Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 28. marts 2017

Uddannelsesudvalget - 28-03-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 28. marts 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


19. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Godkendt

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 20. Temadrøftelse - Evaluering af studietur til Finland

Sagsnr: 00.05.11-A00-4-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på studieturen til Finland. I Uddannelsesudvalgets møde d. 28. februar 2017 drøftede udvalget en række temaer, som havde gjort særligt indtryk under studieturen. Med afsæt i disse temaer faciliterer Center for Børn & Undervisning en temadrøftelse mellem Uddannelsesudvalget og skolelederne, med henblik på at der udpeges faglige temaer for det videre arbejde med skoleområdet i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Godkendt

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 21. Justering af Styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen

Sagsnr: 17.01.00-P24-6250-09 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres forslag til ændring af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes skolevæsen, samt tidsplan for den videre behandlingsproces.

 

Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter at vedtægten har været i høring, jf. styrelsesvedtægtens kapitel 4, § 21. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring i medudvalg og skolebestyrelser i perioden d. 29. marts 2017 – 15. maj 2017.

Forslag til den ændrede styrelsesvedtægt indeholder opdateringer, således at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de af Byrådet godkendte beslutninger vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen.

 

Efter endt høring fremlægges sag til behandling i Uddannelsesudvalget den 30. maj og efterfølgende til behandling i Byrådet den 14. juni 2017.

 

Styrelsesvedtægten er udarbejdet som to dokumenter. Forslag til ændringer er markeret med grøn i dokumenterne og fremgår af dokumenternes logbog, som findes på dokumenternes første side. Nedenfor ses de afsnit, hvor Center for Børn & Undervisning fremsætter forslag til ændringer:

 

Dokument type

Forslag til ændringer

Før

Efter

Styrelsesvedtægten

Tilføjelse Kapitel 4 – Kompetencefordelingsskema, side 9

Kompetencefordelingsskemaet var placeret i Bilaget

Kompetencefordelingsskemaet er placeret i Styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten

Ændring i afsnittet Principper for klassedannelse og klasseplacering (tilføjelse af beslutningstekst fra Byrådsmøde d. 14. marts 2017 og d. 10. december 2015), side 11

Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år. Center for Børn & Undervisning

Principper for klasseplacering Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:

1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Klassedannelsen for 0. og 7. klasse behandles politisk i Uddannelsesudvalget, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Fremadrettet oprettes der de nødvendige antal 7. klasser, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. 

Principper for klasseplacering

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015, fastholdes den matematiske model i indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen.

Ved klasseplacering i O. klasse tages der højde for følgende grundprincip:

1)Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Bilag til styrelsesvedtægten

Tilføjelse af Bilag Skabelon - Pædagogisk Notat, side 22

    

Skabelon til Pædagogisk Notat tilføjes i bilaget

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller

- at forslag til ændringer i styrelsesvedtægten sendes i høring i perioden 29. marts - 15. maj 2017

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Anbefales

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 22. Forslag til ændring af Faxe Kommunes klubstruktur

Sagsnr: 17.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres Uddannelsesudvalget for modeller til beslutning om organiseringen af klubområdet i Faxe Kommune.

Baggrund

Ungdomsskolen har indsendte i foråret 2016 et forslag om en justering af nuværende klubstruktur med henblik på at styrke ungdomsskolens tilbud og opnå følgende mål, som ungdomsskolen har opstillet for deres klubvirksomhed:

 • At skabe et klubtilbud der understøtter ungdomsskolens mål om uddannelsesparathed.
 • At skabe et tilbud de unge ikke kan lade være med at bruge.
 • At skabe et tilbud hvor de unge er medinddraget og har medindflydelse på aktiviteter og arrangementer.

 

Uddannelsesudvalget behandlede det indsendte forslag ved deres møde den 26. april 2016, og besluttede, at der skulle gennemføres en inddragelse af unge i forhold til deres brug af klubtilbud. Inddragelsen skulle give afsæt til beslutning i Uddannelsesudvalget. Inddragelsesprocessen blev gennemført gennem en spørgeskemaundersøgelse og 3 fokusgruppeinterviews. Hovedpointer fra undersøgelsen er:

 

 • Det er betydningsfuldt, at der er et stabilt socialt liv, hvor man har mulighed for at mødes med venner og danne nye venskaber
 • Det er betydningsfuldt, at der er mange og varierede tilbud og aktiviteter, som går ud over det sædvanlige
 • Klubben tænkes som mere end et ”hæng-ud-sted” og i højere grad som en base, som på udvalgte tidspunkter, og med en tydelig koordinering, tilbyder noget ud over det sædvanlige

 

Perspektiver fra undersøgelsen indgår i sagens modeller. Undersøgelsen er vedlagt som bilag 1.

 

Modeller

Centerstaben i Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med Ungdomsskolen beskrevet tre mulige modeller for organisering af klubområdet.:

 

1.     A) Den decentrale klub (nuværende klubstruktur)

Med denne model fortsætter klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale afdelinger, som hver har åbent 2 dage ugentligt 48 uger om året.

Faglig vinkel: Med denne model prioriteres korte afstande til klub før faglig kvalitet og indhold. Der sikres hermed en relativ kort afstand til et klubtilbud for unge alle steder i kommunen, men modellen understøtter først og fremmest café-klubben, og henvender sig derfor primært til de selvstændige unge. Med modellen er der begrænset mulighed for at sikre, at medarbejderne kan understøtte opstart af aktiviteter eller idéer fra de unge til nye tiltag. Erfaringer med denne model har vist, at der ofte kan være meget få unge i nogle af klubberne, hvilket presser den økonomiske bæredygtighed.

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende:
Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Hvepsereden i Rønnede, 3) SFO Solhøjen i Faxe by, 4) SFO Hyllen i Faxe Ladeplads, 5) SFO Tandhjulet i Karise og 6) SFOdin i Dalby.

Transport: Der er ingen transportudgifter i klubregi. De unge kan benytte sig af den buskørsel, der er planlagt i forbindelse med aftenundervisning. Når dette ikke er muligt, henvises de unge til egen transport fx cykel, hvilket kan lade sig gøre pga. de korte afstande.

Ungeperspektivet: Ungeundersøgelsen viser at korte afstande tilgodeser elevernes ønsker, men mulighederne for at styrke det sociale liv og variationen af aktiviteter er med denne model er begrænset, hvilket de unge prioriterer højere i undersøgelsen end korte afstande.

Økonomisk vinkel: Herunder fremhæves den eksisterende ramme.

Medarbejderlønninger

1.399.200

Inventar

210.000

Aktivitetsmidler

210.000

Administration

35.000

Ledelse

385.000

Transport

0

I alt

2.239.200

 

1.     B) En mindre decentral klub

Med denne model fortsætter klubstrukturen i sin nuværende form med 6 lokale afdelinger, dog kun med 1 ugentlig åbningsdag 48 uger om året.

Faglig vinkel: Med denne model prioriteres korte afstande til klub, men der gives samtidig et større økonomisk frirum, som gennem en omprioritering af midler kan bruges til at styrke faglig kvalitet og indhold. Der er fortsat risiko for, at kun få unge vil benytte tilbuddet, hvilket presser den økonomiske bæredygtighed. Modellen henvender sig primært til de selvstændige unge, og der er begrænset mulighed for at understøtte opstart af aktiviteter eller ideer fra de unge til nye tiltag.

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende: Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Hvepsereden i Rønnede, 3) SFO Solhøjen i Faxe by, 4) SFO Hyllen i Faxe Ladeplads, 5) SFO Tandhjulet i Karise og 6) SFOdin i Dalby.

Transport: Der vil ikke være transportudgifter i klubregi. De unge kan benytte sig af den buskørsel, der er planlagt i forbindelse med aftenundervisning. Når dette ikke er muligt, henvises de unge til egen transport fx cykel, hvilket kan lade sig gøre pga. de korte afstande.

Ungeperspektivet: Med denne model laves et smalt tilbud, som gør det vanskeligere at fastholde de unge, da der vil være større risiko for sammenfald med de unges øvrige fritidsaktiviteter. Ungeundersøgelsen viser at korte afstande tilgodeser elevernes ønsker, men de unge prioriterer det sociale liv og variationen af aktiviteter højere. Med denne model gives der flere ressourcer til at styrke indholdet, men bæredygtigheden begrænses.

Økonomisk vinkel: Et mindre forbrug på 430.800 kr. i forhold til eksisterende ramme.

Medarbejderlønninger

968.400

Inventar

210.000

Aktivitetsmidler

210.000

Administration

35.000

Ledelse

385.000

Transport

0

I alt

1.808.400

Overskud i forhold nuværende model
(2.239.200 kr. - 1.808.400 kr.)

430.800

 

2.     To store klubber - én i øst og én i vest

Med denne model ændres klubstrukturen til en ny form med 2 store afdelinger, hvor det gennem en omprioritering af midler bliver muligt at holde åbent 3 dage ugentlig 48 uger om året.

Faglig vinkel: Med denne model skabes der større afstande til klub, men muligheden for at understøtte aktiviteter til klubdriften, herunder de unges egne projekter, styrkes. Modellen styrker således klubben som aktivitets- og læringsrum og kan både rumme selvstændige unge samt unge, som har brug for mere eller mindre støtte i deres deltagelse.

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende muligheder for at placere klubtilbud centralt i Haslev og Faxe by: 1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Solhøjen i Faxe.

Transport: De unge kan stadig benytte sig af den buskørsel, der er planlagt i forbindelse med aftenundervisning, men kun i ugerne med aftenundervisning. I de øvrige uger kan de unge ikke henvises til egen transport fx cykel pga. de større afstande, og der opstår derfor en forventelig udgift til dette.

Ungeperspektivet: Med denne model imødekommes de unges ønsker om socialt liv i højere grad, da erfaringer viser, at flere unge tiltrækker flere unge. Derudover kan der pga. stordriftsfordele tilbydes en større variation af aktiviteter, hvilket også imødekommer ønsker i ungeundersøgelsen. Det bemærkes dog at være uhensigtsmæssigt i et ungeperspektiv at bruge SFO lokaler til klubaktivitet, da rammerne ikke er lavet til unge.

Økonomisk vinkel: Et mindre forbrug på 591.800 kr. i forhold til eksisterende ramme.

Medarbejderlønninger

992.400

Inventar

70.000

Aktivitetsmidler

70.000

Administration

15.000

Ledelse

385.000

Transport

120.000

I alt

1.647.400

Overskud i forhold til nuværende model
(2.239.200 kr. - 1.647.400 kr.)

591.800

  

3.     To store klubber - én i øst og én i vest + mobil enhed

Med denne model ændres klubstrukturen til en ny form med 2 store afdelinger, hvor det gennem en omprioritering af midler bliver muligt at holde åbent 3 dage ugentlig 48 uger om året. Derudover investeres der i en mobil klubenhed, som skifte location afhængig af årstid og de unges ønsker og behov – fx nær vand i sommerperioden, ved skov i forårsperioden, osv.

Faglig vinkel: Med denne model skabes der større afstande til klubben end nuværende, men med den mobile enhed vil det blive muligt at flytte klubaktiviteter ud i de forskellige bysamfund som nu ikke længere har et fast klubtilbud, fx med periodevis faste ugentlige dage i de enkelte byer. Enheden kan fungere som forlænget arm for de to afdelinger i hhv. øst og vest og både understøtte deres aktiviteter lokalt og blive et supplement til aktiviteter i både klubregi, skoleregi og ssp-regi. Der skabes således andre og nye muligheder for at lave alsidige tilbud og understøtte særlige aktiviteter til klubdriften, herunder de unges egne projekter og ønsker. Modellen styrker klubben som aktivitets- og læringsrum og kan både rumme selvstændige unge samt unge, som har brug for mere eller mindre støtte i deres deltagelse.

Placering: Følger ejendomsstrategien som peger på følgende muligheder for at placere klubtilbud centralt i Haslev og Faxe by: 1) Søndergade i Haslev (herunder adm.), 2) SFO Solhøjen i Faxe. Derudover en mobil enhed.

Transport: De unge kan stadig benytte sig af den buskørsel, der er planlagt i forbindelse med aftenundervisning, men kun i ugerne med aftenundervisning. I de øvrige uger kan de unge ikke henvises til egen transport fx cykel pga. de større afstande, og der opstår derfor en forventelig udgift til dette. Den mobile enhed vil dog sikre, at de unge i perioder kan tilbydes aktiviteter i lokalmiljøet.

Ungeperspektivet: Med denne model imødekommes de unges ønsker om, at klubben skal kunne tilbyde noget ”ud over det sædvanelige”. Derudover skabes rammer for at styrke det sociale liv, da erfaringer viser, at flere unge tiltrækker flere unge. Endvidere kan der pga. stordriftsfordele tilbydes en større variation af aktiviteter, hvilket også imødekommer ønsker i ungeundersøgelsen. Det bemærkes dog at være uhensigtsmæssigt i et ungeperspektiv at bruge SFO lokaler til klubaktivitet, da rammerne ikke er lavet til unge. Den mobile enhed ses derimod som særligt egnet til ungegruppen.

Økonomisk vinkel: Et merforbrug på 384.800 for det første år i drift i forhold til eksisterende ramme. Herefter et mindre forbrug på 200.200 kr. fremadrettet i forhold til eksisterende ramme.

 

Første år

Herefter

Medarbejderlønninger

1.194.000

1.194.000

Inventar

105.000

105.000

Aktivitetsmidler

105.000

105.000

Administration

15.000

15.000

Ledelse

385.000

385.000

Transport

120.000

120.000

Busenhed (65.000 kr. til drift/vedligeholdelse og 50.000 kr. årlig opsparing til ny busenhed på sigt)

700.000

115.000

I alt

2.624.000

2.039.000

Difference i forhold til nuværende model
(2.239.200 kr. – 2.624.000 kr.)

(2.239.200 kr. – 2.039.000 kr.)

-384.800

200.200

 

Lovgrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

 • at model 3 anbefales
 • at forslagene om ændring af Faxe Kommunes klubstruktur sendes i høring fra den 28. marts 2017 - 15. maj 2017

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Udvalget er enige om at sende alle modeller i høring frem til 1. juli 2017. Sagen genoptages i august.

Der gennemføres en åben/direkte dialog med de unge og udvalgets medlemmer.

Udvalget ønsker varierede ungedemokratiske processer som grundlag for høringen.

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 23. Øget befordringsudgift som følge af flytning af Skolen ved Skoven

Sagsnr: 17.21.00-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

I forbindelse med implementering af ejendomsstrategien besluttede Byrådet den 13. oktober 2016, at flytte Skolen ved Skoven fra Midtskolen afd. Sofiendal til Førslev Børnehus.

  

Som en konsekvens af flytningen er der foretaget en analyse af det faktiske befordringsbehov i samarbejde med Center for Plan & Miljø, med henblik på at fastslå den øgede befordringsudgift der er opstået som følge af flytningen af Skolen ved Skoven, da eleverne nu skal befordres videre fra Sofiendal og til Førslev Børnehus.

 

Analysen anslår at transportudgiften som følge af flytningen af Skolen ved Skoven vil stige fra ca. 800.000 til ca. 1.300.000 kr. på årsbasis.

 

På denne baggrund indstilles at udgifterne til befordring på Uddannelsesudvalgets område øges med 0,5 mio. kr.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Som følge af den forventede øgede udgift til befordring anbefales det, at Uddannelsesudvalgets ramme øges med 0,5 mio. kr. i 2017 og finansieres af kommunens kassebeholdning.
Udgiften indarbejdes fra 2018 i budgettet. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller

 1. at der gives en tillægsbevilling til Uddannelsesudvalgets ramme på 0,5 millioner kr. i 2017.
 2. at tillægsbevillingen på 0,5 millioner finansieres af kommunes kassebeholdning, og
 3. at den øgede udgift til befordring til Skolen ved Skoven på 0,5 millioner årligt indarbejdes i budgettet fra 2018.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Uddannelsesudvalget, kan ikke anbefale en tillægsbevilling til befordring vedr. skolen ved Skoven.

Uddannelsesudvalget ønsker, en særskilt opfølgning af udgiften til befordring i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2017.

Evt. behov for yderligere ressourcer i overslagsårene kan evt. medtages i arbejdet med budget 2018-2021

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling24. Principper for tildeling af ressourcer til modtageundervisning i Faxe Kommune

Sagsnr: 17.15.01-A21-1-16 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

Baggrund

Uddannelsesudvalget blev den 30. august 2016 orienteret om nuværende gennemførelse af modtageundervisningen i Faxe Kommune. På baggrund af orienteringen ønskede udvalget en nærmere redegørelse af det faktiske elevflow i modtageundervisningen og en beskrivelse af, hvordan organiseringen bedst muligt kan ske indenfor den lovgivningsmæssige ramme. Disse punkter er belyst i sagsfremstillingens første halvdel.

 

Endelig ønskede udvalget, at der blev udarbejdet et forslag til principper for ressourcetildeling til modtageundervisningen. Forslag til principper behandles i sagsfremstillingens anden halvdel.

 

Redegørelse omkring elevflow og den lovgivningsmæsssige ramme

 

Elevflow

Med udgangspunkt i den faktiske indskrivning i modtageundervisningen er det konstateret at den gennemsnitlige elev er indskrevet i 1 år og 5 måneder i en modtageklasse. Angivelsen rummer dog en stor variation, da de faglige kompetencer varierer betydeligt fra elev til elev.

Registreringen af den enkelte elevs tilknytning til modtageundervisning registreres i TEA og ajourføres løbende i takt med at nye modtageelever indskrives og andre overgår til fuld deltagelse i almenundervisningen.

 

Lovgivningsmæssig ramme

På baggrund af Uddannelsesudvalget principielle drøftelse af modtageundervisningen den 30. august 2016 er det fastholdt, at man forsat i Faxe Kommune administrerer modtageundervisningen efter folkeskoleloven. Gældende lovgivning og den praktiske organisering som følge af denne er vedhæftet som bilag 1.

 

Grundet beslutningen om at fordele modtageundervisningen på tre skoleafdelinger i Faxe Kommune giver det ikke praktisk mening, at etablere modtageundervisning med klassestørrelser på 15-18 elever, da klasser af denne størrelse ikke modsvarer det faktiske antal modtageelever på de enkelte afdelinger. På denne baggrund anbefales det, at der forsat sker dannelse af klasser med maksimalt 12 elever i klasserne fordelt på maksimalt 3 årgange.

 

Nuværende fordeling af klasser på de enkelte skoler kan ses i nedenstående tabel

 

 

Forslag til principper for ressourcetildeling til modtageundervisningen

 

Nuværende ressourcetildeling for skoleåret 2016/2017

Etablering af modtageundervisningen i Vest og Øst med opstart af skoleåret 2016/2017 blev der ikke tildelt ressourcer til modtageundervisningen i relation til tidligere anvendte administrative ressourcetildelingsmodel vedlagt som bilag 2. Den tildelte ressource for 2016 blev reguleret ned til regnskabsår 2015 ressourcemæssige forbrug, skønt der var forventet stigning i antallet af flygtninge. Ressourcetildelingen i budgetåret 2017 er fastholdt i forhold til budgetniveauet for 2016, men forventet pris og lønfremskrivning.

 

 Der er følgende ressourcefordeling for skoleåret 2016/2017

 

 

 

Principper for organisering og tildeling til modtageundervisning

 

På baggrund af den lovgivningsmæssige ramme anbefales følgende pricipper for organisering og tildeling til modtageundervisningen:

 

1) Modtageundervisningen foregår på følgende tre skoleafdelinger, Østskolen - afdeling Rollo, Vestskolen - afdeling Vibeeng, Vestskolen - afdeling Nordskov.

2) Faxe kommune danner hvert år ved skoleårets start modtageklasser med maksimalt 12 elever i klasserne fordelt på maksimalt 3 årgange.

3) Den enkelte elev deltager i modtageundervisningen i en periode på højest 2 år.

4) Elever til modtageundervisning skal have samme timetal som elever i normalundervisningen med tilsvarende alder

5) Eleverne til modtageundervisning skal deltage mest muligt i normalundervisning. Tildelingen dækker dog så klasse/hold kan være åbne i alle elevernes skoletimer (30, 33 eller 35 timer), da det ikke forventes at elever kan være ude i normalklasser på samme tid.

6)Elever der indskrives i modtageklasser efter skoleårets start placeres i allerede etablerede modtageklasser

7) Budgettildeling sker på baggrund af antallet af modtageklasser opgjort pr. 5. september i det foregående skoleår.

 

 

Særligt omkring modtagelever i 8. til 10. klasse

Elever der ved ankomst til Danmark efter de er fyldt 14 år indskrives i 8. -10. klasse. Der er i Faxe Kommune lavet aftale om, at 10. klasses elever der ikke er i stand til at deltage i undervisningen modtager deres undervisning på afdeling Rollo, og i videst muligt omfang deltager i almenundervisningen. Erfaringer på baggrund af forløbet af ordningen i skoleåret 2016/2017 har givet anledning til, at Faxe Kommune bør se på mulighederne for etablering af en særlig modtageordning for denne gruppe af modtagelever.  

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Faktiske tildelingsmodeller til modtageundervisning udarbejdes i forbindelse med arbejdet med demografimodeller og tildelingsmodeller igangsat af Økonomiudvalget  

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,
 

at orientering om elevflow og lovgivningsmæssig ramme tages til efterretning
at principper for tildeling til modtageundervisning godkendes

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

I sagsfremstillignens skema om antal modtageklasser i Faxe kommune har Østskolen 5 klasser, 54 elever,  og en gennemsnitlig klassekvotient på 10,8

Sagen godkendt. Steen Petersen kan ikke godkende sagen, da han ønsker den samlede udgift reduceret med 1.0 mill.

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 25. Høring af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling til fritidsbrugere

Sagsnr: 18.00.00-I00-1-16 Sagsansvarlig: Asya Sarikaya

Sagsfremstilling

Dette punkt handler om godkendelse af forslag til nye retningslinjer for lokalefordeling og den politiske høring af forslaget.

Formålet med revideringen af de gældende retningslinjer er at opnå en mere fleksibel og effektiv anvendelse af lokale- og træningsfaciliteter i Faxe Kommune.  

 

Overordnet er der tale om følgende ændringer/præciseringer:

Adgangstider:

Der er åbnet for at alle typer frivillige foreninger kan søge om tider i de tilgængelige faciliteter. Det er dog stadig de folkeoplysende foreninger, der prioriteres før andre fritidsbrugere.

På næsten alle faciliteter vil der være der adgang alle ugens syv dage, inklusive ferieperioder, fra kl. 06.00 - 24.00.

Dog ikke i de selvejende haller, hvor de respektive driftsaftaler gælder.

På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra kl. 15.00/16.00 til 24.00 på hverdage.

Adgangsbestemmelser:

Fritidsbrugerne skal være mere selvhjulpne i form af oprydning og orientere sig i forhold specifikke bestemmelser på enkelte faciliteter.

Bookinger:

Sæsonbookinger følger sædvanligvis skoleåret og ønsker og fordeling sker i forårsmånederne inden nyt skoleår. Sær- og enkeltarrangementer kan søges løbende og sædvanligvis 18 måneder frem.

Takster og gebyrer:

Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne lokaler/faciliteter. Dog skal lokaleleje betales ved f.eks. kommercielle aktiviteter samt foreninger, der ikke er hjemmehørende i Faxe Kommune.

 

Retningslinjerne forventes at træde i kraft pr. 1. juni 2017.

 

Med de udvidede adgangsmuligheder vurderes det, at stort set alle behov kan imødekommes, velvidende at der konkret kan være mange ønsker på samme facilitet, på samme tidspunkt. Forslaget gør, at Faxe Kommune forpligter sig til en bredere lokaleanvisning (end den i Folkeoplysningsloven foreskrevne forpligtelse).  

 

Forslaget til de nye retningslinjer har dels været drøftet og afstemt administrativt på tværs af den kommunale organisation, dels sendt til høring hos væsentlige interessenter og råd: Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet og Faxe Frivilligråd. Høringssvarene er vedlagt som bilag til sagen.

Høringssvarene viser samlet set bred opbakning til forslaget. Frivilligrådet noterer blandt andet, at forslaget er et godt skridt i den rigtige retning, velvidende at de folkeoplysende foreninger har en højere prioritet end rådets tilknyttede foreninger. Folkeoplysningsudvalget bakker op og udtrykker samtidig en bekymring for at kommunale institutioner, skoler, og SFO'er benytter den kommunale førsteret til faciliteterne, uden nødvendigvis kontinuerligt at gøre brug heraf.

 

Som tværgående udvalg for frivillighed og kulturaktiviteter har Erhvervs- og Kulturudvalget sendt forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune til høring i Teknik og Miljøudvalget (drift af kommunale ejendomme), Uddannelsesudvalget (bl.a. folkeskoler) samt Social- og Sundhedsudvalget (aktiviteter iht. servicelovens § 18 &

§ 79). Herefter vil Erhvervs- og Kulturudvalget i april behandle en anbefaling til Byrådet (maj).

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at de respektive udvalg anbefaler forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling og afgiver eventuelle supplerende bemærkninger til forslaget.

Det bemærkes, at der til forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune, hører to tekniske bilag, som er under udarbejdelse. De er derfor ikke vedlagt sagen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningsudvalget

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

- at forslaget til nye retningslinjer for lokalefordeling anbefales, og

- at der afgives eventuelle supplerende bemærkninger.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Godkendt

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling26. Anlægsregnskab for inventar i forbindelse med Folkeskolereformen

Sagsnr: 17.00.00-Ø00-1-16 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

 Midler til inventar i forbindelse med implementering af Folkeskolereformen - orientering om afsluttet anlæg.

 

 I henhold til Faxe Kommunes "Principper for økonomistyring - Bilag 7.1", skal der aflægges særskilt anlægsregnskab når en af følgende betingelser er opfyldt:

 

 • Bruttoudgift udgør 2 millioner kr. eller mere.
 • Regnskab afviger mere end +/- 30 % fra bevillingen.
 • Det i øvrigt er fastsat som et krav i forbindelse med anlægsbevillingen

 

Center for Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget har gennemført og afsluttet anlægsprojekt Inventar i forbindelse med Folkeskolereformen. Regnskabets hovedtal kan opgøres således (regnskabet med bemærkninger er vedlagt som bilag):

 

 

Udgifter

Indtægter

I alt

Bevilling

 

 750.000

 750.000

Forbrug

 741.586

 

 741.586

Difference

 

 

 8.414

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindreforbruget kan henføres til smådifferencer i tilbud på anskaffelser og faktisk fakturering.

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. Mindreforbrug er tilfaldet Faxe Kommunes kassebeholdning i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2016.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at regnskabet tages til efterretning, idet regnskabet indgår i regnskabsafslutningen.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Godkendt

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 27. Ejendomsstrategien spor 2 Rønnede – forslag til konkret udmøntning på Midtskolen, Afdeling Møllevang samt ønsker fra fritidsbrugere

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

Denne sag handler om de sidste ejendomsstrategibeslutninger vedrørende spor 2 Rønnede.

Sagen behandles i Erhvervs- og Kulturudvalget, Uddannelsesudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

 

Byrådet har tidligere truffet endelig beslutning om samling af Møllen og Sct. Georg Gården og opgradering af udearealer på Afd. Møllevang.

De sidste beslutninger vedrører nedrivning af bygning F på Afd. Møllevang samt interne flytninger på Afd. Møllevang. Hertil kommer forslag om opdeling af omklædningsrum, etablering af depot efter ønske fra idrætsforeningen samt nyt tag på Rønnedehallen. Taget har flere gange været utæt og trænger til udskiftning.

Der har været interessentmøder med skolen samt idrætsforeningen om de nævnte forhold.

 

Nedrivning af blok F foreslås, fordi bygningen i mange år har ligget ubrugt hen grundet skimmel. Med nedrivningen skabes der endvidere mulighed for gode udearealer. Anslået 650.000 kr.

 

Med interessenterne på Afd. Møllevang er der enighed om, at der skabes mulighed for sambrug af lokaler mellem skolen og fritidsområdet ved, at der investeres i følgende til fællesrum: Inventar, filtsning samt tavler og projektorer til anslået 350.000 kr.

 

Nyt tag på Rønnedehallen foreslås, fordi taget er gammelt og porøst. Der har flere gange været utætheder. Ved udskiftning af taget fjernes et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Anslået 2,5 millioner kr.

 

Depot til erstatning af to containere, hvoraf den ene er opvarmet, foreslås etableret samtidig med udskiftning af taget ved at trække taget længere ud og bygge reelle depotfaciliteter, hvor containerne står i dag. Anslået 350.000 kr.

 

Der foreslås opdeling af eksisterende omklædningsrum efter behovsindmelding fra fritidsbrugerne. Herved fordobles kapaciteten, hvilket skønnes fuldt ud muligt da omklædningsrummene er store. Efter aftale med fritidsbrugerne skabes der endvidere mulighed for udvidelse med endnu et omklædningsrum i det eksisterende boldrum, der er beliggende i den sydvestlige hjørne. Arealbehovet fra det inddragede boldrum, kan umiddelbart imødekommes i den foreslåede frostsikrede depotbygning. Skolen har bedt om, at opdelingen af de eksisterende omklædningsrum skal udføres, så lærertilsyn er muligt. Dette påtænkes løst ved montage af en dør mellem de opdelte omklædningsrum. Anslået 550.000 kr.

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivningen.

 

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,953 millioner kr. Der mangler politisk behandling af Spor 6 Faxe Ladeplads, samt spor 10 Sundhedscenter, hvor der samlet er skønnet 1,2 millioner kr. til gennemførelsen. Disse er medregnet i skønnet på 43,953 millioner kr. 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Den skimmelramte Blok F nedrives, 650.000 kr.
 2. Der gennemføres interne arbejder i fællesrum for 350.000 kr.
 3. Omklædningsrum opdeles efter ønske fra idrætsforeningen, 550.000 kr.
 4. Der lægges nyt tag på Rønnedehallen for 2,5 millioner kr.
 5. Etablering af depotrum til erstatning af containere. 350.000 kr. som finansieres af bevilling til kultur- og fritidsområdet.

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Anbefales

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 28. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 • Naturvejlederens årsrapport 2016 - vedhæftet som bilag.

 

 • Der inviteres til et fælles dialogmøde mellem Uddannelsesudvalget og forældrerepræsentanter på skolerne tirsdag d. 13. juni 2017 kl. 19-21. Der sendes invitationer til forældrerepræsentanterne i de tre skolebestyrelser. Følgende sættes på dagsordenen:
  • Børne- & Ungepolitik
   Der orienteres om arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik samt de politiske ambitioner med politikken. 
  • Faglig inspiration
   Udvalget fremlægger, hvilke faglige temaer, der optager dem i forlængelse af deres studietur til Finland.

 

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 28. marts 2017

Godkendt

Dagsorden til møde med forældrerepræsentanterne fra skolebestyrelserne 13. juni 2017 kl. 19 - 21 vedhæftes referatet

Brev fra skolebestyrelsesformænd drøftet. Der tages administrativt initiativ til et møde med skoleledere og bestyrelsesformænd.

Jonas Kristinsson deltog ikke i sagens behandling

 

 Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard