Servicedeklaration for plejepakker

Byrådet skal tilbyde personlig hjælp og pleje samt give hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet for beboere i plejecentre. Læs om serviceniveauet her.

Faxe Kommunes mål

Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme dine muligheder for at klare dig selv, og/eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

Hjælpen efter Lov om social service bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med dig med udgangspunkt i dine behov og forudsætninger.

Hjælpen kan gives med henblik på at forebygge eller genvinde funktionstab, samt med det formål at forhindre yderligere funktionstab.

Det tilbyder vi

Byrådet skal tilbyde personlig hjælp og pleje samt give hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

Tilbuddene gives til personer, der har en midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene kan også gives til personer med særlige sociale problemer, der medfører, at de ikke selv kan udføre opgaverne. (jf. Lov om social service §83).

Hjælpen til beboerne i plejeboliger vil blive givet af plejecentrets faste personale.

Til hvem

Tilbuddet er målrettet beboerne i plejeboliger

Hvor meget

Hjælpen tildeles efter en vurdering af borgerens funktionsniveau (se nedenstående beskrivelse af funktionsniveauer) og visiteres samlet i en plejepakke. Grundlaget er en beskrivelse af borgerens funktionsniveau, hvor borgerens behov afklares.
De kommunale indsats til den enkelte borger iværksættes og dokumenteres på baggrund heraf.

Plejepakken vil som hovedregel kunne opfylde behovet for hjælp til netop de opgaver, borgeren ikke selv er i stand til at udføre.

Hvis du har et moderat nedsat funktionsniveau vil det betyde, at du klarer mange opgaver selv, kan gå/køre til spisestue, klarer dig selv omkring måltiderne, men behøver hjælp omkring personlig hygiejne, har behov for lidt støtte og vejledning, samt hjælp til løsning af praktiske opgaver og rengøring.

Hvis du har et svært, begrænset funktionsniveau vil det betyde, at du klarer få opgaver selv, men behøver hjælp for at komme til og fra spisestue, klarer at spise selv, men behøver hjælp til servering og evt. udskæring, behøver meget hjælp omkring personlig hygiejne, meget hjælp, støtte og vejledning i dagligdagen, samt hjælp til løsning af alle praktiske opgaver og rengøring.

Hvis du har totalt, begrænset funktionsniveau vil det betyde, at du kun klarer ganske få eller ingen opgaver selv, men behøver hjælp til alle opgaver, bl.a. hjælp til at spise og drikke, total hjælp omkring personlig hygiejne, meget hjælp, støtte og vejledning til alle opgaver i dagligdagen, samt total hjælp til alle praktiske opgaver samt rengøring.

Din ret og din pligt

Du har krav på, at de visiterede ydelser leveres som aftalt.

Såfremt du ikke er tilfreds med den tilbudte hjælp, er der mulighed for at klage til Klagerådet. Klagerådet har bl.a. til opgave at drøfte, vurdere og videreformidle klager over afgørelser om tilbud efter §§ 88 og 89 i Serviceloven

Hvad koster det

Der er ingen egenbetaling på visiterede ydelser, herunder plejepakker.

Hvor kan du få oplysninger

Hvis du har brug for yderligere information, kan du rette henvendelse til

Visitation Pleje
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3430

Mandag - torsdag         kl. 8 - 9, samt kl. 13.30 - 14.30
Fredag                          kl. 8 - 9, samt kl. 12 - 13