SSP

SSP er et samarbejde mellem flere forskellige parter, som hver især har et ansvar for børn og unges trivsel, nemlig: • Skolerne, klubberne m. fl • Sociale myndigheder • Politiet

Hvad er SSP

Formålet med SSP - samarbejdet er at forebygge, at kriminalitet, misbrug og uhensigtsmæssig adfærd opstår og udvikler sig blandt børn og unge.

Ligeledes er en vigtig del af SSP-samarbejdet, at afklare og kortlægge de forebyggelsesmuligheder, der findes lokalt f. eks på skoler, hos politiet og lokalsamfundet.

Hvordan arbejder SSP
Tanken bag SSP samarbejdet er, at fokus skal lægges på den generelle forebyggelse og det gode liv. I den brede forebyggelse og når børn og unge er i problemer i form af kriminalitet, misbrug eller andet uhensigtsmæssigt adfærd samarbejdes der i SSP i netværket omkring barnet eller den unge. Det betyder, at der i det konkrete arbejde kan involveres mange forskellige fagpersoner, som hver især bidrager med nyttig viden eller erfaring til at forebygge eller løse det konkrete problem. De personer som kan inddrages er skolelærere, socialrådgivere, politiet, klubpersonale og ikke mindst de unge selv og deres forældre.

Hvem udgør SSP i Faxe Kommune
Alle folkeskoler i Faxe Kommune har ansat lærere med SSP - timer der er tovholdere i forebyggelsesundervisningen på de skoler de arbejder. Der ud over giver de råd og vejledning til kollegaer samt fører samtaler med børn og unge på skolen.
Faxe Kommune har desuden en SSP konsulent som organisatorisk er ansat i Børn og Unge. Konsulentens opgaver er mangeartede, den primære er, at virke som konsulent på den brede generelle forebyggelse som primært foregår i folkeskolen. Et andet vigtigt arbejdsområde er at sørge for at netværket omkring den enkelte unge får arbejdet sammen om at få løst problemerne.,.

Hvad kan du bruge SSP til

Alle kan kontakte SSP:
• Forældre som har brug for støtte og råd i forhold til deres børn i forbindelse med kriminalitet eller anden uhensigtsmæssig
   adfærd.
• Borgere som vil vide mere om unges forhold til alkohol, stoffer og misbrug.
• Forældre som vil have sparring i forbindelse med dannelse af forældrenetværk.
• Forældre hvis barn har misbrugsproblemer eller er ved at få det.
• Erhvervsdrivende der ønsker at gøre en indsats, eller som oplever problemer.
• Frivillige foreninger som f.eks. sportsklubber der vil deltage i en samlet indsats for at styrke det forebyggende arbejde
• Boligforeninger som har brug for råd og vejledning i konkrete sager eller som savner sparring i nye kriminalitetsforebyggende initiativer.
• Professionelle såsom lærere, pædagoger, butiksansatte mm. som efterlyser viden om den forbyggende indsats, der foregår i Faxe Kommune eller savner råd og hjælp i konkrete situationer.

SSP læseplan

Formålet med SSP læseplanen i Faxe Kommune er:
At forebygge kriminalitet.
At reducere intolerance og fremme demokratiet og retssamfundet.
At synliggøre og skabe forståelse for børne- og ungdomskulturen, så voksne omkring dem bedre kan forstå og handle.
At give børn og unge kompetencer til at kunne klare sig i livet.
At gøre en særlig indsats for at børn og unge oplever et godt socialt skolemiljø.
At styrke børn og unges selvværd.
At skabe et netværk af tydelige og troværdige voksne omkring børn og unge gennem forældresamarbejde og de voksne, som børn møder i dagligdagen.
At lære og bevidstgøre børn og unge om, at de dagligt skal vælge til og fra mht. tobak, alkohol, stoffer, social adfærd & kriminalitet osv.
At bevidstgøre børn og unge om skadelige livsstilsvaner, herunder brug og misbrug af rusmidler.

Her kan du læse hele publikationen om SSP læseplan. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSP – lokalgrupper
I Faxe Kommune er der 6 lokalgrupper der mødes 4 gange om året. På møderne diskuteres og aftales der generelle indsatser i lokalområdet. Hvis der er presserende sager i lokalområdet kan der dog hurtigt indkaldes til møde og derefter iværksættes konkrete handlinger. På møderne deltager der fast flg. fra lokalområdet:
• Klubleder fra den lokale klub
• Opsøgende medarbejder fra den lokale klub
• SSP-lærer fra den lokale skole
• Sagsbehandler
• Lokalpolitiet
• SSP-konsulent

Hvordan kontakter du SSP

SSP konsulent:
Christina Hansen
Tlf. 56 20 26 15
E- mail: chhan@faxekommune.dk

SSP – lærere:

Vest skolen:
Afdeling Nordskov         Carina Skytte – Tlf.  56 20 46 90
Afdeling Vibeeng           Lue Krogh- Hansen – Tlf.  56 20 46 90
Afdeling Terslev             John Olsen – Tlf.  56 20 46 90

Midt skolen:
Afdeling Bavne              Kim Jennet - Tlf. 56 20 32 40
Afdeling Sofiendal         Maria Friislund - Tlf.  56 20 32 40
Afdeling Møllevang        Marianne Aamodt - Tlf.  56 20 32 40

Øst skolen:
Afdeling Hylleholt           Morten Lund - Tlf.  56 20 46 40
Afdeling Rollo                Hasan Ok - Tlf.  56 20 46 40
Afdeling Karise              Sean Littlewood - Tlf.  56 20 46 40

Ak10vet:                       Christian Friderichsen - Tlf.  56 20 44 09