Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 27. juni 2017

Uddannelsesudvalget - 27-06-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 27. juni 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


44. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 45. Dialogmøde med CenterMed for Center for Børn & Undervisning

Sagsnr: 00.01.00-A00-37-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget afholder dialogmøde vedrørende budgettet for 2018-2021 med Centerudvalget for Center for Børn & Undervisning, jævnfør budgetvejledningen for 2018.

Der er afsat 30 minutter til dialogmødet

 

 

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2018

 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen drøftes.

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 46. Fælleselevrådets dialogmøde med Uddannelsesudvalget

Sagsnr: 18.09.05-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Som en del af det at være "Elevvenlig Kommune" skal kommunen sikre sig, at fælleselevråd får den demokratiske indflydelse på skolepolitikken bl.a. ved et årligt dialogmøde med politiske repræsentanter for Faxe Kommune.

 

Fælleselevråd ønsker at drøfte følgende punkter med Uddannelsesudvalget:

 • Vikardækning
 • Elevfravær
 • Projekt Kortfilmsfestival
 • Budget for fælleselevråd

 

Lovgrundlag

Partnerskabsaftale mellem Faxe kommune og Danske Skoleelever

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at sagen drøftes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L).

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 47. Budgetforslag 2018 - Uddannelsesudvalget

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-7-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

Af budgetvejledning for budget 2018 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslag fra 1. budgettemadag. Da budgettemadagen er den 14. juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.

I marts 2017 blev de første budgetrammer for 2018 forelagt Økonomiudvalget. De efterfølgende justeringer med bl.a. effektiviseringsforslag og tekniske korrektioner har medført, at det samlede budget næsten er i balance.

Der er til budgettemadagen udarbejdet en række tilpasningsforslag. Der er tale om effektiviseringsforslag, reduktionsforslag, anlægsforslag og tekniske korrektioner. 

KL og regeringen har den 1. juni indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. Den præcise virkning af aftalen forventes dog ikke at være kendt før medio juni. Som del af aftalen opretholdes finansieringstilskuddet.

Anlæg

Direktionen har til budgettemadagen udarbejdet et forslag til en anlægsplan. Målet har været at fremlægge et forslag til anlægsplan, som efterlever Byrådets målsætning om, at anlægsniveauet maksimalt skal udgøre 75 mio. kr. årligt. 

Videre proces

Budgetforslagene indgår i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.

Alle budgetforslag indgår i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning 2018.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag. 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller, at:

 • De udarbejdede budgetforslag drøftes.
 • De udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde.
 • At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 48. Orientering vedrørende oprettelse af ekstra 0. klasser

Sagsnr: 17.01.00-P24-6250-09 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget efterlyste på mødet den 30. maj 2017 en præcisering af de økonomiske og faglige konsekvenser ved reservation af puljen til oprettelse af ekstra 0. klasser.

Center for Børn & Undervisning skal på den baggrund præcisere følgende:

 

Den praktiske håndtering

Ressourcetildelingen til børnehaveklasser sker på baggrund af en matematisk model, hvor antallet af klasser findes ved at dividere elevtallet med 28.

Der oprettes 0. klasser, så der er mindst én på hver afdelingsskole. Uddannelsesudvalget kan herudover beslutte at danne ekstra 0. klasser. Til dette formål har Uddannelsesudvalget reserveret et beløb på 1,5 mio. kr.årligt, som finansieres via Uddannelsesudvalgets samlede ramme.

 

Evt. ekstra børnehaveklasser indarbejdes i demografi- og ressourcetildelingsmodeller i de efterfølgende år.

 

Puljen til oprettelse af ekstra 0. klasser finansieres indenfor Uddannelsesudvalget samlede ramme, hvilket i praksis betyder, at den tildelte ramme til folkeskoleområdet reduceres med 1,5 mio. kr. årligt, som reserveres til evt. ekstra klassedannelse. Dette medfører, at en del af de midler der er afsat til varetagelse af det vedtagne serviceniveau, er reserveret til puljedannelsen.

 

Der er i 2017 et faktisk korrigeret budget (folkeskoler) på i alt 164,6 mio. kr., som er tildelt til varetagelse af det politisk vedtagne serviceniveau. Ved etablering af pulje til etablering af ekstra 0. klasser indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme reduceres dette beløb til 163,1 mio. kr.

 

Ved dannelse af en eller flere ekstra 0. klasser vil den eller de skoler der opretter ekstra klasser få tilført midler fra puljen med 5/12-deles virkning i det pågældende budgetår. Klassedannelsen kendes ultimo 1. kvartal, hvorfor en mulig regulering til skolerne typisk vil ske med 2. budgetopfølgning 31. maj.

 

Der er ved vedtagelse af etablering af puljen ikke truffet beslutning om udmøntning af ikke forbrugte midler fra puljen.

 

 

De afledte konsekvenser

Skolernes budgetter reduceres hvert år med samlet 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetlægningen. I praksis betyder det, at der er færre penge til opretholdelse af det vedtagne serviceniveau.

Skolerne skal overholde ministeriets obligatoriske timetalsplan. Derfor vil en faglig konsekvens være, at der kun kan reduceres i medarbejderressourcer, der pt. anvendes til:

 

 • Holddannelse – færre timer
 • ”Specialundervisning” – færre timer
 • Inklusionspædagoger – reduktion i ansættelsesgrad
 • Lejrskoler, hytteture og ekskursioner - ingen eller kraftigt reduceret
 • Anvendelse af løse vikarer til læsning af faste timer - lade enkelte fag læses af vikarer

 

Skolelederne bemærker desuden, at en reducering af ovennævnte forslag vil betyde en tilbagegang i den inklusionsstrategi samt det faglige og trivselsmæssige løft skolerne, trods besparelser, holder fast i.

 

 

Det bemærkes at der i Byrådets beslutning af 10. december 2015 ikke er taget stilling til, hvad der skal ske med den reserverede pulje på 1,5 mio. kr. i de år, hvor den ikke bringes i anvendelse til formålet.

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser da evt. merudgifter til klassedannelse skal ske inden for Uddannelsesudvalgets ramme.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

Finn Hansen (A) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 49. Godkendelse af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.01.00-P24-6250-09 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til justering af styrelsesvedtægten og indkomne høringssvar, efter at sagen har undergået redaktionel præcisering i administrationen, jf. Uddannelsesudvalgets beslutning d. 30. maj 2017.

Forslag til den justerede styrelsesvedtægt indeholder opdateringer således, at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de af Byrådet godkendte beslutninger vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen.

Forslag til ændringer er markeret med grøn i dokumenterne og fremgår af dokumenternes logbog, som findes på dokumenternes første side. Nedenfor ses ændringerne:

 Dokument type

Forslag til ændringer

Før

Efter

Styrelsesvedtægten

Tilføjelse Kapitel 4 – Kompetencefordelingsskema, side 9

Kompetencefordelingsskemaet var placeret i Bilaget

Kompetencefordelingsskemaet er placeret i Styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten

Ændring i afsnittet Principper for klassedannelse og klasseplacering (tilføjelse af beslutningstekst fra Byrådsmøde d. 14. marts 2017 og d. 10. december 2015), side 11

Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år.

Principper for klasseplacering Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:

1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Klassedannelsen for 0. og 7. klasse behandles politisk i Uddannelsesudvalget, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Fremadrettet oprettes der de nødvendige antal 7. klasser, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. 

Principper for klasseplacering

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015, fastholdes den matematiske model i indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen.

Ved klasseplacering i O. klasse tages der højde for følgende grundprincip:

1)Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Bilag til styrelsesvedtægten

Tilføjelse af Bilag Skabelon - Pædagogisk Notat, side 22

    

Skabelon til Pædagogisk Notat tilføjes i bilaget

 

Forslag til justering af styrelsesvedtægten har været sendt i høring ved de høringsberettigede skolebestyrelser og medudvalg i perioden 29. marts 2017 – 15. maj 2017. Center for Børn & Undervisning har modtaget tre høringssvar. Alle tre høringssvar har taget ændringerne til efterretning med dertil hørende givne kommentarer:

 • Hvorfor Kompetencefordelingsskemaet indgår som en del af selve styrelsesvedtægten istedet for som en del af bilaget.
 • Der gøres opmærksom på, at der pt. arbejdes på at finde en erstatning af det pædagogiske notat.

Afgivne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af de foreslåede bemærkninger.

En ændring af styrelsesvedtægten kan kun besluttes i Byrådet. På baggrund heraf videresendes forslag til justering af styrelsesvedtægten til behandling i Byrådet d. 24. august 2017.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten samt bilag og høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Center for Børn & Undervisning indstiller

at forslag til justering af styrelsesvedtægten godkendes

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Styrelsesvedtægten anbefales

 

Borgerlisten (L) stiller følgende ændringsforslag:

Borgerlisten (L) ønsker, at der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 og overslagsårene, bliver afsat 1,5 mio. kr. under Byrådet, til imødegåelse af en evt. forøget udgift til oprettelse af flere 0. klasser end den matematiske model tilsiger.

Martin Hillerup (L), René Tuekær (L), Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V) og Steen Petersen (O) stemmer for.

Camilla Meyer (A) og Finn Hansen (A) stemmer imod, idet emnet ønskes behandlet på lige fod med øvrige opprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforhandlingerne.

 

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 

 50. Forslag til anskaffelse og finansiering af it-hardware på skoleområdet

Sagsnr: 83.01.02-G01-1-17 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

I Uddannelsesudvalgets møde den 30. maj 2017, sag nr. 41 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes et forslag til finansiering af skole-IT via en 4 - årig leasingaftale.

Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med Center for HR, Økonomi & IT udarbejdet en finansieringsmodel for udskiftning med udgangspunkt i et antal svarende til det eksisterende antal IT-Hardwareenheder.

Det betyder, at der skal anskaffes

 • 2.579 hardwareenheder (model Chromebook) dækkende alle årgange fra 0.-9. klasse og undervisningen i ungdomsskolen. På klassetrinnene 0.-3. klasse vælges en særlig udgave af Chromebook, der desuden indeholder en tabletfunktion
 • 399 hardwareenheder (Model LapTop) til lærere og pædagoger. Disse IT-Hardwareenheder oprettes på det administrative net
 • 40 ladeskabe til opbevaring af klassesæt af Chromebooks. De indkøbte ladeskabe fordeles forholdsmæssigt på de tre skoler og Ungdomsskolen, og monteres og opsættes på centrale steder og med EL-tilslutning.

Center for HR, Økonomi & IT overdrages opgaven med og ansvaret for anskaffelsen herunder den fremtidige servicering og løbende udskiftning af de anskaffede hardwareenheder.

 

Med fremlæggelse af denne sag gøres der op med tidligere BOD-strategi (Bring Your Own Divice) på området.  

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og aftaler om brug af IT på skoleområdet indgået mellem regeringen og KL.

Økonomi

Udgiften til anskaffelse af 2.579 Chromebooks  og 399 LapTops beløber sig inkl. licenser til       6,4 mio. kr.

Udgiften til anskaffelse af 40 ladeskabe inkl. montering og opsætning beløber sig til             0,5 mio. kr.

Samlet set beløber investeringen sig til                                                                                  6,9 mio. kr.

 

Investeringen foreslås finansieret via en leasingaftale. Ved en leasingaftale, vil den estimerede udgift beløbe sig til ca. 1,9 mio. kr. årligt over en aftaleperiode på 4 år.  

Den årlige udgift finansieres af skolerne og fordeles forholdsmæssigt på de tre (ØST, VEST og MIDT) skolers samt på ungdomsskolens budgetter.

Skolerne afholder selv udgiften til øget anskaffelse af Chromebooks, som følger af stigende elevtal.

Både IT-Hardwareenhedernes anskaffelse og en leasingaftale er omfattet af gældende bestemmelser om udbudspligt.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at anskaffelse og udskiftning sker i 2017
 • at der budgetomplaceres et beløb svarende til den faktiske leasingudgift fra Uddannelsesudvalgets budget til Økonomiudvalgets område
 • at Center for HR, Økonomi & IT overtager opgaven og ansvaret for at gennemføre anskaffelsen som beskrevet
 • at Center for HR, Økonomi & IT fremover drifter, vedligeholder og løbende sikre udskiftning af alle IT anskaffelserne til skolerne.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Anbefales

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 51. Ændring af retningslinjer for befordring af elever i Faxe Kommune

Sagsnr: 17.21.00-P21-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

På baggrund af sag rejst på Uddannelsesudvalgets møde den 2. maj 2017 fremsættes hermed forslag til entydig retningslinje for tildeling af kommunalt betalt kørsel til elever der flyttes til en anden skoleafdeling udenfor eget skoledistrikt, efter skolelederens konkrete anbefaling. 

Nuværende retningslinjer for befordring ved flytning mellem skoleafdelinger indenfor og udenfor eget skoledistrikt.

Det er skoleleder der klasseplacerer eleverne indenfor skoledistriktet. - Ved klasseplacering tilstræbes, at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet der ligger nærmest elevens hjem, eller som har skolebusforbindelse eller anden offentlig transportmulighed til afdelingen. - Ved klasseplacering gælder Faxe Kommunes generelle regler om elevbefordring, herunder kriterie om afstand mellem hjem og skole.

Forældrene kan benytte sig af frit skolevalg - Benyttes det frie skolevalg ydes der ikke dækning af befordringsudgifter, jf. Folkeskolelovens § 26.

Forældrene kan benytte sig af det frie afdelingsskolevalg indenfor eget skoledistrikt – her gælder ligeledes, at der ikke ydes dækning af befordringsudgifter, jf. de generelle regler for befordring.

Fremsat ønske om tilpasning af regler 

I en situation, hvor en skoleleder vurderer, at et skoleskifte vil være gavnligt for en elev, er der ikke længere kun tale om et forældreønske, men om en pædagogisk foranstaltning til gavn for eleven. Det foreslås, at en sådan vurdering skal udløse befordring - også til evt. søskende.

Særlige opmærksomhedspunkter

Der er tale om særlig bevilling af befordring, hvis det stillede ønske indføjes i retningslinjerne.

Jf. Folkeskoleloven har skolelederen kompetence til skoleplacering af elever indenfor eget skoledistrikt. Der findes ikke hjemmel til, at skoleleder kan skoleplacere uden for eget skoledistrikt.

Center for Børn & Undervisning gør opmærksom på, at skoleskift som følge af specialpædagogiske behov, sker gennem behandling af sager på visitationsudvalg.

Der kan opstå tvivlsspørgsmål om, hvorledes man alene kan tale om pædagogiske foranstaltninger til gavn for eleven eller der samtidig er et specialpædagogisk behov.

Søskende til elever der er anbefalet et skoleskifte og som skifter til samme skole, kan få dækket udgifter til befordring jf. de generelle regler om befordring.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for Faxe Kommunes skoler

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi

Der kan forventes en øget merudgift, hvis ændring af retningslinjer godkendes. Der vil være ekstra udgift til buskort eller i de tilfælde hvor der ikke kører offentlige transportmidler ved elevens bopæl vil der være ekstraudgift til befordring via Kommunal buskørsel (Ørslev).

Merudgiften afholdes indenfor Uddannelsesudvalgets samlede ramme.  

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

- At der ydes dækning af udgiften til befordring efter anbefalet skoleskift og jf. de generelle regler for befordring

- At der kun ydes dækning af udgiften til befordring efter anbefalet skoleskift og jf. de generelle regler for befordring, såfremt skoleskift foretages til en folkeskole i Faxe Kommune

- At der ydes dækning af udgiften til befordring til søskende til elever der er anbefalet skoleskift og som skifter til samme skole. Ydes i henhold til generelle regler om befordring.

- At Faxe Kommunes styrelsesvedtægt for folkeskolerne ændres i forhold til nye retningslinjer.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Punkt 1 og 2 godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 52. Orientering vedrørende status på arbejdet med uddannelsesparathed

Sagsnr: 17.05.26-P05-2-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

I Uddannelsesudvalgsmødet den 2. maj 2017 blev det besluttet, at der skulle iværksættes et arbejde for at øge andelen af uddannelsesparate elever. I arbejdet skal indgå overvejelser over,

 • hvilke indsatser, der konkret kan iværksættes
 • baggrunden for de forskelle, der er mellem de enkelte afdelinger
 • baggrunden for de forskelle der er mellem drenge og piger

 

Center for Børn & Undervisning har derfor udarbejdet en foreløbig proces- og handleplan med følgende punkter:

 • Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), ledere, lærere og konsulenter fra Center for Børn & Undervisning
 • Skoleleder er tovholder for arbejdsgruppen.
  • Konsulent i Center for Børn & Undervisning deltager som arbejdsgruppens sekretær
  • Hver skole deltager med en til to medarbejdere.
  • Skoleleder og konsulent fra Center for Børn & Undervisning udarbejder et oplæg til arbejdet.
  • Arbejdet skal give forslag til svar på ovenstående spørgsmål og resultere i en fælles forståelse af begrebet uddannelsesparathed.
 • Leder af UU inviteres til at deltage i skoleledernes koordinerende møder 2 gange om året.
 • Der indkaldes til et fællesmøde mellem skoleledere og UU om udarbejdelse og forståelse af statistikker.
 • Der indføres fællesmøder med lærere i udskolingen og UU om arbejdet med uddannelsesvejledning og uddannelsesparathed.
 • Der etableres forsøg med at gøre særlige grupper af unge uddannelsesparate.
 • Yderligere tiltag identificeres undervejs i arbejdet.

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 53. Orientering vedrørende Undervisningsministeriets initiativ til fagligt løft af de svageste elever

Sagsnr: 17.05.00-P20-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Baggrund, fakta om ministeriets tiltag:

Regeringen udmønter 500 mio. kr. til et løft af de svageste elever. Ressourcen udmøntes i skoleårene 2017/2018, 2018/2019 og 2019/2020.

Målgruppen for puljen er 121 udvalgte skoler, som over de sidste tre år har haft en høj andel af elever, der til afgangsprøverne ikke har opnået mindst 4 i dansk og matematik.

De 120 skoler er af ministeriet udvalgt efter følgende administrative model:

 1. Danmarkskortet er opdelt i 6 områder: Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Hovedstaden og Københavns Kommune
 2.  Antallet af skoler i hvert område er fastsat efter områdets andel af elever på 9. klassetrin.
 3.  Inden for hvert område er skolerne rangeret efter kriteriet ’andelen der ikke har opnået mindst 4’.
 4. De skoler, der har den største andel, er kommet på listen. For Region Sjællands vedkommende er 18 skoler kommet på listen.

For at understøtte skolerne i at gennemføre et fagligt løft, vil ministeriet bistå med vejledning og forskellige pædagogiske redskaber.

Hvis skolen tilmelder sig, forpligter man sig til indgå i et partnerskab med ministeriet og i et netværk med andre skoler.
Desuden forpligter man sig til at bidrage til spredning af ’gode eksempler’ til resten af landets skoler.

Hvis skolen formår at reducere andelen af fagligt svage elever med 5 % pr. år (i alt 15 % over 3 år), vil skolen opnå en præmie på 1,4 mio. kr. årligt.
Præmien udbetales første gang i sommeren 2018, når resultatet af 9. klasses afgangsprøverne foreligger.

I Faxe Kommune er Midtskolens afdeling Sofiendal udvalgt.

 

Bemærkninger fra Center for Børn & Undervisning til ministeriets initiativ:

Det er ikke muligt direkte at sammenligne kvalitetsrapportens kriterium ’mindst 2 i dansk og matematik’ med dette kriterium ’ikke opnår mindst i 4 i dansk og matematik’.

I såvel dansk som matematik indgår flere discipliner og dermed flere karakterer, hvor karaktererne bliver givet i hele tal. Derfor vil et karaktergennemsnit ofte blive et decimaltal.

Det betyder fx, at en elev med et karaktergennemsnit i dansk og matematik på 3,5 vil tælle positivt med i kvalitetsrapportens opgørelse, mens det vil tælle negativt med i opgørelsen over skoler med en høj andel af svage elever.

 

Skoler, der ligger på listen med de 121 skoler, er udtaget på en baggrund, hvor der ikke tages højde for om skolen har elever, der går i specialklasse, om skolen har elever med særlige kognitive, sociale eller emotionelle udfordringer, eller om skolen har elever med to-sprogs problematikker. Der tages heller ikke tages højde for socioøkonomiske forhold.

Om en skole ligger på listen, er alene betinget af karaktergennemsnit, og at skolen ligger i den nederste del af skalaen for hvert af landets 6 områder.

I Region Sjælland er som nævnt 18 skoler udpeget. Andelen af elever med under 4 i gennemsnit i dansk og matematik varierer mellem 41 % - 62 %. Tallet er udtryk for et vægtet gennemsnit over årene 2014, 2015 og 2016. Midtskolens afdeling Sofiendal har 41 % elever med under 4 i gennemsnit i dansk og matematik. ”

 

At indgå i forpligtende partnerskab med ministeriet og i netværk med andre skoler nødvendiggør, at der afsættes både ledelsestid og medarbejdertid, hvilket vil tage ressourcer fra andre af skolens aktiviteter. Eksempelvis vil flere læreres samtidige deltagelse i konferencer og netværksmøder være en udfordring for vikardækningen af de deltagende lærere.

 

Arbejdet med initiativet

Både Midtskolens ledelse og skolebestyrelse er positivt stemt over for deltagelse i ministeriets initiativ. Tilmelding har fundet sted, både i forhold til deltagelse i programmet med understøttende indsatser og deltagelse mht. for at få del i penge-præmien.

Skolens ledelse deltager sammen med en konsulent fra Center for Børn & Undervisning i et indledende informationsmøde med Undervisningsministeriet den 19. juni.

Efterfølgende vil Midtskolens ledelse i samarbejde med Center for Børn & Undervisning udarbejde et kommissorium og en handleplan for det kommende arbejde således, at det konkrete arbejde kan påbegyndes i august 2017.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Godkendt

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 54. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Fastsættelse af dato for temadrøftelse mellem Uddannelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget søges afviklet 25. september

Fastsættelse af dato for temadrøftelse mellem Uddannelsesudvalget og Erhvervs- og Kulturudvalget søges afviklet 25. septemebr

Orientering om dialogmøde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter på skolerne

Orientering om ejendomsstrategi på Midtskolen afdeling Bavne (lærerarbejdspladser og bygningsstandard)

Orientering om Østskolen afdeling Rollo og håndtering af konstateret skimmelsvamp

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 27. juni 2017

Orientering taget til efterretning

René Tuekær (L) deltog i mødet i stedet for Marianne Ørgaard (L)

 Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard