Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Teknik & Miljøudvalget
Type: Referat
Mødedato: Onsdag 31. maj 2017

Teknik- og Miljøudvalget - 31-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Teknik- og Miljøudvalget
den 31. maj 2017 kl. 17:30
i Mødelokale 4, Søndergade 12C, 4690 Haslev
 

 

 

 


64. Godkendelse af dagsorden

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 65. Trafikredegørelse for Skuderløsevej i Bråby Stationsby

 
Sagsnr: 05.13.00-G00-21-17Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsfremstilling

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget 28. september 2016 besluttede udvalget at anlægge tre vejbump på Skuderløsevej i Bråby Stationsby samt etablere hastighedsbegrænsning på 40 km/t gennem hele byen. Prioriteringen af disse tiltag på Skuderløsevej i Bråby Stationsby skyldes primært hensynet til de bløde trafikanter, som er udsatte på denne del af Skuderløsevej, da der ikke er cykelsti og bilernes hastighed er relativ høj.

På mødet drøftede udvalget behovet for yderligere tiltag ved jernbanebroen, hvor de smalle kantbaner giver anledning til bekymring. Udvalget besluttede at udskyde beslutningen om etablering af yderligere tiltag, indtil der foreligger en undersøgelse af effekten, som opnås med bump og lavere hastighedsbegrænsning.  

Center for Plan & Miljø har nu gennemført nye trafikmålinger på strækningen gennem byen. De nye trafikmålinger viser, at der er sket en markant reduktion i hastigheden, ligesom der er sket et mindre fald i trafikbelastningen. Der er lavet trafikmålinger tre steder på strækningen i 2016, før tiltagene blev etableret. Trafikmålingerne er gentaget igen i 2017 efter, at tiltagene er etableret, og de viser, at gennemsnitshastigheden er faldet med op til 18 % svarende til en reduktion af gennemsnitshastigheden på ca. 9 km/t. Gennemsnitshastigheden er konkret faldet til henholdsvis 44,8 km/t øst for broen ved Toftevej, 40,1 km/t vest for broen ved Villavej og 42,5 km/t i den vestlige del af byen. Ud over de tre målinger, som blev foretaget i 2016 og gentaget i 2017, er der i 2017 ligeledes lavet en trafikmåling midt på broen, som viser en gennemsnitshastighed på 40,8 km/t.

De omtalte målinger er vedhæftet som bilag. Herudover er der udarbejdet et skema, som giver et samlet overblik over de gennemsnitshastigheder, som er målt i henholdsvis 2016 og 2017. Dette skema er ligeledes vedhæftet som bilag.  

Etableringen af vejbump og hastighedsbegrænsning på 40 km/t har således bidraget til en væsentlig forbedring af trafiksikkerheden på hele strækningen gennem byen. De pågældende gennemsnitshastigheder svarer til de gennemsnitshastigheder, der forekommer på mange af kommunens boligveje. Det er derfor Center for Plan & Miljøs vurdering, at der ikke er behov for yderligere tiltag.

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

Økonomi

 

Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Sagen løftes til byrådet af Venstre.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 66. Kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å

 
Sagsnr: 04.18.00-P16-1-13Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsfremstilling

Center for Plan & Miljø har fået udarbejdet projektforslag for etablering af en strand på strækningen fra havnen til Faxe Å, jf. beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 27. januar 2016.

 

Kommunens rådgiver har undersøgt tre forskellige løsningsforslag til etablering af en strand: en strand uden høfder, en strand med to høfder/dronninger og en strand med en ny fremskudt havnemole.

 

Strand uden høfder

 

En strand uden høfder giver den mest naturligt udseende kyststrækning uden visuelle gener og forhindringer for badegæster. Ulempen er vedligeholdelsesomkostningerne, da der skal vedligeholdelsesfodres med sand for på sigt at bibeholde stranden. De udførte hydrauliske beregninger har vist, at der ikke er stor forskel på den nødvendige vedligeholdelsesfodring af en strand med og uden høfder.

 

En strand uden høfder vil fungere godt på stedet, fordi stranden ligger forholdsvis stabilt efter etablering. Det er vurderet, at der skal vedligeholdelsesfodres med 3.000-5.000 m3 sand om året for at bibeholde stranden i den størrelse, som der er lagt op til. Rådgiver anbefaler, at stranden etableres med et strandprofil svarende til geometri 4, jf. projektforslagets afsnit 4.2, det vil sige med en bredde på godt 20 m. Sandfodringsmængderne er gennemsnitsmængder, og erosion er meget afhængig af de aktuelle vind- og bølgeforhold de enkelte år.

 

Strand med to høfder/dronninger

 

Høfder/dronninger vurderes ikke at have en stor effekt på stabiliteten af stranden, da kyststrækningen kun er påvirket af en moderat langsgående sedimenttransport. Modelberegningerne viser, at der er omtrent det samme behov for vedligeholdelsesfodring som i forslaget uden høfder.

 

Ny fremskudt havnemole

 

En ny fremskudt havnemole, en såkaldt bypassmole, vurderes ikke at give en stor forbedring i forhold til forslaget uden mole. Der vil derfor ikke være nogen gevinst for selve stranden ved at etablere en bypassmole. Samlet set viser beregningerne, at der er det samme behov for vedligeholdelsesfodring som i forslaget om en strand uden høfder.

 

 

Det videre forløb

 

Center for Plan & Miljø foreslår, at Kystdirektoratet ansøges om etablering af en strand. I ansøgningen henvises til, at kommunen senere vil søge om tilladelse til projektet De Hvide Dronninger og til udvidelse af lystbådehavnen, når der foreligger konkrete projekter herom.

 

Når der foreligger tilladelse fra Kystdirektoratet igangsættes detailprojektering, som efterfølgende forelægges til politisk behandling. 

 

 

Lovgrundlag

 

Kystbeskyttelsesloven.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At der til Kystdirektoratet fremsendes ansøgning om etablering af en strand, og
 • at der på baggrund af Kystdirektoratets tilladelse udarbejdes detailprojekt.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 67. Høring af regulativ for husholdningsaffald

 
Sagsnr: 07.18.00-P15-1-17Sagsansvarlig: Lasse Sander Søndergaard

Sagsfremstilling

Udkastet til et nyt regulativ for husholdningsaffald til Faxe Kommunes nye affaldsordning blev forelagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde 1. marts 2017. Udvalget besluttede, at sende regulativet i offentlig høring og til endelig vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget 31. maj 2017.

 

Regulativet har været i offentlig høring i perioden fra 13. marts 2017 til 14. maj 2017, og der har i høringsperioden været afholdt et borgermøde. Der er ikke blevet indgivet noget høringssvar.

 

Regulativet ligger nu klart til endelig godkendelse.

 

Lovgrundlag

 

Miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:  

 • At forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes således, at det træder i kraft 1. august 2018.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 68. Landsbyfornyelse 2017

 
Sagsnr: 01.11.00-G01-18-16Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udmeldte 15. marts 2017 den statslige pulje til landsbyfornyelse for 2017. Faxe Kommune er tildelt 700.000 kr. til landsbyfornyelse i 2017, og puljen skal anvendes inden 15. marts 2019. Anvendelse af puljen kræver en kommunal medfinansiering på 30 %. Der er i budget for 2017 afsat 2,0 millioner kr. til landsbypuljen. Samlet set har Faxe Kommune således i alt brutto 2,7 millioner kr. til landsbyfornyelse, hvor der kan opnås statslig medfinansiering til støttetilsagn for maksimalt 1 million kr.

 

Puljen til landsbyfornyelse kan anvendes i (lands)byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land og kan tildeles til:

 • Istandsættelse af nedslidte boliger fra før 1960
 • Istandsættelse af erhverv beliggende i bygninger, der indeholder både beboelse og erhverv
 • Ombygning af erhverv til udlejningsboliger
 • Istandsættelse af forsamlingshuse og lignende bygninger
 • Ombygning af tomme offentlige bygninger til private udlejningsboliger
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Nedrivning af nedslidte boliger
 • Nedrivning af private erhvervsbygninger
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning.

 

Puljen kan desuden anvendes til indretning af offentligt tilgængelige byrum, hvor Byrådet giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter byfornyelsesloven, og hvor den nedrevne bygning var beliggende i en by med færre end 5.000 indbyggere. Der kan støttes med maksimalt 50 % til 100 % alt efter bygningstype og anvendelse som beskrevet i bilag 1.

 

Det foreslås, at der ydes støtte svarende til:

 • 25 % af udgifterne til renovering af ejerboliger
 • 33 % af udgifterne til renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger og forsamlingshuse
 • 100 % af udgifterne til nedrivning af nedslidte boliger.

 

De seneste år har fokus været på at støtte projekter vedrørende nedrivning af nedslidte ejendomme. Med 2017-puljen foreslås det, at der sættes fokus på at øge kulturarvsværdien af de bevaringsværdige bygninger, vi har i kommunens mindre byer og i åbent land. I Kommuneplan 2013 er der endvidere udpeget en række kulturmiljøer. Projekter vedrørende istandsættelse af bygninger, der understøtter kulturmiljøerne i Dalby, Faxe Ladeplads, Karise, Terslev, Rønnede, Nielstrup, Værløse, Vester Egede og Ulse foreslås prioriteret højest. Sekundært vil der kunne ydes tilskud til istandsættelser, nedrivning og oprydning i kommunens øvrige landsbyer og landområder.

 

Det foreslås, at puljen til landsbyfornyelse annonceres i de lokale ugeaviser og på kommunens hjemmeside med ansøgningsfrist 1. august 2017. Prioriteret oversigt over de indkomne ansøgninger forelægges herefter Teknik- og Miljøudvalget på mødet 27. september 2017.

 

Lovgrundlag

 

Lov om byfornyelse.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 1. At Ansøgninger vedrørende renoveringer af huse i kommunens by- og landsbykulturmiljøer prioriteres højest.
 2. At der ydes støtte til følgende bygninger med tilskudsprocent svarende til:
 • 25 % af udgifterne til renovering af ejerboliger.
 • 33 % af udgifterne til renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger og forsamlingshuse.
 • 100 % af udgifterne til nedrivning af nedslidte boliger.
 1. At Faxe Kommune fortsat tager initiativ til at opkøbe og nedrive nedslidte bygninger.

 

 

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 69. Grøn ordning

 
Sagsnr: 01.02.20-P20-1-17Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Grøn Ordning om fremme af vedvarende energi er indført ved lov. Formålet med Grøn Ordning er at sikre lokal accept af vindmøller på land. Ordningen administreres af Energinet.dk, og kommunerne kan ansøge om tilsagn til midler indenfor en given udbetalingsramme. På baggrund af nettilslutningen af vindmøllerne ved Turebylille har Faxe Kommune fået tildelt midler under Grøn Ordning. Således kan Faxe Kommune disponere over 1.518.000 kr. ved ansøgning om udbetaling af beløb fra ordningen.

Midlerne udbetales, når projekterne er realiseret. Derfor må det forventes, at der eventuelt kan opstå behov for en kommunal mellemfinansiering af projekterne på op til 1.518.000 kr. Såfremt udgifterne til det enkelte projekt beløber sig til 500.000 kr. eller derover, kan der søges om aconto udbetaling fra Energinet.dk. Regnskabet skal efter realisering af projektet indsendes til Energinet.dk for at få udbetalt tilskud. Regnskabet skal vedlægges en revisorerklæring. Udgiften hertil afholdes af kommunen.

I marts 2017 blev det endeligt udmeldt, at statsstøtten for Grøn Ordning udløber 21. februar 2018. Energinet.dk har på den baggrund oplyst, at ansøgning om tilsagn skal være behandlet af Energinet.dk inden 21. februar 2018, da en eventuel overgangsordning endnu ikke er besluttet. Behandlingstiden er cirka seks til otte uger, hvilket betyder, at Faxe Kommune skal ansøge om tilsagn til projekter senest i december 2017. Der ydes kun tilskud til nærmere definerede og projekterede projekter, som skal opfylde en række kriterier fastsat af Energinet.dk.

 

Grøn Ordning giver tilskud til projekter, der enten er:

 1. Anlægsarbejder til styrkelse af de landskabelige eller rekreative værdier i kommunen, eller
 2. Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger med videre med henblik på at fremme accepten af udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

 

På baggrund af ovenstående foreslås det, at der ansøges om midler til projekter indenfor den første kategori, der er fremskredne i forhold til deres indhold og projektering. I udvælgelsen af steder til projekter lægges der vægt på afstanden til vindmøllerne, det vil sige primært projekter i den nordlige del af Faxe Kommune omkring byerne Høsten, Terslev, Haslev, Dalby og Karise. Projekterne skal leve op til kriterierne for Grøn Ordning (se bilag 1).

 

Det foreslås, at der foretages en intern afklaring af mulige projekter med relevante centre, samt at der inddrages viden om ønsker til projekter fra udviklingsstrategierne under dialogprojektet På Forkant. Projekter, der lever op til kriterierne for Grøn Ordning, kan for eksempel være rekreative faciliteter i forbindelse med klimatilpasningsprojekt i Dalby, rekreative faciliteter i forbindelse med skovrejsning i Karise og rekreative faciliteter i hundeskove.

 

På grund af den korte frist for ansøgning og at midlerne herefter bortfalder foreslås det, at Center for Plan & Miljø udvælger mulige projekter, der lever op til kriterierne for Grøn Ordning. Udvalget vil forinden ansøgning få forelagt projekterne på mødet i september 2017.

Lovgrundlag

 

Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) (BEK nr. 122 af 06-02-2015).

Bekendtgørelse om administration af tilskud til grøn ordning (BEK nr. 400 af 25-05-2009).

 

Økonomi

 

Det må forventes, at der skal ske en kommunal mellemfinansiering af projekter under 500.000 kr. Beløbet er ikke afsat i budgettet.

Regnskabet for projekterne til Energinet.dk skal vedlægges en revisorerklæring. Udgiften hertil afholdes af kommunen.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller:

 • At Center for Plan & Miljø udvælger projekter, der lever op til kriterierne for Grøn Ordning, og
 • at der primært fokuseres på at finde 2-3 større projekter.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 70. Skovrejsning i Karise

 
Sagsnr: 04.01.10-P20-2-17Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har fået en henvendelse fra COWI på vegne af BaneDanmark. Henvendelsen er et spørgsmål til Faxe Kommune, om vi har interesse i at etablere fredskov på kommunal jord som erstatningsskov på vegne af BaneDanmark. Henvendelsen udspringer af projektet for elektrificeringen af banen mellem Køge og Næstved, hvor man rydder beplantede arealer nær banen. BaneDanmark er forpligtet til at etablere erstatningsskov i forbindelse med elektrificeringsprojektet. Omfanget af det areal, som BaneDanmark er forpligtet til at etablere erstatningsskov på, er ca. 5,4 ha. BaneDanmark tilbyder at betale 36.024 kr. pr. ha svarende til maksimalt 195.916 kr., hvis Faxe Kommune vil etablere erstatningsskoven på kommunal jord. Beløbet svarer til det samme beløb, som BaneDanmark kan købe puljeskov for hos Naturstyrelsen. Det er et krav at erstatningsskoven er etableret senest februar 2021.

 

Erhvervs- og Kulturudvalget behandlede på mødet 27. februar 2017 en opsamling på "Idéfase før planlægning for nyt boligudlæg i Karise". www.faxekommune.dk/sag/erhvervs-kulturudvalget-27-02-2017-referat

Her blev det besluttet, at der skulle ses på mulighederne for at lave skovrejsning på arealet mellem jernbanen og boligbebyggelsen øst for Karl Af Rises Vej. Arealet udgøres af matrikel nr. 8i Karise By, Karise, og det er i lokalplan 200-17 for Boligområde ved Vestergården udlagt til rekreativt formål med blandt andet skovtilplantning. Arealet er på nuværende tidspunkt opdyrket som landbrugsjord og bortforpagtet indtil 2020. Forpagtningskontrakten kan ikke opsiges før ultimo 2020, med mindre begge parter er enige om det.

 

Matrikel nr. 8i Karise udgør 5,8 ha og har derfor en størrelse, der svarer til det areal, som BaneDanmark tilbyder at betale skovrejsning for. Hvis Faxe Kommune tager imod dette tilbud, forpligter vi os til at etablere erstatningsskov svarende til 5,4 ha på dette areal. Skoven skal være fredskov og må derfor ikke ryddes igen, men skoven vil kunne indeholde rekreative aktiviteter for borgerne som fx. en indhegnet hundeskov, opholdspladser og rekreative stier.

Det vurderes at være realistisk at etablere skov på arealet indenfor det beløb, som BaneDanmark tilbyder. Forpagtningsaftalen udgjorde i forpagtningsåret 2015-2016 en indtægt til Faxe Kommune på 21.610 kr., som vil bortfalde fremadrettet, hvis forpagtningsaftalen opsiges.

Det må forventes, at der skal afsættes midler til renhold af skovplantningen i de første 3 år, indtil planterne selv er i stand til at skygge uønsket opvækst væk. Renhold af plantningen kan udbydes sammen med plantning af skoven, så det er en samlet opgave. Det forventes, at renhold af plantningen og eventuelle supplerende plantninger vil kunne udføres for 100.000 kr. Derefter vil den efterfølgende drift kun bestå af tyndinger, første gang efter ca. 10 år, hvor indtægten ved salg af ved kan dække udgiften til tyndingsarbejdet.

Skovrejsningen kan ikke finansiere rekreative tiltag som stier, opholdspladser, indhegning omkring hundeskov og lignende faciliteter, som kan gøre skoven attraktiv for borgernes daglige brug.

Lovgrundlag

 

Skovloven.

 

Økonomi

 

Renhold af skovplantning i de første 3 år og eventuelle supplerende plantninger forventes at udgøre 100.000 kr.

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At tilbuddet fra BaneDanmark om finansiering af skovrejsning godkendes, og
 • at det godkendes, at matrikel 8i, Karise By, Karise kan anvendes til etablering af fredskov.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 71. CO2 kortlægning for Faxe Kommune som geografi 2008-2015

 
Sagsnr: 00.16.00-G01-5-16Sagsansvarlig: Morten Teglsbo Jensen

Sagsfremstilling

Som underskriver af Borgmesterpagten har Faxe Kommune forpligtet sig til at reducere CO2-udledningen for Faxe Kommune som geografi med 30 % inden 2020.

For at leve op til forpligtelserne i aftalen og for at følge udviklingen i kommunens CO2-udledning foretages hver 2. år en kortlægning af CO2-udledningen for Faxe Kommune som geografi. Center for Plan & Miljø har derfor fået udarbejdet vedhæftede CO2-kortlægning i samarbejde med rådgiver.

Kortlægningen har tidligere i perioden 2008-2012 været udregnet via den daværende kommunale CO2-beregner fra Kommunernes Landsforening (KL's CO2 beregner). Der har dog været et behov for en beregner, der automatisk trækker dataoplysninger fra flere kilder. Dette har betydet, at der nu er udviklet et nyt webbaseret værktøj Energi- og CO2-regnskab, som er en integreret del af Energistyrelsens side om energibesparelser - sparenergi.dk. Da dette værktøj vil blive den standardiserede måde at foretage kortlægningen på fremadrettet, har vi afventet, at værktøjet blev brugbart, hvorfor kortlægningen har været udskudt indtil nu.

Ændringen i kortlægningsmetoden med et nyt systematiseret værktøj med opdaterede data og metode betyder, at det ikke kan undgås, at der er en mindre forskel på emissionerne i de to forskellige opgørelsesmetoder. Forskellene betyder særligt visse ændringer i de enkelte områders udledning, mens der også ses en vis forskel i den overordnede CO2-udledning. Forskellene i den overordnede CO2-udledning er illustreret i tabellen herunder.

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Energi og CO2-regnskabet

 

 

415.260

323.090

393.280

346.870

345.290

280.400

KL’s CO2-beregner

450.106

445.675

436.007

377.356

367.104

 

 

 

 

Generelt er CO2-udledning faldende over perioden, og der kan ses en reduktion i 2015 på ca. 170.000 tons svarende til en reduktion på 37,7 % i forhold til basisåret 2008. Faxe Kommune er således godt på vej til at opfylde målsætningerne i Borgmesterpagten om en reduktion på 30 % inden 2020.

 

Lovgrundlag

 

Intet.

 

Økonomi

 

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Teknik- og miljøudvalget.

 

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller: 

 • At CO2 kortlægningen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 

 72. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

 
Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-17Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af centerchefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.059,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.111,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 52,7 mio. kr., fordelt på serviceområderne (17,7 mio. kr.) og overførselsudgifter (35,0 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke fremgår af korrigeret budget, da sagen endnu ikke er endelig politisk vedtaget. De korrigerede budgetter vil være tilrettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Det bør tillige bemærkes, at 1 %-pulje samt P/L-puljen for 2017 er indeholdt i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1 %-pulje skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2016, men inklusiv 1 %-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016. Der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnenes udgangspunkt, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. Når P/L-puljen helt eller delvist frigives senere på året, vil der således være et ændret budget. Center for HR, Økonomi & IT vil til næste opfølgning pr. 31. maj 2017 sikre, at skønnene foretages med udgangspunkt i forventet forbrug.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,3 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1 % og P/L-puljer. For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. For CPM ventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er 6,2 mio. kr. i 1 % og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 5,1 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til de vidtgående, specialpædagogiske tilbud og til "Privat- og efterskoler" Endvidere er der en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen er, at der teknisk endnu ikke er omplaceret budget internt til modtageundervisningen. Centeret oplyser desuden, at der er en særlig udfordring med optimering ved klassedannelsen i modtageklasserne, da disse geografisk nu er både i ØST og i VEST og en modtageklasse kun må have elever dækkende tre klassetrin. Fra 2015 til 2017 er elevtallet samlet set steget fra 73 til 98

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører Center for Børn & Undervisning. Center for Familie, Social og Beskæftigelse har skønnet forbrug = budget. Der er 1,6 mio. kr. i 1 % og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 0,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Der er merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

Et mindre, påbegyndt anlægsarbejde med 12 vuggestuepladser fra 2016 forventes afsluttet i 2017 og udgiften hertil skønnes i 2017 at være 49.000 kr.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet. Der er signaleret merforbrug til projekter vedrørende Musikskolen: Dette vil budgetmæssigt blive finansieret når overførselssagen er godkendt.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Puljen vedrørende økonomiske fripladser er under overførsel til Børne- og Familieudvalget og indgår i områdets skøn. Der er ligeledes på alle centre 1 % pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når overførsler fra 2016 til 2017 og P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 1,7 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr.

Merforbruget på CFSB udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud samt at restbudget fra 2016 vedrørende ældremilliarden endnu ikke er overført til 2017. Dette løses dog ved godkendelsen af sag vedrørende Overførsler. Herudover er der et mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

For CSP er der mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen.

Anlægsprojektet "Perlen" afsluttes i 2017 og er finansieret af budgetrester fra 2016 jf. sagen om Overførsler.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. Generelt skyldes dette ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter til kommunal beskæftigelse. Det skønnede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med den kommende efterregulering. I skønnet på indtægtssiden ses det, at der forventes en merudgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 6,6 mio. kr. for 2016 og 0,8 mio. kr. for 2017. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob + 55 år.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.457,4 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,8 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2016 til 2017 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2016. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017.

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på 89,9 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskydelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 ventes dog ca. 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Der ventes tillige særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.) toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likviditeten herefter været faldende. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2017 var den faldet til 130,7 mio. kr., hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnes i 365-dages likviditeten. Det forventes, at likviditeten holder sig over 100 mio. kr. opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.).

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 52,7 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2016, men inkl. 1 %-pulje og P/L-pulje.

 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 35,0 mio. kr. under det korrigerede budget. I de anlagte skøn på de forskellige udvalgsområder er medtaget forventningen om, at der sker budgettilførsel jf. sag om Overførsler.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på 89,9 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2016 til 2017. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 28,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 89,9 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

 

Lov om kommunernes styrelse.

Kommunens principper for økonomistyring.

 

Økonomi

 

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 52,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 17,7 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 35 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. mere end i det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1 %-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Likviditeten efter 365-dages reglen udgør 130,7 mio. kr. pr. 31. marts 2017, hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller:

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 

 73. Ekspropriation af arealer til anlæg af stier ved Rådhusvej og Bråbyvej

 
Sagsnr: 05.04.06-P20-1-17Sagsansvarlig: John Birkegaard

Sagsfremstilling

Byrådet har 17. november 2016 besluttet at afsætte midler til anlæg af cykelstier. Projekterne omfatter blandt andet anlæg af en dobbeltrettet cykelsti ved Rådhusvej i Faxe samt stianlæg ved Bråbyvej i Haslev.

 

For at gennemføre projekterne vil det blive nødvendigt at erhverve jord fra to tilgrænsende ejendomme i Faxe og fra fem ejendomme i Haslev.

Center for Ejendomme indstiller, at arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation med hjemmel i Lov om offentlige veje, § 96. Åstedsmøderne foreslås afholdt i perioden 7. til 11. august 2017.

 

Der skal udpeges et medlem af Byrådet til at deltage i åstedsmøderne.

 

En del af de anlæg, der skal udføres, ligger på kommunalt ejede arealer, hvorfor anlægsarbejder på disse arealer kan påbegyndes umiddelbart efter sommerferien 2017.

Øvrige anlæg kan herefter færdiggøres efter udløb af de klagefrister, der følger af lovgivningen om ekspropriation.

 

Lovgrundlag

 

Vejlovgivningen.

 

 

Økonomi

 

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, da beløbet til gennemførelse af projekterne er afsat på anlægsbudgettet.

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At arealer erhverves ved ekspropriation.
 2. At der udpeges et medlem af udvalget til deltagelse i åstedsmøderne.
 3. At der fastsættes en dato for åstedsmøderne.
 4. At kompetencen til at træffe ekspropriationsbeslutning i denne sag delegeres til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Anbefalet.

Ivan Lilleng (C) deltager i åstedsmøderne. Åstedmøderne gennemføres 7. august 2017.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 

 74. Ejendomsstrategien spor 10, Faxe Sundhedscenteret

 
Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af afdelingerne for Pædagogisk - Psykologisk rådgivning (PPR) og Sundhedsplejen. Der skal endvidere tages stilling til flytning af en hjemmeplejegruppe fra lejet lokale ved Faxehallen til Faxe Sundhedscenter.

 

Byrådet besluttede 9. juni 2015 at PPR og Sundhedsplejen skal flytte fra Tingvej 7 til Faxe Sundhedscenter.

Byrådet besluttede 13. oktober 2016 at PPR’s og Sundhedsplejens aktiviteter fra Tingvej placeres midlertidigt i ledige lokaler på Midtskolen, afd. Sofiendal.

 

Denne sag behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Familieudvalget samt i Teknik- og Miljøudvalget.

 

PPR’s og Sundhedsplejen er på Sofiendalsskolen placeret i lokaler, der ifølge afdelingslederne for PPR og Sundhedsplejen ikke er velegnede til formålet. Det opleves, at afdelingerne fragmenteres, og at medarbejderne i højere grad arbejder fra andre adresser. Placeringen tilgodeser heller ikke snitfladerne til sagsbehandlere på Tingvej og de områder, som placeres i de gamle seminariebygninger efter sommerferien.

En række af disse forhold hænger sammen med, hvordan man overordnet vil organisere de opgaver, som PPR og Sundhedsplejen løser. Der er ikke taget endelig stilling til organiseringen i Center for Børn & Undervisning.

Det foreslås derfor, at afdelingerne PPR og Sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger. Herudover har Sundhedsplejen adgang til 323 m², og PPR har adgang til 226 m² på kommunens ni skoleafdelinger og på Faxe Sundhedscenter, hvor en række af afdelingernes opgaver løses. Når Center for Børn og Uddannelse har taget stilling til organiseringen af områderne, vil vi kunne vurdere, om dette har bygnings- og indretningsmæssige konsekvenser.

 

Center for Sundhed & Pleje har for at skabe synergi mellem medarbejderne i hjemmepleje og sygepleje foreslået at samle disse medarbejdergrupper på Faxe Sundhedscenter. Konkret foreslår Center for Sundhed & Pleje, at hjemmeplejegruppen, som er placeret i lejemål på Rådhusvej 6 (Faxehallen), flyttes til Faxe Sundhedscenter og placeres i Bygning 2 i stuen, hvor der hidtil har været enhed for Sundhedsfremme og Forebyggelse, Sygeplejeenhed samt akutpladser. Akutpladserne er flyttet til Grøndalscenteret; desuden vil ca. halvdelen af sygeplejerskerne, som følge af organisationsændringen, fraflytte Faxe Sundhedscenter for at indgå i hjemmeplejegruppe Vest.

 

I Bygning 2 stuen har der efter 1. januar 2017 være tilstrækkelige ledige m² til den samlede personalegruppe bestående af medarbejdere fra Hjemmeplejen og de sygeplejersker, der skal forblive i Faxe (se bilag - tegning over Bygning 2 stuen, med fordeling af faciliteter til administration, gruppe/teamfaciliteter, Klinik for sårpleje og kontinenspleje og gruppen af sundhedskonsulenter).

 

I kælderen under Bygning 2 vil der kunne skabes de nødvendige omklædnings- og badefaciliteter for mænd og kvinder samt depotfaciliteter. Forudsætningen for indretningen er, at flytningsvejledernes flyttes til et andet rum, hvor eksisterende faciliteter etableres.

 

Faxe Sundhedscenter kan efter Befordringsenhedens udflytning tilbyde P-plads til Hjemmeplejens bilpark, så der vil kunne etableres 25-30 pladser fordelt på P-pladsen på sydsiden af Bygning 2 og på P-pladsen bag Teknisk Afdeling. Personalets private biler kan parkeres på P-pladserne på Hertelsvej.

 

Den samlede pris for disse indretningstiltag skønnes til 475.000 kr., som finansieres af Center for Sundhed & Pleje.

Som konsekvens heraf opsiges lejemålet på Rådhusvej 6 og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til at dække driftsudgifter for disse nyindrettede arealer. Faxehallen kommer herved til at mangle denne indtægt, som ifølge Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er nødvendig for hallens økonomi.

 

Lovgrundlag

 

Byggelovgivningen.

Lov om kommuners styrelse.

 

Økonomi

 

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Indretningen på Faxe Sundhedscenter finansieres af vedtagne budgetter hos Center for Sundhed & Pleje.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At PPR og sundhedsplejen fortsat kan råde over den midlertidige indretning på Midtskolen afd. Sofiendal, og at dette suppleres med adgang til flyverarbejdspladser på Tingvej og i de gamle seminariebygninger.
 2. At Hjemmeplejegruppen på Rådhusvej 6 flyttes til Faxe Sundhedscenter, Bygning 2.
 3. At lejemålet på Rådhusvej 6 opsiges, og lejeudgiften på 236.272 kr. årligt flyttes til Faxe Sundhedscenter til dækning af driftsudgifter på de nyindrettede arealer.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Anbefales. Dog gøres der opmærksom på, at der i forhold til sagsfremstillingen er en udfordring omkring Faxehallens økonomi.

Martin Hillerup (L) og Lars Christensen (Ø) kan ikke anbefale indstillingen, da de ikke ønsker en anbefaling af sagen, før der er sket en afklaring omkring Faxehallens økonomi.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 

 75. Godkendelse af udbudsmateriale vedrørende Kantine- og mødeforplejning

 
Sagsnr: 88.00.00-P20-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. februar 2017 pkt. 14, at der til kommunens Kantine og mødeforplejning udarbejdes et udbudsmateriale og en kvalitetsstandard, hvorefter opgaven sendes i udbud.

 

Center for Ejendomme har herefter sammensat en udbudsprojektgruppe med repræsentation fra Fællesindkøb (det fælles indkøbskontor som Faxe Kommune har sammen med Næstved og Vordingborg), FOA, medarbejder fra kantinen og centerchefen, som over fire møder har udarbejdet udbudsmateriale. Der er taget udgangspunkt i et materiale fra Næstved Kommune, som for nogle år siden havde sin rådhuskantine og mødeforplejning i udbud.

 

Tildelingskriterierne er opbygget, så prisen vægter 50 % i den samlede bedømmelse, og kvaliteten vægter 50 % i den samlede bedømmelse. Hvert kvalitetskriterium vægter 20 % af de i alt 50 %.

 

Kvalitetskriterierne er:

Kantinemiljø  

20 %

Kantinens bemanding/fleksibilitet  

20 %

Kvalitet  

20 %

Sund og ernæringsrigtig mad

20 %

Arbejdsmiljø

20 %

 

Der afgives kontrolbud på opgaven. Til dette er der sammensat en gruppe med andre personer fra områderne, så der ikke er personsammenfald mellem udbudsgruppen og kontrolbudsgruppen.

 

Såfremt opgaven udliciteres vil de berørte medarbejdere blive virksomhedsoverdraget. Der er ansat syv personer i kantinefunktionen i samlet 5,5 årsværk, heraf er en seniorjobber som ikke kan virksomhedsoverdrages. Udbuddet har som nævnt i sagen 9. februar også konsekvenser for en 30 timers stilling i centralkøkkenet på Frederiksgadecenteret.

 

Den foreløbige tidsplan er, at sagen med det foreløbige udbudsmateriale kan forelægges Teknik- og Miljøudvalget 31. maj, og at sagen derefter behandles i Økonomiudvalget og til sidst godkendes af Byrådet inden sommerferien 2017.

Opgaven sendes i udbud umiddelbart efter sommerferien. Efter udbuddet skal resultat og tildeling godkendes politisk. Opgaven ventes at kunne træde i kraft fra 1. januar 2018.

 

Der er udarbejdet referater fra de to første udbudsgruppemøder, de næste to har været arbejdsmøder uden referat. Referaterne er sendt til Hovedudvalget. Hovedudvalget behandler denne sag på ordinært møde 7. juni. Eventuelle bemærkninger fra Hovedudvalget vil blive forelagt mundtligt til Økonomiudvalgets behandling 7. juni og vil blive indskrevet i sagen til Byrådets behandling 14. juni.

 

Udbudsmateriale er ikke helt færdiggjort endnu, men det bilagte materiale vurderes fuldt tilstrækkeligt til at træffe beslutning ud fra. Der mangler færdiggørelse af bilag 5, 6 og 8 om medarbejderbeskrivelse, optegning over kantineområderne og arbejdsbeskrivelse for Tingvej 7. Endvidere mangler der i bilag 3 en liste over driftsudstyr. Det færdiggjorte udbudsmaterialet vil inden endelig udsendelse bearbejdes for at sikre sammenhæng mellem udbudsbilagene og gennemgå en generel kvalitetssikring.

Lovgrundlag

 

Fødevareloven.

Lov om kommuners styrelse.

Udbudslovgivning.

 

 

Økonomi

 

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser i sagen.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At udbudsmaterialet godkendes som grundlag for udbuddet.
 2. At udbuddet igangsættes efter sommerferien med kontraktstart 1. januar 2018.
 3. Ar der afgives kontrolbud på opgaven.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Anbefalet. 

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 76. Ansøgning om anlægsbevilling - etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus

 
Sagsnr: 28.03.00-A00-1-17Sagsansvarlig: Anette Nygaard Bang

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling og tillægsbevilling til etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus

I denne sag søges der om anlægsbevilling til etablering af vuggestuepladser i Karise Børnehus grundet udviklingen i børnetallet. 

Baggrund

Der er et stigende antal 0–2 årige i Karise blandt andet på grund af tilflytning til Permatopia.  På baggrund af prognosen fra 2017 og 2018 er der brug for at oprette 20 nye vuggestuepladser i Karise Børnehus fra og med det sidste halve år af 2017 jf. bilag 1, Børnetal og kvadratmeter i Karise Børnehus, bilag 2 Indskrevne børn i Karise Børnehus fra maj til december 2017 og bilag 3 Oversigt fra Permatopia - børnetal.

I Dagplejen i Karise er der ikke yderligere kapacitet til flere børn end 12 pladser.  Der er den fornødne kapacitet til de 3-6 årige i Karise Børnehus.

Det er muligt at oprette vuggestuepladser i de eksisterende bygninger, og det vurderes ud fra nuværende prognose, at Karise Børnehus på sigt har mulighed for at imødekomme det svingende behov for henholdsvis 0–2 årige og 3–6 årige med udvidelse af vuggestuepladser i de eksisterende bygninger.

Anlæg

I forbindelse med etablering af 20 vuggestuepladser i Karise Børnehus er der behov for en udvidelse af de to eksisterende vuggestuegrupper samt etablering af en ny vuggestuegruppe.

Aktivitet

Beløb

Indkøb af diverse materialer og inventar herunder puslebord, barnevogne, borde, stole osv.

Kr. 350.000

Etableringsomkostninger bygning. Indvendige ombygninger og tilpasninger i forbindelse med etablering af puslerum og adgangsforhold

kr. 38.980

 

Etablering af liggehaller i forbindelse med mellemgang

kr. 318.600.-

 

Etablering af fuldt dækkende ABA anlæg. Der er ikke tidligere blevet etableret ABA i institutionen

kr. 295.000

Anlægsudgifter i alt

Kr. 1.002,580 (1.003.000)

 

Ved etablering af 20 vuggestuepladser er en forøgelse med ca. 20 % af afledte drift udgifter (el og vand) svarende til 8.890 kr. årligt (9.000 kr. årligt)

 

Lovgrundlag

 

Dagtilbudsloven.

Lov om Kommunernes Styrelse.

 

Økonomi

 

Projektet indgår ikke i budgetvedtagelsen for 2017 – 2020. 

Der vurderes derfor at være følgende økonomiske konsekvenser:
Faxe Kommunes anlægsramme og trækket på kommunens kassebeholdning forøges med 1.003.000 kr. i 2017.

Dette skal ses i lyset af, at en overskridelse af service- og /eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017.

Det forventes, at der ved etablering af 20 vuggestuepladser er en forøgelse med ca. 20 % af afledte drift udgifter (el og vand) svarende til 8.890 kr. årligt (9.000 kr. årligt)

Sagen afgøres af

Byrådet.

 

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 1. At Teknik -og Miljøudvalget gives en anlægsbevilling og tillægsbevilling på 1.003.000 kr.
 2. At anlægsbevillingen og tillægsbevillingen finansieres via Faxe Kommunes kassebeholdning.
 3. At driftsbudgettet i Center for Ejendomme under Teknik og Miljøudvalget, i 2017 og årene frem øges med 9.000 kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Anbefalet.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 77. Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen vedrørende status på anlægsprojektet Vibeeng

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-29-17Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om, hvordan status er på Vibeengskolen. Bl.a. orienteres udvalget om, hvordan det går med udskiftningen af MGO-pladerne. Kan der siges noget om, hvornår det afsluttende byggeregnskab kan forventes færdigt ?

 

SAGSFREMSTILLING:

 

Uddannelsesudvalget blev orienteret om status for byggeriet i efteråret 2016, herunder blev det meddelt, at udskiftningen af MGO-pladerne ville ske i foråret 2017. Udvalget ønsker bl.a. at blive orienteret om, hvordan det går med dette projekt.

 

INDSTILLING:

 

Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Lovgrundlag

 

Lov om Kommunernes Styrelse.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Teknik- og Miljøudvalget.

 

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

 

Udvalget oversender sagen til behandling i Teknik & Miljøudvalget.

 

 

Fraværende: Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 

 Uddannelsesudvalget, 2. maj 2017, pkt. 33:

Orienteringen blev godkendt.

Fraværende: Dorte Nybjerg (V)deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Orienteringen blev godkendt.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V)deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 78. Meddelelser

 
Sagsnr: 00.01.00-A00-25-16Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

 • Afgørelse fra Planklagenævnet i sag om Faxe Kommunes dispensation fra lokalplan i forbindelse med nedrivningstilladelse.
 • Stor fremgang i antallet af små havørreder i Faxe Kommunes vandløb.
 • Faxe Kommune er meldt ind i Fishing Zealand pr. 1. juli 2017.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 31. maj 2017

 

Der blev endvidere givet meddelelse om:

 • Udbringning af jord.
 • Ejendomsstrategien - omklædningsrum i Rønnedehallen.
 • Handicapparkeringsplads ved Søndergade 12.

 

Fraværende: Dorte Nybjerg (V) deltog i stedet for Jørgen Egede Johannessen (V), og Per Thomsen (A) deltog i stedet for Steen Andersen (A).

 79. Kontraktindgåelse

 
Sagsnr: 05.01.12-Ø54-1-17Sagsansvarlig: Jørgen Veisig