 50 % over de sidste to år. Med udgangspunkt i den generelle konjukturudvikling forventes antallet af byggesager at holde et højt niveau de næste par år

Siden 1. april 2016 har Center for Plan & Miljø i samarbejde med defgo.net gennemført en evaluering af brugertilfredsheden i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Der foreligger nu besvarelser over en periode på mere end et halvt år. Den vedhæftede rapport rummer i alt 351 besvarelser, og undersøgelsen har en svarprocent på 78. 

Det fremgår af rapporten, at 84 % af sagerne alene har krævet byggetilladelse, 11 % har også krævet øvrige tilladelser fra Center for Plan & Miljø. 5 % har også krævet tilladelse fra anden myndighed. I 99 % af sagerne er der blevet givet byggetilladelse, blot to sager i alt har medført et afslag. Dette bygger på, at der foretages dialogbaseret sagsbehandling således, at borgernes byggeprojekter tilpasses, så de bliver gennemførlige. 

Undersøgelsens respondenter er overordnet set tilfredse med kommunens information, kommunikation og sagsbehandling.

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Godkendt.

Fraværende: Ingen.

 

 162. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-53-15Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Revideret tidsplan for implementering af nye affaldsordninger 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 30. november 2016

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Opgaver i AffaldPlus.
 • Skolesti fra tunnel til p-plads ved Vibeengskolen.
 • Kryds Rådhusvej/Præstøvej.
 • Kloakering af Høsten.
 • Nye vejbump i Rønnede.
 • Skolesti i Rønnede langs Gøgsmosen.

Fraværende: Ingen.