Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVandområdeplaner 2016-2021

Vandområdeplaner 2016-2021

Vandplanlægning

Vandplanlægning for anden vandplanperiode 2016-2021 og fremover foregår gennem et helt nyt koncept. Dette har Folketinget besluttet med vedtagelse af en lov om vandplanlægning.

Vandplaner er informationsdokumenter, der oplyser om regeringens ambitioner for vandområdet. De bindende elementer – mål og indsatser – fastsættes i bekendtgørelser.

Bekendtgørelser og vandområdeplaner er endeligt udstedt og offentliggjort den 27. juni 2016.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se vandområdeplaner, bekendtgørelser m.m.

Vandråd 2017

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2016-2021. Vandrådene kommer til at beskæftige sig med:

1) Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

2) Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

3) I tillæg hertil er det besluttet, at kommuner og vandråd som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Bestemmelser om vandråd er fastlagt i bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen. Der er oprettet vandråd for hvert hovedvandopland. Solrød Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune er sekretariatskommune for henholdsvis hovedvandopland Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Vandråd, Køge Bugt

Vandråd, Smålandsfarvandet

Vandråd, Østersøen

Vandråd 2014

Der kan for et hovedvandopland oprettes vandråd, som kan rådgive kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger, dvs. foranstaltninger som f.eks. åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer samt udlægning af sten og grus.

Vandråd skal sikre større lokal inddragelse af interessenter.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Kommunerne i disse oplande fik i 2014 fra forskellige foreninger og organisationer anmodninger om oprettelse af vandråd i forbindelse med kommunernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammernes vandløbsindsatser. Derfor blev der oprettet et vandråd for hvert hovedvandopland. Kommunerne besluttede, at Køge Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune var sekretariatskommune for henholdsvis hovedvandopland Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Vandråd, Køge Bugt

Vandråd, Smålandsfarvandet

Vandråd, Østersøen

Bestemmelser om vandråd var fastlagt i bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger.