Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldVand & SpildevandSpildevandsrensning - ejendomme i det åbne land

Spildevandsrensning - ejendomme i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land
Faxe Kommune har igangsat indsatsen med at forbedre spildevandsrensningen på ejendomme i det åbne land.

Status

Tredje kvartal 2017

Faxe Kommune påbegynder indgivelse af politianmeldelse mod grundejere, som ikke har opfyldt deres påbud.

Juni 2017

Faxe Kommune har sendt 2. rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Marts 2017

Rykkerbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Ny spildevandsplan

Byrådet har den 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021.

November 2016

Påmindelsesbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt påmindelsesbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Maj 2016

Påbud til område 2.

Faxe Kommune har sendt påbud om forbedret spildevandsrensning til ejedomme i område 2. Området er delt op i 4 delområder med påbudsfrist i perioden 2017-2021.

Erindringsbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt erindringsbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist i oktober 2016.

Pressemeddelse - erindringsbrev til område 1 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Juli 2015

Varsel til område 2.

Faxe Kommune har sendt varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning til ejedomme i område 2. Området er delt op i 4 delområder med påbudsfrist i perioden 2017-2021.

Pressemeddelse område 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

December 2014

Spildevandsindsats er genoptaget.

Faxe Kommune har genoptaget spildevandsindsatsen i det åbne land, da statens vandplaner er endeligt vedtaget den 30. oktober 2014.

Grundejere i Faxe Kommune, som tidligere har fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen senest den 31. december 2015, har fået forlænget fristen til den 30. oktober 2016.

Pressemeddelelse spildevandsindsats genoptages (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Maj 2014

I maj 2014 satte kommunen spildevandsindsatsen i bero, indtil der blev vedtaget statslige vandplaner.

Pressemeddelelse spildevand i det åbne land (PDF-fil åbner i nyt vindue)

August 2012

Byrådet har i august 2012 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2012-2015. Af planen fremgår, at der i de kommende år frem til 2015 skal ske forbedret rensning af spildevandet på godt 700 ejendomme. I den efterfølgende planperiode 2016-2021 skal der ske forbedret spildevandsrensning på yderligere ca. 700 ejendomme.

Spildevandsplanen 2012-2015

Folder om forbedret spildevandsrening

Faxe Kommune har lavet en folder, som i korte træk beskriver baggrund og grundlag for forbedret spildevandsrensning i det åbne land samt giver en kort introduktion til de forskellige typer renseanlæg – deres renseeffekt og begrænsninger. Du kan hente folderen her:

Spildevandsrensning i det åbne land - informationsfolder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvorfor?

I langt de fleste boliger på landet er spildevandsrensningen baseret på mekanisk rensning i en bundfældningstank, som kun i utilstrækkeligt omfang reducerer indholdet af forurenende stoffer inden spildevandet udledes til vandløb, søer eller nedsives i jorden.

I Faxe Kommune er der tale om ca. 2.750 ukloakerede ejendomme i det åbne land. Cirka 1.000 ejendomme har i dag en tilstrækkelig mekanisk spildevandsrensning (bundfældningstank) med nedsivning, samletank eller biologisk rensning af deres spildevand eller afleder til vandområder uden yderligere rensekrav. De resterende cirka 1.800 ejendomme har utilstrækkelig rensning af spildevandet.

Udledningen af dårligt renset spildevand til vandløb og søer belaster vandmiljøet i stor grad og forringer livsbetingelserne for vandløbets dyre- og planteliv. Samtidig transporterer vandløbene spildevandet videre ud til vores kystområder, hvor det forurener vores badevand.

Folketinget har derfor i 1997 besluttet at styrke indsatsen for at forbedre rensning af spildevandet i det åbne land.

Ejendomme, der udleder spildevand til vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt, skal derfor iværksætte en forbedret rensning af spildevandet i de kommende år. Ejendommene skal installere renseanlæg, der som minimum renser biologisk og afhængig af vandområdet også reducerer kvælstof og fosfor.

Hvordan?

Byrådet i Faxe Kommune har besluttet, at indsatsen i det åbne land som udgangspunkt skal ske ved etablering af individuelle spildevandsanlæg på ejendommene.

Hvis du modtager et påbud fra Faxe Kommune om, at du skal forbedre din ejendoms spildevandsrensning, har du følgende muligheder:

 1. Du kan etablere dit eget privat spildevandsanlæg
 2. Du kan sammen med nogle naboer etablere et privat fælles spildevandsanlæg
 3. Du kan takke ja til et kontaktligt medlemskab af Faxe Forsyning

Læse mere om kontraktligt medlemskab nedenfor, og på Faxe Forsynings hjemmeside: www.faxeforsyning.dk

Hvis du skal etablere dit eget renseanlæg, findes der forskellige anlægstyper:

Hvilke anlæg, der er en mulighed på netop din ejendom, afhænger af hvilket krav, der er til rensning af spildevandet på din ejendom. Derudover kan lokale forhold på din ejendom være afgørende for, hvilke anlæg du kan anvende. Du kan læse mere om de forskellige typer af renseanlæg i folderen ”Spildevandsrensning i det åbne land”.

Hvornår?

I folderen ”Spildevandsrensning i det åbne land” kan du se, hvilket område af Faxe Kommune, der skal have forbedret spildevandsrensningen i perioden 2012-2016, og hvilke områder der skal have forbedret spildevandsrensningen i perioden 2016-2021.
Du kan på kommunens digitale kort se den præcise afgrænsning af områderne samt af de områder, der skal have forbedret spildevandsrensningen i perioden 2015-2021. Du finder Faxe Kommunes digitale kort her: BorgerGis.

Du finder vejledningen til at bruge BorgerGis her: vejledning

Faxe Kommune har opdelt det åbne land i to planperioder. Den første planperiode er fra 2013- 2016, og den anden planperiode er fra 2016-2021.

Hvilke krav er der til rensning af mit spildevand?

Det krav, der stilles til rensning af spildevandet på din ejendom, betegnes renseklassekrav. Der findes 4 forskellige renseklasser:

O Reduktion af organisk stof
OP Reduktion af organisk stof samt fosfor
SO Skærpet krav til reduktion af organisk stof og nitrifikation
SOP Skærpet krav til reduktion af organisk stof, fosfor og nitrifikation

Hvilken renseklasse spildevandet i netop dit område skal renses til afhænger af det område, som spildevandet udledes til.

I folderen ”Spildevandsrensning i det åbne land” kan du se, hvordan renseklasserne fordeler sig i Faxe Kommune. Du kan på kommunens digitale kort se præcis den renseklasse, som din ejendom er omfattet af. Du finder Faxe Kommunes digitale kort her: BorgerGis

Hvad vil det koste?

Faxe Kommune er klar over, at som grundejer vil de økonomiske udgifter til et renseanlæg være et væsentlig forhold, når du skal forbedre spildevandsrensningen på din ejendom. For at give dig en fornemmelse af prisniveauet for de forskellige anlægstyper, har Faxe Kommune lavet en mindre pjece med prisoverslag for anlægs- og driftsudgifter for de forskellige renseanlæg. Du kan hente pjecen her:

Prisoverslag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Pjecen kan give dig en fornemmelse af udgifterne til de forskellige anlæg, men for at få et bud på hvad det vil koste på netop din ejendom, skal du kontakte en autoriseret kloakmester.

Du kan finde navn og kontaktoplysninger på autoriserede kloakmestre på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside – her kan du bl.a. søge på område og postnr.

Kontraktligt medlemskab

Ønsker man ikke selv at stå for etablering og vedligeholdelse af selve renseløsningen på ens grund, kan man vælge at indgå kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning. Et kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning indebærer, at Faxe Forsyning etablerer, driver og vedligeholder en renseløsning på ens grund, der opfylder det påbudte rensekrav. Som grundejer står man forsat selv for etablering og vedligeholdes kloakledninger, brønde og bundfældningstank frem til renseløsningen.

Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning, skal man som grundejer betale standardtilslutningsbidrag, samt løbende vandafledningsbidrag og evt. elregning for driften af renseløsningen.

 Tilbuddet gælder ikke erhvervsejendomme og sommerhuse.

Du kan læse mere om kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning på Faxe Forsynings hjemmeside. www.faxeforsyning.dk

Finansiering

Som grundejer skal man selv stå for finansieringen af sin renseløsning. Det betyder, at hvis man ikke har pengene i forvejen, så må man ud på det private lånemarked og skaffe finansieringen.

Der findes dog forskellige ordninger, som nogle borgere vil kunne gøre brug af i forbindelse med finansieringen af deres renseløsning. Disse ordninger er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Det vil i mange tilfælde være muligt, at gøre brug af ordningen om håndværkerfradrag, når man skal forbedre spildevandsrensningen på sin grund, fordi kloakarbejde er et klimasikrings tiltag. Man kan således få et fradrag på op til 6000 kr. pr. person for arbejdslønnen til håndværkerne, i forbindelse med installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn f.eks.:

 • Kloakarbejder på egen grund
 • Udskiftning af kloakrør
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
 • Nedsivningsanlæg 
 • Minirensningsanlæg 
 • Rodzoneanlæg 
 • Højvandslukkere
 • Regnvandsfaskiner

Du kan læse mere om håndværkerfradragsordningen på skats hjemmeside.

Lån til tilslutningsbidrag

Hvis man er folkepensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager, og hvis man bliver pålagt tilslutning til offentlig kloak, kan man søge om lån til betaling af udgifterne i forbindelse med tilslutningen. Der kan lånes både til tilslutningsbidrag og udgifter på egen grund. Ordningen fungerer som et kommunalt afdragsfrit lån, der bliver tinglyst som et skadesløsbrev på ejendommen. Lånebeløbet med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer.

Du kan læse mere om ordningen, og betingelserne for at gøre brug af ordningen her: Indefrysning af ejendomsskatter

Du kan søge om indefrysning af din ejendomsskat ved at klikke her: Ansøg.

Afdragsordning

Den 5. februar 2015 trådte bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft.

Bekendtgørelsen indebærer, at du som grundejer kan søge om forlænget påbudsfrist og afdragsordning, hvis den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. Det vil fremgå af brev med varsel om påbud, om den spildevandsrensning din ejendom skal gennemgå hører ind under afdragsordningen.

Ansøgningsskema afdragsordning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejledning ansøgning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ofte stillede spørgsmål og vejledende svar (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ofte stillede spørgsmål og vejledende svar, 2 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Mødepræsentation, marts 2015, Naturstyrelsen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Du kan læse mere om ordningen på Energistyrelsens hjemmeside.

Hvordan er processen?

Hvis du skal forbedre rensningen af spildevandet på din ejendom, vil Faxe Kommune i første omgang sende dig et varsel. Der er heri en tidsfrist til at komme med bemærkninger til os – derefter sender vi dig selve påbuddet om, at du skal forbedre rensningen af spildevandet på din ejendom.

Der kan være anlæg der kræver forundersøgelser i vinterhalvåret, samt anlæg der skal beplantes senest marts. Derfor er det vigtigt at planlægge og undersøge i god tid, hvilke anlæg der passer til din ejendom.

Jeg har en gammel bundfældningstank – skal jeg have en ny?

Den 25. februar 2016 trådte der nye krav til bundfældningstanke i kraft, jf. kapitel 13 i spildevandsbekendtgørelsen. Det betyder, at i de fleste tilfælde vil din gamle bundfældningstank skulle udskiftes samtidig med at du få etableret dit nye renseanlæg. Spørg eventuelt din autoriserede kloakmester til råds.

Teknologisk Institut har lavet en liste over godkendte bundfældningstanke – du finder listen her.

Breve og udtalelser fra staten

13. december 2017: Udtalelse om dokumentationskrav (PDF-fil åbner i nyt vindue)

27. november 2017: Udtalelse og notat om status (PDF-fil åbner i nyt vindue)

31. august 2017: Udtalelse om konkrete analyser og målinger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

31. august 2017: Udtalelse om nedstrøms-problematik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

2. juni 2017: Udtalelse om forventet status (PDF-fil åbner i nyt vindue)

9. maj 2017: Supplerende udtalelse om vandløb med ukendt tilstand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

1. maj 2017: Udtalelse om forurening og spildevandsindsats i det åbne land (PDF-fil åbner i nyt vindue)

1. maj 2017: Udtalelse om mikrobiel forurening (PDF-fil åbner i nyt vindue)

1. maj 2017: Udtalelse om definition på forurening (PDF-fil åbner i nyt vindue)

16. marts 2017: Udtalelse om forudsætninger, tilstandsvurderinger og spildevandsudledninger via dræn (PDF-fil åbner i nyt vindue)

23. februar 2017: Udtalelse om spildevandsindsats og landbrugsbidrag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

30. januar 2017: Udtalelse om sanktioner mod kommunerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

30. januar 2017: Udtalelse om dialog med Slagelse Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

30. januar 2017: Udtalelse om status (PDF-fil åbner i nyt vindue)

30. januar 2017: Udtalelse om status for påbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

19. januar 2017: Udtalelse om datagrundlag for Gillesbækken (PDF-fil åbner i nyt vindue)

22. december 2016: Udtalelse om vandløb med ukendt tilstand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

22. december 2016: Udtalelse om vandforbrug (PDF-fil åbner i nyt vindue)

11. december 2016: Udtalelse om vandløbsrestaurering kontra spildevandsrensning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

11. december 2016: Udtalelse om spildevandspåvirkning kontra andre forhold (PDF-fil åbner i nyt vindue)

23. november 2016: Udtalelse om fosforkrav (PDF-fil åbner i nyt vindue)

7. november 2016: Udtalelse om lange drænstrækninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

7. november 2016: Udtalelse om baggrundsdata (PDF-fil åbner i nyt vindue)

2. november 2016: Udtalelse om Slagelse-model og målinger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

31. marts 2016: Udtalelse om Slagelse-modellen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

15. juni 2015: Udtalelse om nedsivning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

23. oktober 2014: Udtalelse om domsafgørelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

19. maj 2014: Udtalelse om målinger ved drænudløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

4. april 2014: Udtalelse om påbudshjemmel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

20. august 2013: Svar fra Miljøministeren til Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

3. november 2006: Opfordring fra Miljøministeren til alle kommuner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

6. maj 2002: Opfordring fra Miljøministeren til alle kommuner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

9. juli 1997: Orientering om lov om spildevandsrensning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Domme

Byretsdom 2018 Retten i Roskilde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2018 Retten i Næstved (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017 Retten i Roskilde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017 Retten i Herning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017 Retten i Holstebro (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017 Retten i Aarhus (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017: Roskilde-dommen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2017: Forkert lovhjemmel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2014: Begrænset brug som beboelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2011: Manglende efterkommelse af påbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Byretsdom 2011: Overskridelse af påbudsfrist (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Højesteretsdom 2002 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvis du vil vide mere

Lovgivning (link til retsinformation):  Spildevandsbekendtgørelsen samt Miljøbeskyttelsesloven.

Katalog fra Dansk Vand- og Spildevandsforening, DANVA: Rensning af spildevand i det åbne land - en oversigt over løsningsmuligheder (2001, revideret 2005).

Virkemidler overfor punktkilder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Derudover kan du få yderligere information om spildevand og renseanlæg på Miljøstyrelsens hjemmeside.