Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælpemidlerStøtte til køb af bil

Støtte til køb af bil

Bil
Du kan søge om støtte til bil, hvis du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og opfylder betingelserne efter Servicelovens § 114, og socialministeriets bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011. Du skal samtidig have et væsentligt dagligt kørselsbehov, som ikke kan løses hensigtsmæssigt på en anden måde.

Forudsætning for at få støtte til bil

At du har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
At den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad forringer din mulighed for at færdes
At dit kørselsbehov ikke kan løses på anden måde
At du har behov for kørsel til og fra arbejdet, hvor du skaffer et væsentligt bidrag til din forsørgelse, eller du har behov for kørsel til og fra uddannelse, eller du har aktiviteter udenfor dit hjem, som medfører et betydeligt kørselsbehov.

Se også bilbekendtgørelsen.

Sagsbehandlingstid

Du må forvente, at der er en ventetid inden sagsbehandlingen påbegyndes. Når din ansøgning er modtaget i Hjælpemiddelteamet, registreres ansøgningen, og der sendes kvittering til dig om at ansøgningen er modtaget. Din ansøgning vil blive sat på venteliste, og når sagen påbegyndes vil du blive kontaktet af en ergoterapeut fra bilteamet som vil afholde en samtale med dig og evt. foretage gangtest. Og det vurderes da, hvilke oplysninger der er behov for at indhente, for at oplyse sagen til afgørelse.

Afprøvning af bil

Ved bevilling skal du til afprøvning af den billigst egnede bil inden en endelig udmåling af støtten.

Udmåling af støtten

Støtte ydes som et rentefrit lån på max 187.000 kr. (2018) inklusiv moms, dog højst bilens købesum. Hvis særlige forhold taler for det, og der stilles særlige krav til bilen, kan lånerammen udvides. En del af lånet skal tilbagebetales i løbet af seks år. Størrelsen af det beløb, der skal tilbagebetales, afhænger af din indkomst.

Afgiftsfritagelse

Ud over støtte til bil kan du søge om afgiftsfritagelse.

Tilskud til særlig indretning

Der kan søges om tilskud til særlig indretning af en bil, uanset om der er bevilliget støtte til bilen hvis:
• Politiet har stillet krav om det og ved krav i kørekortet.
• Helbredsforholdene taler for det.
• Det letter brugerens placering i bilen.

Betingelser ved støtte til udskiftning af bil

Der kan som hovedregel tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 6 år efter registreringen af en bil, hvortil der ydet støtte. I ganske særlige tilfælde kan der ydes førtidig udskiftning.
Hvis du ikke findes berettiget til udskiftning af bil, vil støtten til afgiftsfritagelse ophøre på din nuværende bil, ligesom evt. restgæld skal indfries.
Praksis i Faxe Kommune er, at benytte samme fremgangsmåde til vurdering af udskiftning, som der vil blive benyttet ved nyansøgning.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, inden fire uger efter afgørelsen er modtaget. Ved klage skal henvendelse ske skriftligt eller mundtligt til Faxe Kommune, Center for Sundhed & Pleje, Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet, Frederiksgade 9, 4690 Haslev
Fastholdes afgørelsen, sendes klagen til Ankestyrelsen, hvor der tages endelig stilling til afgørelsen.

Sådan søger du

Du søger ved at kontakte
Visitation Pleje – Hjælpemiddelteamet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3420
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 13.00

Parkeringskort

Der kan ansøges om parkeringskort hos Danske Handicaporganisationers brugerservice (åbner i nyt vindue)