Du er her: ForsideFamilie og børnAktuelle projekter og indsatserSprogstimulerende indsats i Faxe Kommunes dagtilbud

Sprogstimulerende indsats i Faxe Kommunes dagtilbud

Her finder du information om den samlede sprogstimulerende indsats i Faxe kommunes dagtilbud. Materialet har flere målgrupper og henvender sig til personalet i dagtilbuddene, tværfaglige samarbejdspartnere, politikere, forældre og forvaltning.

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med sprogudvikling i dagtilbud?

Sproget spiller en central rolle for barnets trivsel og udvikling. Sproget bruges til at udtrykke behov og til at dele oplevelser og tanker og herved fungerer sproget som en adgangsbillet ikke bare til sociale fællesskaber men også til personlig udvikling. Det er gennem sproget at barnet giver udtryk for sine tanker, følelser, meninger og behov såvel som at barnets viden om og forståelse af verden udvikles.

En væsentlig årsag til den øgede interesse for den tidlige sprogtilegnelse er, at forskningen i stigende grad påviser at barnets sprogtilegnelse fra 0-6 års alderen har en betydning for barnets læring, skrive og læsefærdigheder.

Hvordan arbejder vi med sprog og sprogtilegnelse i Faxe Kommune?

I Faxe Kommune har vi fokus på det tidlige sprogarbejde i dagtilbud 0 – 6 år og har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.

I Faxe kommune arbejder vi direkte og indirekte med sprogtilegnelse. Vi har fokus på det tidlige sprogarbejde med børnene i dagtilbud 0-6 år. Og institutionerne har deltaget samt deltager i flere forskellige projekter, der omhandler sprog.

Sprogpakken

Alle dagtilbud herunder 60 pædagogiske medarbejdere har i 2011 og 2012 deltaget i Socialministeriets efteruddannelsesindsats ”Sprogpakken”. Hovedformålet med denne indsats har været at opkvalificere pædagogers og kommunale nøglepersoners arbejde med børns sprog, og især de børn som ikke har et alderssvarende sprog.

Sprognetværk

I forbindelse med implementeringen af ”Sprogpakken” er der oprettet fire sprognetværk, der består af nøglepersoner, sprogansvarlige pædagoger og tale- høre konsulenter som mødes fire gange årligt med det formål, at udveksle viden og erfaringer om børns sprog og sprogtilegnelse.

Fart på Sproget

Alle dagtilbud i Faxe Kommune har i perioden 2012-2014 deltaget i forskningsprojektet ”Fart på Sproget” ved Syddansk Universitet og Rambøll Management. Projektets formål er at udvikle og afprøve et pædagogisk styret program, baseret på strukturerede legeaktiviteter til styrkelse af sprogtilegnelse hos børn i alderen 3-6 år. Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 7600 børn i 144 daginstitutioner i otte udvalgte kommuner.

Resultaterne af forskningsprojektet forligger i 2015

Styrk Sproget

”Styrk sproget” er en landsdækkende indsats, der har til formål at løfte fagligheden for tosprogede børn og unge. Projektet har fokus på, hvordan vi som kommune – dagtilbud og skole kan udvikle indsatsen for tosprogede børn med henblik på at en fælles indsats der sikrer, at 95 procent af en ungdomsovergang går videre på en ungdomsuddannelse. ”Styrk Sproget” tager udgangspunkt i den viden, vi har om, hvad der virker.

Der er fire dagtilbud som er med i dette projekt, Frøen, Heimdal, Maglemuen og Kridthuset.

Hvordan finder sprogarbejde sted i dagtilbud?

  • Sprogarbejde i mindre grupper
  • Dialogisk læsning. I modsætning til den traditionelle højtlæsning, hvor den voksne læser op for barnet og barnet lytter, lægger dialogisk læsning op til et sprogligt samspil mellem barn og voksen. Den voksne stiller spørgsmål og engagerer barnet under læsningen og derved bliver barnet udfordret, hvilket resulterer i at barnet udvikler flere sproglige færdigheder
  • Samtaler i hverdagen, de daglige samtaler er et centralt udgangspunkt for arbejdet med børns sproglige udvikling, hvor samtalerne tager udgangspunkt i det enkelte barns akutelle kompetencer
  • Tematisk sprogarbejde. Idéen med struktureret tematisk sprogarbejde er grundlæggende, at man arbejder struktureret med udvalgte sproglige områder med afsæt i et tema, som fx skoven, kroppen eller dyr
  • Sprogvurdering. Ifølge Dagtilbudslovens § 11 gennemføres en sprogvurdering af børn omkring 3 års alderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Faxe Kommune anvender Kompetencehjulet og KL’s sprogvurderingsmateriale.
  • Sprogvurdering af 3 årige børn, der ikke er optaget i dagtilbud

Ifølge dagtilbudslovens § 11, skal alle 3 årige børn der ikke er i dagtilbud, tilbydes sprogvurdering.

Tosprogede børn skal sprogvurderes.

Sprogvurderingen udføres af en af kommunens tale – hørekonsulenter.