Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. februar 2017

Uddannelsesudvalget - 28-02-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 28. februar 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


8. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.

Camilla Meyer deltog ikke behandlingen af dette punkt.9. Kvalitetsrapport Faxe Kommunes Skoler 2015/2016

Sagsnr: 17.01.10-P05-1-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten for Faxe Kommunale skolevæsen fremlægges for Uddannelsesudvalget og skal behandles i Byrådet senest den 31. marts 2017.

Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for kommunens skoler. Med ”Bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen” er der fokus på resultater frem for beskrivelse af rammebetingelser og aktiviteter. Kvalitetsrapporten understøtter derfor, at rapporten bruges som et fremadrettet mål- og resultatstyringsværktøj. Dette er den tredje kvalitetsrapport efter den nye bekendtgørelse.

 

Kvalitetsrapporten indeholder en række indikatorer, der hver især siger noget om elevernes læring og trivsel. På baggrund af disse skal niveauet i skolevæsenet og på skolerne vurderes. I den forbindelse fremhæves følgende:

 • Folkeskolens afgangsprøver: Karaktergennemsnittet for samtlige prøvefag er 6,4, hvilket er et fald med 0,2 karakterpoint i forhold til sidste skoleår. Differencen i forhold til landsgennemsnittet er 0,6 karakterpoint, hvilket ligeledes er en tilbagegang på 0,2. Resultatet har de sidste tre år ligget under landsgennemsnittet.
  Karaktergennemsnittet for de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi) er 6,4, hvilket er et fald med 0,2 karakterpoint i forhold til sidste skoleår. Resultatet har de sidste tre år ligget under landsgennemsnittet.
 • Socioøkonomisk reference: Den socioøkonomiske reference for skoleåret 2015/2016 viser, at Midtskolen præsterede signifikant lavere end statistisk forventet i de bundne prøvefag, mens Vestskolen og Østskolen præsterede som forventet.
  Målt over en treårig periode præsterer Midtskolen ligeledes signifikant lavere end statistisk forventet i de bundne prøvefag, mens Østskolen præsterer signifikant bedre end forventet.  
 • Andelen af elever med karakteren 2 i både dansk og matematik: Det nationale mål, at alle elever skal opnå karakteren 2 i både dansk og matematik, er endnu ikke opnået. Andelen er i Faxe Kommune 84,0 %, hvilket er et fald i forhold til 2014/2015 på 4,1 %-point. På skoleniveau kan der ligeledes konstateres et fald på 5 ud af kommunens 7 afdelinger med afgangsklasser. Kun afd. Møllevang har øget deres andel, mens afdeling Bavne ligger på samme niveau som sidste år.
  Andelen lå i 2013/2014 på 83,0 %, hvorfor dette års resultat på 84,0 % er en stigning på 1 %-point i forhold til resultatet for to år siden.
  På landsplan er andelen af elever med mindst 2 i dansk og matematik i 2015/2016 på 90,9 %, hvilke er en stigning i forhold til 2014/2015 på 1,1 %-point.
 • Trivsel: Den samlede trivsels-indikator for Faxe Kommune ligger meget tæt på landsgennemsnittet. Den samlede trivsel er øget med 0,1 til 3,7 i forhold til sidste måling.

 

Kvalitetsrapporterne er vedhæftet sagsfremstillingen som bilag.

Rapporten for det samlede skolevæsen og de enkelte skolers rapporter er hver især opdelt to dele: 1) en hoverrapport med resultater, analyser og refleksioner og 2) en fortrolig delrapport indeholdende resultaterne af de nationale test.

 

Handleplaner

I henhold til bekendtgørelsen skal der som en del af kvalitetsrapporten udarbejdes handlingsplaner for skoler, hvis niveau kan eller skal løftes.

Det samlede skolevæsen vil det kommende skoleår have fokus på indsatser, der skal øge elevernes kompetencer i læsning, matematik og naturfag. Dette skyldes, at flere skoler har udfordringer på disse fagområder. De enkelte skolers specielle udfordringer og handleplaner herfor er nærmere beskrevet i skolerne kvalitetsrapporter.

Center for Børn & Undervisning følger op på handleplanerne i efteråret 2017. Uddannelsesudvalget vil blive orienteret om arbejdet med handlingsplanerne i forbindelse med behandlingen af den kommende kvalitetsrapport i februar/marts 2018.

En offentlig udgave og en fortrolig udgave af kvalitetsrapporten

Én af de obligatoriske indikatorer er resultaterne af De Nationale Test. De nationale testresultater er underlagt bestemmelser om fortrolighed. Det betyder, at der er begrænsninger på, hvordan de nationale måltal må omtales i den offentlige del af kvalitetsrapporten. Kommunen kan offentliggøre om de nationale mål er nået eller ej – og om udviklingen i forhold til tidligere år.

For at opfylde begge krav – at testresultater er fortrolige og samtidig skal indgå i kvalitetsrapporten – fremlægges resultaterne af de nationale test for Uddannelsesudvalget og kommunalbestyrelsen på lukkede møder i et selvstændigt fortroligt dokument som bilag til kvalitetsrapporten.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2015/2016 inkl. handleplan godkendes.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Anbefales.10. Temadrøftelse vedr. studietur til Finland

Sagsnr: 00.05.11-A00-4-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på studieturen til Finland. Center for Børn & Undervisning faciliterer en opsamlende drøftelse af de faglige temaer som Uddannelsesudvalget fandt særligt interessant ved studieturen til Helsinki.

 

Temadrøftelsen indeholder følgende overskrifter:

 • Hvorfor Finland?
 • Hvad oplevede vi?
 • Hvad blev vi særligt optaget af?
 • Den videre proces

 

På baggrund af drøftelsen bedes Uddannelsesudvalget pege på faglige temaer for det evt. videre arbejde med skoleområdet i Faxe Kommune.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller sagen til drøftelse.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.

Der afholdes temadrøftelse med skoleledere m.fl. på næste Uddannelsesudvalgsmøde.

 11. Evaluering af forsøgsperiode med Ungdomsklub i Ungdomsskole regi

Sagsnr: 18.12.05-G01-1-15 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Baggrund

Med virkning pr. 1. august 2015 ophørte fritidsklubber og juniorklubber. I stedet blev skolernes SFO'er udvidet til at omfatte SFO II og SFO III. De tidligere ungdomsklubber ophørte også, og i stedet er der nu ungdomsklub i Faxe Ungdomsskoles regi.

Uddannelsesudvalget behandlede på mødet den 22. september 2015 dagsordenspunktet med titlen ”Ungdomsklub i Ungdomsskoleregi”. I forbindelse med behandlingen af denne sag blev det besluttet, at der i en forsøgsperiode fra 1. oktober 2015 og frem til 1. juli 2016 blev åbnet op for, at elever på 7. klassetrin kunne benytte Ungdomsskolens klubtilbud. Forsøgsperioden skulle bruges til at kortlægge og registrere brugen af de to klubtilbud i kommunen – Ungdomsskolens klub og SFO III – og dermed skabe grundlag for beslutning om en fremtidig struktur.

 

 

De to forskellige klubtilbud

 

Faxe Ungdomsskole

Faxe Ungdomsskoles tilbud henvender sig til unge i Faxe Kommune fra 7. klassetrin – dette gælder dog ikke ungdomsklubben, som henvender sig til unge fra 8. klassetrin. Ungdomsskolen ønskede derfor, at klubtilbuddet også kunne tilbydes de unge i Faxe Kommune fra  7. klassetrin.

SFO III

SFO III er et tilbud til elever i 6. og 7. klasse med aktiviteter både eftermiddag og aften. SFO tilbuddet dækker således over både et pasningstilbud efter skoletid og et egentligt klubtilbud placeret på aftener. 

Forsøgsperiodens formål

Ved klubtilbud drevet efter dagtilbudsloven blev der ikke foretaget registrering af fremmøde og der forelå derfor ikke nogen opgørelser over fremmøde til eftermiddagsaktiviteter og aftenaktiviteter. Der var således heller ingen viden om, om de tilmeldte børn primært benyttede SFO III tilbuddet på grund af et pasningsbehov om eftermiddagen, eller fordi de var tiltrukket af aftentilbuddet. Forsøgsperioden skulle bruges til at kortlægge og registrere brugen af de to forskellige klubtilbud og dermed skabe grundlag for beslutning om en fremtidig struktur. Såfremt der i forsøgsperioden er sket et fravalg af SFO III som en konsekvens af, at de har fået adgang til Ungdomsklub, vil det økonomiske grundlag for at drive aftentilbud i SFO regi forsvinde.

 

Registreret fremmøde af 7. klasser i Ungdomsskolen

 

Registreringen er foretaget i Tabulex klubmodul. Registreringen viser hvor mange unge fra 7. klasse, der i perioden oktober 2015-juni 2016 er registreret til at have besøgt et klubtilbud.     

 

 

Antal unge fra 7. klasse, som har besøgt et klubtilbud

Antal klubbrugere

Antal eleverer på 7.-9. klassetrin

Dalby

10

53

87

Faxe

8

79

109

Rønnede

18

25

77

Karise

9

96

114

Haslev

8

96

472

Faxe Ladeplads

4

27

95

i alt

57

376

954

 

I alt har minimum 57 forskellige unge 7.klasseselever benyttet minimum et klubtilbud i forsøgsperioden.

 

Registreret antal tilmeldte til SFO III

 

Registrering af antal tilmeldte til SFO III er sket i KMD Institution. Registreringen viser, hvor mange 6. og 7. klasser, der har været tilmeldt SFO III i forsøgsperioden.

 

 

Fordelingen mellem 6. klasses elever og 7. klasses elever er forventeligt ligeligt fordelt. Der ses derfor ikke et væsentligt fald i antallet af tilmeldte børn til SFO III.

 

Konklusion

Der ses ikke et entydigt fald af antallet af elever, der er tilmeldt SFO III, som følge af Ungdomsskolens nye tilbud til 7. klasses elever. Forsøgsordningen ser ud til at give 7. klasses eleverne yderligere en mulighed for at deltage i aftensaktiviteter, uden at dette har en direkte indvirkning på tilmeldingen til SFO III.

 

Lovgrundlag

Lov om Folkeskole

Lov om Ungdomsskole

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

at orientering tages til efterretning og
at resultatet af undersøgelsen indgår i fremtidig stillingtagen til klubstruktur i Faxe Kommune

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Godkendt.

Der blev udleveret bilag med korrigerede tal. Vedlagt som bilag til referat.

 12. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

 • Der orienteres om klassedannelsen for 0. klasser og 7. klasser for skoleåret 2017/2018

 

 • Der inviteres til et fælles dialogmøde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter på skolerne tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 19-21. Der sendes invitationer til forældrerepræsentanterne i de tre skolebestyrelser. Følgende sættes på dagsordenen:

Børne- & Ungepolitik
Der orienteres om arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik samt de politiske ambitioner med politikken.
Faglig inspiration
Udvalget fremlægger, hvilke faglige temaer, der optager dem i forlængelse af deres studietur til Finland.
 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. februar 2017

Styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen tages op til revidering i henhold til tidligere politiske beslutninger.

Meddelelser blev givet.Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard