Væresteder

Faxe Kommune har tre væresteder. Værestederne er åbne for alle personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og for personer med særlige sociale problemer.

Der er udarbejdet en servicedeklaration for værestedområdet.

Formål
Servicedeklarationen har til formål at beskrive de nuværende ydelser og aktiviteter, som findes på de tre væresteder i Faxe Kommune og synliggøre værestedernes udviklingspotentiale.

Ved både at kortlægge de faktiske forhold på værestedsområdet og synliggøre det fremtidige udviklingspotentiale, vil servicedeklarationen kunne anvendes som et dynamisk værktøj. Servicedeklarationen skal medvirke til at skabe en fælles forståelse, en fælles udvikling samt en fremtidig kvalitetssikring af de ydelser, de tre væresteder leverer.

Servicedeklarationen skal ligeledes fremme muligheden for at Faxe Kommunes borgere kan inddrages i udviklingen af værestedsområdet i Faxe Kommune.

Lovgrundlag
Værestederne er etableret efter Servicelovens § 104, som forpligter kommunen til at tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer for på den måde at opretholde eller forbedre personlige færdigheder og/eller livsvilkår.

Tilbud til personer med særlige sociale problemer vil ofte være tilbud uden visitation. I mange aktivitets- og samværstilbud tilrettelægges aktiviteter af sundhedsfremmende karakter, støtte til at komme i beskæftigelse og aktiviteter med et idrætsmæssigt indhold. Aktivitets- og samværstilbud tilbydes i praksis under mange betegnelser, hvor væresteder, sociale caféer, varmestuer, daghjem, klubber er nogle af de almindeligste.

I den sociale vejledning, som er tilknyttet servicelovens § 104 opfordres til at videreudvikle de aktiviteter som findes på et værested. Videreudviklingen skal ske i samspil med andre sociale ydelser:

”I forbindelse med aktivitets og samværstilbuddene kan der også etableres forskellige aktiviteter såsom efterbehandling af alkohol- og stofmisbrugere, rådgivning og opsøgende virksomhed og særlige undervisnings- og kursustilbud, herunder specialundervisning efter Undervisningsministeriets regler.

Det vil ofte være hensigtsmæssigt at knytte støtte- og kontaktpersonordninger til aktivitets- og samværstilbud. Der kan også etableres mindre aktivitets- og samværstilbud uden almindelige bygningsmæssige rammer for grupper, der ikke har behov for alt for faste rammer, ligesom der også kan oprettes døgnåbne tilbud med mulighed for nødovernatning.”

Servicedeklaration for værestedsområdet er godkendt den 23. november 2011.

Du kan læse hele servicedeklarationen for værestedsområdet her. (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Læs mere om Værestederne på FSU hjemmeside via dette link.