Væresteder

Servicedeklaration for værestedsområdet

Formål

Servicedeklarationen har til formål at beskrive de nuværende ydelser og aktiviteter, som findes på de tre væresteder i Faxe Kommune og synliggøre værestedernes udviklingspotentiale.

Ved både at kortlægge de faktiske forhold på værestedsområdet og synliggøre det fremtidige udviklingspotentiale, vil servicedeklarationen kunne anvendes som et dynamisk værktøj. Servicedeklarationen skal medvirke til at skabe en fælles forståelse, en fælles udvikling samt en fremtidig kvalitetssikring af de ydelser, de tre væresteder leverer.

Servicedeklarationen skal ligeledes fremme muligheden for at Faxe Kommunes borgere kan inddrages i udviklingen af værestedsområdet i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Værestederne er etableret efter Servicelovens § 104, som forpligter kommunen til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer for på den måde at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og/eller livsvilkår.

Tilbud til personer med særlige sociale problemer vil ofte være tilbud uden visitation. I mange aktivitets- og samværstilbud tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes i praksis under mange betegnelser, hvor væresteder, sociale caféer, varmestuer, daghjem, klubber er nogle af de almindeligste.

I den sociale vejledning, som er tilknyttet servicelovens § 104 opfordres til at videreudvikle de aktiviteter som findes på et værested. Videreudviklingen skal ske i samspil med andre sociale ydelser:
”I forbindelse med aktivitets og samværstilbuddene kan der også etableres forskellige aktiviteter såsom efterbehandling af alkohol- og stofmisbrugere, rådgivning og opsøgende virksomhed og særlige undervisnings- og kursustilbud, herunder specialundervisning efter Undervisningsministeriets regler.

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at knytte støtte- og kontaktpersonordninger til aktivitets- og samværstilbud. Der kan også etableres mindre aktivitets- og samværstilbud uden almindelige bygningsmæssige rammer for grupper, der ikke har behov for alt for faste rammer, ligesom der også kan oprettes døgnåbne tilbud med mulighed for nødovernatning.”

Præsentation af Faxe Kommunes Væresteder

Værested Rosenhøj
Præstøvej 11,
4640 Faxe
Tlf.nr. 21 63 05 82

Værested Perlen
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.nr. 21 63 05 82

Cafe Paraplyen
Vestergade 4
4690 Haslev
Tlf.nr. 46 16 10 00

Værestederne Rosenhøj og Perlen er kommunale væresteder, mens Paraplyen drives af KFUM’s Sociale Arbejde, som har indgået en overenskomst med Faxe Kommune.

Værestedernes fysiske rammer

Værestedet Rosenhøj er etableret i en 2-etagers villa nær Faxe centrum.
På 1. etage er der fire aktivitetslokaler:
1. EDB lokale
2. Musik- /hyggerum
3. Et tomt lokale, som brugere selv kan indrette
4. En stor gang som kan anvendes til spil som bordtennis osv.

I stueetagen er der en stor spisestue og køkken og et stort aktivitetslokale.

Rosenhøj kan rumme ca. 30 personer.

Rosenhøj er ikke handicapvenlig.

Åbningstider:
• Mandag kl. 9.30 – 14.00
• Tirsdag kl. 9.30 – 16.00 (varm mad og planlagte aktiviteter)
• Onsdag kl. 9.30 -14.00
• Torsdag kl. 9.30 -16.00 (varm mad og planlagte aktiviteter)
• Fredag kl. 9.30 -14.00 (EDB/ frokost /dart)

Værestedet Perlen er etableret i stuetagen på Faxe Kommunes administrationsbygning på Tingvej 7 i Haslev. Bygningen ligger i nærheden af station og Haslev centrum.

Perlen består af fire aktivitetslokaler:

1. Et kombineret EDB og kreativitetslokale
2. Et motionslokale som er udstyret med træningsredskaber.
3. En stor spisestue
4. Et køkken

Perlen kan rumme ca. 20 til 25 personer.

Der er kørestolsadgang til Perlen, men der er ikke indrettet handicaptoiletter.

Åbningstider:

• Mandag kl. 9.30 – 14.00 (Motion og sund mad)
• Tirsdag kl. 9.30 – 16.00 (EDB og planlagte aktiviteter)
• Onsdag kl. 9.30 -14.00 (Motion og sund mad)
• Torsdag kl. 9.30 -16.00 (Aktiviteter)
• Fredag kl. 9.30 -14.00 (Varm mad / dart / cykeltur)

Café Paraplyen ligger i en sidegade til gågaden i Haslev. Café Paraplyen er en social café, der er tilknyttet KFUM's Sociale Arbejde. Der kommer besøgende med vidt forskellig baggrund, og mange som har eller har haft misbrugsproblemer og/eller psykiske eller sociale vanskeligheder. Caféen tilbyder netværk og fællesskab i et åbent, alkoholfrit miljø.

Caféen besøges dagligt af mellem 30 – 50 personer.

Formålet med caféen er at være kontakt- og omsorgssted for stedets målgruppe. At skabe et alkohol- og stoffrit miljø, hvor alle er velkomne. Det er lykkedes Paraplyen at opbygge et korps af ca. 40 frivillige med forskellige funktioner. Caféen driver desuden en genbrugsbutik, et suppekøkken og forskellige samværsgrupper.

Paraplyen har indgået en aktiveringsaftale med Faxe Kommune, hvor man laver aktivering for 12 særligt socialt udsatte. Paraplyen har et værksted og en kolonihave.

Der er kørestolsadgang til Café Paraplyen, men der er ikke indrettet handicaptoiletter.

Caféens åbningstider:

• Mandag kl. 9.30 – 16.00
• Tirsdag kl. 9.30 – 16.00
• Onsdag kl. 9.30 -21.00
• Torsdag kl. 9.30 -16.00
• Fredag kl. 9.30 -15.00

På caféen serveres varm mad hver dag.

Brugergruppe / målgruppe

De tre væresteder i Faxe Kommune henvender sig primært til særligt socialt udsatte voksne. Målgruppen er ofte karakteriseret ved psykiatrisk sygdom og sociale problemer som hjemløshed, mangel på personligt netværk og arbejdsløshed. Mange i målgruppen har haft en belastet opvækst med mange svigt og har ofte svært ved at bruge de tilbud, der ellers er.

På værestederne Rosenhøj og Perlen har målgruppen traditionelt været personer med en psykiatrisk sygdom, mens målgruppen på Paraplyen i højere grad er karakteriseret ved alkohol- og/eller stofafhængighed

Idé og værdigrundlag

Værestederne har først og fremmest betragtet sig selv som fristeder, hvor de brugere, der kommer der ikke skal honorere en masse krav for at få hjælp.

Brugerne får fred til at vælge hvilke tilbud de ønsker at deltage i. På alle tre væresteder kommer brugerne af egen fri vilje og i det omfang, de har lyst til, uden ført at skulle visiteres af kommunen. Værestederne støtter brugere til at leve et tilfredsstillende liv på egne præmisser, så de kan få en meningsfyldt hverdag ud fra deres egne ønsker og værdier.

Paraplyens værdigrundlag udspringer af KFUM’s kristne menneskesyn. Det indebærer en tro på, at ethvert menneske er skabt af Gud og er ligeværdigt. Alle mennesker skal derfor mødes med accept, respekt og tillid. Café Paraplyen er en café for mennesker, som livet har behandlet mindre skånsomt. Et tilbud om fællesskab for mennesker, som vanskeligt kan rummes i det omgivende samfund. Der er respekt for den enkeltes valgfrihed i forhold til eget liv. Der er få regler, og de regler der er, er til for at skabe tryghed, tydelighed og rummelighed for alle der kommer i Café Paraplyen.

Værestederne sætter meget fokus på begrebet fristed, fordi værestedernes virke afhænger af at vinde den enkelte brugernes tillid.

Værestedernes nuværende ydelser

Værestederne Rosenhøj og Perlen
På Rosenhøj og Perlen lægger man stor vægt på det sociale samvær. På værestederne kan brugerne knytte venskaber og netværk, få en hyggesnak, udveksle meninger og tanker, grine med andre, møde forståelse og omsorg, finde ro og hygge sig med ligesindede.

Aktivitetsydelser:

• Brugerindflydelse blandt andet ved husmøder.
• Sund levevis på kostområdet og fysisk træning
• Samarbejde om indkøb, rengøring, madlavning, vedligeholdelse af hus og have.
• EDB undervisning
• Computere til fri afbenyttelse
• Udflugter og ferier
• Hobby og systue
• Dart, bordtennis, billard.
• Støtte til at komme i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse
• Råd og vejledning og hjælp til at komme i kontakt med andre instanser.

På både Perlen og Rosenhøj bliver der serveret varm mad 3 gange om ugen. Værestederne bliver godt besøgt på de dage, hvor der serveres varm mad.

Café Paraplyen
Paraplyen vil gerne være et tilbud, som bryder isolation for ensomme mennesker via kulturelle oplevelser og fællesskab. Paraplyen danner netværksgrupper og arbejdsfællesskaber for såvel stedets målgruppe, som for en bred kreds af frivillige.

Aktivitetsydelser:
• Aktiveringsaftale med Faxe Kommunes Jobcenter. Aftalen indeholder et aktiveringstilbud til 12 brugere, som er særligt socialt udsatte. De 12 brugere er beskæftiget med følgende aktiviteter:
1. Genbrugsforretningen
2. Værksted og lager
3. Kolonihaverne
4. Cafedrift
5. Fabrikere hytter med henblik på produktion
• Brugermøder
• Clean Café. En cafe for mennesker, som er kommet ud af deres misbrug
• Samtalegruppe
• Kammas kakkelovnskrog. En gang om ugen mødes 6-10 brugere om en tekst, som læses i fællesskab. Der laves pauser undervejs, hvor man taler om tekstens indhold.
• Paraplyen arrangerer også udflugter

Økonomi og brugerbetaling

Deltagelse i værestedernes aktiviteter er gratis. Der er dog brugerbetaling for at deltage i fælles spisning. Priserne kan man få oplyst på det enkelte værested.

Metode

Værestederne anvender en socialmetode, som hedder ” De små skridts metode”.

Metoden er et opgør med den ensidige fokusering på de store skridt i det etablerede sociale system. Store skridt er fx overgange fra stofafhængig til stoffri, fra arbejdsløs til aktivering og job eller fra hjemløs til fast bolig.
I stedet er der fokus på alle de små skridt, der kan gøre dagen i dag bedre – og dermed skabe håb om, at dagen i morgen også bliver bedre end i går. Det kan handle om alt fra at tage et bad, få vasket sit tøj, spise mad, sige hej og farvel, at blive set og anerkendt og at opleve respekt.
Ifølge metoden er der som minimum fire elementer, der er nødvendige for, at det kan lykkes at skabe forudsætninger for, at udsatte mennesker tager små skridt:

1. Fristed: Værestedet er fristed fra gaden og systemet. Det er et rum og en ramme, hvor udsatte mennesker kan skabe de relationer, der er udgangspunktet for at tage små skridt.
2. Nærvær og integritet: Personalet er nærværende og har integritet. De møder brugerne der, hvor de er, og behandler dem med respekt. Al kommunikation er ligefrem og ærlig.
3. Helhedsorientering: Fagligheden på værestederne er en helhedsorientering. Udsathed er ikke en diagnose, og personalet ser det hele menneske i hvert enkelt.
4. Involvering: Værestedets brugere inddrages og involveres og har indflydelse på indretning, regler og aktiviteter. De er med til at skabe en kultur, hvor man omgås med respekt, tager hensyn og anerkender hinanden som mennesker.

Visitation

Der er ingen formel visitation til de tre væresteder. Der er en tradition for at betragte de tre væresteder som fristeder, hvor brugerne kommer på eget initiativ og så meget, som de har lyst til.

Brugerne kan uden forudgående aftale møde frit op på de tre væresteder i Faxe Kommune.

Omsorgsudvalgets udviklingsmål på værestedsområdet

Omsorgsudvalg har en overordnet målsætning om effektiv ressourceudnyttelse, innovation, anvendelse af nye metoder teknologier samt inddragelse af civilsamfundet i opgaveløsningen. En servicedeklaration skal derfor indeholde en beskrivelse af de udviklingstiltag som området forpligter sig til at arbejde videre med.

Værestederne i Faxe Kommune har vist, at de kan etablere et tillidsforhold til brugerne, som er afgørende for at brugerne kan tage de mange små skridt, som kan være vejen til forandring. Værestederne er gode til at give brugerne plads og tid til at opbygge en parathed til nye udfordringer.
På denne baggrund vil Faxe Kommune gerne styrke samspillet mellem værestederne og andre sociale ydelser, som f.eks. Støtte- og Kontaktteam, Misbrugsrådgivning og Jobcenter.

Eksempler på denne styrkelse af samspil kan være:

  • En tættere integration mellem socialpsykiatriens Støtte- og Kontaktteam og værestederne Rosenhøj og Perlen vil skabe muligheden for at udvikle et mere gruppeorienteret tilbud til deres brugere i stedet for den individualiserede kontakt som eksisterer i dag. Et rehabiliteringsforløb på de to væresteder, hvor brugerne igen kan komme i et socialt samspil med andre.
    Rehabiliteringsforløbet vil i høj grad handle om at hjælpe brugerne om at mestre ændringen fra isolation og passivitet til deltagelsen i et socialt samspil og aktivitet.
    En kortlægning af brugerne på Rosenhøj og Perlen har vist, at 34 % af de brugere på de to væresteder allerede er bevilget støttetimer og har derfor kontakt med socialpsykiatriens Støtte- og Kontaktteam.
  • På Rosenhøj er der også et ønske om, at der i samarbejde med Faxe Kommunes misbrugsrådgivning udvikles et værestedstilbud til misbrugere, hvor der anvendes nogle af nedenstående metoder.
  • På Paraplyen er der et ønske om at intensivere samarbejdet mellem Paraplyen, misbrugsrådgivningen og Jobcenter. Paraplyen vil ligeledes løbende udvikle nye muligheder for meningsfuld aktivering.

Disse tiltag skal medvirke til, at man i fremtiden i Faxe Kommune anvender evidensbaseret metode, i lighed med de metoder, som har været afprøvet med succes under Faxe Kommunes deltagelse i Socialministeriets projekt, ”Projekt Fristed” .

På Projekt Fristed kom misbrugsrådgivning i kontakt med brugerne på et mere uformelt plan, således at man modvirkede brugernes modstand på behandling. Misbrugsrådgivnings lægekonsulent og rådgivere deltog en gang om ugen i fælles spisning på værestedet for at være synlige og svare på brugernes spørgsmål på en mere uforpligtende måde. På dette uformelle møde havde brugerne mulighed for at aftale en individual konsultation hos Lægekonsulenten og misbrugsrådgiver.

Projekt Fristeds anden strategi i forhold til misbrug var at tilbyde brugerne aktivering som var tilpasset deres funktionsniveau. Aktivering skulle medvirke til at normalisere og strukturere brugernes hverdag men også give dem kompetencer og et realistisk håb om, at de kunne genetablere en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Projektet havde lejet en varevogn, således at en gruppe af brugere sammen med en aktiveringsmedarbejder kunne tage ud for at lave forskellige arbejdsopgaver som f.eks. havearbejde for pensionister, pasning, af anlæg på institutionsområdet mv.

Der er evidens som tyder på, at et aktiveringsforløb som er kombineret med en misbrugsrådgivning har en positiv effekt .

For at opfylde Omsorgsudvalgets overordnede målsætning vil værestedernes udviklingstiltag have et bredere civilsamfundsaspekt, hvor værestedernes ambition er at udvikle partnerskaber med lokale frivillige. Tankegangen er at de lokale frivillige kan låne værestedernes lokaler, når de er ledige. Til gengæld må de frivillige være indstillet på at åbne deres aktiviteter for værestedets brugere.

Servicedeklaration for værestedsområdet kan downloades i sin helhed her (PDF-fil åbner i nyt vindue)