Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 26. september 2017

Uddannelsesudvalget - 26-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 26. september 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


67. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 68. Temadrøftelse: Frivillighed i Folkeskolen

Sagsnr: 54.00.00-P20-8-17 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på anbefalingerne fra Udvalget for Frivillighed, Foreningsliv og Civilsamfundet angående frivillighed i folkeskolen. Udvalget var nedsat af Byrådet som et midlertidigt udvalg i henhold til den kommunale styrelseslovs paragraf 17, stk . 4.

 

En af udvalgets anbefalinger var bl.a. "at få frivillighed ind i folkeskolen". Med afsæt heri faciliterer Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice en temadrøftelse mellem Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget, jf. Erhvervs- og Kulturudvalgets beslutning den 27. februar 2017. Dette med henblik på, at sætte fokus på aktuelle samarbejder mellem frivillige og folkeskolen samt drøfte fremtidige potentialer for arbejdet med frivillighed i folkeskolen. Der er afsat ca. 60 min. til drøftelsen.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at temadrøftelsen gennemføres.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 69. Orientering om kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning på 0-18 års området, 2017

Sagsnr: 54.00.00-P20-4-17 Sagsansvarlig: Pernille Sørensen

Sagsfremstilling

I nærværende sag orienteres om kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning i Faxe Kommune (jf. vedhæftet). Sagen bringes op til orientering i Uddannelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Baggrund:

Faxe Kommunens Børne- og Ungepolitik danner afsæt for en ny vision og en ny retning på det samlede børne- og ungeområde. Med denne som grundlag og med baggrund i dels de seneste års kvalitetsrapporter på skoleområdet og dels i relevant forskning, ønsker Faxe Kommune at styrke et sammenhængende, helhedsorienteret og forskningsforankret arbejde med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år.

 

I forlængelse heraf er behovet for en fælles strategi for arbejdet med sprog og læsning opstået. En sådan strategi skal styrke et helhedsorienteret fokus på 0-18 års området og skabe pædagogisk og didaktisk (undervisningsmæssig) sammenhæng mellem kommunens dagtilbud og skoler, og mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. En kommende strategi skal således favne alle børn i kommunen og kvalificere vejen mod indfrielse af såvel de nationale som de kommunale mål på området.

 

Faxe kommunes kommende strategi på området vil rammesætte arbejdet med sprog, læsning og skrivning - i daglig tale literacy – en rammesætning, der lægger op til både forandring og udvikling, og som kræver bevægelser væk fra noget og hen mod noget nyt. Denne bevægelse skal foretages der, hvor forandringen skal finde sted. Derfor lægger strategien også op til, at brugerne af strategien selv udformer dynamiske handleplaner for det konkrete arbejde med literacy med netop de børn og unge og i netop det miljø, som gør sig gældende i de enkelte dagtilbud og skoler. På den måde vil den fælles strategi slå ned og i sine mangfoldige forgreninger blive både retningsgivende og meningsfuld for dem, som det hele handler om.

 

Arbejdet med ovenstående vil over en tre-årig periode udmønte sig i:

 

 1. En kortfattet, sammenhængende og dynamisk strategi for arbejdet med literacy på 0-18 års området
 2. Vejledende temahæfter
 3. Lokale handleplaner i dagtilbud og skoleafdelinger

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at "Kommissorium for et sammenhængende og dynamisk arbejde med sprog og læsning på 0-18 års området" tages til efterretning.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 70. Skolernes brug af vandreklasser

Sagsnr: 17.02.00-P05-2-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Skolernes brug af vandreklasser

Uddannelsesudvalget besluttede i sit møde 29. august 2017, at der skulle udarbejdes en opgørelse over antallet af og begrundelse for vandreklasser på kommunens skoler.

Definition: En vandreklasse er en klasse, der ikke har sit eget faste klasselokale.

Center for Børn & Undervisning har bedt skolelederne besvare nedenstående spørgsmål vedrørende brug af vandreklasser og erfaringer hermed.

To skoler har svaret ’ja’ til dette spørgsmål. Det drejer sig om Vestskolens afdeling Nordskov, der har indført en ordning med faglokaler. Og Midtskolens afdeling Bavne, der har indført en ordning med lærerlokaler. Skolernes besvarelse fremgår i nedenstående skema.  

 

Spørgsmål

Svar fra Vestskolen

Svar fra Midtskolen

1.  Benytter skolen sig af vandreklasser?   

Skolen benytter sig af faglokaler i alle fag, for eleverne på 8. og 9. årgang. Dette betyder, at eleverne flytter sig rundt i løbet af dagen.

På Vestskolen hedder det ikke vandreklasser, men 'faglokaler'.

Ja, på afdeling Bavne – men ikke på øvrige afdelinger. Modellen benytter begrebet 'lærerlokaler'

 

Hvis der svaret ’ja’ til spørgsmål 1, bedes nedenstående besvaret:

1a.  Hvor mange klasser pr. skoleår er vandreklasse?

I indeværende skoleår, drejer det sig om fem 8. klasser og fire 9. klasser

I indeværende skoleår drejer det sig om 4 klasser

1b. Er begrundelse for at benytte vandreklasser manglende lokaler, bedre udnyttelse af de fysiske rammer, pædagogiske årsager, eller noget helt andet?

       Svaret bedes uddybet.

De vigtigste årsager til, at vi på Nordskov har organiseret os med faglokaler er følgende:

·    Større mulighed for at udvikle det faglige niveau i hvert fag. Lærerne arbejder i forvejen sammen i fagnetværk. Indretning af faglokaler med specifikke pædagogiske og faglige ting i lokalet. Materialesamlinger lige ved hånden. Alle har fx nu naturfag i naturfagslokaler.

·    Bedre udnyttelse af de fysiske rammer.

Afd. Nordskovs udskoling er de sidste par år vokset – de næste tre år vil vi være udfordret med lokaler og plads i det vi har 5 klasser på hver årgang.

Vi benytter os af ”lærerlokaler” i overbygningen (7. – 9. kl.). Eleverne har deres undervisning i lærerens lokale. (To lærere deler et lokale hvis de begge har få lektioner i overbygningen).

 

På øvrige afdelinger i Midt er der ikke vandreklasser, men erfaringerne på afdeling Bavne tænkes delt og nyttiggjort i Midtskolen i det omfang det er muligt

 

1c. Har elevrådet været involveret i beslutningen om at benytte vandreklasser?

Elevrådet har ikke været involveret, da det er en pædagogisk og faglig beslutning, som ledelsen har truffet efter sparring med lærerpersonalet

Ja. Ordningen er netop evalueret af lærere og elever:

·    81 % af eleverne foretrækker ’lærerlokaler’, mens 6 % hellere vil tilbage til ordningen med klasselokaler. 13 % er ligeglade.

Hele evalueringen er vedlagt som bilag.

1d. Giver vandreklasser udfordringer mht. rengøring?

Det viser sig, at vores lokaler holdes mere rene på denne måde, da eleverne ofte skal efterlade et lokale, som skal bruges af andre.

Der er lavet tydelige aftaler med klasserne i forhold til, hvad der forventes af dem, når de skal rydde op.

Nej, tværtimod. Rengøringspersonalet har oplevet en klar forbedring i forhold til tidligere.

1e. Giver vandreklasser sociale udfordringer?

Al forandring skaber til at starte med uro i større eller mindre grad. Enkelte elever, som har fundet tryghed ved at ”gemme” sig i eget klasselokale i frikvartererne, er nu tvunget ud i fællesområderne, eller over i det lokale, hvor de skal have undervisning efter pausen.

Men vi har ikke oplevet eller hørt, at det har givet nogen former for sociale vanskeligheder.

For at mindske risikoen for sociale udfordringer, arbejder vores trivselskoordinator på, at etablere grupper for ”stille” piger, som kan ”hænge” ud sammen i et stille rum i frikvartererne.

Nej

1f.   Har eleverne i vandreklasserne eget opbevaringsskab til rådighed?

Der er indgået aftale med det landsdækkende firma Mylocker.dk hvor igennem eleverne får mulighed for at leje et skab med plads til deres ting.

Ja

 

Konklusion.

Det kan konkluderes, at

 • To skoler benytter sig på hver en afdeling af faglokale/lærerlokaleordningen. Det drejer sig om Vestskolens afdeling Nordskov og Midtskolens afdeling Bavne.
 • På begge skoler er ordningen gennemført bevidst ud fra pædagogiske og faglige begrundelser.  
 • Der er på de to afdelinger tale om forskellige modeller for organisering: en ’faglokale-model’ og en ’lærerlokale’-model.
 • Ordningen har på begge afdelinger betydet, at lokalerne holdes i bedre stand mht. rengøring.
 • Ordningen har ikke medført sociale udfordringer.
 •  På begge afdelinger har eleverne mulighed for at leje et opbevaringsskab med plads til egne ting.
 •  Midtskolen overvejer om afdelings Bavnes erfaringer kan indføres på Midtskolens andre afdelinger. 

Den samlede konklusion er derfor, at faglokale/lærerlokale-ordningerne er en succes på begge skoler.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

Udvalget ønsker spørgsmålet om leje af skabe nærmere belyst.

 71. Takster og brugerbetaling på Uddannelsesudvalgets område for 2018

Sagsnr: 17.35.08-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

 

I forlængelse af godkendelsen af budgettet for 2018-2021 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.

 

Taksterne er fastsat ud fra enten lovgivningen eller fastsat med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2017 for at have virkning fra 1. januar 2018.

 

Det er tidligere besluttet, at taksterne også skal behandles i fagudvalgene. Taksterne fremlægges derfor til godkendelse i fagudvalget og indgår i det samlede takstblad for 2018.

 

Det samlede takstblad for 2018 fremlægges som en særskilt sag på Økonomiudvalgets og Byrådets møder i oktober 2017.

 

Byrådet har besluttet, at taksterne fremover skal behandles samtidig med 2. behandlingen af budgettet.

 

Budget for 2018 godkendes først på Byrådets møde den 12. oktober 2017. Den forelagte takstoversigt er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet der er sendt til 1. behandling. Der vil således kunne ske ændringer i takstoversigten som følge af ændringsforslag i den politiske proces.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2018-2021.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at taksterne på Uddannelsesudvalgets område for 2018 godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Anbefales

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 72. Uddannelsesudvalgets tur til Ungdomsskolens klubber

Sagsnr: 17.13.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har ønsket at besøge klubberne i Karise, Dalby og Rønnede inden en endelig beslutning om klubstrukturen tages.

Klubberne i Karise, Dalby og Rønnede har ikke klub-aften samme ugedag, hvorfor besøgene må lægges over to dage: en tirsdag og en torsdag.

Sammen med Faxe Kommunale Ungdomsskole er følgende datoer valgt som mulige for besøg:

Klubben i Rønnede:

 • Tirsdag den 31/10 eller
 • Tirsdag den 7/11

Klubberne i Dalby og Karise:

 • Torsdag den 2/11 eller
 • Torsdag den 9/11

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 

Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at besøgene gennemføres

 • tirsdag den 31. oktober (Rønnede) og
 • torsdag den 2. november (Dalby og Karise)

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Klubben i Rønnede besøges 31.10

Klubberne i Dalby og Karise besøges 9.11

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 73. Årsrapport vedr. tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Sagsnr: 17.03.17-K09-7-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Opfølgning på Uddannelsesudvalgets sag nr. 60 0-2017 ’Årsrapport vedr. tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingssteder og anbringelsessteder.

Uddannelsesudvalget har ønsket at blive orienteret om opfølgning på bemærkninger om kvaliteten af undervisningen og det administrative arbejde på de interne skoler Center for Børn & Undervisning fører tilsyn med. 

Generelt:

Der bliver fulgt op på alle stillede krav og rådgivning givet til de interne skoler.

Er der forhold, der giver grund til en særlig opmærksomhed, følges der op med ekstraordinære tilsynsbesøg og møde med skolens ledelse. Stærkt kritisable eller kriminelle forhold efterfølges straks.

Specifikt:

I skoleåret 2016/2017 var der, som det fremgår af tilsynserklæringen for 2016/2017, bemærkninger til Karise Heldagskole: 1) dels til kvaliteten af undervisningen og 2) dels til det administrative arbejde.

Center for Børn & Undervisning har derfor allerede gennemført et ekstraordinært tilsynsbesøg tidligt i skoleåret, hvor der med skærpet opmærksomhed følges op på sidste skoleårs mangler og anmærkning.

Resultat af det ekstraordinære tilsynsbesøg

Vedr. undervisningen: Center for Børn & Undervisning har i tilsynserklæringen påpeget, at skolen i sin undervisning og pædagogiske praksis skal have mere fokus på, hvad eleverne skal lære i forhold til Fælles Mål.

Skolens målgruppe af elever har alle mange forskellige problemer med i bagagen, ligesom de stort set alle har negative oplevelser med fra tidligere skolegang. Det er en langsom proces at udvikle undervisningens kvalitet og samtidig tage hensyn til elevernes skrøbelighed.

Center for Børn & Undervisning har stillet krav om udvikling og følger nøje denne udviklingsproces.

Status september 2017:

Skolen har aktivt iværksat en pædagogisk udviklingsproces.

 • Skolen har indkøbt den digitale læringsplatform ’MinUddannelse’, som fungerer som digitalt bindeled mellem elever, lærere og forældre. Læringsplatformen er også stedet, hvor mål, elevplaner, årsplaner, ugeplaner dokumenteres og kommunikeres.
 • Skolen har besluttet at benytte LP-modellen i det pædagogiske arbejde. LP (Læringsmiljø og pædagogisk analyse) er en pædagogisk analysemodel, der har til formål at give lærere og pædagoger redskaber til at opnå forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder adfærds-, trivsels- og læringsproblemer.

Vedrørende administrationen: Center for Børn & Undervisning har i tilsynserklæringen påpeget nogle mangler og givet anmærkninger mht. skolens administrative arbejde.

Status september 2017

 • Center for Børn & Undervisning har på et møde med skolens leder i forbindelse med et tilsynsbesøg fået udleveret den manglende og ønskede dokumentation.

Det ekstraordinære tilsynsbesøg erstatter ikke de kommende ordinære tilsynsbesøg i skoleåret.

 

Konklusion

Center for Børn & Undervisning kan konstatere, at Karise Heldagsskole har imødekommet de krav og anmærkninger, som det fremgik af sidste tilsynserklæring.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i folkeskolen

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 74. Oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes Folkeskoler

Sagsnr: 17.02.14-A00-1-17 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget har besluttet, at der minimum to gange årligt skal fremlægges oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes Folkeskoler.

Seneste oversigt blev fremlagt i maj 2017 for perioden 1.8.16 - 1.12.16 . I denne sag fremlægges for perioden 1.1.17 - 1.7.17.

Udviklingen i anvendelse af vikarer kan ses i nedenstående graf

 Foråret 2016

 

Faglig undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Understøttende undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Vestskolen

18 %

21 %

Midtskolen

18 %

17 %

Østskolen

17 %

14 %

Total Faxe Kommune

18 %

17 %

 

Efteråret 2016

 

Faglig undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Understøttende undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Vestskolen

15 %

19 %

Midtskolen

16 %

12 %

Østskolen

14 %

19 %

Total Faxe Kommune

15 %

16 %

 

Foråret 2017

 

Faglig undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Understøttende undervisning (andel af vikartimer i forhold til planlagte timer)

Vestskolen

19 %

27 %

Midtskolen

21 %

19 %

Østskolen

18 %

28 %

Total Faxe Kommune

19 %

18 %

  

Samlet overblik over anvendelse af vikarer på de enkelte afdelinger fremgår af bilag 1.

Der kan over året ses en stigning i antallet af læste vikartimer på tværs af skolerne. Årsagen til stigningen er varierende mellem de enkelte skoler.

Østskolen

På Østskolen er timer læst af vikarer på niveau gennem hele skoleåret. På Hylleholt er der i år indarbejdet en lille overnormering, således de faste lærere kan læse evt. vikar timer.

Samtidig har der på Østskolen været en række sygemeldinger samt fratrædelser over året, som har medført et større vikarforbrug.

 

Midtskolen

På Midtskolen er sygefraværet steget i foråret 2017. I skoleåret 2016-2017 har området haft nogle langtidssyge medarbejdere og medarbejdere der er stoppet i løbet af skoleåret. Desuden har Midtskolen ansatte der har deltidsstillinger, samtidig med at de læser til lærere. Disse medarbejdere har været i praktik i efteråret 2016, og dermed medført øget vikarforbrug.

 

Vestskolen

Stigningen på Vestskolen skyldes primært en række langtidssygemeldinger.

Antallet af faglige undervisningstimer og understøttende undervisning der læses af vikarer, er forsat et fokusområde for skoleledelserne og skolebestyrelserne. For at sikre bedst mulig fagligt indhold, når der opstår behov for læsning af vikartimer, er der igen i efteråret 2017 planlagt Kompetenceudviklingskursus for vikarer for skoleåret 2017/2918. Kurset afholdes i uge 38. 66 faste vikarer deltager.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Udvalget ønsker sagen yderligere beslyst i henhold til beslutning i møde 2. maj og 30. maj 2017.

Genoptages i møde i oktober.

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 75. Skolernes administration af administrationsgrundlaget vedr. lærernes tilstedeværelse på skolerne

Sagsnr: 17.02.00-P05-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget ønsker en opgørelse over, hvordan skolerne administrerer lærernes tilstedeværelse på skolerne i forbindelse med deres forberedelse.

Uddrag af ’Administrationsgrundlaget for folkeskoleområdet i Faxe Kommune’

”Som udgangspunkt er der fuld tilstedeværelse på skolerne. Dog kan der laves individuelle aftaler, hvor den ansatte i samarbejde med ledelsen kan lægge dele af arbejdstiden, der ikke vedrører undervisning eller mødevirksomhed andre steder end på skolen.

Arbejdet skal tilrettelægges i videst muligt omfang i dagtimerne mellem kl. 7 – 17.”

Center for Børn & Undervisning har bedt skolelederne og Faxe - Vordingborg Lærerkreds forholde sig til, hvordan skolernes praksis er af ovenstående.

 

Indhentede svar

Skolelederne bemærker følgende

Midtskolen:

 • I en række tilfælde, hvor det er meningsfyldt, indgås aftaler om, at læreren kan lægge sin forberedelse et andet sted end på skolen. Det giver ikke anledning til problemer.
 • Det generelle billede er, at lærerne er godt tilfredse med at varetage deres arbejde indenfor skolens rammer.
 • Administrationsgrundlaget opleves ikke som en snærende ramme.

Vestskolen og Østskolen:

 • På begge skoler kan der arbejdes fra andre steder end på skolen. Aftaler laves med den nærmeste leder.
 • De fleste lærere lægger deres arbejdstid på skolen i tidsrummet 07.00 – 17.00.

Faxe-Vordingborg Lærerkreds bemærker følgende

 • Administrationsgrundlaget administreres forskelligt på skolerne.
 • Der laves aftaler for dele af forberedelsestiden. Der er ingen, der lægger al forberedelse hjemme.
 • Administrationsgrundlaget opleves som tilfredsstillende. Det er dog et ønske, at der åbnes op for, at der på den enkelte skole kan udarbejdes retningslinjer for området.

 

Konklusion

På alle skoler indgås aftaler om, at læreren kan lægge sin forberedelse et andet sted end på skolen. Administrationsgrundlaget administreres dog forskelligt på skolerne. Dette opleves dog ikke som problematisk.

De fleste lærere ligger deres arbejdstid på skolen i tidsrummet 07.00 – 17.00.

  

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Administrationsgrundlag for folkeskoleområdet i Faxe Kommune

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 76. Håndtering af lovligt og ulovligt fravær i folkeskolen

Sagsnr: 00.01.00-A00-45-17 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

I Uddannelsesudvalgets møde d. 29. august 2017 blev det besluttet, at der udarbejdes en redegørelse for eksisterende regler og praksis på håndtering af lovligt og ulovligt fravær i folkeskolen. Med denne sag præsenteres redegørelsen.

  

Fraværsregistrering

Jf. folkeskolelovens § 39 og bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, fører skolens leder eller elevernes lærere dagligt kontrol med, at eleverne er til stede under undervisningen og registrerer evt. fravær elektronisk i det elevadministrative system. 

 

Et årligt overblik over elevernes fravær indgår i skolernes kvalitetsrapport, jf. Kvalitetsrapportbekendtgørelsen § 7. Nedenstående tabel viser det gennemsnitlige elevfravær i Faxe Kommunes folkeskoler sidestillet med landsgennemsnittet for skoleårene 2013/14, 2014/15 og 2015/16. Den gennemsnitlige fraværsprocent er beregnet som et gennemsnit af de enkelte elevers fraværsprocent. Det betyder, at hver elev vægter lige meget i beregningen.

Data fra skoleåret 2016/2017 indgår ikke i sagen, da disse først er tilgængelige ultimo november 2017.

Gennemsnitligt elevfravær, Faxe Kommune

 

 

 

 

 

 

Definition af lovligt og ulovligt fravær

Der skelnes mellem fravær på grund af sygdom, fravær som skolens ledelse har givet tilladelse til (lovligt fravær) og ulovligt fravær. Er en elev udeblevet fra undervisningen, skal forældrene personligt eller skriftligt oplyse skolen om årsagen, og herefter betragtes fraværet som lovligt.

 

Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene samt fravær, der ikke er opnået tilladelse til af skolelederen. Ved ulovligt fravær tager skolen straks kontakt til forældrene for at afdække årsagen bag fraværet og finde løsninger i samarbejde med hjemmet.

 

Selvom fraværet registreres som lovligt kan det give anledning til bekymring. I sådanne tilfælde arbejdes der ud fra den fælles kommunale procedure for håndtering af bekymrende elevfravær, som pt. er ved at blive implementeret på alle skoleafdelinger. Der er i denne forbindelse nedsat en gruppe medarbejdere, der arbejder med en succesfuld implementering. Arbejdsgruppen består af leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), 3 afdelingsledere fra de tre skoledistrikter og 1 repræsentant fra Center for Børn & Undervisning. Arbejdsgruppen har i skoleåret 2017/18 fokus på kategorisering af det bekymrende fravær med henblik på kortlægning og indsatser i forbindelse med fraværet.

Faxe Kommune har en højere grad af fravær end landsgennemsnittet. Proceduren for bekymrende elevfravær er iværksat med henblik på en systematisk nedbringelse af fraværet. Arbejdsgruppen følger op på procedurens effekt i 4. kvartal 2017, med henblik på at vurdere hvorvidt indsatsen er tilstrækkelig.  

 

 

Håndtering af ulovligt eller bekymrende fravær

Den fælles kommunale procedure for bekymrende elevfravær i folkeskolen har til formål, at sikre en ensartethed på alle kommunens skoleafdelinger omkring håndtering af bekymrende fravær. Proceduren udstikker klare retningslinjer for håndtering af sager med elevfravær, gennem nedenstående fase- og handleplan:

 

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 77. Status på handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 - 2019

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-15 Sagsansvarlig: Anne Rosell Holt

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Sundhedspolitiske strategi for årene 2016 - 2019 blev godkendt af Byrådet den 18. maj 2016. Strategiens vision er: ”Flere borgere lever længere og med flere gode leveår."

På tværs af centrene blev der udarbejdet en handlingsplan. Handlingsplanen er bygget op om de fem fokusområder i strategien:

1) Flere borgere er fysisk aktive

2) Flere børn og unge spiser sundt

3) Flere borgere skal have en god mental sundhed

4) Færre unge bruger euforiserende stoffer

5) Borgerne får kvalificeret rehabilitering, pleje og omsorg

 

Hvert fokusområde har en række delmål, og for hvert delmål beskrev de relevante centre, hvilke tiltag de ville iværksætte. Der blev beskrevet mere end 50 konkrete tiltag.

Handlingsplanen til sundhedsstrategien blev godkendt af Beskæftigelsesudvalget samt Erhvervs- og Kulturudvalget den 30. maj 2016, af Børne- og Familieudvalget samt Uddannelsesudvalget den 31. maj 2016 og af Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget den 1. juni 2016.

 

Status på handlingsplanen

Center for Sundhed & Pleje skal årligt gøre status på implementeringen af handlingsplanen.

Der er gjort status på de 50 beskrevne tiltag, jf. bilaget. Er baggrunden grøn, er indsatsen i gang som planlagt. Er baggrunden gul, er indsatsen delvist i gang eller forsinket. Er baggrunden rød, bliver indsatsen alligevel ikke igangsat.

Status viser, at langt de fleste indsatser er markeret med grøn, og dermed er i gang som planlagt. Kun 6 indsatser er gule, dvs. forsinkede. Ingen indsatser er markeret med rød.

I forbindelse med status har centrene også tilføjet nye tiltag, som bidrager til at opnå vores delmål.

Center for Sundhed & Pleje vurderer, at Faxe Kommune på tværs af centre arbejder målrettet med indsatser, som understøtter den sundhedspolitiske strategi til glæde og gavn for vores borgeres levetid og livskvalitet.

 

Denne sagsfremstilling behandles også i følgende fagudvalg: Beskæftigelsesudvalget, Erhvervs- og Kulturudvalget, Børne- og Familieudvalget, Uddannelsesudvalget samt Teknik og Miljøudvalget.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen. 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at status på indsatser i handlingsplanen til den sundhedspolitiske strategi 2016 -2019, tages til efterretning.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Godkendt

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 78. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 26. september 2017

Ingen meddelelser

 

Steen Petersen (O) deltog ikke i sagens behandling

René Tuekær (L) deltog i stedet for Martin Hillerup (L)

 Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard