Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Spørgsmål og svar ang. sygedagpenge

Spørgsmål og svar ang. sygedagpenge

Spørgsmål og svar på de oftest stillede spørgsmål vedrørende sygedagpenge

Har jeg ret til at få løn fra min arbejdsgiver, når jeg er syg?

En lønmodtagers ret til løn under sygdom afhænger af, om arbejdsgiveren har en overenskomst, virksomhedsaftale eller individuel aftale, der giver en sådan ret.

Hvis arbejdsgiveren ikke har en overenskomst, skal arbejdsgiver min. udbetale dagpengesatsen i arbejdsgiverperioden, indtil udbetalingen ophører fra arbejdsgiver i sygeperioden.

Hvis du får udbetalt løn under sygdom, mens du er berettiget til sygedagpenge, har din arbejdsgiver ret til at refusion af sygedagpengene efter arbejdsgiverperioden. Refusionen udbetales af kommune.

Hvordan beregnes sygedagpengene?

Når det drejer sig om lønmodtagere, beregner man sygedagpengene på grundlag af den timeindtægt, som lønmodtageren ellers ville have ret til under sygefraværet, når arbejdsmarkedsbidraget var betalt. Se § 47 i sygedagpengeloven. Sygedagpengene kan højst udgøre 4000 kr. (2013-niveau) pr. uge. Pr. time kan man dog højst få det maksimale sygedagpengebeløb (4000 kr.) divideret med den normale overenskomstmæssige arbejdstid i timer pr. uge (37 timer). Sygedagpengene kan således højst udgøre 108,32 kr. pr. time.

Drejer det sig om deltidsansatte, udregnes sygedagpengene på grundlag af antal arbejdstimer pr. arbejdsdag og den aktuelle timeindtægt, begrænset af timemaksimum.

Hvis der er tale om lønmodtagere med ukendt arbejdstid, med fast arbejdsturnus og skifteholdsordning eller med skiftende indtjening gælder der særlige regler, som du kan få oplyst hos din kommune.

For selvstændige erhvervsdrivende beregnes dagpengene på grundlag af arbejdsfortjenesten ved virksomhedens seneste år.

Et ledigt medlem af en a-kasse får i sygedagpenge det samme beløb, som personen kunne have modtaget i arbejdsløshedsdagpenge.

Skal der betales skat af sygedagpengene?

Sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, er almindelig A-indtægt. Det betyder, at arbejdsgiveren og kommunen skal tilbageholde A-skat + ATP af de beregnede sygedagpenge.

Sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende er som udgangspunkt B-indtægt.

Har du spørgsmål om beregningen og beskatningen af dine sygedagpenge, skal du henvende dig til din kommune.

Hvordan skal jeg anmelde sygdom til min arbejdsgiver og kommunen?

Sygdom skal anmeldes til arbejdsgiveren hurtigst muligt. Se § 35 i sygedagpengeloven. Med mindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære, skal anmeldelsen ske telefonisk og senest 2 timer efter, at lønmodtageren skulle være mødt på arbejde. Hvis anmeldelsen sker for sent, bortfalder retten til sygedagpenge, indtil anmeldelsen sker.

Når man anmoder kommunen om sygedagpenge, skal det ske skriftligt senest 1 uge efter 1. fraværsdag. Hvis arbejdsgiveren har udbetalt sygedagpenge, skal anmeldelsen ske senest 1 uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Se § 38 i sygedagpengeloven.

Din arbejdsgiver skal afgive oplysninger via NemRefusion, og du vil modtage et underretningsbrev, som du skal udfylde og aflevere til kommunen. Er du ledig, skal du registre at du er syg på jobnet, og herefter vil a-kassen afgive oplysninger via NemRefusion. Du vil modtage et underretningsbrev som du skal udfylde og aflevere til kommunen.

Hvor skal man som borger henvende sig med spørgsmål om sygedagpenge?

Har du spørgsmål om din konkrete sygedagpengesag, skal du altid henvende dig til din kommune. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke mulighed for at hjælpe dig i din konkrete sygedagpengesag.

Er du nysgerrig og gerne vil læse mere om sygedagpengereglerne, kan vi henvise til vejledning nr. 9300 af 25. juni 2008 om sygedagpenge. Vejledningen kan ses på www.retsinformation.dk. Vejledningen følger opbygningen i sygedagpengeloven, så ønsker du at læse om sygedagpengelovens § 35, så skal du se under punkt 35 i vejledningen.

Ankestyrelsen er øverst klageinstans i sygedagpengesager. På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk kan du finde de principafgørelser som Ankestyrelsen har truffet. Spørgsmål om forståelsen af principafgørelserne kan rettes til Ankestyrelsen.

Hvis lønmodtageren får udbetalt løn af arbejdsgiveren i arbejdsgiverperioden.

Arbejdsgiveren skal via www.virk.dk/nemrefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtager fortsat er syg, senest 5 uger efter 1. fraværsdag.

Hvis lønmodtageren får udbetalt sygedagpenge af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiver skal via www.virk.dk/nemrefusion anmelde lønmodtagerens sygdom, hvis lønmodtageren fortsat er syg, senest 1 uge efter udbetalingen af sygedagpenge fra arbejdsgiveren er ophørt.

Hvad er en § 56-aftale?

§ 56 i sygedagpengeloven giver mulighed for, at en arbejdsgiver, der beskæftiger en medarbejder, hvis fraværsrisiko på grund af langvarig eller kronisk sygdom er væsentligt forøget, kan få refunderet udgiften til dagpenge for de første 30 kalenderdage af hvert sygefravær som følge af lidelsen.

Arbejdsgivere fritages ved en § 56-aftale således for alle udgifter til sygedagpenge på grund af den lidelse, som aftalen omfatter.
En § 56-aftale kan indgås, når medarbejderens egen sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig og/eller kronisk lidelse, således at lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage på et år.

En § 56-aftale kan desuden indgås, hvis medarbejderen skal indlægges eller gå til ambulant behandling og dette var besluttet på ansættelsestidspunktet. En arbejdsgiver skal derfor ikke afholde sig fra at ansætte en medarbejder på grund af en forestående operation. Der kan også indgås en § 56-aftale, hvis arbejdsgiveren i et bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt dagpenge i 30 kalenderdage for de sidste 12 måneder for samme lidelse i tidligere, afsluttede sygeperioder, før indlæggelsen eller behandlingernes påbegyndelse.

Aftalen indgås skriftligt på blanket dp 211og skal godkendes af medarbejderens bopælskommune.