Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 30. maj 2017

Uddannelsesudvalget - 30-05-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 30. maj 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


36. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Godkendt37. Faglige temaer på folkeskoleområdet

Sagsnr: 00.05.11-A00-4-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på studieturen til Finland. I Uddannelsesudvalgets møde d. 28. marts 2017 drøftede udvalget en række temaer, som havde gjort særligt indtryk under studieturen. Med afsæt i temaerne følger en beskrivelse af disse samt deres relation til folkeskoleområdet. På baggrund heraf bedes udvalget træffe beslutning om hvilke temaer, man for det videre arbejde ønsker at sætte i fokus.  

Uddannelsesudvalget drøftede på deres sidste møde 13 faglige temaer, som er nærmere beskrevet i bilag 1. Center for Børn & Undervisning anbefaler, at man for det videre arbejde fokuserer på følgende temaer:

Læringsmiljøer & relationskompetencer

Det finske skolesystem er anerkendt for dets evne til at rumme elever med særlige behov i almene undervisningstilbud. Med udgangspunkt i elevernes behov og læringsmål tilrettelægges undervisningen i mindre grupper, således at de elever der har behov for en særlig indsats i perioder kan modtage specialundervisning som en del af det almene undervisningstilbud.

I henhold til Undervisningsministeriets regler om inklusion, skal elevers udvikling og læring så vidt muligt finde sted i den almindelige undervisning med nødvendige støtte og hjælpemidler.

Gennem kvalitetspuljen er der afsat 3 mio. kr. til tolærerordninger, hvilket dækker en normering svarende til ca. 0,5 pædagogstilling pr. spor i indskolingerne. Yderligere er der med opprioriteringsforslaget i budget 2017 afsat 1 mio. kr. til videreudvikling og implementering af redskaber og indsatser der styrker læring på mellemtrinnet og i udskolingen.

Udgifter til inklusion og eksklusion i Faxe Kommunes skoletilbud

Nedenfor ses udgifter til inklusion og eksklusion i Faxe Kommunes skoletilbud. Med inkluderende tiltag forstås de elever der rummes i det almene skoletilbud. Med ekskluderende tiltag forstås de elever der er visiteret til et specialiseret skoletilbud.

Inklusion og eksklusion i Faxe Kommunes skoletilbud

Statistik fra kvalitetsrapporten for 2015/2016 beskriver, hvor stor en andel af eleverne der er inkluderet i den almindelige undervisning samt hvor mange elever, der modtager specialundervisning.

 

Under dette tema vil der bl.a. være mulighed for at arbejde videre med indsatser der fokuserer på, at optimere læringsmiljøer i det almene undervisningstilbud, således at man gennem pædagogiske didaktiske metoder og differentieret undervisningsstrategier, understøtter elever med særlige behov i den almene undervisning.

Forældresamarbejde

I det finske grundskolesystem foregår skole-hjem samtaler og øvrigt forældresamarbejde i skoletiden.

I henhold til folkeskolelovens formålsparagraf skal folkeskolen samarbejde med forældrene om elevernes færdigheder og kundskaber. Jf. § 44, stk. 2 fastsætter skolebestyrelsen principper for skolens virksomhed, herunder samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet. Det er således skolebestyrelsens kompetence at fastsætte rammer for forældresamarbejdet. Østskolen, Vestskolen og Midtskolen har principper for skole/hjem samarbejdet og afsat ressourcer til skolehjemsamarbejdet, forældremøder og klassearrangementer. Under dette tema vil der være mulighed for, at bede skolebestyrelserne prioritere vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs af skolerne, eks. gennem fællesmøder om forældresamarbejder, med henblik på at kvalitetsudvikle samarbejdet. 

Højt fagligt niveau (Lærerne)

I Finland er læreruddannelsen 5-årig og alle lærere i grundskolen er universitetsuddannet. I Danmark er læreruddannelsen en professionsbachelorgrad og der er i forbindelse med folkeskolereformen sat en national målsætning om fuld kompetencedækning af folkeskolelærere i år 2020. Det kommunale gennemsnit for kompetencedækningen i Faxe Kommunes folkeskoler er 80,9 % (målt i skoleåret 2015/2016).

Et højt fagligt niveau kræver dygtige fagprofessionelle. Derfor har Faxe Kommunes folkeskoler udarbejdet en kommunal kompetencestrategi, der gennem kompetenceudvikling af folkeskolernes medarbejdere søger at opfylde den nationale målsætning. Med kompetencestrategien arbejdes der indsatsorienteret overfor de fagområder, hvor der er et særligt behov for kompetenceudvikling. Dette sker bl.a. gennem linjefagsuddannelser og Faxe Kommunes lokale kursuskatalog, for at sikre et løft af det faglige niveau.

Gennem dette tema vil der bl.a. være mulighed for at sætte yderligere fokus på at sikre et højt fagligt niveau gennem en understøttelse af den nationale målsætning om fuld kompetencedækning.  

På baggrund af udvalgets beslutning udarbejder Center for Børn & Undervisning en procesplan for det videre arbejde med de valgte temaer i praksis.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Center for Børn & Undervisning indstiller

- At temaerne Læringsmiljøer & relationskompetencer, Forældresamarbejde samt Højt fagligt niveau(lærerne) godkendes som faglige temaer for det videre arbejde  

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Godkendt38. Orientering om visitationsproceduren for specialpædagogisk bistand og specialundervisning

Sagsnr: 17.03.00-A00-1-17 Sagsansvarlig: Marianne Bøyesen

Sagsfremstilling

Center for Børn & Undervisning orienterer herved Uddannelsesudvalget om nuværende visistationsprocedure, som følge af Uddannelsesudvalgets møde den 28. februar 2017 vedrørende skolernes kvalitetetsrapport, hvor antallet og håndtering af klagesager og proceduren for visitation til specialpædagogiske tilbud drøftet.

I Faxe kommune er de økonomiske ressourcer til specialpædagogiske tiltag placeret centralt i Center for Børn & Undervisning. Når der er behov for understøttelse i læringsrummet ud over skolens handlemuligheder, har skolerne mulighed for at bringe sager på en central visitation. Det er skolevisitationsudvalget, som tager stilling til ekstraordinær understøttelse af det enkelte barns læringsmuligheder og som tager stilling til alternative skoleplaceringer, dvs. alle beslutninger, som er uden for skolens eget handlerum.

Lovgivningsmæssigt er specialundervisning og specialpædagogisk bistand defineret som undervisning eller pædagogisk bistand, hvor eleven har behov for støtte 9 timer eller derover om ugen. Specialundervisning kan foregå i almindelige klasser, i specialklasser og på specialskoler.

Visitationsudvalget består af følgende personer: centerchef, leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, 2 skolekonsulenter og teamkoordinator fra Børn og Unge. Skoleleder, psykolog og evt. sagsbehandler deltager kun i egne sager.Visitationsudvalgets rolle ud over afgørelsen bliver at sikre kvalitetsstandard, systematik og at have den koordinerende rolle i visitationen mellem familie og skole.

Kommunernes styringsmodel for at minimere segregeringsgraden af elever er summen af de generelle regler, procedurer og styringsmæssige tiltag, der iværksættes politisk eller administrativt for at påvirke kulturen på den enkelte skole. Der sondres mellem tre overordnede styringstilgange: økonomiske incitamenter, regelstyring og værdibaseret ledelse.

Center for Børn & Undervisnings reviderede visitationsprocedure lægger vægt på regelstyring og den værdibaserede ledelse. Proceduren har fokus på det forebyggende arbejde som et vigtigt fundament i udvikling af bæredygtige fællesskaber.

Økonomi

Der er igangsat en større analyse af området, som har til hensigt at belyse kommunens muligheder for bedre ressourceudnyttelse på området. Arbejdet forventes på sigt at kunne påvirke ressourceudnyttelsen på området, men ses imidlertid ikke at påvirke den aktuelle udfordring i 2017, som udviser et merforbrug på ca. 3,595 mio. kr. Området har gennem de sidste år udvist en stigende tendens.

Leder af PPR og konsulenter fra Center for Børn & Undervisning deltager under dette punkt.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven §20 stk.2

Økonomi

 Ingen

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Godkendt39. Godkendelse af styrelsesvedtægten for Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.01.00-P24-6250-09 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

 Med denne sag præsenteres forslag til justering af styrelsesvedtægten, indkomne høringssvar og den videre behandlingsproces i Byrådet.

Forslag til den justerede styrelsesvedtægt indeholder opdateringer, således at styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt de af Byrådet godkendte beslutninger vedrørende Faxe Kommunes skolevæsen.

Forslag til ændringer er markeret med grøn i dokumenterne og fremgår af dokumenternes logbog, som findes på dokumenternes første side. Nedenfor ses ændringerne:

 Dokument type

Forslag til ændringer

Før

Efter

Styrelsesvedtægten

Tilføjelse Kapitel 4 – Kompetencefordelingsskema, side 9

Kompetencefordelingsskemaet var placeret i Bilaget

Kompetencefordelingsskemaet er placeret i Styrelsesvedtægten

Bilag til styrelsesvedtægten

Ændring i afsnittet Principper for klassedannelse og klasseplacering (tilføjelse af beslutningstekst fra Byrådsmøde d. 14. marts 2017 og d. 10. december 2015), side 11

Center for Børn & Undervisning kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser administrativt udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Udgiften til ekstra klasser afholdes i det udløste år indenfor Uddannelsesudvalgets ramme, og indgår i budgetprocessen for de efterfølgende år. Center for Børn & Undervisning

Principper for klasseplacering Ved klasseplacering tages der i videst muligt omfang højde for følgende:

1) Ved klasseplacering tilstræbes at eleven tilknyttes den skoleafdeling i skoledistriktet

Uddannelsesudvalget kan i forbindelse med matematisk klassedannelse af børnehaveklasser udløse ekstra klasser i Faxe Kommune. Ekstra klasser kan oprettes i de tilfælde hvor elever, der i henhold til principper for klasseplacering hører til en afdeling, ikke kan optages i de matematisk dannede klasser. Eventuelle ekstra udløste klasser placeres på den eller de skoleafdelinger, hvor flest elever fra skolens naturlige opland ellers må rykkes til anden afdeling i distriktet. Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via Uddannelsesudvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Klassedannelsen for 0. og 7. klasse behandles politisk i Uddannelsesudvalget, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. Fremadrettet oprettes der de nødvendige antal 7. klasser, jf. Byrådets beslutning d. 14. marts 2017. 

Principper for klasseplacering

Jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015, fastholdes den matematiske model i indskolingen, med følgende nye grundprincip: Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem. Der afsættes en pulje årligt på 1,5 mio. kr. til oprettelse af ekstra 0. klasser, finansieret via udvalgets samlede ramme. Udgiften indarbejdes i overslagsårene via demografitildelingen.

Ved klasseplacering i O. klasse tages der højde for følgende grundprincip:

1)Elever optages på en skoleafdeling, i umiddelbar nærhed af deres hjem, jf. Byrådets beslutning d. 10. december 2015.

Bilag til styrelsesvedtægten

Tilføjelse af Bilag Skabelon - Pædagogisk Notat, side 22

    

Skabelon til Pædagogisk Notat tilføjes i bilaget

 

Forslag til justering af styrelsesvedtægten har været sendt i høring ved de høringsberettigede skolebestyrelser og medudvalg i perioden 29. marts 2017 – 15. maj 2017. Center for Børn & Undervisning har modtaget tre høringssvar. Alle tre høringssvar har taget ændringerne til efterretning med dertilhørende givne kommentarer:

  • Hvorfor Kompetencefordelingsskemaet indgår som en del af selve styrelsesvedtæget istedet som en del af bilaget.
  • Der gøres opmærksom på, at der pt. arbejdes på at finde en erstatning af det pædagogiske notat.

Afgivne høringssvar giver ikke anledning til ændringer af de foreslåede bemærkninger.

En ændring af styrelsesvedtægten kan kun besluttes i Byrådet. På baggrund heraf videresendes forslag til justering af styrelsesvedtægten til behandling i Byrådet d. 14. juni 2017.

Forslag til ændring af styrelsesvedtægten samt bilag og høringssvar er vedlagt som bilag til denne sag.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at forslag til justering af styrelsesvedtægten godkendes

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Sendes retur til redaktionel præcisering i administrationen40. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Kim Stennicke

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Det er besluttet, at disse foretages 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. marts behandles på fagudvalgenes møder i maj/juni og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i juni.

 

Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen har der været afholdt dialogmøder med deltagelse af centerchefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt deltagere fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.

 

Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

 

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

 

Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.059,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget eksklusiv overførsler på 2.111,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 52,7 mio. kr., fordelt på serviceområderne (17,7 mio. kr.) og overførselsudgifter (35,0 mio. kr.)

 

 

Det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke fremgår af korrigeret budget, da sagen endnu ikke er endelig politisk vedtaget. De korrigerede budgetter vil være tilrettet i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Det bør tillige bemærkes, at1% pulje samt P/L-puljen for 2017 er indeholdt i de korrigerede budgetter på alle udvalg. De anførte afvigelsestal mellem korrigeret budget og skønnet pr. 31. marts er således for positivt, hvis 1%-pulje skal udmøntes på de respektive udvalg/områder. Dette gælder ligeledes nedenfornævnte afvigelser og forklaringer på udvalgsniveau.

 

Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er eksklusiv budgetoverførsler fra 2016, men inklusiv 1%-pulje og P/L-puljen.

P/L-puljen er ny i forhold til 2016. Der er identificeret lidt usikkerhed omkring skønnenes udgangspunkt, idet nogle centre har taget udgangspunkt i budgettet, mens nogle centre har taget udgangspunkt i forbrug. Når P/L-puljen helt eller delvist frigives senere på året, vil der således være et ændret budget. Center for HR, Økonomi & IT vil til næste opfølgning pr. 31. maj 2017 sikre, at skønnene foretages med udgangspunkt i forventet forbrug.

 

Teknik- & Miljøudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Teknik- & Miljøudvalget forventes et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., fordelt med 3,6 mio. kr. til Center for Ejendomme og 1,3 mio. kr. til Center for Plan & Miljø. Af mindreforbruget ligger ca. 3,1 mio. kr. i 1% og P/L-puljer. For CFE forventes merforbrug på vintertjeneste, men dette ventes dækket ind ved ekstraordinære indtægter på interne anlægsarbejder, så der samlet set er mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. For CPM ventes mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

 

Uddannelsesudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Uddannelsesudvalgets område forventes mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Der er 6,2 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 5,1 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen.

Merforbruget skyldes primært stigende udgifter til de vidtgående, specialpædagogiske tilbud og til "Privat- og efterskoler" Endvidere er der en udfordring vedrørende modtageundervisning i folkeskolen, hvor der forventes et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. Årsagen er, at der teknisk endnu ikke er omplceret budget internt til modtageundervisningen. Centeret oplyser desuden, at der er en særlig udfordring med optimering ved klassedannelsen i modtageklasserne, da disse geografisk nu er både i ØST og i VEST og en modtageklasse kun må have elever dækkende tre klassetrin. Fra 2015 til 2017 er elevtallet samlet set steget fra 73 til 98

 

Børne- & Familieudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Børne- & Familieudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som alene vedrører Center for Børn & Undervisning. Center for Familie, Social og Beskæftigelse har skønnet forbrug = budget. Der er 1,6 mio. kr. i 1% og P/L-puljer, hvilket betyder, at der forventes merforbrug på driften på ca. 0,2 mio. kr. En del af dette forventes dog indhentet ved frigivelse af P/L-puljen. Der er merforbrug til Område Vest, hvor områdelederen udarbejder en handleplan med henblik på at minimere merforbruget.

Et mindre, påbegyndt anlægsarbejde med 12 vuggestuepladser fra 2016 forventes afsluttet i 2017 og udgiften hertil skønnes i 2017 at være 49.000 kr.

 

Erhvervs- & Kulturudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Erhvervs- & Kulturudvalget forventes et samlet driftsresultat på niveau med budgettet. Der er signaleret merforbrug til projekter vedrørernde Musikskolen: Dette vil budgetmæssigt blive finansieret når overførselssagen er godkendt.

 

Økonomiudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,6 mio. kr. Dette skyldes væsentligst puljer til økonomiske fripladser, barselspuljen og budgettilpasningspuljen. Puljen vedrørede økonomiske fripladser er under overførsel til Børne- og Familieudvalget og indgår i områdets skøn. Der er ligeledes på alle centre 1% pulje samt P/L-pulje. Der er på enkelte centre skønnet mindre budgetoverskridelser. Disse forventes elimineret, når overførsler fra 2016 til 2017 og P/L-puljen er frigivet.

 

Social- & Sundhedsudvalg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Social- & Sundhedsudvalget forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. fordelt med mindreforbrug på 4,0 mio. kr. på Center for Sundhed & Pleje og merforbrug på 1,7 mio. kr. på Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Af mindreforbruget ligger ca. 6,8 mio. kr. i de låste puljer, mens der på driften forventes et merforbrug på i alt 4,5 mio. kr.

Merforbruget på CFSB udgøres overordnet af merforbrug på midlertidige botilbud samt at restbudget fra 2016 vedrørende ældremilliarden endnu ikke er overført til 2017. Dette løses dog ved godkendelsen af sag vedrørende Overførsler. Herudover er der et mindreforbrug grundet lavere efterspørgsel af behandling af alkohol- og stofmisbrugere, længerevarende botilbud og aktivitets- og samværstilbud.

For CSP er der mindreforbrug på ca. 6,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, mens merforbrug skyldes en del midler ligger i P/L-puljen.

Anlægsprojektet "Perlen" afsluttes i 2017 og er finansieret af budgetrester fra 2016 jf sagen om Overførsler.

 

Beskæftigelsesudvalget

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: På Beskæftigelsesudvalget forventes et samlet mindreforbrug på 29,3 mio. kr. Generelt skyldes dette ændrede forudsætninger i form af ændret lovgivning (refusionstrappen) samt faldende aktivitet på visse ydelser. Der var ved budgetlægningen i 2017 en vis usikkerhed om ændringerne. Hovedårsager til det samlede mindreforbrug tilskrives færre udgifter til kontanthjælp omfattet af integrationsprogrammet, kontanthjælp, revalidering, fleksjob og driftsudgifter til kommunal beskæftigelse. Det skønnede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med den kommende efterregulering. I skønnet på indtægtssiden ses det, at der forventes en merudgift til efterregulering af beskæftigelsestilskudet på 6,6 mio. kr. for 2016 og 0,8 mio. kr. for 2017. Der forventes væsentlige merforbrug vedrørende ressourceforløb og jobafklaring, ledighedsydelse og seniorjob + 55 år.

 

Serviceramme

Kommunens serviceramme er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget 2017, idet der lige før budgetvedtagelsen i 2017 blev flyttet flere anlægsprojekter til drift. Servicerammen er pt. lig med det oprindelige budget og udgør 1.457,4 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der skønnes et forbrug på serviceområderne på 1.440,8 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, og der vil ligeledes ske ændring af servicerammen i 2016 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer.

 

Forventet forbrug anlæg

Center for HR, Økonomi & IT bemærker: Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,5 mio. kr. i forhold til et oprindeligt anlægsbudget på netto 51,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært udskydelse af anlægsprojekter fra 2016 til 2017 på igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2016. Overførselssagen vil bevirke en korrektion af det korrigerede budget, som vil være tilrettet ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2017. Der er i skønnene fra centrene tilkendegivet, at man venter alle anlægsprojekter færdiggøres og udgiftsføres i 2017.

 

 

Anlægsramme

Kommunens andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. svarende til det oprindelige budget. Der er i løbet af 2017 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byådsbeslutninger. Herudover ventes der med overførselssagen en forøgelse af anlægsbudgettet med netto 32,6 mio. kr. Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles dog på bruttoanlægsudgifter. Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på 89,9 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Dette er af de udførende centre ikke forventet fra 2017 til 2018. Dette bevirker, at der er risiko for kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2018 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.

 

Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet negativ midtvejsregulering på grund af efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på i alt 6,6 mio. kr. Beskæftigelsestilskuddet for 2017 ventes dog ca. 0,8 mio. kr. højere end budgetteret. Der ventes tillige særtilskud på 11,1 mio. kr., som ikke er budgetteret.

 

Likviditet

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten. Den opgøres i forhold til lånebekendtgørelsen som den gennemsnitlige beholdning over de seneste 365 dage. Faxe Kommunes likviditet opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.) toppede ultimo oktober 2015 med 209,8 mio. kr. Efter 2 ekstraordinære låneindfrielser i 2015 og 2016 har likividiteten herefter været faldende. Likviditeten udgjorde ved årets start (ultimo 2016) 144,7 mio. kr. og pr. 31. marts 2017 var den faldet til 130,7 mio. kr., hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger i kommunen jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode anvendt til "Kommunale nøgletal"

 

De ekstraordinære indfrielser af langfristet gæld i 2015 og 2016 har som forventet påvirket likviditeten i nedadgående retning. Dette forventes teknisk at fortsætte til og med september måned 2017, hvor den fulde virkning af den seneste indfrielse er fuldt indregnes i 365-dages likviditeten. Det forventes, at likviditeten holder sig over 100 mio. kr. opgjort efter 365-dages reglen (fordeling over 12 mdr.).

 

Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at ligge 52,7 mio. kr. under det korrigerede budget 2017, som er eksklusiv overførte driftsbeløb fra 2016, men inkl. 1%-pulje og P/L-pulje.

 

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 17,7 mio. kr. under kommunens serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 35,0 mio. kr. under det korrigerede budget. I de anlagte skøn på de forskellige udvalgsområder er medtaget forventningen om, at der sker budgettilførsel jf. sag om Overførsler.

Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at alle anlægsprojekter forventes udført uden udskydelse til 2018. Kommunens bruttoanlægsudgifter ender - såfremt dette holder stik - på 89,9 mio. kr. og overskrider således kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2016 til 2017. 

Der er således risiko for sanktion – men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét, samt af Faxe Kommunes overholdelse af service- og anlægsramme.

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et kassetræk på 17,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 12,4 mio. kr.

 

Risiko for sanktion?

De i opfølgningen skønnede serviceudgifter ligger under den udmeldte serviceramme. Risikoen for sanktion vurderes derfor at være begrænset - men der kan dog fortsat være risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.

Vedrørende anlæg skønnes ekstraudgifter på 28,7 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Bruttoanlægsudgifterne ventes at udgøre 89,9 mio. kr. Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 51,6 mio. kr. og må dermed forvente risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Kommunens principper for økonomistyring

Økonomi

Forbruget vedrørende driften skønnes at ligge 52,7 mio. kr. under korrigeret budget. Heraf udgør serviceudgifterne 17,7 mio. kr., mens overførselsudgifterne udgør 35 mio. kr. Anlægsudgifterne forventes at udgøre 28,7 mio. kr. mere end i det korrigerede budget.

For både drift og anlæg bør det bemærkes, at overførsler fra 2016 til 2017 ikke er med i de korrigerede budgetter, ligesom 1%-pulje indgår i de korrigerede budgetter.

Likviditeten efter 365-dages reglen udgør 130,7 mio. kr. pr. 31. marts 2017, hvilket svarer til 3.639 kr. pr. indbygger.

 

Sagen afgøres af

Byråd

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

  • At alle udvalg fastholder et stærkt fokus på den økonomiske styring
  • At der på de enkelte udvalg og centre iværksættes tiltag til imødegåelse af evt. budgetoverskridelser.

 

 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Anbefales41. Oversigt over it-hardware på skoleområdet

Sagsnr: 83.01.02-G01-1-17 Sagsansvarlig: Henrik Brink-Olesen

Sagsfremstilling

På baggrund af Uddannelsesudvalgets forespørgsel på Hardware i folkeskolerne i Faxe kommune gives hermed en status på nuværende beholdning af hardware til undervisningsbrug samt strategiske overvejelser for fremtidig sikring af tidssvarende hardware på folkeskoleområdet. Endelig opstilles forslag til rullende investeringsplan og udskiftning af hardware.

 

Status på nuværende beholdning af hardware

 

Pc'ere

Faxe Kommunes skoler har gennem de senere år købt og nedarvet en række Pc'ere, hvilket betyder, at der er en betydelig forskel på kvalitet og ydeevne på de enkelte klassesæt. En optælling foretaget medio maj 2017 viser, at der i alt er registreret 1913 Pc'ere i folkeskolerne, hvoraf der er registreret 422 Pc'ere til lærer og pædagoger.

 

Standarden af disse maskiner, som er meget forskellig, er her opdelt i 3 kategorier som afspejler anvendelse

 

Grøn kategori

I alt 64 er nyindkøbte og afspejler nuværende standard.

 

Gul kategori

I alt 1506. Mange af disse computere er på papiret ligeså kraftige som de nye. Det anbefales, at man vurderer standen på den enkelte computer, herunder hvor slidt batteri og harddisk er, hvis disse fortsat skal anvendes som undervisningsmaskiner

 

Rød kategori

I alt 343. Disse Pc'ere er ikke længere anvendelige som undervisings pc'ere. Der vil muligvis være flere assorterede Lenovo'er, der ikke har været i brug i mere end et halvt år, på visse skoler. Der vil være nogle af disse i gul kategori, men flertallet falder i rød kategori.

 

iPads

Faxe Kommunes skoler har ca. 290 iPads der primært benyttes som klassesæt. Brugen af iPads er primært koncentreret omkring indskolingen. Faxe kommune ønsker ikke at investere yderligere i iPads, men i stedet overgå til chromebooks med touch skærme, som på tilsvarende vis kan anvendes i indskolingen.

 

Chromebooks

Faxe Kommunes skoler har ud af eget budget investeret betydeligt i chromebooks til de ældste elever i de seneste par år. Chromebooks er kendetegnede ved stor holdbarhed og en betydelig mindre enhedspris pr. maskine, da der ikke er store krav til håndtering af software og hukommelse.

 

Faxe Kommune har i alt 775 chromebooks - hvoraf de første 90 er købt i 2014. Få købt i  i 2015 og flest i 2017. Yderligere har Vestskolen 315 stk. i udbud.

Samlet set vil Faxe Kommune således have en samlet bestand på ca. 1100 stk. chromebook inden sommer 2017.

 

Skole

Vestskolen

Midtskolen

Østskolen

Ungdomsskolen

Total

Chromebooks

400 (315 i udbud)

250

70

55

775 (315 i udbud)

Ipads

 0

 90

 180

20

 290

PC'ere

 ikke særskilt opgjort

 ikke særskilt opgjort

 ikke særskilt opgjort

30

 1491

 

Strategiske overvejelser i forhold udskiftning af hardware i Faxe Kommune

Faxe Kommune har en overordnet strategi om, at eleverne selv medbringer sine egne enheder i forbindelse med undervisningen. BYOD-strategien indebærer, at eleverne skal have adgang til netværket med egne maskiner og at relevante programmer er til rådighed uanset makskintype. Erfaringerne viser, at kun meget få elever benytter muligheden for at medbringe egne enheder.

 

Folkeskolerne i Faxe Kommune har valgt at satse på Google For Education, som understøttende system i arbejdet med filhåndtering og udarbejdelse af præsentationer og skriftligt materiale. Denne strategi betyder samtidig, at undervisningen er platformsuafhængig og alene kræver adgang til en Google browser.

 

Hardware til lærer og pædagogisk personale

Strategisk ønskes der indkøbt Pc'ere til lærere og pædagogisk personale. Dette vil åbne mulighed for, at indkøb af pc'ere sker på lige fod med indkøb af administrative maskiner. Der undersøges samtidig mulighed for at Pc'erne tilkoples det administrative net, hvilket vil reducere udgiften til vedligeholdelse af henholdsvis et pædagogisk netværk og et administrativt netværk.

I relation til undervisningen vil der kunne opnås adgang til elevdelen via en Googlebrowser.

 

Hardware til elever

Strategisk ønskes der at skelne mellem indskoling, mellemtrin og udskoling.

I indskolingen ønskes at satse på chromebooks som klassesæt i indskolingen (Touch) - min. 1 klassesæt pr. årgang pr. afdeling.

På mellemtrinet er der et ønske om chromebooks til alle fra 4. klassetrin. Der kan i overgangsperioden arbejdes med klassesæt.

I overbygningen er der et ønske om chromebooks i et 1 til 1 forhold på alle årgange.

 

Fordelingen af lærere og pædagoger samt elevfordelingen kan ses i bilag 1.

 

Opbevaring af devices

Ved en løbende investering af chromebooks vil der blive behov for etablering af opbevaring af disse på skolerne. Opbevaringsløsningerne skal sikre mulighed for sikker opbevaring i forhold til tyveri, samt sikre mulighed for opladning af enhederne. Afhængigt af den løbende anskaffelse bør der derfor indtænkes opsætning af opbevaringsløsninger og udgift til elinstallationsarbejde i forbindelse med etablering af disse opbevaringsskabe. Løsninger for selve opbevaringen er ca. 10.000 kr. for skabe til opbevaring af 30 stk. (klassesæt)  

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

I det vedlagte bilag er foretaget en beregning af en udskiftning af den nuværende bestand af laptops, pc´ere, Chrombooks og Ipads.

Den samlede udgift her til beløber sig til 5.546.950 kr.

 

Det er forudsat, at lærere og pædagoger bliver Cromebook brugere.

Skal denne personalegruppe derimod oprettes på det administrative net (hvilket anbefales) stiger anskaffelsen med 798.000 kr.

 

Til ovenstående lægges en udgift til klassernes ladeskabe inkl. El og montering. Det forventes at de tre skoler samlet skal bruge 40 skabe á 10.000 kr. samt strømføring og montering ~ 500.000 kr.

 

Hvis ovenstående finansieres som leasing over 4 år, koster dette erfaringsmæssigt cirka anskaffelsessummen + 10% og derefter divideret med antal år i leasingperioden.  

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at

  1. der tages stilling til forslaget om en udskiftning af skolernes IT-udstyr som beskrevet under økonomi,
  2. der sker udskiftning af udstyret hver 4. år,
  3. der i så fald tages stilling til finansieringen,
  4. Center for HR, Økonomi & IT overtager al ansvar for administration af udstyret herunder styring af licenser, leasingaftaler og al indkøb.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Der ønskes en konkret sag i næste møde med henblik på finansiering ved en leasingaftale42. Sag fremsendt af byrådsmedlem Steen Petersen vedrørende vikardækning på Faxe Kommunes Folkeskoler

Sagsnr: 17.02.14-A00-1-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Uddannelsesudvalget foreslår, at vikardækningen i Faxe Kommunes skoler fremover først og fremmest udføres af interne vikarer blandt de lærere, der er ansat på skolen. Der kan være tale om klassens andre lærere eller om en lærer, som klassen ikke har til daglig, men som har faget. 

Forslaget skal naturligvis først behandles af Forvaltningen og drøftes med de forskellige skoler. Derefter skal det evt. tilbage til Uddannelsesudvalget, hvor det færdigbehandles.

Faxe Kommunes skoler skal som målsætning have, at max. 10% af timerne afholdes som vikartimer.

SAGSFREMSTILLING:

Når vikartimerne udføres af klassens/skolens andre lærere, kræver det, at arbejdet organiseres på en anden måde f.eks:

Når en lærer er fraværende, kan lektionen læses af en af klassens øvrige lærere, som skal undervise i det fag, han normalt har klassen i. D.v.s. han skal IKKE undervise i den fraværende lærers fag, med mindre han selv har faget.

Vikaren har på den måde "lånt" lektionen fra det andet fag. Lektionen skal vikaren indpasse i sin normale undervisning med klassen. 

Princippet er, at lærerne altid vikarierer for hinanden og underviser klassen i deres normale fag. Hvis en klasse på den måde mangler lektioner i et fag, reguleres det i slutningen af året.

Der bliver derfor kun i mindre omfang brug for et eksternt vikarkorps. Den ovenfor skitserede model kendes fra Gymnasiet.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER:

Begrænsede, hvis det alligevel bliver nødvendigt med et antal eksterne vikarer.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Fremlægges uden administrativ indstilling

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Elementerne tages med i den halvårlige opfølgning på vikarforbrug i folkeskolerne, - næste gang september 201743. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

 

Midtskolen afdeling Sofiendal deltager i puljen til elevløft og programmet for fagligt løft af udskolingseleverne.

 

Der er modtaget afgørelse fra statsforvaltningen vedrørende anmodning om aktindsigt vedr. vikarer på Østskolen. Statsforvaltningen konkluderer følgende:

Ankestyrelsen har gennemgået de indsendte bilag og har besluttet ikke at rejse en tilsynssag, da vi ikke finder grundlag for at antage, at en nærmere undersøgelse af sagen vil føre til en konstatering af, at Faxe Kommune har overtrådt den lovgivning, som Ankestyrelsen påser overholdelsen af. Hele afgørelsen er vedhæftet som bilag.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 30. maj 2017

Meddelelser blev givetUnderskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard