Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 2. maj 2017

Uddannelsesudvalget - 02-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 2. maj 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


29. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Godkendt.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).30. Orientering vedrørende uddannelsesparathed

Sagsnr: 17.05.26-P05-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Iflg. ’Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse’ skal der foretages en vurdering af, om eleverne har de nødvendige forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingerne foretages på 8., 9. og 10. klassetrin og skal være foretaget senest den 15. januar i skoleåret. Vurderingskriterierne er forskellige for 8. klassetrin og for 9. og 10. klassetrin.

Uddannelsesparathedsvurdering 8. kl.

 • På 8. klassetrin sker vurderingen af elevernes faglige forudsætninger på baggrund af deres opnåede standpunktskarakterer. Der gives standpunktskarakterer i alle fag, hvor der afholdes prøve.
 • Iflg. bekendtgørelsens § 8 opfylder elever, der har opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de standpunktskarakterer, der skal afgives i 8. klasse, de faglige forudsætninger for at være uddannelses-parat.

Uddannelsesparathedsvurdering 9. kl. og 10. kl.

 • I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.
 • For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
 • For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

 

Statistikkerne har været drøftet i skoleledergruppen, da uddannelsesparathed er identificeret som et område, der kræver særlig opmærksomhed. Andelen af uddannelsesparate i Faxe Kommune på 9. klassetrin ligger ca. 7 % under landsgennemsnittet, mens andelen i Faxe Kommunes kommunale skoletilbud på 8. klassetrin ligger ca. 4 % under UU Sjælland Syd. Der findes ingen opgørelse over uddannelsesparathed på landsplan for 8. klassetrin.

På den baggrund vil der i det fremadrettede arbejde være en særlig opmærksomhed på, at styrke børn og unges uddannelsesparathed i Faxe Kommune.  

 

Konklusion:

Sjælland Syd:

 • Andelen af elever i området Sjælland Syd, der i 2017 vurderes ikke-uddannelsesparat (IUP) i 8. klasse, har de sidste tre år ligget mellem 30,6 % og 37 %, dvs. ca. en tredjedel af eleverne.

Faxe Kommune i alt:

 • I 2017 vurderedes 38,3 % af eleverne i de kommunale skoletilbud i Faxe Kommune ikke-uddannelses-parate, dvs. lidt større andel end i Sjælland Syd. For de private skoletilbud er andelen 21,6 %
 • Konkret drejer det sig om 139 elever i Faxe Kommune, der i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparate. Heraf kommer 119 elever fra de kommunale skoletilbud, 16 fra private skoletilbud og 4 fra ’andre tilbud’ (dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder).

Kommunale skoletilbud, Faxe Kommune:

 • 58 elever er vurderet ikke-uddannelsesparate til en gymnasial uddannelse, og 76 elever er vurderet ikke-uddannelsesparate til en erhvervsuddannelse.  15 elever er vurderet ikke-uddannelsesparate til hverken en gymnasial eller en erhvervsuddannelse.
 • Af de 119 elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, er årsagen for 76 % af eleverne, at deres standpunktskarakter ikke er mindst 4. For 24 % af eleverne er årsagen en anden, dvs. at enten deres sociale eller personlige forudsætninger ikke er tilstrækkelige til at påbegynde en ungdomsuddannelse.
 • Af de 119 elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, er 34 % piger og 66 % drenge. Dvs., at gruppen af ikke-uddannelsesparate drenge er dobbelt så stor som gruppen af ikke-uddannelsesparate piger. Denne gør sig også gældende i forhold til elever, der ønsker en erhvervsuddannelse.

Skoleniveau

 • Flg. afdelinger har en større andel af ikke-uddannelsesparate i forhold til hele området Sjælland Syd: afdelingerne Bavne, Møllevang, Sofiendal, Hylleholt, Karise, Rollo, Centerklassen, Ungdomsskolen
  (se nedenstående tabel 1)
 • Der er dobbelt så mange drenge som piger, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Ca. halvdelen af drengene i 8. klasse (48,8 %) er vurderet ikke-uddannelsesparate.
  (se nedenstående tabel 2)

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Godkendt med følgende bemærkning,

Udvalget ønsker en vurdering af baggrundene for de forskelle der er mellem de enkelte afdelinger og hvilke indsatser der konkret kan iværksættes for specielt denne årgang, således dette forbedres, herunder forskellene mellem drenge og piger. Der tages en særskilt sag op på det kommende møde i uddannelsesudvalget.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) René Tuekær (L).

 31. Anvendelse af vikarer i Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.02.14-A00-2-14 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres statusrapport for anvendelse af vikarer i Faxe Kommunes folkeskoler.

I Uddannelsesudvalgets møde d. 24. januar 2017 blev det besluttet, at der udarbejdes en statusrapport, der redegør for håndtering af vikardækning i folkeskolerne, samt forelægger forslag til hvordan vikarforbruget nedbringes og kvaliteten sikres. På baggrund af det godkendte kommissorium for opgaven har Center for Børn & Undervisning i hovedtræk undersøgt;

 • Kvaliteten i vikarhåndteringen, herom skolernes principper for vikardækning samt kompetenceudviklingskursus af vikarkorps
 • Vikarforbruget i Faxe Kommune sidestillet med en sammenligningskommune
 • Udviklings- og forbedringspotentialer i det fremadrettede arbejde med anvendelse af vikarer i folkeskolen

Statusrapportens resultater

På baggrund af statusrapporten kan det konkluderes, at det øgede fokus på vikardækningen har bidraget med et fald i vikarforbruget, og dermed haft den tilsigtede effekt. Således kan det konkluderes at;

 • Skolernes arbejde med håndtering af vikarer i henhold til vedtagne principper sikrer en ensartethed og systematik i vikardækningen.
 • Kompetenceudviklingskurset for vikarerne bidrager til et kompetent opgaveløft i de undervisningssituationer der varetages af vikarer.
 • Kompetenceudviklingskurset af vikarer sikrer en kvalitet i undervisningssituationen, og bidrager ligeledes til at vikarerne er ajourført med skolernes materialebank og samarbejdsformen med det øvrige lærerteam.
 • Der er generelt set sket et samlet fald i andelen af vikarforbruget på Faxe Kommunes folkeskoler.

Statusrapportens anbefalinger

På baggrund af ovennævnte resultater kan følgende anbefalinger drages for den fremadrettede kvalitetssikring af vikarhåndtering i folkeskolen:

1. For kompetenceudviklingskurset af vikarer anbefales det;

 • at kurset placeres i skoleårets begyndelse, i stedet for sommerferien. Årsagen hertil er, at man har haft udfordringer ved at rekruttere i denne periode. Forskydning af kursets placering øger sandsynligheden for et bedre optag af kompetent personale
 • at der udarbejdes en fast tids- og procesplan for kursusafvikling
 • at der udarbejdes en fast evalueringsmodel for kurset

2. For opgørelse over vikarforbrug på skolerne anbefales det;

 • at skolebestyrelsen offentliggør deres principper for vikardækning via egen hjemmeside
 • at Center for Børn & Undervisning følger op på vikardækningen i forlængelse af skolernes kvalitetsrapport og dermed erstatter den politiske opfølgning

3. For nedbringelse af vikarforbruget anbefales det;

 • at skolerne fortsætter arbejdet med vikardækning i overensstemmelse med principper for vikardækning

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller

- at Center for Børn & Undervisning følger op på vikardækningen i forlængelse af skolernes kvalitetsrapport og dermed erstatter den politiske opfølgning

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Godkendt, med følgende bemærkninger,

Uddannelsesudvalget vil have sagen, udover opfølgningen i kvalitetsrapporten, fortsat skal være en politisksag der behandling, hvert ½ år.

Udvalget vil opfordre til et særligt fokus på de klasser, hvor der er et uforholdsmæssigt stort forbrug af vikartimer, aktuelt afdeling Karise, Sofiendal og Nordskov.

 

Der er modtaget mail fra forældre på Øst skolen til sagen, vedhæftes sagen.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 32. Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Sagsnr: 00.32.10-S00-2-16 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Mer- og mindreforbrug mellem budgetårene overføres efter Faxe Kommunes principper for økonomistyring, bilag 6.4 – retningslinjer for budgetoverførsler mellem årene.

I Faxe Kommune er der vurderet overførselsadgang mellem regnskabsårene. Fagudvalgene vurderer anmodninger om overførsler og tager stilling til håndteringen af henholdsvis overskud og underskud ud fra de vedtagne principper. Generelt er der overførselsadgang for driftsbevillinger for institutioner og afdelinger, inden for en beløbsgrænse på 500.000 kr. for overførsel af overskud. For institutioner med en budgetramme på over 25 mio. kr. kan der overføres op til 2 pct. af budgetrammen.

 

Der er fuld overførselsadgang for følgende særlige områder:

 • Eksternt finansierede projekter
 • Forsikringsområdet
 • Tværgående budgetter under HR
 • Løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner
 • Udgifter til valg
 • Kollektiv trafik
 • Folkeoplysningsudvalget

 

På følgende områder er der ikke overførselsadgang:

 • Overførselsindkomster
 • Medfinansiering på sundhedsområdet
 • Budgettilpasningspulje
 • Udviklingspulje

 

Håndtering af driftsoverførsler

Det foreslås at håndtere driftsoverførslerne således:

 • Overførselsbeløbene omfattet af automatisk overførselsadgang gives som tillægsbevillinger og indberettes i korrigeret budget 2017. Dette gælder tillige negative overførsler.
 • De øvrige beløb, som søges overført, opdeles i henholdsvis positive og negative overførselsbeløb, hvoraf de negative som nævnt gives som tillægsbevillinger.
 • De positive overførselsbeløb afsættes som en pulje (= tilgodehavende), men disse indgår ikke i korrigeret budget 2017. De positive overførsler i overførselspuljen kan efterfølgende søges indarbejdet i budget 2017 til konkrete formål. Dette sker efter godkendelse af Byrådet.
 • Forsikringsområdet er et område med automatisk overførselsadgang; dette område udviser et overskud på 338 tkr. Mindreforbruget overføres ikke, men optages i stedet som en hensættelse i kommunens regnskab.

 

Baggrunden for at anvende denne metode er at undgå at ”puste” de korrigerede budgetter op med store overførselsbeløb, som medfører en række uhensigtsmæssige konsekvenser, hvoraf kan nævnes:

 • De korrigerede budgetter giver ikke et retvisende billede af, hvad der skulle styres efter
 • Der bliver indregnet beløb, som ikke må anvendes - hvilket ikke er i overensstemmelse med styrelsesloven
 • Økonomiske sager, fx budgetopfølgningerne og nøgletal, bliver mere uigennemskuelige, fordi der bliver opereret med to korrigerede budgetter: Korrigeret budget i alt og korrigeret budget eksklusiv overførsler
 • Kommunens samlede regnskab giver ikke et retvisende billede af bevillinger/budget i forhold til forbrug, da der i regnskabsaflæggelsen indgår det samlede korrigerede budget

 

Overførsler drift

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. fra 2016 til 2017 vedrørende drift.

Der afsættes ikke midler i overførselspulje i 2017.

Der søges 609 tkr. overført fra drift til anlæg.

 

Anmodningerne om overførsler vedrørende drift fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor:

 

Tabel 1: Ansøgt overført i alt vedrørende drift, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

Driftsoverførslerne er på flere udvalgsområder opgjort efter det princip, at der sker en omprioritering inden for de enkelte udvalg, således at overskud nogle steder anvendes til at dække underskud på andre. Derved fraviges den overordnede regel om at over-/underskud opgøres for hvert enkelt budgetansvarsområde. Omvendt håndteres på denne måde underskud på områder, hvor det ellers ikke ville være muligt at indhente.

 

I bilag 1 til sagsfremstillingen ses samtlige ansøgninger om budgetoverførsel vedrørende drift, opdelt på de enkelte budgetansvarsområder.

 

Overførsler anlæg
Vedrørende anlæg søges overført i alt 31.549 tkr. fra 2016 til anlæg i 2017, jf. tabellen nedenfor: 

 

Tabel 2: Ansøgt overført i alt vedrørende anlæg, netto (1.000 kr.)

("+" = mindreforbrug og "-" = merforbrug)

 

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev afsat 25,5 mio. kr. i "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter". Med ovenstående overførsler er dette projekt ikke længere relevant og derfor bør bevillingen nulstilles og kassetrækket dermed reduceret.

 

I bilag 2 til sagsfremstillingen ses ej færdiggjorte anlægsprojekter herunder ikke igangsatte anlæg. Bilaget vises bevilling, forbrug og restbudget for 2016 samt beløb til overførsel til brug i 2017.

 

Andre overførsler (Finansforskydninger)

Under Økonomiudvalgets område var der i 2016 afsat midler til indskud i Landsbyggefonden. Nogle af disse projekter forventes først afsluttet i 2017 og søges derfor tillige overført til 2017.

De 3 projekter er medtaget nederst i bilag 1.

 

Serviceramme og anlægsramme - Konsekvens for servicerammen 2017

Den samlede serviceramme for 2017 blev udmeldt 30. juni 2016 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2017 mellem regeringen og KL. Faxe kommunes andel af den samlede ramme udgjorde 1.436,4 mio. kr. I forbindelse med den endelige vedtagelse af de kommunale budgetter blev der flyttet nogle anlægsprojekter til drift. Dette skete også i Faxe kommune og bevirker, at kommunens andel af servicerammen forhøjes til 1.458,6 mio. kr. Med overførslen fra 2016 til 2017 på 12.287 tkr. forhøjes budgettet på serviceudgifterne med 12.517 tkr. Med udgangspunkt i de konstaterede mindreforbrug for 2016 samt bindingerne på 1%-puljen forventes det, at servicerammen isoleret set kan overholdes i 2017. En overskridelse af servicerammen medfører risiko for sanktioner kollektivt og/eller individuelt.

 

På anlægssiden er i 2017 ligeledes en samlet anlægsramme, som kommunerne har forpligtet sig til at overholde. Ved budgetvedtagelsen for 2017 udgjorde Faxe Kommunes anlæg 51,6 mio. kr. Der er her tale om bruttoanlægsudgifter, hvilket medfører, at evt. grund- og ejendomssalg ikke afhjælper risiko for sanktion. Efter godkendelse af budgetoverførsel fra 2016 til 2017 udgør de forventede bruttoanlægsudgifter 89,8 mio. kr. (heri medregnet de øvrige sager med forventet anlægsbevilling på økonomiudvalgets møde den 9.5.2017). Overskridelsen for Faxe Kommune udgør ca. 40 mio. kr. i bruttoanlægsudgifter. Der har gennem flere år været flere anlægsprojekter, som er blevet udskudt eller forsinket. Dette forventes også relevant ved overgangen fra 2017 til 2018 og reducerer kommunens overskridelse og risikoen for sanktion fra regeringens side. Der er med overførslen risiko for sanktion kollektivt og/eller individuelt.

 

Kommunens serviceramme og anlægsramme er med overførslerne udfordret og det kan blive aktuelt at flytte projekter mellem drift og anlæg i det omfang dette lader sig gøre.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse og Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Der søges samlet set overført 12.287 tkr. til 2017 vedrørende drift, 609 tkr. fra drift til anlæg og 31.549 tkr. vedrørende anlæg. Endvidere nulstilles "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 med -25,5 mio. kr. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje.

 

Anvendelse af overførte midler vil påvirke kommunens likviditetsmæssige og styringsmæssige situation. Dette skal også ses i lyset af de betydelige underskud, der ligger i overslagsårene. Forbrug af overførte midler vil derudover medføre et større forbrug vedrørende kommunens serviceudgifter og i forhold til anlægsrammen - med mindre det modsvares af mindre forbrug på andre områder. Kommunens serviceramme er lig med oprindeligt budget 2017. En overskridelse af service- og/eller anlægsrammen medfører risiko for sanktion og tilbagebetaling af bloktilskud vedrørende 2017. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 1. Teknik- & Miljøudvalgets driftsbudget netto forøges med 586.000 kr. i 2017
 2. Uddannelsesudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.283.000 kr. i 2017
 3. Børne- & Familieudvalgets driftsbudget netto reduceres med 52.000 kr. i 2017
 4. Erhvervs- & Kulturudvalgets driftsbudget netto forøges med 1.034.000 kr. i 2017
 5. Økonomiudvalgets driftsbudget forøges netto med 4.816.000 kr. i 2017
 6. Social- & Sundhedsudvalgets driftsbudget netto forøges med 4.849.000 kr. i 2017
 7. Beskæftigelsesudvalgets driftsbudget netto reduceres med 230.000 kr. i 2017
 8. Teknik- & Miljøudvalgets anlægsbudget forøges med 47.707.000 kr. i 2017 og 609.000 kr. overført fra drift i 2017
 9. Uddannelsesudvalgets anlægsbudget reduceres med 20.808.000 kr. i 2017
 10. Børne- & Familieudvalgets anlægsramme forøges med 65.000 kr. i 2017
 11. Erhvervs- & Kulturudvalgets anlægsramme ændres ikke i 2017
 12. Økonomiudvalgets anlægsramme forøges med 1.986.000 kr. i 2017
 13. Social- & Sundhedsudvalgets anlægsramme forøges med 2.600.000 kr. i 2017
 14. Finansforskydninger under Økonomiudvalget forøges med 7.386.000 kr. i 2017
 15. De i punkt 1-14 nævnte drifts- og anlægsbevillinger finansieres af kassen. Rådighedsbeløb for de overførte anlægsbevillinger søges frigivet.
 16. Anlægsprojekt "Pulje til uafsluttede anlægsprojekter" i budget 2017 (25,5 mio. kr.) nulstilles som følge af ovenstående overførsler.
 17. Beløbene i overførselspuljen fra 2015 nulstilles, således at der pt. ikke eksisterer en overførselspulje
 18. Overskuddet vedrørende forsikringsområdet på 338.000 kr. optages som en hensættelse i kommunens regnskab for 2017
 19. Alle udvalg pålægges at overholde korrigeret driftsbudget inklusiv de i punkt 1-7 nævnte driftsbevillinger.

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Anbefales,

 

Uddannelsesudvalget ønsker særskilte opgørelser af afvigelserne på de 3 skoler, således det forelægger til behandlingen i Økonomiudvalget.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 33. Sag fremsendt af Byrådsmedlem Steen Petersen vedrørende status på anlægsprojektet Vibeeng

Sagsnr: 00.01.00-A00-29-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer om, hvordan status er på Vibeengskolen. Bl.a. orienteres udvalget om, hvordan det går med udskiftningen af MGO-pladerne. Kan der siges noget om, hvornår det afsluttende byggeregnskab kan forventes færdigt ?

SAGSFREMSTILLING:

Uddannelsesudvalget blev orienteret om status for byggeriet i efteråret 2016, herunder blev det meddelt, at udskiftningen af MGO-pladerne ville ske i foråret 2017. Udvalget ønsker bl.a. at blive orienteret om, hvordan det går med dette projekt.

INDSTILLING:

Uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes Styrelse

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Udvalget oversender sagen til behandling i Teknik & Miljøudvalget.

 

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 34. Sag fremsendt af Byrådsmedlem Steen Petersen vedrørende udstedelse af buskort

Sagsnr: 00.01.00-A00-30-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Når en skoleleder samlet vurderer, at et skoleskifte vil være gavnligt for en elev, udløses et buskort.

SAGSFREMSTILLING:

Ifølge det nuværende regelsæt udløser et skoleskifte "efter (forældrenes) eget ønske" ikke buskort, og det holder udvalget fast i. I en situation, hvor en skoleleder imidlertid vurderer, at et skoleskifte vil være gavnligt for en elev, er der ikke længere kun tale om et forældreønske, men om en pædagogisk foranstaltning til gavn for eleven. Der skal derfor udløses buskort - også til evt. søskende.

SAGEN AFGØRES AF:

Uddannelsesudvalget

INDSTILLING:

Det indstilles, at Uddannelsesudvalget vedtager forslaget.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Der ønskers en særskilt sag rejst i Uddannelsesudvalget. Der udarbejdes entydige retningslinjer for tildeling af kommunalt betalt kørsel til elever der flyttes til en anden skoleafdeling udenfor eget skoledistrikt, efter skolelederens konkrete anbefaling.

 

Eli Jakobi Nielsen (O) ønskede sagen afgjort på dette møde.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 35. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Byrådsmedlem Steen Petersen har fremsendt anmodning om: Forvaltningen giver en orientering om, hvordan erhvervspraktik gennemføres i Faxe Kommunes skoler og, om den finder sted i alle kommunens ældre klasser.

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 2. maj 2017

Der blev desuden givet orientering om følgende.

 

 • Der vedhæftes en kort beskrivelse af hvorledes erhvervspraktik håndteres på de enkelte skoler. 
 • Der er modtaget brev fra Vestskolens Bestyrelse.
 • Orientering om pulje og program for løft af de svageste elever - brev fra Undervisningsministeriet. (skrivelsen vedhæftes sagen) Baggrunden for udpegningen i Faxe Kommune udsendes særskilt til uddannelsesudvalget.
 • Har Faxe Kommune, været berørt af de fejl der har været på de nationale test. Hvorledes er retningslinjerne for antallet test på samme dag. Der udsendes et svar til udvalget.

 

Fraværende : Finn Hansen (A), Steen Petersen (O) og Martin Hillerup (L).

Istedet deltog Steen Andersen (A), Eli Jakobi Nielsen (O) og René Tuekær (L).

 Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard