Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 29. august 2017

Uddannelsesudvalget - 29-08-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 29. august 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


55. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 56. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder ultimo august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra Økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.067,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsler på 2.124,5 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 56,5 mio. kr., fordelt på serviceområderne (23,2 mio. kr.) og overførselsudgifter samt andre udgifter (33,3 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes at overførsler fra 2016 til 2017 er medtaget i korrigeret budget. Det bør tillige bemærkes, at 1% pulje samt P/L-puljen for 2017 indgår i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. maj er således for positivt, hvis 1%-puljen skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016 og der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnene, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. PL-skønnet pr. 30.6. er opgjort og der lægges samlet 8,2 mio. kr. i kassen, mens 12,7 mio. kr. frigives til områderne.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordelt med 1,5 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,2 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For Center for Ejendomme forventes merforbrug på vintertjeneste, mens der er ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. når der ses bort fra 1% og P/L-puljer. Center for Plan & Miljø venter mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,4 mio. kr. Der er samlet 6,2 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris og Lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,6 mio. kr.

Områdets 1% pulje indeholder 2,9 mio. kr., som ikke er frigivet. Områdets Pris- og lønfremskrivningspulje indeholdt samlet 3,3 mio. kr. Puljen er opgjort pr. 30. juni, hvor der er frigivet 2,4 mio. kr. og der er tilbageholdt 0,9 mio. kr. Det reelle merforbrug er herefter på ca. 5,2 mio. kr. Samlet set bemærkes det, at området er præget af merforbrug. Problemet med merforbrug er påpeget overfor området.

Merforbruget skyldes primært vidtgående specialpædagogiske tilbud (5,2 mio. kr.). Efter en ny gennemgang af budgettet er der konstateret en teknisk fejl, der nedbringer beløbet med 0,5 mio. kr., og dermed et forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Budgettet på området er lagt ud fra en vurdering af det forventede forbrug i tidligere år. Årsagen til merforbruget er primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdsstedet og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn og Ungeområdet.

Merforbruget skyldes desuden "Privat- og efterskoler" (2,1 mio. kr.). Årsagen er at antallet af efterskoleelever har været stigende. Samtidig er antallet af elever der har søgt privatskole steget med ca. 30 procent og resulteret i en merudgift.

Endvidere har området en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbrug på modtageundervisning er udtryk for de faktiske afholdte udgifter til varetagelse af undervisningen. Uddannelsesudvalget er af centerchefen løbende orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som primært vedrører Center for Familie, Social og Beskæftigelse. Der er for centeret 1,8 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 6,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Centeret konstaterer, at tilgangen til opholdssteder, plejefamilier og forebyggende foranstaltninger er stærkt stigende.

For Center for Børn & Undervisnings del af udvalget forventes merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen i samarbejde med Centeret udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Der er dog ca. 1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket umiddelbart kunne signalere et forventet merforbrug.

En del af PL-puljemidlerne frigives til området, som herefter forventes at overholde det samlede budget.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 16,7 mio. kr. Dette skyldes blandt andet barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 9,6 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 0,3 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger samlet ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et mindreforbrug på i alt 2,4 mio. kr.

For Center for Sundhed & Pleje er der mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen, som delvis frigives inden næste budgetopfølgning. Der forventes merudgifter til udekørende personale, mens der ventes mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedr. SOSU-elever.

Merforbruget på Center for Familie, Social & Beskæftigelse udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud. Herudover er der mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 32,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter vedrørende kommunale beskæftigelsestilbud. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob +55 år. Der er siden sidste budgetopfølgning pr. 31.3. foretaget større budgetmæssige omplaceringer mellem funktionerne i udvalgets område.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er udgør 1.457,4 mio. kr., hvortil der skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT).

Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.448,2 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 78,6 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært færdiggørelse af udskudte igangværende og ej påbegyndte anlægsprojekter fra 2016 til 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter hovedparten af alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017. Det er dog ligeledes signaleret at enkelte projekter ikke udføres eller færdiggøres i 2017. Beløbsmæssigt er dette opgjort til ca. 6 mio. kr.

 

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 85 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen taget højde for negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,5 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 bliver tillige ca. 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Der indgår endvidere særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et træk på kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Denne opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 12 måneder. Faxe Kommunes 12 måneders likviditet toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har 12-mdrs. likviditeten været faldende herefter. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. maj 2017 var den faldet til 124,5 mio. kr., svarende til 3.466 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnet i 12 måneders likviditeten. Det forventes, at 12 måneders likviditeten holder sig over 100 mio. kr. i hele 2017.

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 56,5 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er inklusiv overførte driftsbeløb fra 2016 samt inklusiv 1%-pulje og P/L-pulje. 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 9,2 mio. kr. under kommunens serviceramme og ca. 23,2 mio. kr. under det korrigerede budget. Overførselsudgifterne ligger 33,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at hovedparten af anlægsprojekterne forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på ca. 95 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug ifm. færdiggørelse af igangværende anlæg fra 2016. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af budgetopfølgningen et kassetræk på 6,5 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 20,5 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre ca. 95 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

 

Fagudvalgsbehandling

Oversigt over fagudvalgenes behandling/beslutninger er vedhæftet som bilag

 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 56,5 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 23,2 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 33,3 mio. kr.

Anlægsudgifterne forventes at udgøre 20,5 mio. kr. mere end det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 nu indgår i de korrigerede budgetter, mens 1%-pulje og PL-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

12 måneders likviditeten udgør pr. 31. maj 2017 124,5 mio. kr., hvilket svarer til 3.466 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring.
 • At alle udvalg medvirker til minimering af drift- og anlægsudgifter i 2017, således at kommunens samlede brutto anlægsudgifter kan holdes indenfor den samlede økonomiske ramme i kommunen samt at forbruget ikke medfører risiko for sanktioner som følge af overskridelser i regnskab 2017.
 • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

anbefales

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 57. Handlemuligheder på baggrund af budgetopfølgning 31. maj 2017

Sagsnr: 17.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetopfølgning 31. maj 2017, hvor Uddannelsesudvalgets rammebudget udviser et merforbrug på ca. 7,5 mio. kr. på den ordinære drift, fremlægges der i denne sag forslag til konkrete handlinger til imødegåelse af merforbruget på området. Endvidere præsenteres forskellige tiltag som skal imødegå, at det skønnede merforbrug stiger i indeværende budgetår.

 

Budgetopfølgning 2/2017 pr. 31. maj (BO2/2017)

 

På Uddannelsesudvalgets område forventes merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er samlet 6,1 mio. kr. i de låste puljer (1 % puljen og Pris- og lønfremskrivningspuljen).

Uden brug af de låste puljer forventes merforbrug på driften på ca. 7,5 mio. kr. Afvigelsen vedrører primært merforbrug, som er opgjort herunder i tabel 1

 

 

Merforbruget og låste puljer udgør i alt 8,8 mio. kr. Den samlede stigning i udgifter på områderne fra 2016 til 2017 er 14 %. Til sammenligning er KL´s gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning fra 2016-2017 på 1,7 %
 

Merforbruget på "Vidtgående specialpædagogiske tilbud" (5,2 mio. kr.) skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser på opholdssteder og tilhørende skoletilbud, samt en konsekvens af et øget antal visiterede anbringelser på Børn- og Ungeområdet. Samlet set forventes udgifterne at stige ca. 16 % fra 2016 til 2017.

 

Merforbruget på "Bidrag til privatskoler, efterskoler m.v." skyldes primært en stigning i antallet af elever på privatskoler. Samlet set forventes udgifterne at stige ca. 11 % fra 2016 til 2017.

Merforbruget på modtageundervisning i folkeskolen, skyldes det stigende antal flygtninge- og emigrantbørn, som visiteres til modtageundervisning. Samlet set forventes udgifterne at stige ca. 17 % fra 2016 til 2017.
Det tildelte budget er beregnet på baggrund af et spænd på 64-72 elever. Det forventede elevtal i modtageundervisningen i 2017 er p.t. på 106 elever. Uddannelsesudvalget er bl.a. ved budgetopfølgningne i marts 2017 blevet orienteret om den budgetmæssige udvikling på området.

 

Faktorer som påvirker den faktiske økonomiske udfordring ved BO2/2017

Den samlede afvigelse på 7,5 mio. kr. ved BO2/2017 er opgjort som "et merforbrug uden låste puljer". Der er imidlertid andre faktorer, som skal tages i betragtning, når den samlede udfordring på Uddannelsesudvalgets område skal identificeres. Disse faktorer svarer jfr. tabel 2 samlet set til et merforbrug på 2,9 mio. kr., som skal tillægges udfordringen på de ca. 7,5 mio. kr. Det betyder, at den samlede økonomiske udfordring på Uddannelsesudvalgets område reelt er 10,4 mio. kr.

 

 

"Efter- og videreuddannelse på i folkeskolen" er i BO2/2017 opgjort til et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Det fremstår dermed som om, at puljen kan modregnes merforbrug på andre områder. Der imidlertid tale om bundne midler med delvis statsfinansiering. Derfor overføres midlerne som udgangspunkt og kan dermed ikke bidrage til en forbedring af det samlede resultat.

 

"Demografi (Skole)" er budgetteret med ca. 1,1 mio. kr. og dækker de tilskrivninger på folkeskoleområdet som relaterer sig til den demografiske udvikling. Midlerne er som udgangspunkt låst, men kan frigives hvis der kan påvises øget aktivitet svarende til det i demografien tildelte. Midlerne er i BO2/2017 opgjort til et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Det fremstår dermed som om, at midlerne kan modregnes merforbrug på andre områder. Midlerne er imidlertid ikke frigivet og kan dermed ikke bidrage til en forbedring af det samlede resultat.

 

"Demografi (SFO)" er budgetteret med ca. 0,8 mio. kr. og dækker de tilskrivninger på skolefritidsordninger (SFO) som relaterer sig til den demografiske udvikling. Midlerne er som udgangspunkt låst, men kan frigives hvis der kan påvises øget aktivitet svarende til det i demografien tildelte. Midlerne er i BO2/2017 opgjort til et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. Det fremstår dermed som om, at midlerne kan modregnes merforbrug på andre områder. Midlerne er imidlertid ikke frigivet og kan dermed ikke bidrage til en forbedring af det samlede resultat.

 

"Teknisk korrektion til BO2/2017" skyldes en manglende konsekvensretning i tal- og tekstmaterialet af en udmøntning fra de centrale konti til delområdet Øen. Derved er der fejlagtigt opgjort et merforbrug på 0,5 mio. kr. under delområdet, som påvirker det samlede resultat på "Vidtgående specialpædagogiske tilbud". Fejlen bidrager således til en forbedring af det samlede resultat.

 

Budgetændringer siden BO2/2017

 

Siden indhentning af datamaterialet, som ligger til grund for BO2/2017, er der gennemført budgetændringer på Uddannelsesudvalgets område på ca. 2,5 mio. kr. Det betyder, at den samlede økonomiske udfordring på Uddannelsesudvalgets område kan nedjusteres fra ca. 10,4 mio. kr. til ca. 7,9 mio. kr. Budgetforbedringerne ses i tabel 3

 

 

 

"Pris- og lønfremskrivning frigivet" relaterer sig den låste pulje, der som tidligere nævnt ikke er medregnet i resultatet på BO2/2017.  I forbindelse med udmøntningen af budgettet for 2017 blev 50% af pris- og lønfremskrivningen tilbageholdt i en pulje, med henblik på senere regulering og efterudmøntning, når de endelig pris- og lønskøn fra KL blev udsendt i juni 2017. På baggrund af dette skøn er der af de tilbageholdte midler på ca. 3,3 mio. kr. udmøntet ca. 2,4 mio. kr. direkte til driftsområderne.

 "Midtvejsregulering - privatskoler, efterskoler m.v." relaterer sig til en ændring af det kommunale bidrag til staten, som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017. På den baggrund har Faxe Kommune modtaget 0,116 mio. kr. i midtvejsregulering for 2017.

 

Handlemuligheder i forhold til økonomisk udfordring på ca. 7,9 mio. kr.

 

Center for Børn & Undervisning anviser herunder handlemuligheder, som kan nedbringer den økonomiske udfordring på Uddannelsesudvalgets område. Der anvises samlet handlemuligheder svarende til 7,3 mio. kr. Der anvises besparelsesforslag for ca. 2,4 mio. kr. i tabel 4 - og forslag til frigivelse af tilbageholdte midler på ca. 4,9 mio. kr. i tabel 5. Der udestår således en restudfordring på 0,6 mio. kr.

 

 

  

"Efter og videreuddannelse" vedrører efter og videreuddannelse af lærer og ledere på skoleområdet. Der er årligt afsat 1 mio. kr. til dækning af egenfinansiering. Alle midler på området overføres mellem årene.
Området indeholder imidlertid både konti med statslige indtægter - som
skal overføres, såvel som konti med den kommunale egenfinansieret - hvor overførselsniveauet ikke er bundet.
Over de seneste år er midler afsat til den kommunale egenfinansieret akkumuleret og der er til Budget 2018 fremsat forslag til en engangsreduktion af budgettet på 1,2 mio. kr. Besparelsen kan fremrykkes til 2017, med den konsekvens, at forslaget til Budget 2018 ikke kan effektueres.

"Efter og videreuddannelse" vedrører et opdateret skøn af det forventede forbrug på den del af ovenstående midler, som aktuelt dækker vikarudgifter i forbindelse med videreuddannelse under Mærsk projekt ”NaturligVis”. Det skønnes, at yderligere 0,400 mio. kr. kan indgå i ovenstående reduktion.

"Centerkonti direkte under chef" vedrører tilbageløbsmidler i 2017 i forbindelse med ansættelse af ny koordinerende sprogkonsulent i Center for Børn & Undervisning og reorganisering af indsatsen.

 

"Ungdomsskolen - effektivisering 1/8 -31/12" vedrører vurderede effektiviseringsmuligheder og muligheder for udsættelse af aktiviteter inden for Ungdomsskolen samlede virke i 2017. Ungdomsskolens resultat forventes således, at ændre sig fra 0,1 mio. kr. i merforbrug ved BO2/2017 til et mindreforbrug på 0,150 mio. kr.

 

"Sund mad (Midtskolen)"  vedrører den politisk besluttede ”Prioriteringspuljen til forbedret kvalitet i folkeskolen” hvorunder Uddannelsesudvalgets har tildelt hver af skolerne 0,3 mio. kr. til projektet ”Sund kost og madordninger i folkeskolen”. Det er muligt, ikke at igangsætte projektet på Midtskolen og derved opnå et mindreforbrug på 0,333 mio. kr. Projektet er igangsat på Østskolen og Vestskolen.

 "Åben skole (erhverv/fritid)vedrører den politisk besluttede pulje på 1, 0 mio. kr. årligt til samarbejde med andre eksterne interessenter i folkeskolen, herunder Musikskolen, foreninger og erhvervslivet. Der er aktuelt ca. 0,065 mio. kr. i uforbrugte midler, som er øremærket foreninger og erhvervsliv. Hvis der undlades at iværksætte flere initiativer i 2017, kan disse midler indgå som finansiering af merforbrug på andre områder.

 "PALS" vedrører en udviklingsmodel, som har til hensigt at udvikle, styrke og støtte en positiv, inkluderende og proaktiv skolekultur, som omsættes til handling i læringsmiljøet. PALS tager således sit afsæt på en platform, der fremmer positive interaktioner i samspillet mellem lærere, pædagoger og elever. Den foreslåede besparelse på 0,035 mio. kr. ud af det årlige budget på 0,078 mio. kr. kan indhentes ved at skære ned på koordinatorens planlagte arrangementer, herunder møder og forplejning. Endvidere vil der være mindre vejledning til skolerne i 2. halvår 2017.   

"Elev- og Ungedemokrati" vedrører midler på centrale konti, som er afsat til elevrådets generelle arbejde og eventuelle projekter. Hvis der ikke igangsættes yderligere initiativer vurderes det, at 0,020 ud af de afsatte 0,050 mio. kr. kan indgå som finansiering af merforbrug på andre områder.

 

 

 

 "1 % - puljen" vedrører en samlet reduktion på Uddannelsesudvalgets område på 1 % - som efter budgetvedtagelse er udskilt fra det vedtagne budget og samlet i en låst pulje. Byrådet vedtog princippet i Budget 2015 for at øge budgetsikkerheden - og princippet er videreført i 2016 og 2017.  Puljen kan kun disponeres under særlige omstændigheder og efter godkendelse i Direktionen. På Uddannelsesudvalgets området er puljen 2,8 mio. kr. af alle budgetter. Midlerne er placeret på udvalgets ramme og kan disponeres af Udannelsesdvalget uden påvirkning af kassen.

 

"Demografi (Skole)" vedrører, som tidligere nævnt tilskrivninger på folkeskoleområdet som relaterer sig til den demografiske udvikling. Der kan ikke påvises øget aktivitet, hvorfor midlerne som udgangspunkt ikke frigives. Midlerne er placeret på udvalgets ramme.

 

"Demografi (SFO)" vedrører, som tidligere nævnt til tilskrivninger på Skolefritidsområdet som relaterer sig til den demografiske udvikling.Der kan ikke påvises øget aktivitet, hvorfor midlerne som udgangspunkt ikke frigives. Midlerne er placeret på udvalgets ramme og kan disponeres af Udannelsesdvalget uden påvirkning af kassen.

 

 

Opbremsning i udviklingen af udgiftsniveauet

 

For at håndtere det aktuelle merforbrug og sikre yderligere akumulering af merforbruget i værksættes nedenstående tiltag:  

 

Månedlig budgetopfølgning Fremsendes til Uddannelsesudvalget

Der udarbejdes månedlige budgetopfølgninger resten af året på Uddannelsesudvalgets område. Første budgetopfølgning inklusiv nye skøn over forbruget, vil ske med udgangspunkt i budgetopfølgning pr. 31. august 2017.

 

Midlertidigt ansættelsesstop

Der indføres midlertidigt ansættelsesstop på hele uddannelsesudvalgets område. I de situationer, hvor det vurderes at ansættelse er nødvendigt for at kunne opretholde serviceniveauet på området, kan det kun ske efter forudgående godkendelse af centerchefen.

 

Midlertidigt ndkøbsstop

Der indføres midlertidigt indkøbsstop på hele uddannelsesudvalgets området. Allerede planlagte aktiviteter, samt kontraktlige forhold afholdes forsat, samt skønnede nødvendige udgifter. Der opfordres til generel mådehold på alle indkøb.

 

Ingen nye visistationer til specialområdet pr. 1. august 2017

Der er et særligt stort pres på det specialiserde område. En del af merudgiften på området skyldes at en høj andel af elever fra almenområdet visiteres til specialområdet. For at hindre en forsat vækst i stigning af merudgiften på området visiteres der pr. 1. august 2017 ikke flere børn til de specialisrede område.

 

Revurdering af nuværende visistationer til specialområdet

Der iværksættes en gennemgang af allerede visiterede elever til det specialiserede område med henblik på tilpasning, hvor behovet har ændret sig.

 

Kuglegravning af styringsværktøjer på det specialiserede område

I samarbejde med Center for Famile, Social og Beskæftigelse påtænkes indført BDO styringsværktøj, til registrering af alle ydelser i relation til hele det specialicerede område, herunder udgifter til skoleophold, behandlingsdel, samt befordringsudgifter. I forbindelse med implementering af nyt styringsværktøj vil der ske gennemgang af alle visiterde elever, samt opfølgning på, om alle mellemkommunale betalinger gennemføres i indeværende budgetår.

 

Udarbejdelse af handleplaner på Vestskolen og Østskolen

Der udarbejdes konkret handleplaner for Vestskolen og Østskolen med henblik på at minimere det skønnede merforbrug, som det er opgjort pr. 31. maj 2017.

 

Restrukturering af TVÆRS

Det tværfaglige samarbejde – TVÆRS, er et forum, hvor fagpersoner fra Center for Familie, Social og Beskæftigelse samt Center for Børn og Undervisning rådgiver og forebygger i det daglige arbejde med børn i skoler og dagtilbud. I øjeblikket foregår det distriktsvis  på hver af de 3 skoler og de 3 dagtilbud. Ambitionen er at bringe den forebyggende rådgivning tættere på praksis, hvorfor vi er i gang med at afdække vilkår ved en yderligere decentralisering, så det kommer til at foregå på hver enkelt afdeling. Formålet er dels at antallet af underretninger vil falde samtidig med at inklusionsraten vil være stigende. 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

 Sagens økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke tiltag og evt. puljer uddannelsesudvalget ønsker at prioriterer

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller at

 

 1. budget til kommunal egenfinansiering af efter- videreuddannelse reduceres med 1.2 mio. kr.
 2. efter- videreuddannelsesmidler til projekt Naturlig Vis reduceres med 0.4 mio. kr.
 3. centekonti direkte under chef reduceres med 0.1 mio. kr.
 4. Ungdomsskolens budget reduceres med 0.250 mio. i resten af 2017
 5. Midtskolens andel af "Sund mad" projektet på 0.333 mio. kr. ikke anvendes til formålet
 6. budgettet til åben skole reduceres med 0.65 mio. kr.
 7. budgettet til PALS reduceres med 0.35 mio. kr.
 8. budgettet til elev- og ungedemokrati reduceres med 0.020 mio. kr.
 9. 1% puljen på 2.865 mio. kr reserveres
 10. demografimidler til skole og SFO reserveres
 11. de midlertidige ansætteles- og indkøbsstop godkendes
 12. der udarbejdes månedlig budgetopfølgning på Uddannelsesudvalgets område

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt med følgende præciseringer

ad 1det præciseres der er tale om uforbrugte midler i 2017 inklusiv overførte midler fra 2016

ad 2 idet det er uforbrugte midler og vi fortsat kan deltage i Naturlig Vis

ad 4 - 8 udgår

ad 11, ændres således at "Ansættelser og større indkøb skal koordineres med centerchefen"

 

 Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 

 58. Opfølgning på høringsproces vedr. klubstrukturen

Sagsnr: 17.00.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

I denne sag følges der op på de indkomne høringssvar i forbindelse med Uddannelsesudvalgets behandling af klubstrukturen, og der opstilles forslag til den videre proces.

Baggrund

Uddannelsesudvalget behandlede ved deres møde d. 28. marts 2017 fire mulige modeller for klubstrukturen i Faxe Kommune. Med modellerne peges der på følgende:

 

1.A. Nuværende klubstruktur

Klubben fortsætter i sin nuværende struktur med 6 lokale afdelinger og 2 ugentlige åbningsdage.

 

1.B. Mindre åbent i nuværende klubstruktur

Klubben fortsætter i sin nuværende struktur med 6 lokale afdelinger, men med 1 ugentlig åbningsdag.

 

2. To storklubber

Der laves en storklub i Haslev og en i Faxe by med 3 ugentlige åbningsdage.

 

3. To storklubber med en mobil klubenhed

Der laves en storklub i Haslev og en i Faxe by med 3 ugentlige åbningsdage. Derudover indkøbes en mobil klubenhed, som kan bevæge klubaktiviteter rundt i hele kommunen med fast holdeplads i perioder – fx ved stranden om sommeren.

 

Se bilag 1 for uddybning af ovenstående forslag.

 

Uddannelsesudvalget besluttede at sende alle modellerne i høring frem til d. 1. juli 2017 og i den sammenhæng gennemføre en direkte dialog med de unge i klubberne. Der blev derfor arrangeret en aften, hvor Uddannelsesudvalget besøgte klubben på Søndergade i Haslev samt Strandklubben i Faxe Ladeplads, og kom i dialog med de tilstedeværende unge. Referatet af denne dialog er vedlagt som et høringssvar. De deltagende udvalgsmedlemmere udtrykte ved dette besøg et ønske om at besøge de resterende klubafdelinger i kommunen, inden en endelig beslutning om klubstrukturen forestages. Dvs. et besøg i forlængelse af høringsprocessen.

 

Status

Der er modtaget 11 høringssvar, inklusiv referatet af dialogen med de unge.

 

I seks af høringssvarene anbefales model 3. Primært fordi de to storklubber vil imødekomme et behov om at tilpasse driften, samtidig med at den mobile enhed imødekommer mulighed for fleksibilitet i forhold til de unges behov, problemstillinger og lokale liv.

I et af høringssvarene anbefales model 1. Primært fordi den nemme adgang til klubben ønskes bevaret.

 

De øvrige høringssvar indeholder ikke anbefalinger, men fremstiller perspektiver til Uddannelsesudvalgets beslutning, herunder for eksempel:

 

·         At klubstrukturen tænkes strategisk ind i arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik

·         At en ny klubstruktur også bør medtænke transport til de unge, hvilket ikke er inkluderet i budgettet.

·         At det er vigtigt at bevare en kontakt til de unge i deres lokalmiljø

·         At 5. og 6. klasserne medtænkes for at styrke overgangen til klubben

·         At forholdene for handicappede unge er gode, herunder både i forhold til transport og brug af tilbud

 

Alle høringssvar er vedlagt i et samlet bilag, jf. bilag 2.

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge 

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at der gennemføres yderligere dialog.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 59. Status på arbejdet med implementering af ny sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Sagsnr: 28.00.00-P20-2-16 Sagsansvarlig: Simon Bjerrum

Sagsfremstilling

I denne sag gives en status på arbejdet med at implementere Faxe Kommunes nye Børne- og Ungepolitik. Der præsenteres faglige indsatsområder, fælles resultatmål og ramme for handleplansarbejdet på det samlede børne- og ungeområde.

Baggrund

Byrådet behandlede og godkendte Faxe Kommunes nye sammenhængende Børne- og Ungepolitik på et byrådsmøde d. 17. november 2016. Politikken indeholder en vision og 3 metaforer, som hver er konkretiseret gennem en målsætning. Herunder opsummeret:

 

Politisk vision

Visionen

Et aktivt og ligeværdigt fællesskab,

hvor alle har mulighed for at klare sig godt

 

Politiske metaforer og målsætninger

1.     Vi står på tæer

skaber udsyn og holder balancen

 

Kvaliteten i børn og unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves

 

2.     Vi åbner døre

og er klar til at hjælpe over dørtrinnet

 

Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv

 

3.     Vi er holdspillere

og bruger hele banen

 

Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

 

I forlængelse af Byrådets beslutning blev der nedsat en styregruppe bestående af en direktør samt centercheferne for Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Styregruppen iværksatte en tværgående implementeringsplan for det samlede børne- og ungeområde i Faxe Kommune.

 

Status

Implementeringsplanen blev iværksat i november 2016 og har i perioden frem til august 2017 bevæget sig gennem 4 faser, hvor nedenstående produkter er blevet udviklet.

Baseline

I forlængelse af byrådsmødet d. 17. november 2016 blev igangsat en indsamling af tilgængelig data for det samlede 0-30 års område. Formålet med dette var at informere og målrette den kommende implementeringsproces samt at give et afsæt til at kunne dokumentere effekten af arbejdet med den nye Børne- og Ungepolitik gennem datastyring og konkrete resultatmål.  

Faglige indsatsområder

Arbejdet med at udvikle fælles faglige indsatsområder blev iværksat på et heldagsseminar d. 15. december 2016, hvor direktør, 4 centerchefer, en række relevante niveau-4 ledere og konsulenter samt enkelte øvrige samarbejdspartnere deltog.

Seminaret førte til udviklingen af 8 faglige indsatsområder for børne- og ungeområdet, som blev endelig godkendt af styregruppen i februar 2017. Indsatsområderne har til formål at skabe en fælles faglig retning for operationalisering af Børne- og Ungepolitikken. Indsatsområderne er derfor tilknyttet Børne- og Ungepolitikkens 3 metaforer på følgende måde:

Politisk vision

Visionen

Et aktivt og ligeværdigt fællesskab,

hvor alle har mulighed for at klare sig godt

 

Politiske metaforer og målsætninger

1.     Vi står på tæer

skaber udsyn og holder balancen

 

Kvaliteten i børn og unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves

 

2.     Vi åbner døre

og er klar til at hjælpe over dørtrinnet

 

Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv

 

3.     Vi er holdspillere

og bruger hele banen

 

Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

 

Faglige indsatsområder

·          Tidlig indsats

·          Meningsfuld effekt

·          Lyst til læring

·          Sund livsstil

·          Gensidigt ansvar

 

·          Plads til alle

·          Relationen først

·          Meningsfulde sammenhænge

 

 

Fælles resultatmål for 2018-2019

De fælles resultatmål for 2018-2019 blev udviklet med henblik på at kunne dokumentere effekt af arbejdet med Børne- og ungepolitikken og de faglige indsatsområder. Styregruppen har i den sammenhæng prioriteret en række mål, som viser, hvor det forventes, at effekten af arbejdet med de faglige indsatsområder i de kommende år kan ses. Derfor fremstår resultatmålene i en sammenhængene kæde af mål med nedslag ved 0-5 års-, 6-16 års- og 17-30 års alderen. Målene er følgende:

Politisk vision

Visionen

Et aktivt og ligeværdigt fællesskab,

hvor alle har mulighed for at klare sig godt

 

Politiske metaforer og målsætninger

4.     Vi står på tæer

skaber udsyn og holder balancen

 

Kvaliteten i børn og unges hverdag øges og de nationale målsætninger efterleves

 

5.     Vi åbner døre

og er klar til at hjælpe over dørtrinnet

 

Børn og unges trivsel, læring og uddannelse fremmes til et kompetent voksenliv

 

6.     Vi er holdspillere

og bruger hele banen

 

Samarbejdet med, om og mellem børn og unge styrkes

 

Faglige indsatsområder

·          Tidlig indsats

·          Meningsfuld effekt

·          Lyst til læring

·          Sund livsstil

·          Gensidigt ansvar

 

·          Plads til alle

·          Relationen først

·          Meningsfulde sammenhænge

 

Fælles resultatmål

2018-2019

0-5 år

Arbejdet med pædagogiske læreplaner styrkes

Andelen af børn med sen skolestart reduceres

De pædagogiske læringsmiljøer styrkes

6-16 år

Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år

Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

Flere elever skal være uddannelsesparate

17-30 år

Flere udsatte unge skal påbegynde ungdomsuddannelse

Færre unge skal være på offentlig forsørgelse

Flere unge skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse

Resultatmålene sætter samtidig rammen for handleplansarbejdet i 2018-2019, da det her bliver tydeligt for aktørerne på børne- og ungeområdet, hvad deres forskellige tiltag og aktiviteter forventes at skulle bidrage til i den overordnede indsats.   

Ramme for handleplansarbejdet i 2018-2019

Det sidste halvår af 2017 er afsat til koordinering og beskrivelse af handleplaner, der orienterer sig mod opfyldelse af de fælles resultatmål. I dette led af arbejdet har styregruppen prioriteret tid til tværgående koordinering og inddragelse af niveau-5 ledere, medarbejdere, bestyrelser, osv.

Nogle fagområder arbejder til dagligt mere eller mindre direkte med resultatmålene, mens andre bidrager mere indirekte til dem. Derfor er der i handleplansarbejdet lagt et prioriteret fokus på ”det arbejde vi løfter sammen” frem for det vi løfter hver især. Det betyder, at handleplanen vil fremhæve en række fælles tiltag, som kræver tværgående tænkning og handling.

Der udpeges en primær tovholder til at koordinere og beskrive tiltaget med de relevante samarbejdspartnere. Det kan fx være, at skolelederne bliver tovholdere på et tiltag om ”nye læringsfællesskaber”, hvilke kræver koordinering med PPR, Sundhedsplejen, Familiehuset og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. I den sammenhæng vil skolelederne være ansvarlige for at koordinere og samle beskrivelser på samarbejdet, indholdet og målene for dette tiltag.    

Rækken af fælles tiltag vil være færdigbeskrevet i august 2017, hvorefter handleplansarbejdet iværksættes.

 

Evaluering

Handleplansarbejdet evalueres og revideres efter perioden 2018-2019. Her følges der op på de fælles resultatmål, og effekten af arbejdet dokumenteres til Byrådet.

Der laves nye handleplaner i sidste halvår af 2019, som beskriver arbejdet for den følgende periode 2020-2021.

 

 

Lovgrundlag

Lov om Social Service

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at status på arbejdet tages til efterretning

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 60. Årsrapport vedr. tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingssteder og anbringelsessteder

Sagsnr: 17.03.17-K09-4-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

I denne sag behandles årsrapporten 2016/2017 vedr. tilsyn med specialundervisning til børn og unge på interne skoler på dagbehandlingstilbud og anbringelsesstedet herunder en beskrivelse af opgaven, samt konklusionen på de gennemførte tilsyn.

 

Baggrund

En intern skole er et undervisningstilbud på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted.

Faxe Kommune har tegnet undervisningsoverenskomst med Heldagsskolen Bråby, Heldagsskolen Lindersvold og Karise Heldagskole om undervisning af elever, der er henvist til specialundervisning jf. folkeskolelovens § 22 stk. 5

Overenskomsten er indgået i henhold til folkeskoleloven og Bekendtgørelse nr. 702 af 23.06.2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Overenskomsten har til formål at sikre, at børn og unge, der undervises i et dagbehandlingstilbud eller en intern skole på et anbringelsessted, får en undervisning, der opfylder kravene i henhold til folkeskoleloven.

Overenskomsten er desuden et udtryk for at undervisningsstedet godkendes som egnet til at varetage specialundervisning og dagbehandling.

Center for Børn & Undervisning fører tilsyn med undervisningen på de interne skoler.

 

Sådan løser vi opgaven

Tilsynsfunktionen skal sikre, at elever henvist til specialundervisning på et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted modtager en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynsfunktionen skal desuden sikre, at den interne skole lever op til de aftaler, der er indgået i forhold til undervisningsoverenskomsten, herunder at undervisningen gives i overensstemmelse med de fastsatte time- og læseplaner.

Tilsynet foretages efter behov. Dog gennemføres mindst ét anmeldt og ét uanmeldt tilsynsbesøg pr. skoleår. Et besøg strækker sig typisk over 1 – 2 dage.

Tilsynet gennemføres ved overværelse af undervisningen og ved samtale med elever, medarbejdere og ledelse. Tilsynet kan på baggrund af besøgene og samtalerne give vejledninger og evt. påbud om ændringer i og omkring skolens undervisningstilbud, hvis tilbuddet ikke lever op til folkeskolens bestemmelser.

Center for Børn & Undervisning udarbejder hvert år en tilsynserklæring for det forgangne skoleår for hver af skolerne.

En vejledning fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling fra maj 2016 giver mulighed for at give en tilbagemelding om konklusionerne af tilsynet til kommunalbestyrelsen/Uddannelsesudvalget.

 

Konklusion

Samtalen med skolens ledelse og den overværede undervisning gav Center for Børn & Undervisning det indtryk, at der alle steder arbejdes seriøst med at overholde alle formalia vedr. visitation, fraværsregistrering, årsplanlægning og timetalsplaner samt afvikling af test og prøver.

Enkelte forhold har givet anledning til anmærkninger, hvorefter forholdet straks er blevet rettet. Det drejer sig om følgende:

 

 • Ved gennemgang af elevernes ugeskemaer viste det sig, at enkelte elever på henholdsvis Heldagsskolen Bråby og Karise Heldagsskole ikke fik det pligtige timetal i enkelte fag, og at de ligeledes manglede enkelte fag. Dette skyldes den store aldersmæssige spredning i klasserne og de heraf følgende forskellige krav til fag og timetal.
  Skolerne har efterfølgende korrigeret timetalsplanen og ugeskemaerne, så det er tydeligt, at skolerne planlægger med de korrekte fag og timetal.
 • Skolerne dokumenterer elevernes eventuelle fritagelse for prøver i skemaer fra Faxe Kommune. Dog er afsnittene mht. begrundelse for fritagelse og om, hvordan eleverne i stedet evalueres, mangelfuldt beskrevet i de eksempler tilsynet fra set. Alle skoler er i gang med at indarbejde en praksis således, at det mere præcist beskrives, hvordan skolen vil evaluere elevens faglige niveau i de fag, eleven er fritaget fra.

 

Tilsynet har ikke givet anledning til yderligere væsentlige og alvorlige anmærkninger.

Lovgrundlag

Overenskomsten, tilsynet og undervisningen er omfattet af

 • Lov om Folkeskolen
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i folkeskolen
 • Bekendtgørelse om specialundervisning og anden socialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at årsrapporten tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Udvalget efterlyser opfølgning på de anførte bemærkninger i tilsynet

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 61. Skærpede indsatser mod mobning

Sagsnr: 17.00.01-G01-54-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2016 udkom ”Aktionsplan for at forebygge og forhindre mobning” – udarbejdet af Børns Vilkår, Børnerådet, Red Barnet og Undervisningsministeriet. På baggrund af anbefalinger heri, er der vedtaget ændringer i undervisningsmiljø-loven og folkeskoleloven med virkning fra den 1. august 2017.

Loven medfører

 1. Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne
 2. Klageadgang til kommunalbestyrelsen
 3. En statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM 

Uddybning og konsekvenser af lovtekst

Ad 1. Skærpede krav til antimobbestrategi på skolerne

Alle folkeskoler skal ifølge ’Bekendtgørelsen om fremme af god orden i folkeskolen’ have et værdiregelsæt, der skal beskrive retningslinjer for god adfærd på skolen og pejlemærker for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte.

Pr. 1. august 2017 skal værdiregelsættet også indeholde en antimobbestrategi, herunder en strategi mod digital mobning. Desuden skal der udarbejdes en handleplan ved problemer med det psykiske undervisningsmiljø. Skolebestyrelsen har kompetence og pligt til at fastsætte dette, som en del af værdiregelsættet.

Er der ikke inden skoleårets begyndelse fastsat en antimobbestrategi, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en sådan, som gælder, indtil en antimobbestrategi bliver fastsat af skolebestyrelsen (jf. § 1B i Bekendtgørelse om elevers og studerendes undervisningsmiljø).

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet en antimobbestrategi, der skal gælde for de skoler, der endnu ikke selv har udarbejdet en antimobbestrategi. Antimobbestrategien er vedlagt som bilag.

Skolerne sender i august en oversigt til Center for Børn og Undervisning over antallet af sager, herunder en opgørelse af, hvor mange sager, der er sendt videre til den statslige klageinstans, samt resultatet heraf.
Efterfølgende udarbejder Center for Børn og Undervisning en samlet årsrapport for Faxe Kommunes skolevæsen.

Ad 2: Klageadgang til kommunalbestyrelsen

Elever og forældre kan i første omgang indbringe en sag om mobning til kommunalbestyrelsen, hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på skolen.

De almindelige regler om intern delegation giver kommunalbestyrelsen ret til at overlade vurderingen af klagen til Center for Børn & Undervisning, eller videre til skolens leder.

Kommunalbestyrelsen skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesagen skal behandles.

Ad 3: En statslig klageinstans under Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM

Får elever og deres forældre ikke medhold af kommunalbestyrelsen, kan klagen sendes videre til en ny klageinstans hos DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø.

DCUM får mulighed for at komme med påbud til skoler og uddannelsesinstitutionerne.

Statsforvaltningen vil ved manglende efterlevelse af påbud kunne træffe beslutning om suspension eller bortfald af den ulovlige beslutning eller i særlige tilfælde udstede tvangsbøder til de ansvarlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, indtil påbuddet efterkommes.

Lovgrundlag

 • Lov om Folkeskoleloven,
 • Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen
 • Bekendtgørelse om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

 • Kompetencen til at behandle sager om mobning delegeres til skolelederen af distriktet.
 • Uddannelsesudvalget orienteres 1 gang årligt i en orienteringssag.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Der udarbejdes en pressemeddelelse om antimobbestrategien i Faxe Kommune

Sagen afgøres i Uddannelsesudvalget

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 62. Ejendomsstrategiens spor 6, Faxe Ladeplads

Sagsnr: 82.25.00-P25-1-15 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig

Sagsfremstilling

I denne sag skal der tages stilling til placering af SFO 2 og 3 samt klub på Østskolen, afdeling Hylleholt samt inventar og indretningsønsker fra interessenterne og udbedring af bygningsmæssige efterslæb. Sagen behandles i Uddannelsesudvalget og i Teknik- og Miljøudvalget.

 

Tidligere beslutninger: Byrådet besluttede 9. juni 2015 pkt. 90, at der ikke flyttes nye aktiviteter til Mælkevejen, og at overflødige stuer lukkes af, så disse ikke skal rengøres/opvarmes i større omfang. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 11. februar 2016 pkt. 20, hvor det blev besluttet:

 • At den vidtgående specialundervisning af førskolebørnene, som tidligere blev varetaget af Taleinstituttet, skal placeres på Mælkevejen i Faxe Ladeplads. Dette er effektueret.
 • At udearealer ved Østskolen, afd. Hylleholt opgraderes. Dette besluttede byrådet 17. november 2016 pkt. 226, og det er gennemført.
 • At Labyrint flyttes til Sømandshjemmet. Dette er ændret ved Byrådets beslutning 13. april 2016 pkt. 65, hvor det blev besluttet, at Labyrint placeres i seminariebygningerne i Haslev. Dette er effektueret.
 • At Sømandshjemmets klubaktiviteter flyttes til afd. Hylleholt. Dette er effektueret men til midlertidig placering.
 • At omfanget af interne flytninger på afd. Hylleholt afventer endelig projektering, hvor relevante interessenter er med.

 

Forslag efter interessentinvolvering: Klubaktiviteterne fra Sømandshjemmet er flyttet midlertidigt ind på Østskolen, afdeling Hylleholt i pavillonbygning, der kaldes Hytten. Klubaktiviteterne er i tidsrummet 18.30 til 21.30 tirsdag og torsdag, og der kommer 15 til 20 unge i alderen 13 til 18 år.

Hytten rummer endvidere SFO 2- og 3-aktiviteter om eftermiddagen for ca. 80 børn. Hytten kan ikke rumme alle børnene; der anvendes derfor også lokaler i blok A.

Meldingerne fra interessenterne er, at det ikke er optimalt at dele Hytten mellem SFO 2 og 3 og klubtilbuddet, da aldersforskellen er stor, og det er vanskeligt at multiindrette den forholdsvis lille pavillon til de forskellige behov.

Derfor anbefales det at indrette klub i blok F, hvor der tidligere var tandlægeklinik. Dette kan gøres ved at nedrive nogle lette vægge og afblænde nogle vvs-installationer. Klubben får med denne placering direkte adgang til det nyindrettede udeareal. Arbejdet vurderes til at koste 50.000 kr. Der gøres opmærksom på, at der i Center for Børn & Undervisning arbejdes på en klubstrategi, hvor tre modeller er i spil. Dette er behandlet i Uddannelsesudvalget 28. marts 2017, pkt. 22. Der er sendt tre modeller for klubstruktur i høring. Vurderingen er, at der kan træffes beslutning om, hvordan klubstrukturen skal være i det tidlige forår 2018.

 

Modellerne for klubstruktur, som er i høring, har følgende indflydelse på placering af klubtilbud på Østskolen, afdeling Hylleholt.

Model 1 (nuværende klubstruktur): Den midlertidige klubløsning opgraderes til permanent løsning i tandlægeklinikken. Herunder at lokale C2 i blok C bookes til brug tirsdage og torsdage. Til SFO 2 og 3 optimeres indretningen i blok A.

Model 2 (to store klubber - en i vest og en i øst). SFO 2 og 3 rykker ind i tandlægeklinik, hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt.

Model 3 (to store klubber - en i vest og en i øst + mobil enhed). Hvis klubtilbuddet i øst placeres andetsteds end Hylleholt, vil mobil enhed komme til Hylleholt ca. 10 gange om året. Dette kan foregå i og omkring blok C i fælleslokale C2. Hvis klubtilbud placeres på Hylleholt i tandlægeklinikken, kan der indrettes SFO 2 og 3 i bygning A.

Uanset valg af klubstrukturen vil indretningen i tandlægeklinikken kunne anvendes. Enten til klub eller til SFO 2 og 3. Hytten foreslås rømmet og nedrevet.

 

Udover placering af klubtilbud og SFO 2 og 3 er der i det følgende en række forslag til forbedringer og istandsættelser fra interessenterne og Center for Ejendomme:

 • Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E.
 • Nye stole og borde til fire klasselokaler.
 • Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes, så skarpe kanter undgås.
 • Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen.
 • Generel udvendig maling af vinduer og facader.
 • Renovering af facader på hallen.

 

Skønnet økonomi på samtlige forslag:

Emne

Beløb kr.

Indretning af det nuværende klubtilbud i tandlægeklinik

50.000

Nedrivning af Hytten

50.000

Indretning af blok A

40.000

Udvidelse af mødelokale mellem blok F og E

35.000

Nye stole og borde til fire klasselokaler

150.000

Radiator i tumlesal afskærmes eller flyttes

35.000

Lys på parkeringspladsen ved varmecentralen

40.000

Generel udvendig maling af vinduer og facader

250.000

Renovering af facader på hallen

350.000

I alt

1.000.000

 

 

Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Byggelovgivning.

Økonomi

Der er ikke bevillingsmæssige konsekvenser. Status på ejendomsstrategien: Bevillinger 44 millioner kr. Aktuelt skøn over ejendomsstrategiens anlægsudgifter er 43,95 millioner kr. Alle ejendomsstrategiens spor er nu politisk behandlet.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller at:

 1. Der indrettes klubtilbud i tidligere tandlægeklinik.
 2. Indretningen til SFO 2 og 3 i bygning A optimeres.
 3. Mødelokalet mellem blok F og E udvides.
 4. Der købes nye stole og borde til fire klasselokaler.
 5. Radiator i tumlesal flyttes/afskærmes.
 6. Der opsættes lys på p-plads ved varmecentral.
 7. Døre og vinduer males udvendigt.

 

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Anbefales

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 63. Orientering om ansøgninger vedr. afkortning af skoledagens længde, 2017/2018

Sagsnr: 17.02.05-A00-2-17 Sagsansvarlig: Finn Sonne Holm

Sagsfremstilling

Med denne sag følger op på Uddannelsesudvalgets ønske om løbende at blive orienteret om ansøgninger og afgørelser vedr. afkortning af skoledagens længde.

 

Baggrund

I forbindelse med folkeskolereformen blev undervisningstiden fastsat til

·         mindst 1.200 timer i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin

·         mindst 1.320 timer på 4.-6. klassetrin og

·         1.400 timer på 7.-9. klassetrin

Undervisningen er opdelt i undervisning i skolens fag og i den understøttende undervisning.

Folkeskolelovens § 16 b rummer muligheder for at afkorte undervisningstiden ved at konvertere timer i den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen, hvis det vurderes at kunne øge indsatsen omkring faglig støtte og undervisningsdifferentiering.

Betingelserne er, at:

·         skolelederen ansøger om det

·         skolebestyrelsen udtaler sig

·         Faxe Kommune godkender det

·         at kommunen stiller vederlagsfri pasning til rådighed for eleverne i den tid skoledagen afkortes med 

Der kan kun søges for ét skoleår ad gangen.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling skrev den 28. august 2015 til landets kommunalbestyrelser og opfordrede til at muligheden for at afkorte skoledagens længde anvendes i de tilfælde, hvor det vurderes, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag.

Kompetencen til at godkende afkortning af skoledagens længde er delegeret til Center for Børn & Undervisning.  

Uddannelsesudvalget har ønsket, at det løbende orienteres om imødekomne ansøgninger og afgørelser.

 

Ansøgninger

Center for Børn & Undervisning har behandlet og imødekommet ansøgninger for skoleåret 2017/2018 fra

·         Skolen ved Skoven (Midtskolen),

·         Øen Ø3 (Midtskolen),

·         Centerklassen (Østskolen),

·         Karise Heldagsskole,

·         Heldagsskolen Bråby

Skolerne ønsker med omlægningen at reducere elevernes adfærdsforstyrrelser og heraf følgende konflikter samt at fremme disse elevernes samlede læring og trivsel ved en indsats med flere voksne til stede i den faglige undervisning.

  

Afgørelser

I alle tilfælde er der tale om specialpædagogiske tilbud og elevgrupper med særlige udfordringer, for hvem den længere skoledag kan være en udfordring.

Center for Børn & Undervisning har kontrolleret, at skolerne opfylder betingelserne.

Center for Børn & Undervisning har imødekommet ansøgningerne for kommende skoleår med følgende betingelser tilføjet:

·         Der skal fortsat arbejdes med mulighederne i en længere og mere varieret skoledag med henblik på at tilrettelægge skoledagen på en sådan måde, at elevernes udbytte af undervisningen øges.

·         En eventuel fornyet ansøgning for skoleåret 2018/2019 skal indeholde en opfølgning og evaluering af effekten af den kortere skoledag.

·         For de private tilbud Heldagsskolen Bråby og Karise Heldagsskole vil opfølgning på og evaluering af den kortere skoledag desuden være en del af tilsynet på skolen.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Godkendt

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 64. Sag fremsendt af Steen Petersen - vedrørende "vandrerklasser"

Sagsnr: 00.01.00-A00-41-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Udvalget begynder en drøftelse af, hvordan vi kan afskaffe vandreklasse-begrebet i Faxe Kommunes skoler, så at alle klasser har en stamklasse.

 

Sagsfremstilling:

 

I forbindelse med en elevdemonstration foran Rådhuset, er vi blevet gjort opmærksomme på, at en 8. klasse på Nordskovskolen ikke har en stamklasse, men er en såkaldt vandreklasse. På Facebook på "vores Haslev" kan man se en lille video om begivenheden.

 

Indstilling:

Udvalget diskuterer de forskellige muligheder og beder forvaltningen udarbejde et konkret forslag til løsning af problemet.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Udvalget ønsker en orienteringssag om vandreklasser i et kommende møde

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 65. Sag fremsendt af Steen Petersen - vedrørende elevers langvarige ulovlige fravær

Sagsnr: 00.01.00-A00-45-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Forvaltningen redegør for, hvordan reglerne er i forbindelse med elevers langvarige, ulovlige fravær.

Udvalget diskuterer, om systemet fungerer tilfredsstillende, og om der eventuelt skal prøves andre muligheder. Udvalget orienteres om, hvor stort problemet med langvarigt, ulovligt fravær er.

Udvalget overvejer, om der er brug for andre metoder til at reducere det langvarige, ulovlige fravær. 

 

Sagsfremstilling

Undertegnede er blevet kontaktet af nogle forældre, som har problemer med deres barns langvarige, ulovlige fravær fra skolen.

Forældrene har redegjort for sagens forløb og orienteret om de tiltag, der er lavet for at få barnet til at gå i skole. Problemerne har varet i meget lang tid, og der er blevet gjort et stort arbejde fra flere sider både på skolen og i forvaltningen: Lærerkontakt, skole hjem samtaler, møder, skolepsykolog, hjemmeundervisning o.s.v.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

 

Indstilling

Udvalget diskuterer problemerne omkring langvarigt, ulovligt fravær. Forvaltningen redegør for, hvordan reglerne er på området, og udvalget diskuterer eventuelle muligheder for ændringer.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Der udarbejdes en redegørelse til udvalget for eksisterende regler og praksis på håndtering af lovligt og ulovligt fravær

Martin Hillerup deltog ikke i sagens behandling

 66. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. august 2017

Ingen meddelelserUnderskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard