Du er her: ForsideSelvbetjeningSPILDEVAND: Pilerenseanlæg uden membran - ansøgningsskema

SPILDEVAND: Pilerenseanlæg uden membran - ansøgningsskema

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et pilerenseanlæg til spildevand på din ejendom

Du skal ansøge om tilladelse til at lave et pilerenseanlæg.

Pilerenseanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune.

OBS! Et pilerenseanlæg uden membran betragtes som et nedsivningsanlæg og skal dermed overholde gældende regler for nedsivning af spildevand.

Du finder ansøgningsskema til etablering af pilerenseanlæg uden membran (nedsivningsanlæg) her:

Pilerenseanlæg med nedsivning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

  1. Beregninger til dimensionering af pilerenseanlægget.
  2. Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer samt nærliggende vandløb, søer, kyster, grøfter og drænledninger.
  3. Analyse af jordbundsforholdene på lokaliteten, hvor anlægget skal placeres. Der skal vedlægges en kopi af analyserapporten inkl. kornkurvediagram fra sigteanalysen. Du finde skema til indtegning af jordbundstyper her:

    Nedsivning, bilag - kornkurve (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommune påbegynder først sagsbehandlingen af din ansøgning, når vi har modtaget følgende:

  • et udfyldt ansøgningsskema
  • en fyldestgørende situationsplan
  • beregninger til dimensionering af anlægget
  • analyserapport for sigteanalyserne af jordbundsprøverne

Det er endvidere vigtigt, at der som angivet i ansøgningsskemaet foretages pejling af højeste grundvandsstand på lokaliteten, hvor anlægget skal placeres.

Du kan finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til pilerenseanlæg her.

Når pilerenseanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af pilerenseanlægget).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af anlægget.

Du kan læse mere om pilerenseanlæg på kommunens hjemmeside under Spildevandsrehttp://www.faxekommune.dk/spildevandsrensning-ejendomme-aabne-landnsning i det åbne land.

Derudover kan du finde yderligere informationer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1999 om ”Nedsivningsanlæg op til 30 PE” - du kan hente vejledningen her:

Vejledning - etablering af nedsivningsanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pilerenseanlæg skal opbygges i henhold til Miljøstyrelsens rapport nr. 25/2003 om Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning.

OBS! Etableres pilerenseanlægget i landzone, skal der også ansøges om landzonetilladelse hos Faxe Kommune.