Du er her: ForsideSelvbetjeningSPILDEVAND: Nedsivningsanlæg - ansøgningsskema

SPILDEVAND: Nedsivningsanlæg - ansøgningsskema

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et nedsivningsanlæg til spildevand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at lave et nedsivningsanlæg.

Nedsivningsanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune.

Du finder ansøgningsskemaet som PDF her:

Nedsivningsanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

 1. Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer samt nærliggende vandløb, søer, kyster, grøfter og drænledninger.
 2. Resultat af grundvandspejling afstand til højeste grundvandsstand fra nedsivningsdelen
 3. Analyse af jordbundsforholdene på lokaliteten, hvor anlægget skal placeres. Der skal udtages 2 jordprøver á 5 kg til sigteanalyse/hydrometeranalyse. Der skal til ansøgningen vedlægges en kopi af analyserapporten inkl. kornkurvediagram fra sigteanalysen. Du finder skema til indtegning af jordbundstyper her:

  Nedsivning, bilag - kornkurve (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

 • et udfyldt ansøgningsskema
 • en fyldestgørende situationsplan
 • analyserapport for sigteanalyserne af jordbundsprøverne.

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

Hvis du ansøger digitalt, skal du have følgende oplysninger parat:

 • Udformning af nedsivningsanlæg - dimensionering mv.
 • Afstand til højeste grundvandsstand bestemt ved pejling
 • Benyttelse af anlægget - type spildevand og antal PE
 • Jordbundsforhold
 • Afstandsforhold, jf. spildevandsbekendtgørelsen

Du skal vedlægge følgende bilag, når du ansøger om etablering af nedsivningsanlæg:

 1. Kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen
 2. Målfast oversigtsplan, der viser nøjagtig placering og udformning af anlægget. Det skal også fremgå, hvordan regnvand afledes
 3. Tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg
 4. Jordprøveanalyser/sigteanalyser eller prøve af tilkørt sand
 5. Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand ( f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra svimmingpool, boblebad og lignende) fra ejendommen, medsendes beskrivelse af, hvordan dette håndteres
 6. Hvis nedsivningsanlægget ikke placeres på egen grund, skal der medsendes accept fra grundejer.
 7. Fuldmagt fra grundejer hvis en autoriseret kloakmester indsender ansøgningen.

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til nedsivningsanlæg her.

Når nedsivningsanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af nedsivningsanlægget).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om nedsivningsanlæg på kommunens hjemmeside under Spildevandsrensning i det åbne land, hvor du også kan se en film om nedsivningsanlæg.

Derudover kan du finde yderligere informationer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1999 om ”Nedsivningsanlæg op til 30 PE” - du kan hente vejledningen her:

Vejledning - etablering af nedsivningsanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)