Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 24. januar 2017

Uddannelsesudvalget - 24-01-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 24. januar 2017 kl. 15:30
i Søndergade 12 D, Mødelokale 4


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.2. Udmøntning af kvalitetsmidler - madordning i folkeskolen

Sagsnr: 17.00.00-P20-3-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til fordeling af kvalitetsmidler 2017 til sund kost og madordninger i folkeskolen.

 

I henhold til Uddannelsesudvalgets beslutning d. 29. november 2016 fordeles midlerne ligeligt mellem skolerne:

 

Fordeling af midler til sund kost og madordninger i folkeskolen

Østskolen

333.333 kr.

Midtskolen

333.333 kr.

Vestskolen

333.333 kr.

 

Det anbefales at følgende principper anvendes i fordeling af midlerne på skolerne:

 

 • Midlerne anvendes til fremme af et sundt måltid
 • Udmøntning af midlerne skal være elevinddragende
 • Midlerne skal sikre mere lighed i bespisningstilbud
 • I udmøntning af midlerne må der gerne opkræves egenbetaling
 • Udmøntning af de enkelte midler på skolerne sker under hensyntagen til de enkelte skoleafdelingers behov

 

 

Ledelsen har ansvar for udmøntning af midlerne og skal sætte effektmål for midlernes udmøntning, samt sikre, at rammen for anvendelse af ovenstående principper overholdes i anvendelsen af midlerne.

 

Udmøntning af midlerne sker som en forsøgsordning fra perioden august 2017 - december 2017. Anvendelse af midlerne planlægges fra februar 2017 og frem til sommerferien.

Evaluering sker, dels som opfølgning på, at midlerne konkret anvendes i overensstemmelse med ovenstående principper, - dels som en dokumentation af resultatopfyldelsen i de af skolerne valgte resultatmål i for forsøgsordningen.

Status vedr. forsøgsarbejdet fremlægges for Uddannelsesudvalget oktober 2017 og endelig evaluering fremlægges i første kvartal af 2018.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag og principper til fordeling af kvalitetsmidler godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Godkendt, idet det præciseres, at midlerne skal sikre elevindragelse og at der er tale om et sund måltid i spisefrikvarteret

 

Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 3. Opdatering af rammebeskrivelsen for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Sagsnr: 17.01.10-P22-22018-11 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til ændring af rammebeskrivelsen for SFO'ernes arbejde med mål- og indholdsbeskrivelser. I henhold til styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skoler, fastsætter Uddannelsesudvalget rammerne for arbejdet.

Rammebeskrivelsen har været sendt i høring i skolebestyrelser og medudvalg i perioden 8. november 2016 - 4. januar 2017.

Rammebeskrivelsen er en vejledning til udarbejdelse af lokale mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordningerne i Faxe Kommune, til opfyldelse af Folkeskolens formål og Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik(bilag 1). Formålet med Rammebeskrivelsen er, at tydeliggøre, hvilke overvejelser SFOerne skal gøre sig, i udarbejdelsen af mål- og indholdsbeskrivelser for SFO jf. Folkeskolelovens § 40 stk. 4 og Bekendtgørelse nr. 699.

Rammebeskrivelsen er ligeledes et pædagogiske didaktisk redskab til at sikre sammenhæng i barnets hverdag og det pædagogiske arbejde på tværs af undervisnings- og fritidsliv, ved at synliggøre og dokumentere SFO’ens arbejde med barnets trivsel, læring og udvikling.

Rammebeskrivelsen omfatter udover de lovbestemte emneområder desuden lokalbestemte pejlemærker for SFO’ernes arbejde med mål og indholdsarbejdet i Faxe Kommune. Yderligere indeholder rammebeskrivelsen en handleplansskabelon, som skal sikre en fælles kommunal standard for arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommunes skolefritidsordninger.

Center for Børn & Undervisning har modtaget høringssvar fra Midtskolen, som påpeger at rammebeskrivelsen giver et godt afsæt for det videre arbejde og tager den derfor til efterretning. Rammebeskrivelsen har ligeledes været behandlet i Østskolens og Vestskolens medudvalg og skolebestyrelser. Herfra er der ingen bemærkninger.

  

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven, § 40 stk. 4

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at rammebeskrivelsen godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 4. Forslag til kommissorium for analyse af vikardækning på folkeskolerne

Sagsnr: 17.02.14-A00-2-14 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har i en længere periode været optaget af omfanget og kvaliteten af vikardækningen i folkeskolerne.

I Uddannelsesudvalgets møde d. 1. november 2016 blev det besluttet, at der udarbejdes et kommissorium for en analyse vedrørende vikarforbruget. Med denne sag præsenteres forslag til kommissorium vedr. statusrapport for vikardækning på folkeskolerne i Faxe Kommune.

 

Vikarforbruget på Faxe Kommunes skoler

Som en del af beslutningen fra evalueringen af skolestrukturen i efteråret 2015 er det besluttet, at der er fokus på vikarforbruget på Faxe Kommunes skoler. I forlængelse heraf har Uddannelsesudvalget besluttet, at der minimum to gange årligt fremlægges oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes folkeskoler.

 

Kommissorium for analyse af vikardækning

På uddannelsesudvalgets møde den 31. maj 2016 blev der fremlagt et oplæg omkring håndtering af og principper for vikardækning, med henblik på at forbedre kvaliteten af den undervisning der varetages af vikarer. På baggrund af oplægget blev det besluttet, at skoleledelser og skolebestyrelser i skoleåret 2016/17 sætter yderligere fokus på skolens vikardækning samt, at Center for Børn & Undervisning fra sommeren 2017 afvikler kursus for kommende lærervikarer i elevernes sommerferie.

 

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet forslag til kommissorium for en statusrapport for vikardækning, der rummer en sammenfattende redegørelse og analyse af status på skolernes arbejde med vikardækning(bilag 1). Denne forelægges udvalget d. 24. april 2017. Ved præsentation af analysen d. 24. april 2017 tages der stilling til hvor ofte og på hvilken måde udvalget fremadrettet ønsker at arbejde med vikarforbruget.

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

at forslag til kommissorium for analyse af vikardækning godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Godkendt, idet der også ønskes benchmark på best practise i to - tre kommuner.

Som en del af analysen fremlægges der forslag til hvordan vikarforbruget nedbringes og kvaliteten sikres.

Henrik Aakast og Martin Hillerup deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 5. Høring vedrørende Politik for mad, måltider og bevægelse

Sagsnr: 29.09.00-P22-2-16 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes nuværende politik for mad, måltider og bevægelse er fra 2009, og Faxe Kommune har derfor besluttet at få revideret denne, så politikken bliver mere tidssvarende.

Den nye politik skal være en overordnet politik, der skal gælde for såvel dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende. Ligeledes skal den reviderede politik have sammenhæng med og understøtte den sundhedspolitiske strategi og handleplan, som byrådet vedtog i maj måned 2016.

Center for Sundhed & Pleje har været tovholder på at få revideret politikken, og har undervejs afholdt en workshop for medarbejdere og borgere, hvor deltagerne repræsenterede den brede målgruppe for politikken.  Center for Sundhed & Pleje har udarbejdet et udkast til ny politik, og dette udkast er foreløbig godkendt af Social- og Sundhedsudvalget.

I udkastet er visionen for politikken, at ”God og sund mad, hyggelige måltider og lystbetonet bevægelse udgør en daglig glæde for vores borgere”. Vores indsatser skal bygge på 4 principper, som går igen fra Sundhedsstrategien: 1)Lighed i sundhed, 2)Borgerinddragelse, 3)Natur og Kultur og 4)Sundhedstiltag der fremmer uddannelse og erhverv.

Politikken har 4 fokusområder. Nedenfor beskrives de 4 områder samt gives eksempler på, hvad skoler og SFO´er skal efterleve.

Det første fokus er ”Mad”. For at skolerne lever op til den nye politik, skal de fx have fokus på, at der spises ernæringsrigtig i de timer, eleverne er i skole og SFO. Der kan serveres søde sager, men det skal begrænses til festlige lejligheder. Skoler og SFO´er skal også arbejde med børnenes handlekompetence ift. maden, fx ved at inddrage dem i madlavning, give dem viden om råvarer og udfordre deres sanser og smagsløg.

Det andet fokus er ”måltider”. Her skal skoler og SFO´er have fokus på gode måltider, fx indretningen af lokalet og stemningen. Ligeledes skal de sikre, at der er tid nok til at spise såvel hoved- som mellemmåltider. Fødevarestyrelsen anbefaler, at der er 30 minutter til at spise et frokostmåltid. Børnene skal også opnå handlekompetencer, såsom bordskik og afrydning.

Det tredje fokus er ”Bevægelse”. Skolerne skal fx sikre, at børnene får minimum 45 minutters bevægelse dagligt, og at bevægelsesaktiviteterne er varierede. Inden- og udendørsarealer skal være sikre, ligesom der skal være trafiksikkert omkring skolen. Eleverne skal opnå handlekompetence gennem fx at få viden om kroppen, kendskab til egen kondi og styrke, kendskab til mulighederne i foreninger, natur og bymiljøer, mv.   

Det fjerde fokus er ”Personalets kompetencer og rolle”. Skolernes og SFO´ernes medarbejdere skal fx have grundlæggende sundhedsfaglig og pædagogisk viden og arbejde ud fra denne faglighed.

I forbindelse med implementeringen af politikken skal skolerne udarbejde lokale handleplaner. Hvordan handleplanen skal opbygges, er beskrevet i politikken.
 

Høring

Politikken skal nu i høring blandt de dagtilbud, skoler, plejecentre, boliger for handicappede, beskæftigelsestilbud og lignende, som bliver berørt af politikken. Ligeledes kommer den i høring i Handicaprådet, Ældrerådet, Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget.

Efter høring fremlægges sagen atter for Social- og Sundhedsudvalget for til slut at sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

 

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119 stk. 1 og 2

Økonomi

 Intet.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at

·         Uddannelsesudvalget anbefaler ”Politik for mad, måltider og bevægelse”

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Godkendt.

Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 6. Ejendomsstrategiens spor 1, 2 og 6, opgradering af skolernes udearealer - forslag til konkret udmøntning

Sagsnr: 82.11.00-P20-1-16 Sagsansvarlig: Marie Nobis Israelsen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde 9. juni 2015 under ejendomsstrategipunkterne at opgradere udearealerne på følgende syv skoleafdelinger: Sofiendal, Nordskov, Bavne, Møllevang, Terslev, Rollo og Hylleholt. Byrådet besluttede endvidere, at brugere, bestyrelser og medarbejdere inddrages i processen, og at projekter fremlægges til politisk behandling, inden de iværksættes.

Denne sag omhandler tre afdelinger: Sofiendal, Terslev og Nordskov. Bavne, Møllevang, Rollo og Hylleholt blev behandlet på Byrådets møde 17. november 2016.

Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

Interessenter fra afdeling Sofiendal, Terslev og Nordskov har været igennem en ideudviklingsproces sammen med Center for Ejendomme og landskabsarkitektfirmaet SLA. Fokus har været at skabe rum og plads til de aktiviteter, som lærere og pædagoger ønsker, at fremtidens udearealer skal rumme og understøtte.

Projektforslagene bygger endvidere på erfaringerne fra Vibeengs udearealer og henter inspiration i Faxe Kommunes landskaber og natur med bakker, skov, dyrkede arealer, vandløb, smukke haver og herregårdsparker. De giver muligheder for naturfaglige oplevelser, gode opholdskroge til gruppearbejde og hygge samt udfordringer både til vilde vovehalse og de mere stille typer. Terræn og beplantning udformes, så de sætter gang i fantasien og giver fin- og grovmotoriske udfordringer.

Målet er at skabe rum og indretningsmuligheder med brug af beplantning og kuperet terræn. Der arbejdes med forskellige belægninger, beplantninger, naturtyper og inventar, man selv kan bygge om. Der skal være plads til læring i bevægelse og i fællesskaber. Projektets sigte har været at tilføje flere muligheder for ophold og aktiviteter for både store og små elever samt muligheder for udeundervisning. Arealerne skal også kunne anvendes udenfor skoletiden af såvel børn som voksne og skal kunne fungere som udflugtsmål og byens park.

Landskabselementerne kan efter etablering bruges til undervisning, og det kan selve etableringen også. Skoleklasserne inviteres til at medvirke i anlæg af nyplantning som en del af undervisningen. Der er på nuværende tidspunkt ikke placeret Wi-Fi i projekterne.

Det er ikke nødvendigvis meningen, at arealerne statisk skal holdes i dette udtryk de næste mange år. De er renoveret og fornyet og tilbyder en ny struktur, men man kan udvikle funktionen eller indretningen i de enkelte rum. Et område kan være køkkenhaver det ene år og byggeplads med mælkekasser det næste. Lokale foreninger kan formgive et rum velegnet til deres aktiviteter. Der er mulighed for fri leg efter fantasien i områder, børnene selv kan udvikle på, fx en boplads af selvskabte huler i et krat - samtidig med at adgangsveje og opholdsarealer for voksne holdes i et pænt og roligt udtryk.

På afdeling Sofiendal arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Der etableres et naturpræget område vest for mellemtrinnets bygning med mange muligheder for leg og naturundervisning. Som andre steder gøres terrænet mere varieret med mulighed for, at der kan samle sig vand i lavninger, men her tilføjes endvidere en vandpumpe og render i træ. Der suppleres med nye beplantninger som en grøn forbindelseslinje rundt om bygningerne mod syd. Med placering af bænke, plinte og sten skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Der skabes gårdhavestemning mellem indskoling og gymnastiksalen til læsning og stille ophold. Ud for faglokaler etableres afskærmede ”haverum” med relation til fagene, men de kan også bruges som skærmede legerum. Den nuværende jordhøj bliver suppleret med mere kuperet terræn uden om en sandgryde, der blandt andet kan bruges til boldspil og giver mulighed for forskellige plantetyper. Se skitsetegning i bilag.

På afdeling Nordskov arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Atletikfaciliteterne renoveres og indrettes, så de i videst muligt omfang kan bruges multifunktionelt. Der indrettes nye opholdsarealer med boldbaner og borde til bordtennis og faglige aktiviteter nord for udskolingen og mellemtrinnets bygninger. Den nuværende beplantning indeholder kvaliteter, der med lidt fornyelse kan indeholde flere funktioner og mikrobiotoper som fx engbeplantning. Ud for faglokaler etableres afskærmede arbejdspladser til undervisning og gruppearbejde. Området med den gamle pedelbolig er i dag vandlidende og benyttes derfor til en vådbiotop med et shelter til undervisningsbrug. Betondækket består som en tør platform i den frodige våde bund. Strædet fra vådbiotop (pedelboligen) og parkering op til hovedindgangen fornyes med opholdsmuligheder for de klasser, der ligger lige ud til. Se bilaget Nordskovs udeareal.

På afdeling Terslev arbejdes der blandt andet med følgende elementer: Asfaltskolegården blødes op med opholds- og legemuligheder på tværs af alderstrin. Forbindelsen langs gymnastiksalen skærpes og der etableres en ”grøn omvej” hele vejen rundt langs den store boldbane. ”Lilleskoven” nord for gymnastiksalen og ”Storskoven” mod øst danner grundstammen i et naturpræget område. Med placering af plinte, sten og trædæk skabes der forskellige opholdspladser til brug i undervisning og fritid. Mellem de to boldbaner er der et trekantet areal, som kan udnyttes til opholdsarealer, men dette element udføres ikke i nuværende projekt. Forbindelseslinjen i øst indbyder med plinte og træer på linje til leg og træning men også til ophold i forbindelse med fodboldbanerne. Forbindelseslinjen langs parkeringen holdes relativt åben men med et engpræg, der giver oplevelser med et varieret dyre- og planteliv. Se bilaget Terslevs udeareal.

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,3 millioner kr. Opgradering af udearealerne er skønnet til at koste samlet 7,6 millioner kr. Dette er indregnet i det samlede skøn på 43,3 millioner kr.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 1. At udearealerne på Vestskolen afdeling Terslev opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 2. At udearealerne på Vestskolen afdeling Nordskov opgraderes som beskrevet og vist på bilag.
 3. At udearealerne på Midtskolen afdeling Sofiendal opgraderes som beskrevet og vist på bilag.

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Steen Petersen (O) kan ikke anbefale.

Anbefales.

Henrik Aakast (V) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 7. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

 • Center for Børn & Undervisning forventer, at kunne sætte en sag om modtageklasser på dagsorden i 2. kvartal 2017. I øjeblikket er centeret fuldt beskæftiget med opgaver vedr. demografitilpasninger og ressourcetildelingsmodeller for hele centerområdet. Sagen om modtageklasser planlægges at rumme valgmuligheder både i forhold til organisering og ressourceforbrug.

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 • Uddannelsesudvalget har truffet beslutning om, at Finland er destination for udvalgets kommende studietur d. 1. - 3. februar 2017.  Center for Børn & Undervisning har i den forbindelse udarbejdet program for studieturen, som udleveres i form af rejsemapper i Uddannelsesudvalgets møde. Der lægges op til en drøftelse af faglige temaer og interesseområder i relation til det finske skolesystem, hvor der tages afsæt i, hvad udvalgsmedlemmerne er særligt optaget af.

 

 

 • Steen Petersen (O) har bedt om at få følgende meddelelse:
  " Der ønskes en redegørelse for, hvordan lektiecaféerne på skolerne fungerer. Der har i offentligheden været en debat om dette emne, og jeg vil derfor gerne have en orientering om, hvordan Forvaltningen ser dette område? Er der evt. problemer, vi skal tage op? "

Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Martin Hillerup (L) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 24. januar 2017

Meddelelser blev givet.

 

 Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard