Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Uddannelsesudvalget
Type: Referat
Mødedato: Tirsdag 31. oktober 2017

Uddannelsesudvalget - 31-10-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Uddannelsesudvalget
den 31. oktober 2017 kl. 17:30
i Søndergade 12 D, mødelokale 4


79. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt80. Oversigt over vikarforbruget på Faxe Kommunes folkeskoler

Sagsnr: 17.02.14-A00-1-17 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag følges der op på oversigten over vikarforbruget, som blev præsenteret på Uddannelsesudvalgets møde d. 26. september 2017.

 

På Uddannelsesudvalgets møde d. 2. maj 2017 opfordrede udvalget til et særligt fokus på de klasser, hvor der er et uforholdsmæssigt stort forbrug af vikartimer, aktuelt afdeling Karise, Sofiendal og Nordskov.

 

På afdeling Sofiendal, Midtskolen har der været et øget forbrug af vikarer på nogle årgange og i nogle klasser, hvilket overordnet skyldes:

 • at et antal ansatte var deltidsansatte lærerstuderende, som skulle afvikle deres praktik i foråret og derfor har været fraværende. Størstedelen er nu færdiguddannet og fastansatte. De studerende var udvalgt efter at have været i praktik på skolen med det formål at rekruttere kvalificerede ansatte indenfor givne fagområder.
 • at afdeling Sofiendal har haft et antal langtidssygemeldinger. Der er ført regelmæssige nærværssamtaler med det formål at få de pågældende tilbage i arbejde. Det er lykkedes med det et stykke hen ad vejen og der arbejdes videre med udgangspunkt i kommunale retningslinjer og andre aftaleretslige forhold.

På afdeling Nordskov, Vestskolen og afdeling Karise, Østskolen har der været et øget vikarforbrug, hvilket overordnet skyldes:

 • at både afdeling Karise og afdeling Nordskov har været ramt af langtidssygdom. Det har i første omgang været forsøgt håndteret ved brug af løse vikarer indtil omfanget af sygdomsperioden blev kendt. Ved indikation af fraværets størrelse indsættes ofte egne lærere samt fast vikar i skemaerne.
 • at både afdeling Karise og afdeling Nordskov har haft en del opsigelser af lærere samt en afskedigelse, hvilket har betydet at man i praksis har haft behov for at benytte vikarer midlertidigt, for at få skemaet til at fungere, indtil en nyansat medarbejder kan træde til. Der har ikke været et mønster i opsigelserne.

 

På Uddannelsesudvalgets møde d. 30. maj 2017 blev en række elementer for intern vikardækning beskrevet og udvalget besluttede at elementerne tages med i den halvårlige opfølgning på vikarforbrug i folkeskolerne.

 

Skolerne anser elementerne som nyttige og brugbare, og inkorporerer dem som en del af den interne vikardækning i det omfang det er muligt i hverdagen. Dette gøres bl.a. ved at man ved skoleårets planlægning placerer lærerens resttid i en vikarpulje, der kan anvendes til vikaropgaver og intern vikardækning. I folkeskolen underviser de fleste lærere flere timer end man eksempelvis ser i gymnasieregi, ca. 26 lektioner ugentligt. Dette har betydning for fleksibiliteten og muligheden for at dække hinanden ind under ikke planlagt fravær, da man i højere grad er bundet af skemalægningen.

For at minimere vikarforbruget benytter skolerne sig i særlige tilfælde også af samlæsning. Samlæsningen gør det muligt at begge klasser undervises af en faguddannet lærer og vikar, fremfor at den ene klasse har en vikar og den anden en faguddannet lærer. Ved længerevarende fravær er det muligt at lave en skemaændring for at sikre den fagfaglige undervisning og mindske vikarforbruget på sigt.

 

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser  

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt81. Status vedr. forsøgsarbejdet med sund mad i folkeskolen

Sagsnr: 17.00.00-P20-3-16 Sagsansvarlig: Julie Dose Sørensen

Sagsfremstilling

Med denne sag præsenteres status vedr. forsøgsarbejdet med sund mad i folkeskolen, som led i udmøntningen af kvalitetsmidler 2017 til sund kost og madordninger i folkeskolen.

Alle skoler har igangsat forsøgsarbejdet med sund mad i folkeskolen.

På Midtskolen afdækker man mulighederne for at involvere frivillige kræfter i forsøgsarbejdet samt anvende de lokale brugsforeninger med henblik på at finde bæredygtige og lokale løsninger. Midtskolen, afdeling Sofiendal har et velfungerende samarbejde med kantinebestyrelsen i Haslev Hallerne, hvor eleverne har mulighed for at tilkøbe sig et sund måltid i 10 - og 12-frikvarteret.

På Vest- og Østskolen har man igangsat en forsøgsordning omkring madkultur på mellemtrinnet for at styrke den generelle trivsel og øge forståelsen for årstidsbestemte måltider. Elevrådet inddrages i evalueringsfasen og eleverne på mellemtrinnet er med til at fremstille et sundt måltid og spise sammen.

 

Der foretages en samlet evaluering af de igangsatte initiativer i første kvartal 2018.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller at, orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt82. Månedlig budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Sagsnr: 17.00.00-Ø00-1-17 Sagsansvarlig: Anne Mette Low Petersen

Sagsfremstilling

På mødet den 29. august 2017, blev Uddannelsesudvalget forelagt sagen "Handlemuligheder på baggrund af Budgetopfølgning 31. maj 2017". Uddannelsesudvalgets rammebudget udviste pr. 31. maj 2017 et merforbrug på ca. 7,512 mio. kr. Sagen indeholdt en gennemgang af de væsentligste afvigelser, forslag til konkrete handlinger for at imødegå merforbruget på området samt forskellige tiltag til opbremsning i udviklingen af udgiftsniveauet.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 giver en status på det samlede område, og konkretiserer handlinger på de udpegede områder, som udviste merforbrug.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2017

Uddannelsesudvalget /(i 1.000 kr.)

Korrigeret budget

Forbrug pr. 30. september 2017

Seneste skøn pr. 31/9-2017

Samlet UDD

314.593

242.096

319.294

1 % puljen

2.862

0

0

Total

317.455

242.096

319.294

 

Forbruget på Uddannelsesudvalgets område pr. 30. september 2017 er ca. 242,096 mio. kr. Forbrugsprocenten er 77,0 % svarende til 2,0 procentpoint over den vejledende (eksklusiv 1 % puljen).

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 4,701 mio. kr. eksklusiv 1 % puljen for 2017.

 

Til sammenligning var forbruget på Uddannelsesudvalgets område pr. 30. september 2016 ca. 239,843 mio. kr. og forbrugsprocenten var 76,9 % svarende til 1,9 procentpoint over den vejledende (eksklusiv 1 % puljen).

Det samlede regnskabsresultatet for 2016 udviste et mindreforbrug på 5,084 mio. kr. eksklusiv 1 % puljen.

 

Konkret er der besluttet følgende tiltag:

 

 • 1 % puljen på 2,865 mio. kr. reserveres
 • Centerkonti direkte under chef reduceres med 0,1 mio. kr. - er allerede indregnet i skøn
 • Fastfrosset demografi på Skoleområdet på ca. 1,111 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Fastfrosset demografi på Skolefritidsområdet på ca. 0,887 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Efter- og videreuddannelse - Skønnet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. reserveres - er allerede indregnet i skøn
 • Ansættelser og større indkøb skal koordineres med centerchefen

 

Det samlede merforbrug ved medregning af 1 % puljen giver en resterende udfordring på 1,839 mio. kr.

 

Merforbruget relaterer sig primært til nedenstående områder, hvor der specielt er iværksat en række tiltag til opbremsning af udviklingen af udgiftsniveauet.

 • Vidtgående specialpædagogiske tilbud og relateret befordring (4,005 mio. kr.)
 • Bidrag til privatskoler/efterskoler mv. (0,537 mio. kr.)
 • Folkeskolen, almen- og modtageundervisning (3,071mio. kr.)

 

 

Vidtgående specialpædagogiske tilbud og relateret befordring

Der skønnes et samlet merforbrug på 3,750 mio. kr. på vidtgående specialpædagogiske tilbud.

Der skønnes et samlet merforbrug på 0,255 mio. kr. på relateret befordring.

Som et af de beskrevne tiltag, har der været iværksat en kulegravningen af styringsværktøjer på det specialiserede område og en foreløbig gennemgang af alle visiterede elever, har imidlertid vist, at en del elever i specialtilbud ikke var korrekt registreret. Samlet beløber opdatering af registreringen sig til et mindreforbrug på ca. 1,550 mio. kr.

Der er gennemført visitation til vidtgående specialpædagogiske tilbud den 26. september 2017. Det foreløbige skøn for de økonomiske konsekvenser af de foretagene visiteringer er et merforbrug på 0,086 mio. kr.

 

Privat- og efterskoler

Der skønnes et samlet merforbrug på ca. 0,537 mio. kr. på privat- og efterskoler. De statslige bidrag er betalt for hele året.

Skønnet svarer til et fald i merforbruget på ca. 1,572 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 31. maj. Faldet skyldes en konsekvensretning af delvis momsfritagelse på det tidligere skøn, samt en midtvejsregulering fra staten, som følge af prisstigninger på området.

 

Folkeskoler, almen undervisning og modtageundervisning

I 1.000 kr.

Forventet merforbrug 2017

Almen undervisning

1.417

Modtageundervisning

1.654


I forbindelse med løbende månedlig budgetopfølgning er der aftalt konkrete tiltag til opbremsnings af udgiftsniveau på Vestskolen og Østskolen.

 
Demografi

Budgettet til skolerne for hele 2017 er tildelt på baggrund af 151 klasser og 3.469 elever. Tilretning til det faktiske klasse og elevantal i det nye skoleår sker i forbindelse med budgettildeling for 2018.

Budgettildeling for 2018

 

7/12

5/12

Budget 2018

Tildeles på baggrund af faktisk elevtal
- optalt pr. 20. august 2017

Tildeles på baggrund af skønnet elevtal og forventede klassedannelse.


Udviklingen i elevtallet på ovenstående områder er uddybet i bilag 1. 

 

Status på tiltag til "Opbremsning i udviklingen af udgiftsniveauet"

Tiltag: Månedlig budgetopfølgning fremsendes til Uddannelsesudvalget.
Status: Foreløbigt opfyldt med indeværende sag.

Tiltag: Ansættelser sker kun efter forudgående godkendelse af Centerchefen.
Status: Ingen ansættelser

Tiltag: Større investeringer sker kun efter forudgående aftale med Centerchef, der opfordres til generelt mådehold.
Status: Ingen større investeringer

Tiltag: Ingen nye visitationer til specialområdet pr. 1. august 2017.
Status: I henhold til folkeskoleloven, visiteres elever i "særligt vanskelige situationer" fortsat. På den baggrund er 2 elever visiteret til vidtgående specialpædagogisk tilbud siden 1. august 2017.

Tiltag: Revurdering af nuværende visitationer til specialområdet.
Status: Gennemgang af alle elever i "Vidtgående specialpædagogiske tilbud" har givet anledning til opstart af dialog om 2 elevers udslusning til almen undervisningen. Eventuel økonomisk konsekvens er ikke medregnet i denne opfølgning.

Tiltag: Kulegravning af styringsværktøjer på det specialiserede område.
Status: Er igangsat, herunder en foreløbig gennemgang af alle visiterede elever. Direktionen indgået aftale med BDO om en gennemgang af Center for Børn & Undervisnings område, herunder det specialiserede område. Implementering af eventuelle nyt styringsværktøj afventer denne undersøgelse.

Tiltag: Udarbejdelse af handleplaner på Vestskolen og Østskolen.
Status: Der foretaget ny budgetopfølgning pr. 31/8-2017 og i den forbindelse aftalt konkrete tiltag til opbremsnings af udgiftsniveau.

Tiltag: Restrukturering af TVÆRS.
Status: Ny TVÆRS struktur introduceres for ledere, afdelingsledere i december 2017 og i gangsættes i januar 2018.

 

Lovgrundlag

Lov om Kommunernes styrelse

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt83. Vejledning til erhvervsuddannelser

Sagsnr: 54.00.00-A00-10-17 Sagsansvarlig: Kirsten Jacobsen

Sagsfremstilling

På baggrund af et politisk initiativ fra Fællesstyrelsen for Ungdommens Uddannelsesvejledning Sjælland Syd, hvor der på et fællesstyrelsesmøde den 15. juni er besluttet, at kommunerne opfordres til, at der sættes særlig fokus på vejledning i forhold til erhvervsuddannelserne, end til de øvrige uddannelser.

 

Der er allerede flere tiltag som er medvirkende til at hype erhvervsuddannelserne bl.a. erhvervsuddannelsesreformen der gør det muligt at læse videre på en erhvervsuddannelse og tiltag som mesterskaber i skills.

 

Der er mangel på faglært arbejdskraft og det er vigtigt at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, så der kan sikres faglært arbejdskraft.

 

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er lovgivningsmæssigt forpligtet til kollektiv vejledning til alle elever i grundskolen. Denne vejledning har til formål at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse ved udgangen af 9. eller 10. klasse.

 

I den kollektive vejledning skal eleverne udfordres i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag.

 

I den kollektive vejledning indgår som minimum:

 • Indføring i ungdomsuddannelserne, indhold, struktur og muligheder samt dialog om elevernes forståelse heraf
 • Introduktion til at arbejde med digitale værktøjer blandt andet UddannelsesGuiden (ug.dk) og eVejledning
 • Vejledning om udfyldelse af uddannelsesplaner, optagelse.dk og processen frem mod tilmelding til ungdomsuddannelse
 • Orientering om hele uddannelsessystemet, herunder sammenhæng mellem uddannelser og job.

Der skal være progression og differentiering i vejledningsprocessen, og vejledning skal understøtte elevens refleksioner over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

 

UU er endvidere forpligtet til at etablere en målrettet vejledningsindsats, som kan indeholde individuel og/eller gruppevejledning af elever, som vurderes ikke umiddelbart at være uddannelsesparate i 8. klasse.

 

UU er pt. fortsat forpligtet på 95 % målsætningen og desuden på målsætningen om at flere vælger en erhvervsuddannelse (EUD). Det er målet, at det i 2020 er 25 % og i 2025 er 30 %, der vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse. 

 

De seneste to år har tilmeldingen til erhvervsuddannelser direkte fra 9. eller 10. klasser set således ud i UU Sjælland Syd: 

9. og 10. kl. i %

Faxe

Vordingborg

Næstved

UU Sj. Syd

2015

EUD

28,1

25,7

20,8

24,0

2016

EUD

30,0

23,0

23,6

24,8

 

UU Sjælland Syd arbejder med at opnå EUD målsætningen ved bl.a.:

 • Samarbejde med erhvervsuddannelserne om en erhvervsskoledag i 6. klasse
 • Som en del af den obligatoriske uges introduktionskursus til ungdomsuddannelserne, deltager alle 8. klasser i Skills stafetten. Denne arrangeres i samarbejde med erhvervsskolerne i området. Erhvervsuddannelserne præsenteres for alle klasser, og to klasser vinder deltagelse i konkurrence på et landsdækkende Skills arrangement
 • Der arbejdes i alle kommuner sammen med forvaltning/skoler på at etablere erhvervs/job ”messer”, hvor udskolingseleverne præsenteres for job- og uddannelsesmuligheder via kontakt med forskellige virksomheder.

Der har i 2017 været dialog med de almen gymnasiale uddannelser og UU om UU`s uddannelseshæfte og vejledning. Dialogen har bl.a. til hensigt at skabe tryghed for, at der vejledes korrekt omkring de gymnasiale uddannelser og at skabe forståelse for, at UU tager initiativer i forhold til at opnå den nationale EUD målsætning.

 

Som en supplerende oplysning har et flertal i folketinget har den 13. oktober indgået en aftale om bedre veje til uddannelse og job, også kaldet FGU (forberedende grunduddannelse). Aftalepartierne er enige i, at der skal sættes tidligt ind, og derfor forpligtiger aftalepartierne sig til i efteråret 2017 til at drøfte hvilke initiativer i udskolingen, der kan bidrage til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

 

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at, der sættes et særligt fokus på vejledning til erhvervsuddannelserne, end til de øvrige uddannelser

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt84. Orientering om spørgeskemaundersøgelse om alkoholretningslinjen og samtalen om alkohol i skole og dagtilbud

Sagsnr: 00.01.00-A00-61-17 Sagsansvarlig: Line Bilgrav

Sagsfremstilling

Spørgeskemaundersøgelsen belyser medarbejdernes kendskab til alkoholretningslinjen og deres oplevelse af at tage samtalen om alkohol med forældre i relation til barnets trivsel. 200 medarbejdere fra daginstitution og skole har deltaget i undersøgelsen, som blev besvaret i juni 2017. Rapport og pixi-udgave af rapport er vedhæftet som bilag.

 

Hovedresultater:

 • 87% kender Faxe Kommunes alkoholpolitik/-retningslinje
  • Kommentar fra medarbejder: ”Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.”
 • 98% serverer ikke alkohol til forældrearrangementer – de resterende 2% ved ikke, om der bliver serveret alkohol
 • Hver anden har på et tidspunkt været i tvivl, om en forælder/et barns primære omsorgsperson har haft problemer med alkohol
 • 65% oplever samtalen med forældre som svær eller meget svær
 • 31% oplever, at relationen til forældre/barnets primære omsorgsperson er blevet bedre eller meget bedre
  • Kommentar fra medarbejder: ”Det [at tage samtalen] var godt, fordi vedkommende følte, at det var godt, jeg vidste besked.”
 • Hver anden oplever, at samtalen har haft positiv betydning for barnets trivsel – ingen oplever, at det har haft negativ betydning for barnets trivsel
  • Kommentar fra medarbejder: ”Barnet har fået tillid til, at de voksne omkring ham er en hjælp. Det virkede som om, eleven blev lettet over, at nogen handlede på hans store udfordring.”
 • Den primære årsag til, at man ikke har talt med forældre om problemer med alkohol er, at man har været i tvivl, om der var et problem med alkohol

 

Anbefalinger for det videre arbejde:

 • Nye medarbejdere skal have viden om alkoholpolitikken/-retningslinjen:
  Undersøgelsen viser, at nyansatte medarbejdere i mindre grad kender til Faxe Kommunes alkoholpolitik/-retningslinje, og det er derfor relevant, at nye medarbejdere systematisk får viden om retningslinjen.
 • Rådgivning til frontpersonale:
  Fagpersoner synes fortsat, at det er svært at tale om alkohol med forældre, og det anbefales derfor, at frontpersonalet fortsat rådgives i samtalen.
 • Fortsat fokus på tidlig opsporing:
  Den primære årsag til ikke at tale med forældre om alkohol er, at man er i tvivl, om der er et problem med alkohol. Derfor anbefales det, at der fortsat er fokus på den tidlige opsporing.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Uddannelsesudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Godkendt85. Høring i fagudvalg: Beskæftigelsesplan 2018-2019

Sagsnr: 15.00.15-P22-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Den 11. september 2017 blev de beskæftigelsespolitiske mål for 2018 udmeldt af Beskæftigelsesministeren. På den baggrund har Center for Familie, Social & Beskæftigelse udarbejdet det vedhæftede forslag til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019. På mødet i Beskæftigelsesudvalget den 25. september godkendte Beskæftigelsesudvalget 1. behandlingen af Beskæftigelsesplanen 2018-2019. I henhold til procesplanen skal Beskæftigelsesplanen 2018-2019 i høring i de relevante fagudvalg efter 1. behandling i Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesplanen for 2018-2019 tager udgangspunkt i de udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2018.

 

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

Samlet set skal indsatserne i denne beskæftigelsesplan, alle have det overordnede mål, at målgruppen for den specifikke indsats skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, som skal resultere i, at målgruppen kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed væk fra offentlig forsørgelse.

Det måler vi på

 • Kvartalvis måling af fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med landsgennemsnittet.
 • alle uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år skal i nyttejob.

 

2. Virksomheder skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

Faxe Kommune skal understøtte den korteste vej til arbejdsmarkedet for den ledige. Særligt med fokus på det lokale erhvervsliv. Samarbejdet går begge veje. Faxe Kommune skal øge deres kendskab til virksomhedernes behov, og virksomhederne skal være bedre til at informere jobcentret om behov.

Det måler vi på

 • Der afholdes jobmesse i samarbejde med skolerne.
 • 200 virksomheder skal besøges.
 • Mindst fire gode historier er dækket i pressen. Heraf mindst 2 film via sociale medier.
 • Tilbagemeldinger fra Virksomhedspanelet skal øges fra 35 % til 70 %.
 • Løbende etablering af minimum 200 småjobs.
 • En responstid på højst 24 timer efter henvendelse fra virksomhederne i forbindelse med stillinger slået op gennem Rekrutterings Service Sjælland.
 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.

 

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Integrationsindsatsen står højt på dagsordenen i Faxe Kommune og det forsætter i 2018 og 2019. Der arbejdes på højtryk for at sikre den bedst mulige indsats på tværs af centrene i kommunen med det fælles mål at sikre, flere ledige på integrationsydelse kan blive selvforsørgende.

Det måler vi på

 • Andelen af ledige på integrationsydelse, der er overgået til selvforsørgelse steget med 20 pct.
 • Løbende 30 igangværende IGU forløb.
 • Årlig etablering af 50 ekstra pladser på virksomhedscentre i Faxe Kommune.
 • Videreførelse af pilotprojekt med det formål, at afklare flygtninges kvalifikationer inden ankomst til kommunen. Målsætningen er, at 50 pct. af de visiterede kvoteflygtninge kompetenceafklares, inden de ankommer til kommunen inden udgangen af 2017.
 • 50 % af deltagerne i en prøvehandling, med formål at understøtte sygemeldte arabisk talende kvinder, skal blive selvforsørgende. De resterende 50 % har som minimum deltaget i et virksomhedsrettet tilbud.

 

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

Jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal modtage en tidlig og virksomhedsrettet indsats, med klare målsætninger for borgerens vej mod selvforsørgelse.

Det måler vi på

 • Udvidelse af målgruppen for branchepakkekonceptet til også at inkludere jobparate kontanthjælpsmodtagere.
 • 10 % af STU dimittenderne kommer efterfølgende i ordinær eller støttet beskæftigelse.
 • Udvikling af formel aftale om overgange mellem indsatser, samt udvikling af politisk vedtaget serviceniveau for kommunens indsatser
 • Borgere med flere kontaktpunkter i kommunens opfattelse af at have én helhedsorienteret plan.
 • Følge udviklingen i antal jobparate personer på kontanthjælp
 • Følge udviklingen i antal aktivitetsparate personer på kontanthjælp
 • Undersøge muligheden for øget brug af socialøkonomiske virksomheder i den beskæftigelsesrettede indsats.

 

5. Bekæmpelse af socialt bedrageri og fejludbetaling styrkes.

Faxe Kommune vil fortsætte det samarbejde, der tidligere er etableret mellem Faxe Kommunes kontrolgruppe og jobcentret. Der skal være fokus på tværfagligt samarbejde og vidensdeling.

Det måler vi på

 • Antallet af sager igangsat vedrørende socialt bedrageri.   

Vedhæftet dette punkt findes første udkast til Beskæftigelsesplanen for 2018-2019, samt handleplan for beskæftigelsesindsatsen i 2018-2019.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelsesplanen 2018-2019 godkendes. 

 

Beslutning i Uddannelsesudvalget den 31. oktober 2017

Anbefales godkendt

Steen Petersen kan ikke støtte punkt 3 da han ikke ønsker at flygtninge skal integreres86. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-A00-5-17 Sagsansvarlig: Dorte Steinmetz Bagge

Sagsfremstilling

Der vil blive givet meddelelse om følgende:

Sagen om klubstruktur dagsordensættes i næste møde

Anbefaling om at der holdes et årligt dialogmøde mellem ungdomsskolens bestyrelse og Uddannelsesudvalget

 

 

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

UddannelsesudvalgetUnderskrifter

Martin Hillerup
Steen Petersen
Jonas Kristinsson
Finn Hansen
Henrik Aakast
Anne Camilla Meyer
Marianne Ørgaard