Du er her: ForsideSkole og uddannelseAktuelle projekter og indsatserTolærerordning skal styrke læring og inklusion i indskolingen

Tolærerordning skal styrke læring og inklusion i indskolingen

Uddannelsesudvalget har besluttet at afsætte 3 mio. kr. årligt af kvalitetspuljen til tolærerordninger i indskolingen på Faxe Kommunes folkeskoler.

Styrkelse af læring og inklusion i indskolingen 

Uddannelsesudvalget har besluttet at der skal arbejdes indsatsorienteret med tolærerordninger i indskolingen for at fremme læring, inklusion og understøttelse af særligt udsatte børn.  På baggrund heraf afsættes der 3 mio. kr. årligt til tolærerordninger i indskolingen på Faxe Kommunes folkeskoler. Beløbet på 3 mio. kr. dækker en normering på svarende til ca. 0,5 pædagogstilling pr. spor i indskolingerne, og fordeles efter elevtal og ikke klassetal, da dette i højere grad tilgodeser klasser med højt elevtal. 

Med en tolærerordning bliver det muligt at to fagprofessionelle medarbejdere deltager samtidig i en time eller et undervisningsforløb - eksempelvis kan tolærerordningen bestå af et tværfagligt samarbejde mellem en lærer og en pædagog.

Tolærerordning - en evidensbaseret indsats 

Århus Universitet har undersøgt effekten af tolærerordninger i folkeskolen og kan på baggrund heraf konkludere, at tolærerordninger har en god effekt i forhold til elevernes læring, inklusion og særligt udsatte børns udbytte af undervisningen(Undersøgelse af effekten af tolærerordninger, Århus Universitet, 2014). Undersøgelsen peger på, at alle børn har glæde af en tolærerordning, hvor en læreruddannet og en ikke-læreruddannet i fællesskab tilrettelægger, udfører og evaluerer undervisningen. 

Indsatsens udbytte 

Uddannelsesudvalget har peget på 3 målbare resultater som forventes forbedret i takt med at tolærerordningen etableres: 

  1. Målbart færre vikartimer i indskolingen
  2. Målbare resultater: Progression i nationale test – dansk i 2. klasse og matematik i 3. klasse
  3. Målbart færre elever visiteres til andre skoletilbud og færre omgængere 

Foruden disse målbare resultater forventes der fremfor alt, at tolærerordningen fremmer de mindste elevers læring og trivsel i indskolingen.