Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturVandområdeplaner 2016-2021

Vandområdeplaner 2016-2021

Vandplanlægning

Vandplanlægning for anden vandplanperiode 2016-2021 og fremover foregår gennem et helt nyt koncept. Dette har Folketinget besluttet med vedtagelse af en lov om vandplanlægning.

Vandplaner er informationsdokumenter, der oplyser om regeringens ambitioner for vandområdet. De bindende elementer – mål og indsatser – fastsættes i bekendtgørelser.

Bekendtgørelser og vandområdeplaner er endeligt udstedt og offentliggjort den 27. juni 2016.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du se vandområdeplaner, bekendtgørelser m.m.

Vandløbsprojekter under vandområdeplanerne

EU kræver bedre vandløb og søer i alle medlemslande. Det betyder, at vi også i Danmark skal lave mange forbedringer i vandløb og søer i de kommende år. Staten lægger linjen, og kommunen varetager det praktiske arbejde med planlægning og gennemførelse af indsatser i vores vandløb og søer for at opnå et bedre vandmiljø.

I Faxe Kommune er der udpeget en række vandløb. Kommunerne skal lave det praktiske arbejde i vandløbene, så Danmark kan leve op til sine vandområdeplaner, og Faxe Kommune er godt i gang.

Den Europæiske Fiskerifond: "Danmark og Europa investerer i bæredygtigt fiskeri og akvakultur"                                                                      Vandløbsprojekterne finansieres via tilskud, som kommunerne søger hos Fiskeristyrelsen. Tilskuddet består af 34 % midler fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og 66 % midler fra Miljø og Fødevareministeriet.

Du kan læse mere om EU-kommisionen her. 

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 logo, Hav og Fisk .
EU flag med EHFF .

Faxe Kommune har modtaget tilskud til følgende projekter:

Faxe Å, Lystrup:

Faxe Kommune har modtaget tilskud til forundersøgelse af Faxe Å nord for Faxe By. Vandløbet blev gennemgået i samarbejde med rådgiver i vinteren 2017/2018, og to delstrækningerne er blevet udvalgt med henblik på restaurering. Restaureringen omhandler etablering af sandfang for at reducere sandtransporten i vandløbet samt forbedring af vandløbets fysiske forhold ved udløæb af stren, grus og strømkoncentratorer. 

Forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Å, Borreshoved:

Faxe Kommune har modtaget tilskud til forundersøgelse af Faxe Å. Vandløbet blev gennemgået i samarbejde med rådgiver i vinteren 2017/2018, og en strækning på knapt 1,5 km ved Borreshoved er blevet udvalgt med henblik på restaurering. Restaureringen omhandler forbedring af vandløbets fysiske forhold ved udlæg af gydegrus og skjulesten samt etablering af strømkoncentratorer i vandløbet. 

Forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kilde Å:

Faxe Kommune har modtaget tilskud til forundersøgelse af Kilde Å. Vandløbet blev gennemgået i samarbejde med rådgiver i vinteren 2017/2018, og en strækning på knapt 2 km syd for Marelundsvej er blevet udvalgt med henblik på restaurering. For at reducere mængden af grøde i vandløbet plantes rød-el langs vandløbet og vandløbsbunden udskiftes. Derudover etableres et sandfang for at recucere sandtransporten i vandløbet. 

Forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Karise Bæk:

Faxe Kommune har modtaget tilskud til forundersøgelse af Karise Bæk. Vandløbet blev gennemgået i samarbejde med rådgiver i vinteren 2017/2018, og tre delstrækninger er blevet udvalgt med henblik på restaurering. Formålet med restaureringstiltagene er at forbedre vandløbets fysiske forhold samt at reducere hurtigvoksende grøde i vandløbet som fx pindsvineknop samt at sikre brinker for at reducere brinkerosion i vandløbet. 

Forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Øvre Stenkilde Bæk:

Faxe Kommune har modtaget tilskud til forundersøgelse af Stenkilde Bæk opstrøms syd motorvejen. Vandløbet gennemgås af rådgiver i forår/sommer 2018 for at undersøge om det er muligt at lave restaureringsprojekter i vandløbet. Eventuelle projektforslag forventes afleveret til kommunen i efteråret 2018. 

Nedre Stenkilde Bæk:

Faxe og Stevns Kommuner har modtaget tilskud til forundersøgelse af Stenkilde Bæk nedstrøms syd motorvejen. Vandløbet gennemgås af rådgiver i forår/sommer 2018 for at undersøge om det er muligt at lave restaureringsprojekter i vandløbet.

Eventuelle projektforslag forventes afleveret til kommunerne i efteråret 2018. 

Tryggevælde Å:

Faxe og Stevns Kommuner har modtaget tilskud til forundersøgelse af Tryggevælde Å. Vandløbet gennemgås af rådgiver i forår/sommer 2018 for at undersøge om det er muligt at lave restaureringsprojekter i vandløbet.

Eventuelle projektforslag forventes afleveret til kommunerne i efteråret 2018. 

Vandråd 2017

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015, blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2016-2021. Vandrådene kommer til at beskæftige sig med:

1) Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

2) Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

3) I tillæg hertil er det besluttet, at kommuner og vandråd som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Bestemmelser om vandråd er fastlagt i bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen. Der er oprettet vandråd for hvert hovedvandopland. Solrød Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune er sekretariatskommune for henholdsvis hovedvandopland Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Vandråd, Køge Bugt

Vandråd, Smålandsfarvandet

Vandråd, Østersøen

Vandråd 2014

Der kan for et hovedvandopland oprettes vandråd, som kan rådgive kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger, dvs. foranstaltninger som f.eks. åbning af rørlagte strækninger, fjernelse af faunaspærringer samt udlægning af sten og grus.

Vandråd skal sikre større lokal inddragelse af interessenter.

Faxe Kommune indgår i tre hovedvandoplande: Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Kommunerne i disse oplande fik i 2014 fra forskellige foreninger og organisationer anmodninger om oprettelse af vandråd i forbindelse med kommunernes udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammernes vandløbsindsatser. Derfor blev der oprettet et vandråd for hvert hovedvandopland. Kommunerne besluttede, at Køge Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune var sekretariatskommune for henholdsvis hovedvandopland Køge Bugt, Smålandsfarvandet og Østersøen.

Vandråd, Køge Bugt

Vandråd, Smålandsfarvandet

Vandråd, Østersøen

Bestemmelser om vandråd var fastlagt i bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om udarbejdelse af forslag til indsatsprogrammers supplerende vandløbsforanstaltninger.