Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTillæg til Planstrategi 2016 endeligt vedtaget

Tillæg til Planstrategi 2016 endeligt vedtaget

Faxe Byråd har den 12. oktober vedtaget "Temaplanstrategi 2017 - dine oplevelser, din fritid, dine gæster" endeligt.

Temaplanstrategien er offentliggjort den 13. oktober 2017.
Du kan læse temaplanstrategi 2017 - dine oplevelser, din fritid, dine gæster" her.

Tematillægget bygger videre på "Planstrategi 2016 - dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem" ved at skrive sig ind i planstrategien med et nyt supplerende lag. I tillægget skitseres følgende vision for den fremtidige udvikling af turisme og Grønt Danmarkskort:

"Faxe Kommune wer en smuk kommune, med et sundt miljø, hyggelige by-, landskabs- og kulturmiljøer og en skøn natur, der byder sig til - det giver stolte borgere og glade gæster.
Det sjællandske søhøjland, fantastiske godser og herregårdslandskaber, landsbyer og kringelkroge og den smukke kyststrækning langs Faxe bugt med mange nye overnatningsmuligheder og de hvide dronninger, trækker sammen med oplevelsesparken Camp Adventure rigtigt mange nye gæster til Faxe kommune og til hele destination Sydkystdanmark, hvor kalklandet er noget helt særegent for vores fælles destination.
Faxe Kommune hænger godt sammen med et net af internationale, nationale og tværkommunale cykel- og vandreruter, der binder små og store attraktioner sammen, som perler på en snor. Vi er med i front, når det gælder gode rammebetingelser og initiativer for natur, friluftsliv, turisme og bosætning.
Vi er en attraktiv kommune for turister, nye tilflyttere og virksomheder - og vi har plads til flere! Velkommen til Faxe!"

For hvert af de tre emner i temaplanstrategien beskrives de projekter og indsatser, som i de kommende år kan være med til at udvikle Faxe Kommune, som en attraktiv kommune at besøge, bo og drive virksomhed i. Strategien bygger på at sammenknytte allerede besluttede initiativer og indsatser med relation til natur, friluftsliv og turisme og fokuserer særligt på, hvorledes nye muligheder i kystnærhedszonen, herunder nye overnatningstilbud, kan medvirke til at skabe vækst og udvikling for turismen i Faxe Kommune.

Baggrund
Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne til at ansøge om nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen. Opfordringen blev givet i forbindelse med revision af planloven. Den reviderede planlov trådte i kraft den 15. juni 2017. Fristen for at indsende ansøgninger om nye udviklingsområder og sommerhusområder er den 15. oktober 2017. Statens udpegning af udviklingsområder og sommerhusområder vil herefter ske ved et landsplandirektiv senest i efteråret 2018.

Forslaget til temaplanstrategien har været i offentlig høring i 10 uger i perioden fra den 3. juli til den 11 september 2017.

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelse.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med dit NEM-ID på http://www.borger.dk eller http://www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal vi betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Kalgeportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageprotalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.