Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 6. april 2017

Udsatterådet - 06-04-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 6. april 2017 kl. 16:00
i Café Paraplyen


1. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

 Godkendt.

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 2. Præsentationsrunde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

I anledning af, at de to personligt indstillede medlemmer nu er udpeget, holdes der en præsentationsrunde.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at medlemmer præsenterer sig kort for hinanden.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

De fremmødte har præsenteret sig for hinanden.

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 3. Kultur & Fritid informerer om puljer og tilbud for udsatte

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

På Udsatterådets møde den 19. januar 2017 ønskede rådet at få et overblik over fritidsmuligheder for udsatte, og muligheder for økonomisk støtte.

 

For at imødekomme dette ønske, gæster en medarbejder fra Kultur & Fritid i Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice mødet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådet går i dialog med Kultur & Fritid om tilbud og tilskudsmuligheder for udsatte borgere.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

Benny Agergaard og Asya Sarikaya fra Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice præsenterer:

 

- foreningsportalen, kommunens hjemmeside

- §18 midler (Serviceloven), som kan støtte aktiviteter. Frist 1. december for det efterfølgende år, men i praksis ville det også kunne tages op løbende. Støtten gives ikke til enkeltpersoner

- folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje der støtter de ikke-organiserede folkeoplysende aktiviteter, men ikke til enkeltpersoner. Frist i december til første halvår og 15. juni til andet halvår. Aktiviteterne skal realiseres i det år, man har fået støtte til. (der skal lægges ud, som refunderes)

- "Støtte for Børn og unge for deltagelse i fritidslivet" - u25 årige (eller på vegne af unge), også til enkeltpersoner, så børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter når de ikke har råd. Løbende behandling.

CKFB vil gerne hjælpe med at rette en ansøgning til den rette pulje.

- som folkeoplysende forening kan man også få støtte til lokaler, fortrinsret til kommunale lokaler, andet støtte

Kontakt til Asya - asari@faxekommune.dk

- Udsatterådet ville kunne til en åben folkeoplysende aktivitet søge §18 midler og ville kunne søge lokaler i CKFB.

 

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 4. Udsatterådets Forretningsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Udsatterådet skal have udarbejdet en forretningsorden. Sekretariatet og formandskabet har udarbejdet et udkast, der vedhæftes punktet.

 

Udsatterådet bedes særligt at tage stilling til §2 stk. 6 i udkastet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

§ 2, stk. 6 ændres til: Udsatterådet er beslutningsdygtigt når mindst tre brugerrepræsentanter er til stede.

 

Forretningsordenen er godkendt.

 

Der bemærkes desuden, at det er vigtigt, at repræsentanterne melder afbud hvis de er forhindret i at møde op.

 

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 5. Drøftelse af Udsatterådets kommunikationsveje

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Der skal drøftes, hvordan Udsatterådet kan blive mere synlig udadtil, og hvordan der kan indgås en dialog med baglandet.

På mødet den 19. januar 2017 blev der for eksempel nævnt muligheden for en facebookgruppe, der bestyres af rådet.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådet drøfter mulige kommunikationsveje og hvordan rådets synlighed kan styrkes.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

Der foreslås en facebookgruppe/side for udsatterådet, hvor opslag skal godkendes. Det er udsatterådets medlemmer, der skal administrere siden.

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag med retningslinjer mm. til næste møde.

Danny, Claus og Klaus  har meldt sig til arbejdsgruppen, ikke tilstedeværende medlemmer er velkomne til at melde til Claus, hvis  de også ønsker at være med.

 

Det interne kommunikationsmedium er e-mail, samt at facebook ikke skal stå alene som kontaktmulighed for borgere. Udsatterådet har en underside på kommunens hjemmeside, hvor der blandt andet er kontaktoplysninger til rådets medlemmer: http://www.faxekommune.dk/udsatteraadet-0

 

 Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 6. Workshop: Vision og ideer til Udsatterådets arbejde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Som grundlag for det videre arbejde skal der arbejdes med en vision for udsatterådet. I denne sammenhæng kan der også samles en række ideer til initiativer mm., der kan arbejdes videre med fremover.

Sekretariatet står for en lille workshop, der skal fremme en god proces til idégenereringen.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådet udarbejder en vision og ideer til det videre arbejde i Udsatterådet.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

Udsatterådet har påbegyndt arbejdet med at formulere ideer og en vision for rådet.

Sekretariatet renskriver input og det sendes til medlemmerne, og der arbejdes videre med en vision på det næste møde.

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 7. Spørgsmål til administrationen

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Café Paraplyens brugere har bedt Klaus Duelund om at drøfte en række spørgsmål på udsatterådsmødet. Faxe Kommunes repræsenanter vil efter bedste evne forsøge at besvare spørgsmålene, eller drøfte dem for en nærmere præcisering, så de kan undersøges nærmere til næste møde.

 

Spørgsmålene er følgende:

1. Hvad gør man for de børn der er blevet ramt af kontanthjælpsreformen?

2. Der er flere brugere, der udtrykker utilfredshed med den måde, de bliver mødt på af sagsbehandlerne i kommunen, det handler om manglende indsigt i deres sag, skiftende sagsbehandlere og en oplevelse af ikke at blive hørt.

3. Har kommunen stadig et netværkskorps til ensomme ældre?

4. Der mangler billige boliger til folk på kontanthjælp.

5. Kan man gøre noget ved transportudgifter ved praktik, eller gøre transport gratis for dem der er i praktik?

 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at spørgsmålene drøftes på mødet, og eventuelt præciseres til en nærmere undersøgelse.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

Spørgsmålene er blevet drøftet i udsatterådet.

 

 Vedr. spørgsmål 3, så kan der læses mere om netværksmedarbejderen for ældre på: http://www.faxekommune.dk/kontakt-netvaerksmedarbejder

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 8. Forslag til emner for næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner eller der er emner i løbet af mødet, kan de allerede nu foreslås til drøftelse til næste møde d. 6. juni 2017.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at Udsatterådets medlemmer foreslår emner til næste møde.

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

På næste møde skal der arbejdes videre med visionen og mulige initiativer, samt at arbejdsgruppen for facebookgruppen vil præsentere deres forslag.

 

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

 9. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Marieke Klauder Sandvad

Beslutning i Udsatterådet den 6. april 2017

Patrick Larn og Mette Mathiesen har meldt afbud og deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 

Jane Hansen og Preben Lund deltog ikke i behandlingen af dette punkt.