Du er her: Forside

« Tilbage til dagsordener og referater

Kategori: Udsatterådet
Type: Referat
Mødedato: Torsdag 7. september 2017

Udsatterådet - 07-09-2017 - Referat

Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 7. september 2017 kl. 16:00
i Faxe Bixen


24. Godkendelse af Dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

dagsorden godkendes.

 

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Godkendt25. Kort opdatering på 'Udsatterådet Faxe Kommune' Facebook-siden

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet beder Facebook arbejdsgruppen om at give en kort opdatering på Udsatterådet i Faxe Kommune.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Facebook arbejdsgruppen giver en kort opdatering på Udsatterådets facebook side.

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Claus Cubbin informerede om behovet for bredere udbredelse af facebook-gruppen. Der blev snakket om at hænge opslag op på de kommunale væresteder, samt evt. trykke visitkort med oplysninger om facebook-gruppen.

 

Sekretariatet spørger om Kommunens facebookside kan dele den, samtidig undersøges copy-right på logoet.

 

Claus og Danny arbejder videre på den visuelle udvikling af siden.26. Høringer udenfor møderækken

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Udsatterådet modtager indimellem materiale i høring udenfor rådets møderække.

For at sikre, at rådet får afgivet høringssvar rettidigt og med involvering af alle rådets medlemmer, foreslås følgende procedure for de høringer, der ligger udenfor Udsatterådets møderække: 

1.      Umiddelbart efter høringsmaterialet er modtaget i Center for Familie, Social & Beskæftigelse videreformidles det til alle Udsatterådets medlemmer angivet en frist for rådets høringssvar.

2.      Formandskabet udarbejder herefter udkast til et høringssvar, der sendes til hele Udsatterådet pr. mail. Medlemmerne får en frist på minimum 48 timer til at afgive bemærkninger til forslaget. Bemærkningerne skal sendes direkte til formanden og næstformand – gerne med kopi til alle Udsatterådets medlemmer.

3.      Formandskabet reviderer høringssvaret på baggrund af de indkomne bemærkninger. Og såfremt høringsfristen tillader det, sendes det reviderede forslag til Udsatterådets medlemmer med en ny frist for bemærkninger.

4.      Formanden indsender Udsatterådets samlede høringssvar til Center for Familie, Social & Beskæftigelse, som videreformidler til den enhed, der har sendt materialet i høring.

5.      Hvis et af Udsatterådets medlemmer efter punkt 1. ønsker punktet drøftet ved møde, indkalder formanden til et ekstraordinært møde.

Så vidt det er muligt, tilstræbes det dog, at materiale, der skal i høring i Udsatterådet, behandles af rådet på et af rådets ordinære møder.

Indstilling

Center for Social & Beskæftigelse indstiller, at

 

proceduren for høringer udenfor møderækken godkendes.

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Godkendt27. Tour de Faxe

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Udsatterådet har tidligere drøftet muligheden for at tage på en Tour de Faxe. Formålet med turen er at udbrede viden omkring Udsatterådet.

 

 Formandskabet foreslår følgende datoer for besøg i kommunens byer:

 • 30. september i Faxe kl. 12-14
 • 2. december i Karise kl. 12-14

 

Formandskabet opfordrer Udsatterådets medlemmer til at melde sig på en af de ovenstående dage.

 

Formandskabet anbefaler, at der produceres flyers til omdeling, der fortæller:

 • Kort om Udsatterådet historie,
 • Hvilke aktiviteter er Udsatterådet med til at planlægge
 • Formålet med Faxe Kommunes Udsatteråd
 • Kommunens væresteder og hvor man kan finde information vedrørende Udsatterådet.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

 1. Udsatterådets medlemmer melder sig til Tour de Faxe enten d. 30. september eller 2. december,
 2. Udsatterådet drøfter mulighederne og betingelserne for at afholde en Tour de Faxe, samt indholdet af sådan en tur.

 

 

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Besøget I Faxe bliver ændret til d. 28. oktober. Claus Cubbin, Inger Andersen og Danny Holmvig deltager denne dag.

 

Udsatterådet har besluttet, at der bestilles 10 sweatre med Udsatterådets logo på. Logoet udvikles af Faxe Kommunes kommunikationsafdeling, i samarbejde med Danny Holmvig og Claus Cubbin.

 

Der bestilles følgende størrelser:

XXl: 2

XL: 828. Behovet for økonomisk rådgivning

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

På Café Paraplyen i Haslev er der gældsrådgivning onsdage kl. 16-18.

 

Formålet med rådgivning På Fode Igen er at hjælpe udsatte borgere til at få overblik over deres økonomiske situation og motivere dem til at reducere deres gæld. Målet er, at borgeren på længere sigt selv kan mestre sin økonomi og derved få en bedre livskvalitet.

 

Formandskabet har indtrykket af, at tilbuddet på Café Paraplyen er velbesøgt af kommunens udsatte borgere. Der stilles dog spørgsmålstegn ved, at der ikke er lignende tilbud i Faxe.

 

Sekretariatet undersøger mulighederne for brug af frivillige i forbindelse med eventuel gældsrådgivning i Faxe.

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet drøfter behovet for gældsrådgivning i Faxe.

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Claus Cubbin informerede om behovet. Sekretariatet kontakter Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice vedr. frivilig, der gerne vil give gældsrådgivning på Værestedet 76F.29. Vælgermøde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Formandskabet vil gerne drøfte planlægningen af Udsatterådets vælgermøde i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

 

Formandskabet vil gerne drøfte følgende punkter:

 • Dato
  • Da der er Økonomiudvalgsmøde d. 4. oktober, som var den oprindelige dato for vælgermødet, skal Udsatterådet drøfte mulighederne for at flytte datoen for vælgermødet.
 • Forplejning
  • Vil Udsatterådet bruge noget af sit budget på mad og drikke til mødet?
 • Sted
  • Småt og intimt på Café Paraplyen eller stort med mange deltagere i Kultunariet?
 • Temaer
  • Hvad skal politikerne diskutere på vælgermødet?
  • Hvilket format skal vælgermødet have?
 • Bus/samkørsel.
  • Skal Udsatterådet arrangere busser, eller være tovholder på at deltagere laver samkørsel?

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet drøfter planlægningen af Vælgermødet i forbindelse med kommunalvalget til November.

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Sekretariatet undersøger hvor i kommunen man kan brevstemme, denne information skal viderformidles via Facebook. Sekretariatet undersøger muligheden for, at Værestedet 76F kan stå for buskørsel.

 

Udsatterådet har besluttet at flytte Valgmødet til d. 3. oktober, kl. 16-18 på Paraplyen. Udsatterådet vurderer at der kommer ca. 40 personer. Der skal være kaffe, the, vand og kage som forplejning.30. Visioner og ideer til Udsatterådet, part 2

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Ved seneste Udsatterådsmøde d. 6. juni var der fokus på udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik. I den forbindelse blev Regeringenens 2025 plan for Social Mobilitet drøftet.

 

Udsatterådet diskuterede emner, hvor de vil komme med et bud på Faxe Kommunes Udsattepolitik, med ungangspunkt i de 10 mål for social mobilitet.

 

Udsatterådet har valgt at fokusere på fire indsatsområder:

 1. Uddannelse og beskæftigelse
 2. Kriminelle unge
 3. Hjemløse
 4. Misbrugere

 

Udsatterådet besluttede sig for, at disse punkter skulle diskuteres yderligere.

 

Sekretariatet afholder en workshop, hvor Udsatte rådet drøfter disse punkter, med særlig fokus på:

 • Hvad vil vi måles på?
 • Hvordan lykkes vi, og hvad skal der til for at nå disse mål

 

På baggrund af denne workshop, udformer sekretariatet et udkast til Faxe Kommunes Udsattepolitik. Faxe Kommunes Handicappolitik er vedhæftet dette punkt som inspiration.

 

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet drøfter udviklingen af Faxe Kommunes Udsattepolitik, samt Regeringenens 2025 plan for Social Mobilitet

 

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Gennemgået, Udsatterådet er kommet med input til Udsattepolitikken åp baggrund af Regeringenens 2025 plan for Social Mobilitet .31. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

- Forslag til kvalitetsstandard § 107 i høring hos Udsatterådet

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

 

Udsatterådet beslutter processen for udformningen af høringssvaret for forslaget til kvalitetsstandard §107

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Formandskabet udformer et udkast til høringssvar, som bliver sendt rundt til Udsatterådets medlemmer. Udsatterådet er opmærksomme på høringssfristen d. 20. september.32. Forslag til emner for næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Sagsfremstilling

Hvis Udsatterådets medlemmer allerede nu ønsker at få drøftet særlige emner, kan de foreslås til drøftelse til næste møde.

 

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

Emner til næste møde:

 

-          Tour de Faxe

-          Nyt udvalg efter 1. januar?

-          Befordringsgodtgørelse/diæter

-          Gældsrådgivning33. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A08-1-17 Sagsansvarlig: Camilla Jensen

Indstilling

Formandskabet indstiller, at

 

Udsatterådet godkender referatet.

Beslutning i Udsatterådet den 7. september 2017

 

Claus Cubbin                 _________________________________________________________

 

 

Klaus Duelund                _________________________________________________________

 

 

Inger Andersen              _________________________________________________________

 

 

Jørgen Olsen                  _________________________________________________________

 

 

Jens Røi                            _________________________________________________________

 

 

Jane Hansen                  _________________________________________________________

 

 

Patrick Larn                                           _________________________________________________________

 

 

Preben Lund                   _________________________________________________________

 

 

Mette Mathiesen           _________________________________________________________

 

 

Danny Holmvig              _________________________________________________________