Du er her: ForsideFriluftslivGrønne områder med aktiviteterUdlån af grønne områder

Udlån af grønne områder

Aqua Zumba Beach Party 2012
Har du lyst at lave et arrangement i parken, på torvet eller på stranden?

Kommunen har vedtaget et regulativ for udlån af og råden over offentlige pladser og grønne områder, som ikke ligger på vejareal:

Reglement for cirkuspladsen ved Sofiendalsvej i Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Regulativ for udlån af og råden over offentlige pladser og grønne områder, som ikke ligger på vejareal

Formål

Formålet med nærværende regulativ er, at sikre at pladser og grønne områder kan udlånes og udlejes til kulturarrangementer og handlende, uden at arealerne lider overlast, eller at brugen bliver en økonomisk byrde for kommunen. Desuden skal regulativet hjælpe kommunen, såvel som brugerne, med at sørge for at alle gældende love og regler, der regulerer de aktiviteter, som finder sted på arealerne bliver overholdt.

Som minimum glæder altid følgende:

Nødvendige tilladelser fra det stedlige Politi, Beredskabet (Brandvæsnet), kommunens forsyningsafdeling samt eventuelle private leverandører af el og vand skal foreligge inden arealet tages i brug.

  • Husholdningsaffald, papir og lignende skal opsamles i en af lejeren opstillet container eller lignende, og lejer er ansvarlig for bortskaffelse.
  • Husdyraffald skal bortskaffes efter Miljøafdelingens anvisninger.
  • Anvisninger fra kommunens medarbejdere skal til enhver tid følges.
  • Leje opkræves i henhold til det kommunale takstblad.
  • Lejebeløbet skal, hvis det forlanges, være betalt inden arealet tages i brug.

Kommunen forbeholder sig ret til at stille yderligere, men sagligt begrundede, betingelser for udlån/udleje af pladser og grønne områder i det enkelte tilfælde.

Der kan desuden forefindes individuelle reglementer for den enkelte plads.

Der kan opkræves et depositum af en passende størrelsesorden. Bruger/lejer skal betale for retablering/reparation hvis der sker ødelæggelser under brugen.

Udover de faste takster på benyttelse af pladser, kan indgås individuelle aftaler om lån/leje af nærmere afgrænsede områder i længere eller kortere perioder. Herunder foreninger, madboder/stader og lignende. Betaling herfor aftales individuelt ved forhandling.

For kulturelle, politiske, og ikke-kommercielle lejlighedsarrangementer henvendt mod lokalbefolkningen, opkræves ikke leje.

Vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget i Faxe Kommune d. 20.12.2007

Desuden gælder der et særligt reglement for cirkuspladsen ved Sofiendalsvej i Haslev.

Henvendelse om udlån af grønne områder og pladser rettes til:

Park & Vej
Hovednummer: 5620 2900
materielgaard@faxekommune.dk