Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTilladelse til vandløbsrestaurering af Kildeå samt VVM-screening

Tilladelse til vandløbsrestaurering af Kildeå samt VVM-screening

Faxe Kommune har truffet afgørelse om at tillade vandløbsrestaurering af Kildeå og om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til vandløbsrestaurering af Kildeå på strækningen beskrevet i vandløbsregulativet som station 0-482. Restaureringen omhandler omlægning af Kildeå med et 554 m nyt åbent vandløbsforløb samt afbrydelse af dræn. Det eksisterende rørlagte forløb bevares uændret af hensyn til dræntilløb fra nordøst. Kommunen meddeler samtidig dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet og træffer afgørelse om ikke VVM-pligt for projektet.

Formålet med projektet er, at forbedre levesteder for hvepsevåge ved at genskabe naturlig hydrologi i projektområdet. Projektet forventes også at bidrage til at skabe større passagemulighed for faunaen i vandløbssystemet og forbedre vandkvaliteten. Projektet bidrager dermed til at opnå målopfyldelse i Kildeå.

En beskrivelse af projektet, baggrunden for afgørelserne og klagevejledninger kan findes i de enkelte dokumenter:

Tilladelse til vandløbsrestaurering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

VVM-screening (PDF-fil åbner i nyt vindue)