Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerServicedeklaration ved udgifter til transport ved deltagelse i integrationsforløb og ved jobsøgning

Servicedeklaration ved udgifter til transport ved deltagelse i integrationsforløb og ved jobsøgning

Lovgrundlag

Integrationslovens § 23f.

Det tilbyder vi
Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet kan få en godtgørelse af udgifter til nedestående i forbindelse med aktiviteter under integrationsprogrammet.

  1. transport til tilbud
  2. værktøj samt arbejdsredskaber og arbejdsbeklædning
  3. helt særligt undervisningsmateriale
  4. egenbetaling i forbindelse med ophold på højskoler som led i aktivering af en varighed på ikke over 26 uger.

Hvordan?
Din sagsbehandler foretager en individuel vurdering baseret på din specifikke situation og de faktiske udgifter til transport.

Til hvem?
Udlændinge som er omfattet af integrationsloven.

Hvor meget?
Til transport kan der max. ydes kr. 1000,- i støtte pr. måned. Støtten kan dog højst udgøre den faktiske udgift til transport.

Hvad er betingelserne?

Udgiften skal være forbundet med deltagelse i en aktivitet under integrationsprogrammet.

Det kan dokumenteres at ansøger ikke selv har økonomisk mulighed for at betale udgiften.

Der kan ikke ydes godtgørelse til transport til en ansættelse i job med løntilskud.

Kan der klages?
Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller en afgørelse truffet i Center for Familie, Social & Beskæftigelse, har du mulighed for at klage. Klagen sendes til Jobcenteret. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter Integrationslovens §23f kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat. Kommunens borgerrådgiver kan kontaktes i forbindelse med hjælp til udfærdigelse af eventuel klage.