Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 29. november 2016

Uddannelsesudvalget - 29-11-2016 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 29. november 2016 kl. 17:30
i Søndergade 12D - lokale 4


94. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

Godkendt.95. Fordeling af midler til den åbne skole

Sagsnr: 17.00.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Erik Østerby

Sagsfremstilling

Denne sag handler om forslag til fordeling af 1 million kr. som er afsat i budget 2017 til den åbne skole.

Der er tale om fortsættelse og videreudvikling af samarbejdet mellem musikskoler, foreninger, erhvervsliv og folkeskolerne.

 

Folkeskolereformens krav om at skolen i højere grad end tidligere skal åbne sig mod det omgivende samfund, har som sit grundlag en ambition om, at det der sker i folkeskolerne i højere grad end tidligere skal afspejle den dagligdag og den virkelighed der omgiver skolerne.

Faxe Kommune har i 2015 og 2016 afsat særlige udviklingsmidler til at afprøve og fremme samarbejdsmuligheder. Såvel i forhold til musikskolen og foreningerne er der allerede gjort gode erfaringer og fremskridt, mens samarbejdet med erhvervslivet ikke rigtig er kommet i gang.

Nedenstående opsummering viser hovedtrækkene i indsatserne.

 

Musikskole - folkeskoler

I skoleåret 2015 - 16 har de ca. 400 børn der går i Faxe Kommunes 2. årgang deltaget i kompagnonundervisning i et forløb på 27 uger.

Derudover blev midlerne anvendt til en række valgfrie tilbud, hvor den enkelte skoleafdeling har kunnet vælge relevante tilbud til projekt- og undervisningsforløb. Derudover er midlerne anvendt til musikkursusdage for musikskole- og folkeskolelærere samt instrumentkøb.

Uddannelsesudvalget blev i sit møde 27. september 2016 præsenteret for undervisningens hovedkonklusioner.

Arbejdet er videreført i efteråret 2016 og kan således med dette forslag fortsætte på samme niveau i 2017.

Center for Børn & Undervisning har i samarbejde med Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice søgt Undervisningsministeriets "Pulje til åben skole - lokale samarbejder og national videndeling" om yderligere støtte til samarbejdet, der hvis ansøgningen imødekommes får mulighed for at tilknytte forskning til arbejdet med henblik på yderligere kvalificering af indsatsen.

 

Foreninger - folkeskoler

Der har været afsat puljer til samarbejdsprojekter på området. i 2015 blev det til relativt få projekter. I 2016 er der kommet mere gang i samarbejdsprojekterne, - således er der bevilget midler til 11 projekter. Som eksempel kan nævnes fodbold, karate, skydning, tennis, bowling, badminton typisk målettet 3. - 6. klassetrin og i få tilfælde overbygningen.

Hertil kommer projekt "skolevenner", hvor frivillige fra Ældresagen hjælper til i timerne i forhold til børn der ikke har det så godt.

 

Med de indhøstede erfaringer og på baggrund af drøftelser mellem Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice fremlægges forslag til fordeling af økonomien.

 

                    Fordeling af midler til folkeskolernes samarbejde med                               

Musikskolen

Foreningerne

Erhvervslivet

700.000

200.000

100.000

 

 

Forslaget afspejler dels et aktuelt behov i forhold til igangsatte initiativer, og samtidig er det et signal om at der ikke er tale om traditionelle driftsmidler, men netop midler afsat til udvikling og afprøvning af nye veje i samarbejdet mellem folkeskolerne og det omgivende samfund.

 

Den økonomiske ansvar er placeret hos Uddannelsesudvalget. Da Erhvervs- og Kulturudvalget, er en væsentlig interessent, orienteres udvalget via denne sag om den påtænkte fordeling.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

  Center for Børn & Undervisning og Center for Kultur, Frivillighed & Borgersevice indstiller,

 

  • at fordelingen af midler til Åben skole/ samarbejde mellem Folkeskolen og hhv. Musikskolen, Foreningerne og Erhvervslivet godkendes.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

Godkendt, idet Uddannelsesudvalget får en status ultimo 2017. Effekten af initiativerne evalueres medio 2018, med henblik på fremtidig fordeling af midlerne.96. Ferieplan for skoleåret 2017/2018

Sagsnr: 17.00.00-G01-89-16 Sagsansvarlig: Heidi Stark

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning har udarbejdet forslag til ferieplan for folkeskolerne i Faxe Kommune gældende for skoleåret 2017/18.  

Center for Børn & Undervisning har forud for behandling af ferieplanen, sendt forslag til ferieplan i administrativ høring i MED-udvalg, skolebestyrelser samt fælles elevråd.

 

Høringssvar

Der er indkommet høringssvar fra:

MED-udvalg ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen.

Skolebestyrelser ved Østskolen, Midtskolen og Vestskolen.

CenterMED, Center for Børn & Undervisning.

 

Alle høringsvar peger på en fastholdelse af tidlig skolestart, da forældrene kan blive pasningsmæssigt udfordret af en længere sommerferie.

Der foreslås forskellige ændringer af foreslåede skolefridage i foråret 2018. Baggrunden herfor er, at skolefridagene i foråret 2018 er placeret tæt på Folkeskolens prøveperiode.

De enkelte høringssvar fremgår af bilag.

På den baggrund udarbejdede Center for Børn & Undervisning dette forslag til ferieplan

Måned

 

Tekst

Antal
skoledage

Antal
fridage

2017

 

 

 

August

 

Første skoledag

9. august 2017

17

14

September

 

21

9

Oktober

Efterårsferie

14. oktober 2017 til 22. oktober 2017 (begge dage inklusiv)

17

14

November

 

22

8

December

Juleferie

20. december 2017 til 7. januar 2018 (begge dage inklusiv)

13

18

2018

 

 

 

Januar

Juleferie

20. december 2017 til 7. januar 2018 (begge dage inklusiv)

18

13

Februar

Vinterferie

10. februar 2018 til 18. februar 2018 (begge dage inklusiv)

15

13

Marts

Påskeferie

24. marts 2018 til 2. april 2018 (begge dage inklusiv)

17

14

April

Påskeferie

24. marts 2018 til 2. april 2018 (begge dage inklusiv)

St. Bededag

27. april 2018

19

11

Maj

 

Kr. Himmelfart

10. maj 2018 til 13. maj 2018 (begge dage inklusiv)

Pinseferie

19. maj 2018 til 21. maj 2018 (begge dage inklusiv)

20

 

 

 

 

 

11

Juni

Sommerferie

Sommerferien starter 30. juni 2018

21

9

Juli

Sommerferie

0

31

 

 

Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2016/2017

200

165

August

Skolestart i 2018

Mandag den 13. august 2018

Forslag 1

 

Forudsætninger for udarbejdelse af ferieplanen

Antallet af skoledage er fastsat til 200 af Byrådet i møde den 17. november 2016 i henhold til folkeskolelovens § 40 stk. 2.

Prøveterminer og prøvedatoer i skoleåret 2017/2018 er endnu ikke fastlagte af Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriets prøveplan for offentliggjorde prøverterminer viser, at de skriftlige prøver begyndte/begynder den 2. maj i prøveterminerne maj/jun 2016 og maj/juni 2017.

Juleferien forkortes med 2 dage i forhold til forslaget behandlet i Uddannelsesudvalget den 1. november 2016. Fridagene placeres i stedet for den 1. maj 2018 og den 5. juni 2018 (Grundlovsdag) i overensstemmelse med Faxe Kommunes administrative lukkedage. 

 

Jf. Administrationsgrundlaget for dagtilbud, fritidshjem, SFO og klubber i Faxe Kommune er den 5. juni en ½ helligdag fra kl. 12.00. Områdelederen og forældrebestyrelsen afgør – efter forespørgsel blandt forældrene – om der skal holdes lukket hele dagen. Forpligtelsen til at stille et alternativt dagtilbud til rådighed gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket fra den 5. juni.

 

For 1. maj gælder at det enkelte dagtilbud i samarbejde med forældrebestyrelsen, kan vælge at holde lukket ved lavt fremmøde. Ved lavt fremmøde forstås dage, hvor der er tilkendegivet behov for pasning for færre en 50 % af de til enhver tid indskrevne børn i den enkelte daginstitution. Forpligtelsen til at stille et alternativt dagtilbud gælder ikke, når dagtilbuddet holder lukket ved lavt fremmøde.

 

Der er på  den baggrund efter anmodning fra udvalget udarbejdet et nyt forslag

 

Måned

 

Tekst

Antal
skoledage

Antal
fridage

2017

 

 

 

August

 

Første skoledag

9. august 2017

17

14

September

 

21

9

Oktober

Efterårsferie

14. oktober 2017 til 22. oktober 2017 (begge dage inklusiv)

17

14

November

 

22

8

December

Juleferie

20. december 2017 til 3. januar 2018 (begge dage inklusiv)

13

18

2018

 

 

 

Januar

Juleferie

20. december 2017 til 3. januar 2018 (begge dage inklusiv)

20

11

Februar

Vinterferie

10. februar 2018 til 18. februar 2018 (begge dage inklusiv)

15

13

Marts

Påskeferie

24. marts 2018 til 2. april 2018 (begge dage inklusiv)

17

14

April

Påskeferie

24. marts 2018 til 2. april 2018 (begge dage inklusiv)

St. Bededag

27. april 2018

19

11

Maj

 

1. maj

Kr. Himmelfart

10. maj 2018 til 13. maj 2018 (begge dage inklusiv)

Pinseferie

19. maj 2018 til 21. maj 2018 (begge dage inklusiv)

19

 

 

 

 

 

12

Juni

Grundlovsdag

5. juni 2016

Sommerferie

Sommerferien starter 30. juni 2018

20

10

Juli

Sommerferie

0

31

 

 

Samlet antal skole- og fridage i skoleåret 2016/2017

200

165

August

Skolestart i 2018

Mandag den 13. august 2018

 Forslag 2

Det bemærkes at 1. skoledag i skoleåret 2017/2018 allerede er meldt ud, som værende mandag den 7. august 2017, på kommunens hjemmeside og på uddelte skolekalendere for skoleåret 2016/2017. Der skal derfor ske en orientering til forældrene på kommunens hjemmeside, forældreintra og eventuelt kommunens facebookside om ændring af skolestart i skoleåret 2017/2018.

Det bemærkes yderligere, at udvalget kan beslutte at godkendelse af ferieplanen fremover kan ske administativt. I så fald, vil der igangsættes arbejde omkring ændring af Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Faxe Kommune.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

 

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller,

1. at forslag 1 til ferieplanen for skoleåret 2017/2018 godkendes

2. at der igangsættes arbejde med ændring af Styrelsesvedtægten for Folkeskolerne i Faxe Kommune således, at kompetencen til fastlæggelse af ferieplanen fremover godkendes administrativt.

 

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

Punkt 1 godkendt.
For punkt 1 stemte Jonas Kristinsson (V), Henrik Aakast (V), Finn Hansen (A) og Camilla Meyer (A).

 

Imod punkt 1 stemte Steen Petersen (O), Marianne Ørgaard (L) og Martin Hillerup (L). Borgerlisten ønsker at det ikke er skoledag grundlovsdag og at juleferien afsluttes 4. januar 2018 (incl.). Steen Petersen (O) tilslutter sig.

Punkt 2 ej godkendt.

 97. Forslag til madordninger og sund kost i folkeskolen

Sagsnr: 17.00.00-P20-3-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres arbejdsgruppens forslag til madordninger og sund kost i folkeskolen, som led i udmøntning af kvalitetspuljen. Uddannelsesudvalget besluttede på deres møde d. 1 marts 2016, at minimum 3/4 af det afsatte beløb bruges til tolærerordning, samt at der blev udarbejdet forslag vedrørende madordninger og sund kost i folkeskolen jf. bemærkninger i budgetforligsteksten.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger

Arbejdsgruppen har på baggrund af tilgængelig viden, egne fagprofessionelle perspektiver og erfaring fra andre kommuner udarbejdet forslag til hvordan Faxe Kommune kan organisere sunde og elevinddragende ordninger. Arbejdsgruppen har indledende afdækket mulighederne for at etablere skolemadsordninger på alle skoleafdelinger og har med udgangspunkt i den økonomiske ramme enstemmigt kunne konkludere, at midlerne bedst anvendes gennem elevinddragende sundhedspædagogiske aktiviteter, hvor fokus er på elevernes handlekompetence og øget lighed i sundhed. Med afsæt heri har arbejdsgruppen udarbejdet initiativer som anbefales til udmøntning af kvalitetsmidlerne(bilag 1):

 

  • 1. initiativ - Madværksteder, sund kost og madkultur i SFO 1, 2 & 3

 

  • 2. initiativ - Arbejdsgruppe for "Spis smart og bliv læringsparat" i udskolingen

 

  • 3. initiativ - DM i Madkundskab på mellemtrinnet

 

Økonomi - forslag til udmøntning

Nedenstående tabel skitserer arbejdsgruppens forslag til udmøntning af initativerne.

 

 

 

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser. 

De udarbejdede forslag kan afholdes inden for den økonomiske ramme i udmøntningen af kvalitetspuljen.

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at Uddannelsesudvalget træffer beslutning om, hvilke initiativer der skal udmøntes

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

De fremlagte initiativer kan ikke godkendes.

 

Det besluttes, at udvalget på mødet i januar præsenteres for et forslag til fordeling af midlerne mellem de tre skoler udfra få enkelte principper:

Et sundt måltid i spisefrikvarteret

Elevinddragende

Mere lighed i bespisningstilbud på alle ni afdelinger. Der må opkræves egenbetaling.

 

Forslaget skal indeholde oplæg til evaluering herunder effektmål for eleverne.

 

 98. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-6-16 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 29. november 2016

Meddelelser blev givet.Underskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard